Treść strony: Archiwum

Obowiązek usuwania z połaci dachów zalegającego śniegu

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu, przypominam Państwu o obowiązku - wynikającym z art. 62 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, w zakres czego wchodzi także obowiązek usuwania z połaci dachów obiektów (ze szczególnym naciskiem na obiekty wielkopowierzchniowe) zalegającego śniegu. Jak wskazuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego nie powinien dopuszczać do przeciążenia konstrukcji obiektu przez zalegający śnieg, a w związku z tym należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Organ centralny wskazuje także na zagrożenie dotyczące prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu, które mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

Organ pragnie przy tym podkreślić, że nie jest to jedyne zagrożenie występujące w okresie jesienno-zimowym. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu zwraca się do Państwa o bezzwłoczne podejmowanie działań w omówionym zakresie. Organ pragnie przy tym podkreślić, że w razie natężenia zjawiska związanego ze znacznymi opadami śniegu, Inspektorzy PINB przeprowadzą (z zachowaniem wszelkich rekomendowanych zasad bezpieczeństwa w okresie panującej epidemii koronawirusa) doraźne kontrole obiektów wielkopowierzchniowych w celu ustalenia, czy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych wypełniają obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlanego.  

W imieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu,
Katarzyna Żak – inspektor PINB w Toruniu.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 22/02/2021

Toruń, dnia 07.02.2021 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 22/02/2021


Zjawisko: Śnieg
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 07:00 dnia 08.02.2021 r. do godz.24:00 dnia 08.02.2021 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się opady śniegu , przyrost pokrywy śnieżnej do 15cm.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 

 


Toruń, dnia 07.02.2021 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 23/02/2021\


Zjawisko: Zamieć śnieżna
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 07:00 dnia 08.02.2021 r. do godz.24:00 dnia 08.02.2021 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wiatr 35 km/h, porywy 60 km/h powodujące zamieć śnieżną.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami* wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r.

Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się:

 • PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
 • PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
 • PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Osoba, która otrzyma PIT-11A lub PIT-11 powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty.

* art. 34 ust. 7 i 8 oraz art. 42 g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1426 z późn. zm.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Klient zalogowany do systemu uzyskuje dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. przebiegu ubezpieczenia, wykazu składek, informacji o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek. Portal umożliwia wygenerowanie zaświadczenia o okresach polegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz umożliwia dokonanie płatności on-line.

Założenie konta jest bezpłatne. Konto można założyć wypełniając stosowny wniosek w siedzibie Kasy bądź za pośrednictwem ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu dostępne są na stronie: https://www.ekrus.gov.pl.

Zachęcamy do założenia konta.

OR KRUS w Bydgoszczy

Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet

Gminny program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet przyjęty na podstawie uchwały Rady Gminy NR XXVII/172/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku ma na celu promocję działań prozdrowotnych dążąc do poprawy wskaźników zdrowotnych oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Termin realizacji programu został ustanowiony od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku. Na ten cel przeznaczono ze środków budżetowych Gminy Łysomice 34200,00zł.

Program skierowany jest do kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice i realizowany będzie w ośrodkach zdrowia w Łysomicach, oraz w Turznie. 

Pierwsze zadanie programu obejmuje profilaktykę i leczenie chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąż.

Regularne badania ginekologiczne mają istotny wpływ na żywotność populacji żeńskiej społeczeństwa i wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą przełożyć się bezpośrednio na wzrost zachorowań na nowotwory narządów rodnych czy powikłań okołoporodowych. Dostępność i terminy porad specjalistycznych ograniczają dostępność do usług medycznych, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie.

Celem realizacji tego zadania programu profilaktyki jest możliwe wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia stanów nowotworowych, zapalnych i innych nieprawidłowości oraz prowadzenie ciąż niepowikłanych.

Drugie zadanie programu obejmuje profilaktykę i leczenie nowotworów piersi.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek, drastyczny wzrost zachorowań występuje w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia, częściej występuje po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu.

Celem programu jest

 • możliwe wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia stanów nowotworowych, zapalnych i innych nieprawidłowości;
 • zwiększenie poziomu wiedzy kobiet dotyczącej profilaktyki raka piersi;
 • zapoznanie z czynnikami ryzyka raka piersi;
 • motywowanie do aktywnej profilaktyki raka piersi;
 • zapoznanie z zasadami samobadania i samokontroli oraz ich znaczenie w tzw. czujności onkologicznej

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można uzyskać w ośrodku zdrowia w Łysomicach oraz w Turznie
http://www.spzoz-lysomice.pl/

 

 

Startuje e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl. W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r. Pierwszy pakiet e-usług będzie dostępny od 1 lutego 2021 r.

„e-Urząd Skarbowy to duży krok w cyfryzacji usług KAS i obsługi obywateli. To nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient. Usługi udostępniane w serwisie będą dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji” – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. 

Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł. 

Klient na pierwszym miejscu

W MF i KAS podejmowanych jest wiele działań mających uprościć kontakt z administracją skarbową i załatwianie spraw podatkowych. Jednym z nich jest  e-Urząd Skarbowy – cyfrowa platforma na stronie podatki.gov.pl. 

„Stajemy się coraz bardziej nowocześni. Oferujemy kolejne wygodne i przyjazne rozwiązania. W obecnych czasach fiskus musi dotrzymywać kroku rozwojowi technologicznemu i oczekiwaniom klientów. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego dialog, cyfryzacja i przyjazność to słowa kluczowe dla kierowanego przeze mnie resortu” – dodaje szef MF. 

Korzyści dla obu stron 

„Projekt e-Urząd Skarbowy jest elementem programu Klient w centrum uwagi KAS, który ma wzmocnić bezpośredni kontakt z podatnikami i uprościć załatwianie spraw urzędowych. Naszym celem jest zapewnienie wyższej jakość obsługi naszych klientów i dostosowanie do ich potrzeb. Digitalizacja i automatyzacja procesów to również oszczędność czasu i większy komfort pracy w KAS. E-Urząd Skarbowy wykorzystuje nowoczesne rozwiązania informatyczne i scala dane z różnych systemów KAS. Takie projekty są przyszłością administracji, nie tylko skarbowej” – podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

e-US dla obywateli to:

• Wygoda i oszczędność czasu.
• W jednym miejscu szybko, wygodnie i kompleksowo będzie można załatwić swoje sprawy podatkowe.
• Do załatwienia spraw online nie będzie potrzebny podpis elektroniczny.
• Dostęp do e-usług KAS w jednym miejscu, kiedy chcemy i z dowolnego urządzenia.
• Szybki dostęp do danych i bieżących informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach.
• Łatwa aktualizacja informacji dotyczących podatnika.
• Pełna transakcyjność m.in. poprzez elektroniczne płatności online dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności, deklaracji i tytułów. Będzie można zapłacić podatek bezpośrednio w systemie.

Usługi i funkcjonalności e-US

Na początku (od 1.02.2021) e-Urząd Skarbowy będzie oferował:
• Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)
• Integrację z usługą Twój e-PIT
• Informację o nałożonych mandatach
• Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
• Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online
• Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach to m.in.:
• e-zaświadczenia 
• integracja z serwisem e-TOLL 
• usługi dla notariuszy i komorników sądowych 
• usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw

Zawsze otwarty, w zasięgu ręki - Twój e-US
Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.
 

