Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Urząd Gminy Łysomice informuję, że w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2020 r. piątek godzina 15:15.

Prawidłowe mycie rąk

N.OZ.071.01.01.2020                                                                  

Toruń, dnia 4 marca 2020 roku

 

Burmistrz
Miasta Chełmża
Wójtowie Gmin  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pragnie przypomnieć, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

 • myj ręce ok. 30 sekund
 • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
 • nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni
 • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
 • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców
  oraz okolic kciuków
 • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.

W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne i instrukcje prawidłowego mycia rąk z prośbą o wyeksponowanie ich na terenach Państwa placówek.

 

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu

mgr Ewa Nowak - Wąsicka

Jak skutecznie myć ręce?

 • Dzie Mycia Rk plakat PIS
 • HIGIENA rk
 • mycie rk instrukcja dezynfekcja
 • mycie rk instrukcja WHO
 • WSSE

Gminna Liga Halowa

W sobotę 29 lutego 2020 roku została zakończona Gminna Liga Halowa sezonu 2019/2020. W tym dniu rozegrany został na sali gimnastyczne Szkoły Podstawowej w Łysomicach Puchar Ligi. Pucharowe trofeum po raz drugi z rzędu zdobyła drużyna Young Boys Ostaszewo, która okazała się bezkonkurencyjna. Kolejne miejsca:

 • II miejsce - Atomisztos
 • III miejsce - Wulcar Lulkowo
 • IV miejsce - Mustang Oldboys
 • V miejsce - Łysomice

Po zakończeniu turnieju wręczone zostały nagrody drużynowe i indywidualne,które wręczali wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski.

Nagrody indywidualne za rozgrywki ligowe w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Król strzelców-Bartosz Przypis (YBO)
 • Najlepszy bramkarz-Mikołaj Karulski (YBO)
 • Najlepszy zawodnik-Marcin Gabryszewski (Extra Paintball)
 • Puchar Fair Play- Extra Paintball

 

 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika

Toruń, dnia 28.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 11/02/2020

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 22:00 dnia 28.02.2020r. do godz. 04:00 dnia 29.02.2020r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po występujących opadach deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 639 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 758 zł 20 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 lutego 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r. (5 198 zł 58 gr.).

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. /M.P. z dnia 11 lutego 2020 r. poz. 171/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 192/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1.200,00 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.200,00 zł.

Do 1.200,00 zł nie zostaną podwyższone:

 • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od dnia 1 marca 2020 r. – do kwoty 1.200,00 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Od dnia 1 marca 2020 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1.700,00 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2020 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 344 zł 87 gr,
 • dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 229 zł 91 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 229 zł 91 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 zł 26 gr

Do każdego emeryta i rencisty Kasa prześle decyzję o nowej kwocie emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2020 r. objętych zostanie około 1,10 mln emerytów i rencistów.

Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2020 r. można uzyskać na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych/  lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna- ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo - Papowo Toruńskie

Aktualnie prowadzone są prace przy modernizacji drogi powiatowej DP2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niżej zamieszczonym Projektem Zagospodarowania Terenu.

 • Proejkt Zagospodarowania Terenu - rys. nr PZT1.1
 • Kondolencje

Urząd Gminy w Łysomicach przypomina, że konto nr

40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

dotyczy tylko opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast konta do uiszczania pozostałych podatków i opłat - pozostają bez zmian.

Szachowe Mistrzostwa w Ostaszewie

W świetlicy wiejskiej w Ostaszewie 22 lutego odbyły się XV Szachowe Mistrzostwa woj. Kujawsko-Pomorskiego Honorowych Dawców Krwi oraz Mistrzostwa Gminy Łysomice Seniorów i Juniorów. Patronat nad Mistrzostwami objęli: Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Toruński Marek Olszewski.
Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund z czasem 10 minut na zawodnika.

Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie Damian Kamiński, Jarosław Wiśniewski. Komputer obsługiwał Czesław Karasiewicz.

