Treść strony: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, Telefon: 56 678 32 22, wew. 31  e-mail: a.jwojda@lysomice.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 99, art. 109, art. 133 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 23)
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 225 ze zm.).
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 roku w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204 ze zm.)
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

 I. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:
 1. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju.
Do wniosku załącza się:
- zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie księgi stanu cywilnego, - oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
-  inne dokumenty np. protokoły z przesłuchań świadków, itp.

 2. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
 Do wniosku załącza się zaświadczenie o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego m st. Warszawy lub Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi Śródmieście.

 3. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (zdarzenie nastąpiło za granicą, ale nie sporządzono akt stanu cywilnego)
Do wniosku załącza się:
- oryginał wyciągu aktu stanu cywilnego z Centralnego Rejestru Ewidencji Ludności Urzędu Skarbowego/Podatkowego, wydanego przez państwo, które wydaje niniejszy dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu.

 III. OPŁATA SKARBOWA: 39 zł

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Gminy Łysomice
89 9511 0000 2002 0032 0267 0001


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=