Zapytaj eksperta o PIT z ZUS

Co roku ZUS na przełomie stycznia i lutego rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji podatkowych PIT. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, w granicach 8,3 mln otrzymają emeryci i renciści. W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A (czyli informację o dochodach), a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Już w najbliższy czwartek, 11 lutego odbędzie się  dyżur telefoniczny na temat nowych zasad rozliczenia podatku osób pobierających emerytury 
i renty. Odpowiedzi udzielać będą Wanda Stróżyk, Zastępca Dyrektora ds. świadczeń Oddziału ZUS w Toruniu oraz Ewa Kwiecińska, Naczelnik Wydziału Wypłaty Emerytur i Rent – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W godz. od 9 do 11.00 pod nr. tel. 56 610 93 01 będzie można dowiedzieć się m.in.: 
• kto otrzyma z ZUS PIT 11A, a kto PIT 40A , 
• kogo rozliczy ZUS, a kto musi rozliczyć się z urzędem skarbowym,
• czy osoby, które otrzymają PIT 11A muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym,
• zasady sporządzania i wysyłania przez ZUS PIT-ów po osobie zmarłej,
• zmiany w realizacji wniosków o niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Renta rodzinna - bezpłatne webinarium 

Zasady i warunki przyznawania renty rodzinnej, to temat najbliższego webinarium organizowanego przez toruński oddział ZUS. Odbędzie się ono 10 lutego o godz. 9.00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.  Zapisy na webinarium są przyjmowane do 9 lutego na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie webinarium będzie można dowiedzieć się m.in.: kto jest uprawniony do renty rodzinnej i jaka jest jej wysokość. Eksperci wyjaśnią także, w jakich sytuacjach renta można być zawieszona lub zmniejszona, a także czy można z niej zrezygnować.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kolejne zwolnienia i postojowe z ZUS

Od 1 lutego przedsiębiorcy z niemal 50 branż mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowną wypłatę świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zakres i forma wsparcia zależy od kodu PKD przeważającej działalności gospodarczej na 30 listopada 2020 r. Ponowne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2080 zł albo 1300 zł). 

Przedsiębiorcy, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach (kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z) mogą starać się o jednokrotną wypłatę ponownego świadczenia postojowego oraz o zwolnienie ze składek za styczeń – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Z kolei o umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe (do dwóch razy) będą mogli wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy (kody PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,  93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z).

Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze (kod PKD 49.32.Z) i prowadzący usługi wspomagające transport (PKD 52.23.Z) – dodaje rzeczniczka. Przedsiębiorcy, którzy w oczekiwaniu na pomoc opłacili składki za grudzień, po ich umorzeniu będą mogli wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconej kwoty albo pozostawić je na poczet przyszłych wpłat.

Jakie warunki należy spełnić?
Zwolnienie ze składek i postojowe obejmuje płatników, którzy 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD wymienionymi w rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami decyduje, więc wpis w rejestrze REGON na ten dzień. 
Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności spadł, o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Np. jeśli przedsiębiorca składa wniosek w lutym, to jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających może wskazać styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. Jeśli wskaże styczeń 2021 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do grudnia 2020 r. lub stycznia 2020 r. Jeśli wskaże grudzień 2020 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do listopada 2020 r. lub grudnia 2019 r. Przedsiębiorca, który składa wniosek o postojowe, nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Musiał także otrzymać wcześniej przynajmniej jedno świadczenie postojowe.

Jak i kiedy złożyć wniosek? 
Wnioski o wsparcie można składać od 1 lutego wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek, co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń. O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz przedłużony

Do 14 lutego został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna. Ze świadczenia mogą skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. 

Dyżur telefoniczny
O dodatkowy zasiłek opiekuńczy, świadczenia chorobowe za czas kwarantanny lub izolacji będzie można zapytać podczas wtorkowego dyżuru telefonicznego. Odbędzie się on 9 lutego w godz. 9-12.00 pod numerem telefonu 52 34 18 704.  W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty świadczeń chorobowych za czas kwarantanny lub izolacji, a jakie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Eksperci wyjaśnią również kto może ubiegać się o wyrównanie obniżonego zasiłku w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy, a także jacy pracownicy mogą liczyć na 100 proc. chorobowego – informuje Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Branża kulturalna zwolniona ze składek

O zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku mogą teraz wystąpić przedsiębiorcy działający w branży kulturalnej. 26 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy, która to umożliwia. Wnioski mogą złożyć do 15 marca 2021 r. wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów (kody PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z), firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów (kody PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z) oraz płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. spadek przychodu z tej działalności, o co najmniej 75 proc. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z analogicznym miesiącem roku 2019. Płatnik musiał też być zgłoszony w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i w terminie złożyć deklaracje rozliczeniowe. Przedsiębiorca, który opłacił składki, będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaty, lub pokryć nią kolejne składki.

Wniosek o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień można złożyć do 15 marca wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wypełniają wniosek RDZ-B – wyjaśnia rzeczniczka.

Przepisy prawa nadal nie wskazują, w jakim terminie mogą złożyć wniosek płatnicy prowadzący przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) i 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Dlatego złożenie wniosku przez przedstawicieli tych branż nie będzie możliwe bez nowelizacji przepisów w tym zakresie.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla...

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Rolniczy Przegląd Techniczny.

Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniemi zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Szczegóły na stronie www.krus.gov.pl.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskać można szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Konkursie. 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska - Animatora Sportu

Ogłoszenie
Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska
:

 1. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Turznie
 2. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Gostkowie
 3. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Ostaszewie

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2021 r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia - umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2021 - 30.11.2021

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 60 w przypadku dwóch animatorów na orliku lub 120 godzin w przypadku jednego animatora.

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),
 • współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,
 • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2021,
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
 • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”,
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Oferty proszę składać do dnia 8 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Łysomice na e-mail: sekretariat@lysomice.pl .
Oferta powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko,
 • kwalifikacje,
 • lokalizacja, na który Orlik aplikuje,
 • krótki plan działania.
 • kwota sztabu WOŚP Łysomice

Rekord pobity! Niesamowity wynik sztabu WOŚP Łysomice!

Znamy ostateczną kwotę zebraną przez Sztab WOŚP Łysomice! W roku ubiegłym 125 tysięcy, a w tym roku, pełnym niepewności, dzięki pracy wielu ludzi i wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w organizowane wydarzenia, Gmina Łysomice uzbierała 180 172, 22 zł !

Przedsiębiorcy branży gastronomicznej zwolnieni z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Na wniosek Wójta Gminy Łysomice w dniu 29 stycznia 2021 r. odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łysomice.

Przedmiotem obrad była uchwała w sprawie zwolnienia z należnej za  2021 r. opłaty za korzystanie na terenie gminy Łysomice z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zwolnienie stanowi element wsparcia dla przedsiębiorców, których działalność podlega istotnym ograniczeniom z uwagi na stan epidemii.

Spis powszechny NSP 2021 - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Piotr Kowal jako Gminny Komisarz Spisowy w Łysomicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

30 lat KRUS

Warszawa, 28 stycznia 2021 r. 

