Treść strony: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach

  • Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna od sierpnia 2012 roku mieści się przy ul. Toruńskiej 10 w Łysomicach (w Pałacu).

Nasz aktualny numer telefonu/faxu to: 56/678-36-09 e-mail: pp-p-lysomice@wp.pl

Sekretariat

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje klientów:

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach w roku szkolnym 2019/2020 czynna jest w godzinach:

  • Poniedziałek - 7:30 - 14:00
  • Wtorek - 7:30 - 14:00
  • Czwartek - 7:30 - 12:30 
  • Poniedziałek - 7:00 - 15:00
  • Wtorek - 7:00 - 18:00
  • Środa - 9:30 - 15:00
  • Czwartek - 7:00 - 15:00
  • Piątek  - 9:00 - 15:00 

 


Inspektorem Danych Osobowych w Poradni Psychologno-Pedagogicznej w Łysomicach jest Pani Katarzyna Henzler - inspektro@cbi24.pl


 

Konsultacje w roku szkolnym 2019/20120

W roku szkolnym 2019/2020 specjaliści w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach udzielają konsultacji: 1. Wisława Korbutt-Sułek - psycholog/kwalifikacje wspomagania rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń; 2. Beata Korycka-Pawlak - logopeda; 3. Marlena Twardo - logopeda/neurologopeda/specjalista wczesnej interwencji logopedycznej/socjoterapeuta; 4. Dorota Frey - dyrektor/ pedagog, oligofrenopedagog/ terapeuta korekcyjno- kompensacyjny/ surdotyflopedagog

Kompetencje pracowników poradni

Do zadań pedagoga należy w szczególności: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy...

Statut prawny Poradni

Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach jest  udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Do zadań Poradni należy w szczególności: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań  dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się; Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i uczniów: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem  społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się...

Zadania Poradni

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom ( w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 2. Do zadań poradni należy w szczególności: 1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka; 3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej; 5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=