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK Drużynowe:

1 miejsce – Ostaszewo

2 miejsce – Logistycy Bydgoszcz

3 miejsce – Inofama Inowrocław

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK:

1 miejsce Kamiński Damian – Ostaszewo

2 miejsce  Wiśniewski Jarosław – Nakło nad Notecią

3 miejsce Jastrzębski Tomasz – Bydgoszcz

Mistrzostwa Gminy Łysomice Seniorzy:

1 miejsce Kamiński Damian – Ostaszewo

2 miejsce Grodzicki Tomasz – Gostkowo

3 miejsce Krzysztof Zieliński – Ostaszewo

Mistrzostwa Gminy Łysomice Juniorzy:  

1 miejsce Paziewski Kacper – Łysomice

2 miejsce Kochowicz Adam – Gostkowo

3 miejsce Lewandowski Hubert – Mirakowo

 

 • Turniej szachowy
 • Turniej szachowy
 • Turniej szachowy
 • Gminny Dzień Kobiet

Gminny Dzień Kobiet w Turznie

Dzień Kobiet w Gminie Łysomice będziemy obchodzić 7 marca na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Turznie.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:00 występem Kabaretu Kowalewiacy. Artystyczny występ przygotowały również Panie z Klubu Seniora Szarotki. Tradycją jest zabawa taneczna , którą w tym roku poprowadzi DJ Jacuch.  Podczas imprezy będzie można skorzystać z porad kosmetycznych. Liczba miejsc jest ograniczona, wejściówki są do nabycia w Bibliotekach Publicznych Gminy Łysomice.
 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 10/02/2020

Toruń, dnia 21.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 10/02/2020

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 22.02.2020r. do godz. 20:00 dnia 22.02.2020r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

 

Dyżurny TCZK

Dariusz Noskowicz

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne...
INFORMACJA
Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani Odbiorcy...

Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska - Animatora Sportu

Ogłoszenie
Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska:
Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Turznie
Animatora Sportu na obiekcie w Gostkowie
Animatora Sportu na obiekcie w Ostaszewie
w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.
Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2020 – 30.11.2020...

Konsultacje CPK dot. dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL)...

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 09/02/2020

Toruń, dnia 16.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 09/02/2020

 

Zjawisko: silny wiatr Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. od 18:00 dnia 16.02.2020 r. do 03:00 dnia 17.02.2020 r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

 

Dyżurny TCZK

Julian Skory

Informacja dla osób poszkodowanych przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu

Wójt Gminy Grudziądz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy informują, że wszystkie osoby poszkodowane przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu, mogą składać pisemne zawiadomienia o popełnionych na ich szkodę czynach zabronionych wraz z danymi teleadresowymi i ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązań na adres Prokuratury Okręgowej w Toruniu (ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń) lub składać w biurze podawczym z każdorazowym powołaniem się na sygnaturę sprawy (PO I Ds. 8.2020).

Pismo Prokuratora

 • Nowy numer konta dla wpłat

Zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy w Łysomicach informuje, o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany stawki i deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową Gminy Łysomice www.lysomice.pl media społecznościowe i na tablicach ogłoszeń.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 08/02/2020

Toruń, dnia 11.02.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 08/02/2020


Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. od 08:00/12.02.2020 r. do 20:00/12.02.2020 r.
Obszar: miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i południowego zachodu.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

 • Plakat dotyczący projektu "Program 60+"

Projekt "Lider dla Seniorów"

Zaproszenie dla Seniorów do udziału w programie "Lider dla Seniorów", dla mieszkańców z miejscowości objętych programem rewitalizacji - Łysomice i Ostaszewo.

W programie ciekawe zajęcia, które odbywać się będą w okresie od kwietnia 2020 do listopada 2020 roku :

 • Zajęcia z rękodzieła,
 • Zajęcia z zielarstwa,
 • Zajęcia informatyczne,
 • Zajęcia z pierwszej pomocy,
 • Zajęcia z psychologii
 • Wizyta w Łysomickim Muzeum.

Podczas zajęć zapewnione jest pełne wyżywienie. Zapisy, oraz informacje pod numerem telefonu 508 394 503.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 07/02/2020

Toruń, dnia 10.02.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 07/02/2020


Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 05:00 dnia 11.02.2020 r. do godz. 21:00 dnia 11.02.2020 r.
Obszar: miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego- zachodu.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 05/02/2020

Toruń, dnia 9.02.2020 r. 

 
OSTRZEŻENIE  METEOROLOGICZNE Nr 05/02/2020  

Zjawisko: silny wiatr 
Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 19:00 dnia 9.02.2020 r. do godz. 21:00 dnia 10.02.2020 r. 
Obszar:  miasto Toruń, powiat toruński 
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z południa i południowego- zachodu. Najsilniejsze porywy w nocy, rano wiatr przejściowo osłabnie. 
 
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW 

 
Dyżurny TCZK                                                                                                                                                                                        

Piotr Kalinowski 

Szkolenia komputerowe "Przekraczamy cyfrowe granice"

Gmina Łysomice bierze udział w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Klucz do Przyszłości. Szkolenia w ramach projektu są skierowane do osób, które w dniu rozpoczęcia szkolenia mają co najmniej 25 lat i odbywają się w 12-osobowych grupach w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik ma możliwość wyboru jednego modułu tematycznego, w ramach którego chciałby podnieść swoje kompetencje i poszerzyć własną wiedzę.