Szanowni Państwo,

Styczeń to miesiąc, w którym wspominamy ważne wydarzenie sprzed trzydziestu lat. W dniu 1 stycznia 1991 roku rozpoczęła działalność Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Gdy planowaliśmy ten jubileusz, nie przypuszczaliśmy, że obchody przypadną na czas pandemii. Forma obchodów musiała co prawda ulec zmianie, ale nadal jest to wyjątkowy czas dla pracowników Kasy oraz naszych beneficjentów. Ustawodawca powołał Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w odpowiedzi na potrzeby polskiego rolnictwa, zapewniając w ten sposób kompleksową obsługę rolników w zakresie ubezpieczeń społecznych. Po raz pierwszy w historii polscy rolnicy uzyskali własny system emerytalno-rentowy uwzględniający ich podmiotowość. Na przestrzeni trzydziestu lat funkcjonowania Kasy system ten ewaluował tak, by dostosować uregulowania prawne do zmieniających się realiów społecznych i ekonomicznych sektora rolnego w kraju. Za nami między innymi ważna dla funkcjonowania Kasy reforma administracyjna ubezpieczenia społecznego rolników, w wyniku której w 2007 roku z 49 oddziałów regionalnych Kasy pozostało 16 – objęły one swoją działalnością obszar nowych województw. Kasa niezmiennie towarzyszy rolnikom zarówno w okresie ich aktywności zawodowej, jak i w okresie emerytalnym. Wychodzimy naprzeciw różnym wyzwaniom, również tym najbardziej nieoczekiwanym, jak pandemia koronowirusa. Funkcjonowanie Kasy w warunkach reżimu sanitarnego wymagało od nas szybkiego wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych. Wszystkie ustawowe zadania, przede wszystkim wypłatę świadczeń, również tych dodatkowych – związanych z pandemią, realizowaliśmy terminowo. Mówiąc o 30-leciu działalności Kasy nie sposób nie wspomnieć o działaniach prewencyjnych, liczonych w tysiącach: szkoleniach, konkursach, pokazach, rozmowach z rolnikami. Dzięki zaangażowaniu zarówno pracowników Kasy, jak i samych rolników widzących potrzebę bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia, liczba wypadków w tym okresie zmniejszyła się o prawie 80%, podobnie jak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Bardzo ważnym aspektem działalności Kasy jest rehabilitacja lecznicza, dzięki której rolnicy odzyskują sprawność i mogą dalej wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym. Od początku swojej działalności w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju, Kołobrzegu, Jedlcu, Szklarskiej Porębie i Świnoujściu zdrowie odzyskało niemal 360 tys. rolników. Za nami trzydzieści lat doświadczeń, a przed nami kolejne wyzwania. Oczekiwania naszych beneficjentów podążają w stronę cyfrowych rozwiązań – elektronicznej obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców, możliwości załatwienia spraw w urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu – poprzez portal eKRUS, za pomocą poczty elektronicznej, skrzynek podawczych e-PUAP, a także drogą telefoniczną. Jubileusz 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to święto wszystkich związanych z naszą instytucją – jej prekursorów i założycieli, kierownictwa, obecnych i emerytowanych już pracowników, ale przede wszystkim rolników. To dla Państwa stale się zmieniamy i doskonalimy nasze usługi. Dziękujemy za Państwa zaufanie oraz możliwość pracy na rzecz polskiego rolnictwa i polskich rodzinnych gospodarstw rolnych. Obchody roku jubileuszowego, z uwagi na pandemię koronawirusa, będą miały ograniczoną w bezpośrednim kontakcie formę. Będziemy na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację i zapraszać Państwa do uczestnictwa w planowanych wydarzeniach. Już dziś zachęcam do obejrzenia jubileuszowego spotu, w którym podsumowujemy działalność Kasy. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych – na kanale YouTube oraz profilu Kasy na portalu Facebook. Zapraszam do wspólnego świętowania 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
dr Aleksandra Hadzik

 

Przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego

Na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego działa Polska Strefa Inwestycji, którą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki Strefie przedsiębiorcy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. Taka pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z podmiotów Polskiej Strefy Inwestycji, mającej systemowo wspierać przedsiębiorców. - Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przyznawana jest z tytułu wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję, badania i rozwój lub 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji - wyjaśnia Joanna Gasek Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogą odzyskać koszty inwestycji poprzez niepłacenie podatku dochodowego w maksymalnej wysokości 35% dla dużych przedsiębiorców, 45% dla średnich oraz 55% dla mikro i małych. Co w praktyce oznacza, że inwestycja o wartości 10 mln zł, przy wsparciu w wysokości 45 proc. pozwala przedsiębiorstwu odzyskać z podatku dochodowego 4,5 mln zł.

O ulgę podatkową można ubiegać się na terenie całego województwa, niezależnie od wielkości firmy. Warunki wsparcia dostosowane są do możliwości zarówno małych rodzinnych firm, jak i dużych korporacji. – Podstawą udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy jest wydana decyzja o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od spełnienia kryteriów ilościowych, czyli minimalnych nakładów inwestycyjnych, uzależnionych od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz stopy bezrobocia w danym powiecie. Przedsiębiorca musi spełnić także kryteria jakościowe, między innymi związane z innowacyjnością, zatrudnieniem, współpracą ze szkołami branżowymi, czy przynależnością do Krajowego Klastra Kluczowego - tłumaczy Joanna Gasek. Co ważne, ulgi przyznawane są jedynie na nowe inwestycje tj. budowę nowego zakładu, rozbudowę istniejącego zakładu, wprowadzenie nowych produktów lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oprócz korzyści wynikających z ulgi podatkowej ofertuje także wsparcie inwestycyjne począwszy od znalezienia odpowiedniej działki, aż po rozbudowaną opiekę poinwestycyjną. – Zależy nam, aby firmy strefowe współpracowały ze sobą. Tworzymy wiele możliwości do networkingu oraz kooperacji między inwestorami. Ponadto organizujemy szkolenia i webinary, aby nasi inwestorzy mieli jak najlepsze warunki do rozwoju swoich przedsiębiorstw. Dbamy także o to, aby firmy miały odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, dlatego bardzo ważne są dla nas działania dotyczące szkolnictwa branżowego. Wspieramy szkoły, zachęcamy do tworzenia klas patronackich, a przede wszystkim koordynujemy współpracę  pomiędzy nauką a biznesem  – podkreśla Gasek.

Obecność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w województwie kujawsko-pomorskim to nie tylko korzyści dla firm ale także całego regionu. Spółka zainicjowała między innymi projekt pn. „Centralny Park Inwestycyjny Dźwierzno”, którego realizacja pozwoli na pozyskanie 460 ha terenu inwestycyjnego w gminie Chełmża. – Naszym celem jest tworzenie najlepszych warunków do inwestowania w województwie. Angażujemy się w projekty, mające na celu poprawę infrastruktury, czego doskonałym przykładem jest ulica Polskiej Strefy Inwestycji w Grudziądzu. Wybudowana przez PSSE i Miasto Grudziądz. Droga przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności tamtejszych terenów i pozyskania inwestora, który stworzy nowe miejsca pracy – dodaje Gasek.

Nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy w regionie, jednak Strefa włącza się w projekty nie tylko biznesowe. - Ważną częścią naszej działalności jest także poprawa życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wspieramy liczne akcje charytatywne, finansujemy edukację dzieci i młodzieży, a w obecnym, trudnym czasie włączymy się w walkę z covid-19, wspierając placówki medyczne.

 • Pomoc dla Matildy Salejko z Silna

Pomoc dla Matildy Salejko z Silna

Wójt Gminy Obrowo zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie leczenia siedmioletniej Matildy Salejko z Silna w gminie Obrowo. Dziewczynka rosła zdrowo do czasu, aż zaczęła tracić władzę nad pojedynczymi mięśniami. Lekarze ocenili, że jest to objaw rzadkiej choroby genetycznej (choroby Charcota, Mariego i Tootha), charakteryzującej się osłabieniem i atrofią niektórych mięśni, utratą czucia, zniekształceniem stóp oraz spowolnieniem prędkości przewodnictwa nerwowego. Chory ma coraz większe problemy z poruszaniem się, a jego ruchy stają się coraz bardziej niezgrabne. W kolejnym kroku choroba atakuje płuca, struny głosowe i inne narządy wewnętrzne. Rehabilitacja, ortezy oraz inny sprzęt medyczny okazują się z czasem w przypadku tej choroby niewystarczające.

Ratunkiem na zachowanie zdrowia Matildy może być terapia genowa, poprzedzona badaniami przedklinicznymi w USA. Jej koszt jest jednak ogromy. To 2 miliony dolarów, czyli ponad 8 milionów złotych. Na tyle dziś wyceniane jest zdrowie dziewczynki.

Gmina Obrowo wspiera leczenie swojej małej mieszkanki. Wpłacamy fundusze poprzez portal siepomaga.pl, na facebooku uruchomiono specjalny profil z licytacjami na rzecz Matildy. Te działania przynoszą efekt, ale do zebrania potrzebnej sumy jest bardzo daleko.

Dlatego też proszę Państwa o wsparcie leczenia Matildy Salejko. Pomóc można w różny sposób:

Odbiorca: Fundacja Siepomaga
Numer konta: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
Tytułem: 26541 Matilda Salejko darowizna

 • Uczestnicząc w licytacjach prowadzonych na grupie facebookowej Matilda 1 na milion * licytacje.

Szczegółowe informacje na temat zbiórki na rzecz Matildy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.obrowo.pl Ze strony urzędu oferujemy Państwu zamieszczenie informacji o udzielonym wsparciu na ww. stronie oraz w naszych serwisach społecznościowych. Prosimy kontaktować się w tej sprawie z p. Magdaleną Krzyżanowską, tel. 605 609 168, e-mail: m.krzyzanowska@obrowo.pl

Wójt Gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński

Telefoniczny dyżur eksperta

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych i Tarcza 7.0 to temat najbliższego dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 2 lutego.  W godz. 9-11.00 pod nr. tel.  56 450 68 86 będzie można dowiedzieć się, kiedy należy dokonać korekty dokumentu, a kiedy zrobić ponowne zgłoszenie. Eksperci wyjaśnią także jak poprawnie zmienić dane identyfikacyjne płatnika, ubezpieczonego oraz jak prawidłowo skorygować dokumenty rozliczeniowe. Z kolei w godz. 9-11.00 fachową poradę eksperta na temat wsparcia ZUS w ramach Tarczy 7.0 będzie można uzyskać pod nr. tel. 54 230 73 83. W trakcie dyżuru będzie można zapytać o zwolnienie ze składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowną wypłatę świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyżur telefoniczny w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. W tym roku ZUS jednak nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Warto więc skorzystać z  dyżuru telefonicznego z ekspertami ZUS i dowiedzieć się więcej na ten temat. Dyżur na temat nowych zasad rozliczenia podatku osób pobierających emerytury i renty odbędzie się 2 i 3 lutego. Podczas dyżuru eksperci wyjaśnią m.in.:

 • kto otrzyma z ZUS PIT 11A, a kto PIT 40A ,
 • czy osoby, które otrzymają PIT 11A muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym,
 • kto musi samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym,
 • zasady sporządzania i wysyłania przez ZUS PIT-ów po osobie zmarłej,
 • zmiany w realizacji wniosków o niestosowanie zmniejszenia zaliczki na podatek.

Eksperci będą dyżurować 2 lutego w godz. 9-12.00 pod numerem telefonu 52 34 18 704 oraz 3 lutego w godz. 9-11.00 pod numerem 502 008 688 – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bezpłatne szkolenie dla seniorów

Już w najbliższą środę, 3 lutego o godz. 9.00 odbędzie się bezpłatne webinarium dedykowane dla emerytów z rocznika 1953. W trakcie tego szkolenia eksperci ZUS omówią zasady przeliczenia emerytury, a także wyjaśnią komu i kiedy ZUS wypłaci wyrównanie. Powiedzą także, co zrobić w sytuacji, jeśli ZUS odmówi przeliczenia świadczenia. Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisywać się do 2 lutego, wysyłając maila na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat szkolenia, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

28 stycznia 2021 r. zmarł w 62 roku życia i 37 roku kapłaństwa śp. ks. kan. Władysław Erdmański, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla zostanie odprawiona we wtorek, 9 lutego o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Gostkowie. Ksiądz Proboszcz zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w programie „Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski należy składać w terminie:

Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 lub z naszej strony internetowej w zakładce dokumenty do pobrania.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy 2019/2020 trwa do 31.05.2020.

Z uwagi na fakt, że składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 odbywać się będzie w trwającym jeszcze starym okresie świadczeniowym 2019/2021, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i prawidłowe określenie okresu świadczeniowego w składanych wnioskach elektronicznych i papierowych, jak również prawidłowe wybranie organu, do którego składacie Państwo wniosek (w przypadku wniosków elektronicznych).

Dlatego jeśli ubiegają się Państwo o świadczenie wychowawcze na dzieci, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r., to w składanym wniosku na nowy okres świadczeniowy należy wskazać okres 2021/2022.

Z uwagi na trwający stan epidemii, a także obowiązujący reżim sanitarny oraz w trosce o Państwa zdrowie, jak również o zdrowie naszych pracowników zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, to pozwoli Państwu na uniknięcie wyczekiwania w kolejkach.

W razie pytań czy wątpliwości można się kontaktować z GOPS w Łysomicach:

 • telefonicznie pod numerem: 56 674-89-30 bądź 798-320-078,
 • mailowo: sekretariat@gopslysomice.pl
 • Logotypy projektu unijnego

Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ogłasza nabór na stanowiska pracy:

 • Doradca zawodowy (w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług)

 • Doradca ds. przedsiębiorczości (w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług)

Szczegółwe informacje dotyczące naborów znajdują się w załączonych ogłoszeniach o naborze.

 

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. W województwie kujawsko - pomorskim PIT-y otrzyma niemal 527 tys. osób. W tym roku ZUS jednak nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku.

Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową. Z prawie 527 tys. wysyłanych deklaracji w naszym województwie 451 tys. otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.

Co ważne w tym roku roczne obliczenie podatku będzie sporządzane tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym nie przewyższa kwotę   podatku   należnego  od  uzyskanego dochodu. To oznacza, że w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Otrzymają oni PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku dostaną bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego.

Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń –  nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A. Od tego roku PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rekordowa liczba cudzoziemców

W ostatnich latach w Polsce liczba legalnie pracujących cudzoziemców stale się zwiększała. Rosła również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Przy czym największy wzrost można było zaobserwować w latach 2015-2019. Od marca do maja 2020 roku nastąpił spadek liczby ubezpieczonych obcokrajowców, co miało związek z ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. W czerwcu 2020 roku zatrzymał się trend spadkowy, a liczba pracujących cudzoziemców nieznacznie wzrosła, by na koniec 2020 roku przekroczyć 725 tys. W województwie kujawsko-pomorskim liczba ta na koniec ubiegłego roku przekroczyła 26 tys.

Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w Polsce miały utrudnienia w przekraczaniu granic państw i „zamrażanie” gospodarki, w związku z koniecznością izolacji obywateli. Największy miesięczny spadek miał miejsce między końcem marca a końcem kwietnia 2020 roku. W skali kraju ilość obywateli z zagranicznym paszportem zmalała o 40,0 tys. ubezpieczonych. Po ponownym otwarciu polskiej granicy liczba ubezpieczonych cudzoziemców zaczęła rosnąć, by na koniec 2020 roku przekroczyć 725 tys.

Jak w całym kraju, tak i w naszym województwie można było zauważyć zmniejszenie liczby zgłoszonych do ubezpieczeń pracujących obcokrajowców. W lutym ich liczba sięgała 24,2 tys., w kwietniu 22 tys., a w czerwcu 20,7 tys. Kolejne miesiące były już zwyżkowe, by pod koniec roku przekroczyć 26 tys. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nadal najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 532,5 tys. osób. Na drugim miejscu są Białorusini w liczbie 50,6 tys., a na trzecim Gruzini, których jest 12,9 tys. osób. W województwie kujawsko-pomorskim dominującą grupą są obywatele Ukrainy, których jest 21 tys. Kolejni, co do liczby są Białorusini (1034), obywatele Mołdawii (616) i Gruzji (460). W naszym regionie pracują też obywatele Filipin, Kolumbii, Australii czy Nigerii – dodaje rzeczniczka.

Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet. W pierwszym półroczu 2020 roku ich udział nieznacznie wzrósł – z 66,2% w grudniu 2019 r. do 67,2% w czerwcu 2020 roku. W latach 2015- 2019 wśród cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym dominowały osoby w wieku 20-49 lat.  Natomiast na koniec czerwca 2020 roku najliczniejszą grupę wiekową wśród cudzoziemców stanowiły osoby w wieku 30-34 lata.  

Pandemia spowodowała, że nastąpił spadek zatrudnienia obcokrajowców przede wszystkim w sektorze usług administrowania. Natomiast wzrost liczby dał się zauważyć w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także informacji i komunikacji.

Największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy. W naszym regionie jest ich aktualnie 9,5 tys. a w całym kraju 431 tys. Drugą pod względem liczności grupą są osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Natomiast niewielka cześć z cudzoziemców, około 3 proc. decyduje się na własny biznes. W województwie kujawsko-pomorskim na prowadzenie własnej firmy zdecydowało się około 600 przedsiębiorców.

Statystyka cudzoziemców dla oddziałów ZUS w woj. kujawsko-pomorskim (dane na 31.12.2020 r.)

 • Oddział ZUS w Bydgoszczy – 16 348 ( w tym 13 596 Ukraińców)
 • Oddział ZUS w Toruniu – 9 675 ( w tym 7 404 Ukraińców)

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ostanie dni na zgłoszenie się do Małego ZUS plus

Do 1 lutego przedsiębiorcy mają czas, aby zgłosić się po raz pierwszy do „Małego ZUS plus”, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy to składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Z „Małego ZUS plus” w województwie kujawsko-pomorskim obecnie korzysta około 13 tys. płatników, w całej Polsce 300 tys.

„Mały ZUS plus” adresowany jest między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.  

Do „Małego ZUS plus” można się zgłaszać od początku roku. Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS plus” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego. Może to zrobić składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „Małego ZUS plus”: 05 90 albo 05 92. Osoba, która korzystała z „Małego ZUS plus” w ubiegłym roku i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pozostali przedsiębiorcy tj. ci, którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo spełnią warunki do ulgi po 24 stycznia 2021 r. (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne), zgłaszają się do małego ZUS plus w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Co ważne każdy korzystający z „Małego ZUS plus” w 2021 r. musi przekazać  ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II. z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2021 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02) lub w pierwszym miesiącu, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca).

Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki

Kwota składek przy „Małym ZUS plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca może korzystać z „Małego ZUS plus” przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne, ale warto pamiętać, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na wysokość wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego oraz ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Niższe składki, to niższe świadczenia – tłumaczy rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do 1 lutego trzeba złożyć ZUS IWA za 2020 r.

1 lutego upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od  kwietnia do końca marca następnego roku. Nie jest to jednak obowiązek wszystkich firm. Taki obowiązek mają przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 osób oraz spełnili dodatkowe warunki określone w przepisach.

Do końca stycznia część przedsiębiorców musi złożyć informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2020 r. Informację ZUS IWA mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy jednocześnie:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od
  1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,
 • w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • 31 grudnia 2020 r. byli wpisani do rejestru REGON.

W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia, a także powinny znaleźć się dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA, czyli w 2020 roku. Od treści dokumentu ZUS IWA zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto i jak ustala wysokość składki

Płatników, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA trzy razy z rzędu, czyli za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w ustalaniu wysokości składki wypadkowej wyręczy ZUS. Informację o wyznaczonej składce ZUS prześle w stosownym zawiadomieniu do 20 kwietnia. Informację przedsiębiorcy mogą także znaleźć na PUE ZUS.

Pozostali płatnicy samodzielnie zgodnie z ich PKD ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka.  Dla płatników  zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Od 1 kwietnia 2021 roku zmieni się ponownie wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, a  nowe wartości stopy procentowej dla grup działalności znane będą w marcu 2021 r.

Jak IWA dostarczyć do ZUS?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Tak więc jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Gdy przekazuje dokumenty w formie papierowej, to IWA powinna być również złożona w formie papierowej. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600 oraz w każdej placówce Zakładu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Panu Janowi Czyżniewskiemu, Pracownikowi Urzędu Gminy...

Zapisz się na bezpłatne szkolenia online

Oddział ZUS w Toruniu zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia online, które odbędą się za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Szkolenia dotyczyć będą elektronicznych form komunikacji z ZUS oraz prawidłowego wypełniania wniosku o rozłożenie zaległości na raty. Pierwsze szkolenie „Elektroniczne formy komunikacji z ZUS” odbędzie się 27 stycznia o godz. 9.00.  W trakcie tego szkolenia, będzie można dowiedzieć się m.in. co to jest PUE i dlaczego warto mieć swój profil na tej platformie.  Z kolei szkolenie „Jak wypełnić i uzasadnić wniosek o rozłożenie zaległości na raty” odbędzie się 28 stycznia o godz. 9.00 - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisywać się odpowiednio do 26 i 27 stycznia, wysyłając maila na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat szkolenia, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Twórcy, artyści mogą już ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Od 15 stycznia osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, np. zlecenie, dzieło na rzecz szeroko rozumianej kultury, mogą składać wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, a także architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów np. w zakresie pozaszkolnych form edukacji czy przewodnicy muzeów.