Moduły tematyczne szkolenia (do wyboru):

 1. Moduł „Rodzic w Internecie” 
 2. Moduł „Mój biznes w sieci” 
 3. Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” 
 4. Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” 
 5. Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” 
 6. Moduł „Rolnik w sieci” 
 7. Moduł „Kultura w sieci”

Szkolenia z wyżej wymienionych tematów są prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który w jak najlepszy sposób przekazuje informacje i dzieli się wiedzą z tych zakresów. Dla każdego uczestnika szkolenia organizatorzy zapewniają obiad oraz przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w nadchodzących szkoleniach proszone są o kontakt mailowy: projekty@kluczdoprzyszlosci.pl bądź telefoniczny do Fundacji: 503-742-470 lub 794-998-585.

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!

 • Plakat z informacjami dotyczącymi projektu
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Plakat z informacjami o projekcie
 • Deklaracje podatkowe PIT

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2019 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2019 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami* wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2020 r.

Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się:

 • PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
 • PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
 • PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty.

* art. 34 ust. 7 i 8 oraz art. 42 g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1387 z późn. zm.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

NEXERA - szybki internet

NEXERA
SZYBKI INTERNET

W Państwa regionie firma NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości
(min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...

Spotkanie dla poszkodowanych rolników

W związku z trudną sytuacją finansową Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” spółka z o.o. z Cichoradza, Wójt Gminy Grudziądz i Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników, poszkodowanych przez ten podmiot, na spotkanie, które odbędzie się
4 lutego 2020 roku o godzinie 11:00, 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sztynwagu (gmina Grudziądz).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola „Jelonek” w Papowie Toruńskim oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łysomicach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY ŁYSOMICE
Piotr Kowal

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Kontynuowanie edukacji przedszkolnej

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

do 24 lutego 2020r.

1.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.

od 02.03.2020 r.

do 31.03.2020 r.

od 23.04.2020 r.

do 28.04.2020 r.

2.

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

od 01.04.2020 r.

do 03.04.2020 r.

od 29.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

06.04.2020 r.

04.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 09.04.2020 r.

do 06.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

10.04.2020 r.

07.05.2020 r.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.

do 31.03.2020 r.

od 23.04.2020 r.

do 28.04.2020 r.

2.

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną)

od 01.04.2020 r.

do 03.04.2020 r.

od 29.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.04.2020 r.

04.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 09.04.2020 r.

do 06.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

10.04.2020 r.

07.05.2020 r.

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego

1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przy większej ilości kandydatów niż miejsc do oddziału przedszkolnego stosuje się niżej wymienione kryteria z określoną punktacją:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata*

50

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata

50

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

50

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód  lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.    

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

50

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone w Uchwale Nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2017 r.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu

1.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w systemie dziennym

40 pkt.

Oświadczenie rodziców

2.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

30 pkt.

 

3. W celu określenia kolejności przyjęcia kandydatów, komisja rekrutacyjna przyznaje punkty  na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców dokumentów.

4. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji, komisja rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

*   oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

** oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem


Przepisy art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) nakładają na organ prowadzący w terminie do końca stycznia obowiązek podania do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się przede wszystkim kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy według zasad określonych w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe. Przepisy zawarte w ustawie Prawo oświatowe nie wprowadzają zmian w zasadach rekrutacji do szkół. Zachowane zostaje dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole z wyznaczonym obwodem kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego, są oni przyjmowani do szkoły podstawowej z wyznaczonym obwodem z urzędu. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły.

W imieniu organu prowadzącego harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ustala odpowiednio Wójt Gminy.

Ferie bez nudy. Szkoły zapraszają na zajęcia.

Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Łysomice przygotowały ciekawe zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci w czasie ferii zimowych. Zapraszamy do zapoznania się z programem i do wzięcia udziału w zajęciach.

Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Data Godzina Zajęcia
27.01.2020 r. 920- 1200 Wyjazd do kina na film „Urwis”
28.01.2020 r. 845- 1200 Wyjazd do kina 
27.01.2020 r. 900- 1100 „Supełek z pętelką” – warsztaty krawieckie
28.01.2020 r. 1100- 1300 Ferie z kodowaniem
28. 01.2020 r. 900- 1100 Escape room – zajęcia z języka angielskiego
28.01.2020 r. 900- 1100 Zajęcia matematyczne
27 – 28.01.2020 r. 800- 1000 Zajęcia z języka angielskiego
Szkoła Podstawowa w Świerczynkach
Data Godzina Zajęcia
27.01.2020r. 9.00 - 12.00 Wyjazd do Multikina w Toruniu
27.01.2020 r. 10.00 - 13.00 Wyjazd do Multikina w Toruniu
03.02.2020 r. 10.00 - 12.00 Zajęcia sportowe – sala gimnastyczna
05.02.2020 r. 9.00 - 12.00 Gry zabawy planszowe –zabawy ruchowe
Szkoła Podstawowa w Turznie
Data Godzina Zajęcia
27.01.2020 r. 9.00 - 13.00 Wyjazd do kina Cinema City w Toruniu
29.01.2020 r. 9.00 - 14.00 Wyjazd do kina - Plaza
30.01.2020 r. 10.15 - 13.30 Wyjazd do Planetarium w Toruniu na seans „Astropies Lajka”
03.02.2020 r. 10.00 - 14.00 Lodowisko sezonowe MOSiR
05.02.2020 r. 9.30 - 12.30  Wyjazd do kina - Cinema City
27.01.2020 r. 9.00 - 12.00 Zajęcia rozwijające - Biologia
27.01.2020 r. 9.00 - 11.00 Zajęcia Sportowe
27.01.2020 r. 10.00 - 13.00 Góra Grosza
27.01.2020 r. 13.00 - 14.30 Programowanie robotów
28.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Gry planszowe połączone z usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, Wykonanie labiryntu przestrzennego
28.01.2020 r. 9.00 - 10.30 Programowanie robotów
28.01.2020 r. 9.00 - 10.30 Zajęcia w ramach projektu Eu-geniusz z robotyki
28.01.2020 r. 9.00 - 11.00 Zajęcia Sportowe
28.01.2020 r. 11.00 - 12.30 Zajęcia Sportowe
29.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Doświadczenia z materiałów ekologicznych
29.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Praca plastyczna  - zimowy obrazek
29.01.2020 r. 9.00 - 10.30 Programowanie robotów
29.01.2020r. 9.00 - 10.30 Unihokej
29.01.2020 r. 10.30 - 12.00 Siatkówka
30.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Zabawy muzyczno – ruchowe, Zabawy paluszkowe,
30.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Masażyki,
31.01.2020 r. 10.00-13.00 Wykonanie laurek na Światowy Dzień Chorego
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Data Godzina Zajęcia
05.02.2020 r. 10:15 – 15:00 Wyjazd do „Młyna Wiedzy” – ścieżka dorastanie
07.02.2020 r. 9:15 – 15:00 Wyjazd do „Młyna Wiedzy” – zwiedzanie + warsztaty
23.01.2020 r. 18:00 – 9:00 „Nocka w szkole”
24.01.2020 r. 18:00 – 9:00 „Nocka w szkole”
27.01.2020 r. 9:00 – 13:00 Gry sportowe – tenis stołowy, gry planszowe, zbijak
27.01.2020 r. 9:00 – 12:00 Przygotowania do konkursu matematycznego - KANGUREK

 

 

X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice

W minioną sobotę odbył się  X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice, który łączy dobrą zabawę z celem dobroczynnym. W balu udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy, sołtysi, pracownicy urzędu, mieszkańcy i goście Gminy Łysomice. Tradycyjnie bal rozpoczął się wzniesionym przez Wójta Gminy  toastem, a następnie pokazem tanecznym w wykonaniu Klaudii i Kuby.  Corocznie podczas balu odbywa się walc czekoladowy oraz licytacje obrazów  lokalnych artystów. W tym roku dzięki hojności uczestników i sponsorów zebrano 13 880 zł, które  przekazane zostaną potrzebującym rodzinom z terenu Gminy Łysomice.  W przerwach pomiędzy tanecznymi pląsami można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w fotolustrze. Podczas balu nie zabrakło również słodkiej niespodzianki, jubileuszowego tortu.

 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • Zwycięzca biegu wbiega na metę

Nagrody i wyróżnienia sportowe 2020

25 stycznia 2018 roku podjęta została uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.

Dzięki tej uchwale corocznie przyznawane będą nagrody dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice i spełniających postanowienia zawarte w "Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień".

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz Regulaminem zamieszczonymi poniżej.

Wypełnione wnioski o przyznanie nagród wraz z niezbędnymi załącznikami można składać do końca lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice - Biuro Podawcze.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=