Jednym z warunków otrzymania świadczenia jest kryterium przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 roku. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego z poprzedniego kwartału. (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021  r. kwoty 15 506,79 zł). Wnioskujący o jednorazowe świadczenie postojowe nie może także posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.)  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe o symbolu RSP-CD6 można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można go złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z odroczenia terminu płatności składki

Przedsiębiorcy, którzy czekają na wejście w życie przepisów dotyczących zwolnienia z opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek. Mogą także zdecydować się na opłacenie składek w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące. Wówczas opłacone składki zostaną im zwrócone.

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem rządu wprowadzającym tzw. tarczę antykryzysową 7. Przewiduje ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za  grudzień i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD.  Do czasu wejścia w życie przepisów, przedsiębiorca może odroczyć termin płatności składek np. o miesiąc lub opłacić składki w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli płatnik złożył lub złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek, w razie zawarcia umowy nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą. Ulga ta będzie udzielana bez opłaty prolongacyjnej. Jeżeli umowa o odroczenie została zawarta to pierwszeństwo w tej sytuacji ma wniosek o zwolnienie z opłacanie składek. Wówczas płatnicy otrzymają informacje o anulowaniu umowy o odroczenie.

W przypadku uzyskania zwolnienia, opłacone składki zostaną zwrócone przedsiębiorcy na jego wniosek. Przedsiębiorca może także zdecydować o przeznaczeniu nadpłaty na przyszłe składki. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za grudzień lub za styczeń i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO).
Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodatkowy zasiłek ponownie przedłużony

Do 31 stycznia został przedłużony okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Tak jak wcześniej można z niego skorzystać w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.  Przysługuje rodzicom na dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, na te, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku braku możliwości z powodu COVID-19 sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą, lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Oświadczenie o sprawowaniu opieki, będące jednocześnie wnioskiem o zasiłek, należy złożyć u swojego płatnika składek - pracodawcy lub zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Natomiast osoby prowadzące własną firmę, takie oświadczenie składają w ZUS. Mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument jest niezbędny do wypłaty zasiłku  - informuje rzeczniczka.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej).

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Cykl dyżurów telefonicznych w ZUS

W najbliższą środę, 20 stycznia eksperci ZUS będą udzielać porad telefonicznie. Zainteresowani mogą liczyć na pomoc ekspertów w sprawach dotyczących świadczeń chorobowych, małego ZUS-u plus, ustalania wysokości emerytury dla osób z rocznika 1953 czy zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych. W godz. 9 - 10.00 dzwoniąc pod nr. tel. 502 008 497, będzie można dowiedzieć się, jak sporządzić dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczać składki. Z kolei w godz. 9 - 11 odbędą się trzy dyżury telefoniczne: 

 • pod nr. tel. 56 450 69 72 eksperci wyjaśnią jak wyliczyć świadczenie chorobowe przy zbiegu nieobecności związanej z kwarantanną, izolacją i zwolnieniem lekarskim.
 • na pytania, kto może skorzystać z małego ZUS-u plus i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu, eksperci będą odpowiadać pod nr. tel. 56 610 94 42.
 • o przeliczenia emerytury dla osób z rocznika 1953 będzie można pytać pod nr. tel. 56 498 35 81.

Z kolei 22 stycznia w godz. 9-11.00, dzwoniąc pod nr. tel. 54 2886158, będzie można dowiedzieć się, kto jest uprawniony do renty rodzinnej, jaka jest jej wysokość, czy można z niej zrezygnować. Eksperci wyjaśnią także zasady i warunki przyznania renty rodzinnej, a także, w jakich sytuacjach renta rodzinna może być zawieszona lub zmniejszona – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Subkonto w ZUS - ogólne zasady dziedziczenia, to temat dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 27 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr. tel. 56 54 230 73 80. Podczas dyżuru eksperci wyjaśnią m.in.:

 • jak sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki na ubezpieczenia społeczne,
 • czym różni się konto emerytalne w ZUS od subkonta i jak najsprawniej wyliczyć przyszłą emeryturę.

Informacje o dyżurach telefonicznych i szkoleniach online można znaleźć na stronie www.zus.pl (w zakładce szkolenia i wydarzenia).

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Nagrody i wyróżnienia sportowe 2021

Nagrody i wyróżnienia sportowe 2021

25 stycznia 2018 roku podjęta została uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.

Dzięki tej uchwale corocznie przyznawane będą nagrody dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice i spełniających postanowienia zawarte w "Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień".

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz Regulaminem zamieszczonymi poniżej.

Wypełnione wnioski o przyznanie nagród wraz z niezbędnymi załącznikami można składać do końca lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice - Biuro Podawcze.

 

 • Plakat dotyczący szczepień na COVID 19

Realizacja Narodowego Programu Szczepień

Realizacja Narodowego Programu Szczepień - stan na 28 stycznia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy przekazujemy informacje na temat szczepień. Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.  O rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Apelujemy, aby seniorzy, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienia, nie udawali się osobiście do POZ celem rejestracji, tylko skorzystali z poniższych sposobów rejestracji. Każdy senior, który pozostawi swoje dane przez infolinię lub Internet - zostanie umówiony na szczepienie, gdy tylko kolejne dawki dotrą do Polski.

Jak można się zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz kilka możliwości zapisu na szczepienie:

 1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

  Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

  Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 2. Wyślij SMS na numer 664 908 556

  Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie
  System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.

  Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

  Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS - kliknij.

 3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl

  System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

  Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

  Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. 

 4. Senior (samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich) może wypełnić formularz zgłoszeniowy.

  Na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, uzupełniając formularz zgłoszeniowy i podając swoje dane kontaktowe. Podobnie, jak w przypadku infolinii -  gdy tylko wzrosną dostawy szczepionek przez producentów i w rezultacie pojawią się wolne terminy na szczepienie  - seniorzy zostaną o tym poinformowani.
 5. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

  Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj.

  Dane adresowe dla osób które chcą skorzystać z usług punktu szczepień w Łysomicach
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach,
  w godzinach od 8.00-15.00
  ul. Łąkowa 3, 87-148 Łysomice, telefon rejestracji szczepień: 508 030 633
  tel. 56 649 57 34 lub 798 456 764

Zaraz po dokonaniu rejestracji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Więcej informacji:

W trakcie rejestracji należy podać również informację dotyczącą transportu na szczepienie.

W Urzędzie Gminy Łysomice została uruchomiona specjalna infolinia dla mieszkańców, za pośrednictwem której:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
 2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

mogą zamówić transport na szczepienie.

Infolinia działa w godzinach 8.00 - 15.00, obsługuje ją gminny koordynator ds. transportu p. Jan Czyżniewski pod numerem 508 394 502

Jak się zarejestrować przez eRejestrację?

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2021

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)

 1. Przedmiot zgłaszanych projektów.
  • Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  • Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
   • realizacji programów szkolenia sportowego;
   • uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym kosztów transportu pracowników;
   • zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy;
   • zakupu licencji trenerskich i instruktorskich;
   • obsługi sędziowskiej i medycznej;
   • wynajmu obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego;
   • przeprowadzenia badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu;
   • organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Łysomice.
  • Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy Łysomice kluby sportowe.
 2. Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji.
  • Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 90.000,00 zł
  • Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.
 3. Termin realizacji przedsięwzięć.
  • Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 16.12.2021 r. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Łysomice.
 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków.
  • Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
   • znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
   • wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;
   • przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu;
   • możliwość realizacji zadania przez podmiot;
   • dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Łysomice.
  • Do każdego z wniosków powinny być załączone:
   • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Z załączonego odpisu powinno jasno wynikać, którzy z członków wnioskodawcy są upoważnieni do jego reprezentacji. W przypadku odpisu starszego niż 6 m-cy należy dodatkowo złożyć oświadczenie, że skład osobowy Zarządu wnioskodawcy nie uległ zmianie.
   • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone.
   • Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
   • Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
   • Całkowity koszt realizacji zadania
  • Wójt Gminy Łysomice może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
  • W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Łysomice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
  • Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.
  • Procedura konkursowa została określona w § 6 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 05.02.2021 r., a decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Łysomice.
  • Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje.
  • Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Łysomice. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków
   i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice.
 5. Termin składania wniosków.
  • Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu.
  • Termin i miejsce otwarcia ofert- 04.02.2021 r., godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
  • Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - sport 2021"
  • Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świąteczną kartkę

Konkurs na świąteczną kartkę ogłaszany jest każdego roku w okresie świąt Bożego Narodzenia i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku musiał przybrać troszkę inną formę, pominięty został etap szkolny, karteczki spływały do nas bezpośrednio do urzędu. Z powodu obostrzeń epidemicznych, obrady komisji konkursowej musiały zostać przełożone w czasie, przepraszamy za opóźnienie, ale udało się- komisja konkursowa przeprowadziła głosowanie i wyłoniła zwycięzców.

W pierwszej kategorii wiekowej:

I miejsce Anna Pliszka
II miejsce Bartek Kamiński 
II miejsce Lena Jaskot
III miejsce Michał Malkowski
III miejsce Maks Nachajowski
Przyznane zostały również wyróżnienia:
Dominika Dębska, Natan Cackowski, Martyna Chrzanowska

W drugiej kategorii wiekowej:

I miejsce Nadia Śliwińska
II miejsce Blanka Ordak
III miejsce Bogusia Orman
Wyróżnienie- Weronika Kalbarczyk

W trzeciej kategorii wiekowej

I miejsce Kacper Ostrowski
II miejsce Amelia Zając
III miejsce Lena Stanikowska

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim najmłodszym uczestnikom, którzy włożyli dużo pracy w wykonie swoich konkursowych dzieł.

W sprawie odbioru nagród, będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.

Prawie 50 mln zł wsparcia z Tarczy 6.0. już na kontach przedsiębiorców

Niemal 50 mln zł postojowego z Tarczy 6.0 trafiło już na konta przedsiębiorców. A za kilka dni pierwsi przedsiębiorcy będą mogli zobaczyć efekt zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r. na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Branże wymienione w najnowszej tarczy antykryzysowej mogą uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już pierwsze wnioski o pomoc. Na konta płatników trafiło pierwsze 23,6 tys. wypłat świadczeń postojowych na kwotę 48,6 mln zł. - Staramy się, aby pomoc trafiła do wnioskujących jak najszybciej. Elektroniczny system składania wniosków sprawdza się, dzięki temu wnioski są szybciej zweryfikowane, a co za tym idzie środki szybciej trafiają na konta przedsiębiorców - mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 6.0 można składać tylko elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz za pośrednictwem strony gov.pl. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Zgodnie z Tarczą 6.0 więcej przedsiębiorców może skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno świadczenie postojowe. Warunkiem pierwszej wypłaty jest m.in. spadek przychodu, o co najmniej 75% wobec tego samego miesiąca rok wcześniej. Przedsiębiorcy z tych branż mogą składać wnioski już od 16 grudnia 2020 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Od końca grudnia 2020 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o dodatkowe postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według kodów PKD wymienionych w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie, o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu 2019 roku. Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Od 1 stycznia zleceniobiorca może złożyć wniosek o zwolnienie z naliczania składek

Osoby, które wykonują umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług na rzecz szeroko rozumianej kultury, mogą złożyć do ZUS wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku.

 Tarcza 6.0 umożliwiła od 1 stycznia składanie wniosków o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych wykonywanych na rzecz szeroko rozumianej kultury. Taki wniosek (RZN) składa do ZUS-u zleceniobiorca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że ZUS nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl. Gdy zleceniobiorca zdecyduje się na złożenie wniosku RZN, musi niezwłocznie poinformować o tym swojego zleceniodawcę. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek, trzeba spełnić kilka warunków. Umowa musi zostać zawarta w ściśle określonym czasie, czyli między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia. Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia z naliczania składek, przedmiot zawartej umowy musi być związany z działalnością i usługami określonymi w Tarczy Antykryzysowej 6.0. mianowicie z:

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej;
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Należy pamiętać o tym, że składki objęte zwolnieniem nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale w okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, zachowają prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15 stycznia upływa ważny termin ws. zwolnienia ze składek

15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski w tej sprawie mogą złożyć właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

 Wcześniejsza tarcza 5.0 zwana też tarczą branżową, uprawniała określone branże do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogli o to się ubiegać płatnicy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za ten okres. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do analogicznego miesiąca z ubiegłego roku. Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Co ważne wszystkie wnioski o zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć na przyszłe składki.

„Od blisko roku realizowane przez nas wsparcie dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc z ZUS sięga ok 30 mld złotych. Zwolniliśmy ze składek ponad 2 mln firm na ponad 13 mld złotych. Wypłaciliśmy ok. 2,7 mln świadczeń postojowych na ponad 5,3 mld złotych" – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„W województwie kujawsko-pomorskim kwota zwolnienia z opłacania składek przekroczyła ponad 634,7 mln zł, a w ramach świadczenia postojowego na konta przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne trafiło ponad 253,6 mln zł ” – mówi Krystyna Michałek.

Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej 6.0. W tym przypadku wnioski można składać do końca stycznia. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

“WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” to projekt skierowany do osób powyżej 29 roku życia, mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup, tj.:

155 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

94 osoby powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:

 • osoby ubogie pracujące, tj.:
 • osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej6 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo
 • osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze – “ABC przedsiębiorczości” (dla 249 osób)
 • doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu (dla 249 osób)
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 239 osób) – stawka jednostkowa na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł netto
 • wsparcie finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy (dla 239 osób) – w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji, średnio 1450,00 zł netto na miesiąc
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu

 

Rozstrzygnięcie konkursu na logo SPZOZ

20 listopada został ogłoszony konkurs - chodziło o przygotowanie materiałów, które przedstawiają pomysły na znak graficzny nowej placówki. Najlepsza z nadesłanych prac, wybrana przez Komisję Konkursową, zostanie wykorzystywana jako LOGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach i prezentowana będzie w Internecie, na materiałach promocyjnych, folderach oraz na innych polach działania związanych z SPZOZ.

Na konkurs wpłynęły 23 prace. Komisja konkursowa składająca się z 26 członków miała bardzo trudne zadanie. Ostatecznie udało się wyłonić zwycięzców. Po obradach zadecydowano, że oficjalnym logo SPZOZ w Łysomicach, będzie praca wykonana przez Pana Patryka Rybackiego, który zdobył największą ilość głosów uzyskując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyła Pani Monika Lewandowska, a trzecie miejsce komisja zdecydowała przyznać Panu Piotrowi Mikuszewskiemu. Gratulujemy zwycięzcom, którzy otrzymają w nagrodę bony podarunkowe.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie - dla każdego przygotowana jest nagroda. W sprawie odbioru nagród będziemy kontaktować się Państwem osobiście. Poniżej prezentujemy zwycięskie prace.

 • I Miejsce - Patryk Rybacki
 • II Miejsce - Monika Lewandowska
 • III Miejsce - Piotr Mikuszewski

Podaj właściwy NIP lub PESEL

Jesteś cudzoziemcem? Potrzebujesz PESEL lub NIP, aby wywiązać się ze swoich obowiązków podatkowych. Jeśli masz PESEL lub NIP to:

 • szybciej i łatwiej załatwisz wszystkie sprawy podatkowe w Polsce
 • zalogujesz się do usługi Twój e-PIT do czego potrzebny jest m.in. PESEL lub NIP – zobacz jak wygląda usługa
 • przygotujemy dla Ciebie i udostępnimy twoje roczne zeznanie podatkowe PIT w usłudze Twój e-PIT
 • złożysz zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje na podatki.gov.pl
 • skorzystasz z ulg i odliczeń, dzięki czemu odzyskasz zwrot nadpłaty podatku.

PESEL

PESEL to podstawowy i indywidualny numer, twój identyfikator podatkowy, którego potrzebujesz w kontaktach z urzędem skarbowym. Posługuje się nim osoba fizyczna, czyli pracownik, osoba która wykonuje zlecenie lub świadczy usługę. O wydanie numeru PESEL prosisz ty. Wniosek o nadanie numeru PESEL składasz do:

 • organu gminy, właściwego dla twojego miejsca zameldowania
 • organu gminy właściwego dla siedziby twojego pracodawcy, jeśli nie możesz się zameldować
 • Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy jeszcze nie pracujesz lub twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski

NIP

NIP to alternatywny do PESEL identyfikator podatkowy, którego potrzebujesz w kontaktach z urzędem skarbowym jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków lub składek społecznych i zdrowotnych. Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z tych warunków, złóż wniosek o nadanie NIP. Wypełnij np. formularz NIP-7 i złóż go w urzędzie skarbowym w Twoim mieście. Możesz to zrobić:

 • elektronicznie
 • osobiście w urzędzie skarbowym
 • wysłać pocztą

Uwaga! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wniosek o NIP składają do CEIDG.

Jeżeli masz pytania dotyczące rozliczenia skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerem telefonu: 22 330 03 30 801 055 055 +48 22 330 03 30 lub z Twoim urzędem skarbowym.

 

Masz pytanie - zadzwoń do ZUS

Placówki ZUS w regionie uruchamiają kolejne dyżury telefoniczne, które odbywać się będą w terminach od 11 do 15 stycznia. Tematyka dyżurów jest różnorodna od obowiązku informowania ZUS-u o zawieranych umowach o dzieło, ulgach w spłacie zadłużenia, e-wizytach czy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dyżur dotyczący obowiązku informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku odbędzie się 11 stycznia w godz. od 09.00 do 11.00 pod nr. tel. 502 008 688 oraz 13 stycznia w godz. od 12.00 do 14.00 pod nr. tel. 56 498 35 81. W trakcie tego dyżuru eksperci wyjaśnią, czy każda umowa o dzieło musi być zgłaszana do ZUS, a także kiedy i jak należy dokonywać takiego zgłoszenia.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy mają problem z terminowym opłacaniem składek, mogą skorzystać z dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 11 stycznia w godz. od 10.00 do 13.00 pod nr. tel. 56 450 67 99 oraz
14 stycznia w godz. od 09.00 do 14.00 pod nr. tel. 54 230 73 47 i 517 370 138. Podczas dyżuru ekspert udzieli informacji o możliwych formach pomocy, jakiej może udzielić ZUS osobom posiadającym trudności w spłacie należności, ze szczególnym uwzględnieniem ulg w okresie pandemii.

Z kolei 12 stycznia w godz. od 09.00 do 11.00 pod nr. tel. 54 230 73 83 będzie można dowiedzieć się jak skorzystać z e-wizyty w ZUS oraz jakie nastąpiły zmiany we wnioskach na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Natomiast o kwestie dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny będzie można zapytać eksperta 13 stycznia  w godz. od 09.00 do 11.00 pod nr. tel. 56 450 69 19.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych dyżurach telefonicznych!

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Od nowego roku można zgłaszać się do małego ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, mogą od początku roku zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w 2020 r. korzystały z ulgi mały ZUS plus i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń.  Mogą nadal w 2021 r. opłacać niższe składki. Natomiast przedsiębiorcy, którzy dopiero od 2021 r. chcą skorzystać z małego ZUS plus i spełniają warunki, muszą do 1 lutego 2021 r. wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia  i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pozostali przedsiębiorcy tj. ci, którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo spełnią warunki do ulgi po 24 stycznia 2021 r. (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne), zgłaszają się do małego ZUS plus w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. – dodaje rzeczniczka.

Co ważne każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi przekazać  ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II. z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2021 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02) lub w pierwszym miesiącu, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca).

Dla kogo mały ZUS plus

Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Mianowicie podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku). – mówi Krystyna Michałek.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne. 

Okres korzystania z ulgi

Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Wszelkie kwestie, które dotyczą małego ZUS plus zostaną omówione podczas bezpłatnego webinarium oraz dyżuru telefonicznego, który organizuje toruński i bydgoski ZUS.

 • Webinarium odbędzie się 19 stycznia o godz. 10.00. za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Zapisy na webinarium są przyjmowane do 18 stycznia na adres: katarzyna.robakowska@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.
 • Dyżur ekspercki odbędzie się 20 stycznia w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu
  56 610 94 42.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Przedsiębiorcy otrzymają z ZUS krótkie podsumowanie wpłat na konto z ubiegłego roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod koniec tygodnia rozpoczyna informowanie przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS za 2020 r. Płatnicy dostaną podsumowanie wpłat przekazanych na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) oraz saldo konta. Każdy przedsiębiorca dowie się, czy jego konto jest rozliczone na zero, czy też ma nadpłatę lub niedopłatę. W tym roku informacje zostaną udostępnione przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat otrzyma kilka milionów płatników. Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty przedsiębiorca może odpowiednio powiększyć albo pomniejszyć kwotę składek wpłacanych w najbliższym terminie. Warto sprawdzić, czy wpłaty nie należy zwiększyć o należne odsetki za zwłokę – można je obliczyć za pomocą kalkulatora odsetkowego (na stronie www.zus.pl w zakładce Kalkulatory). W przypadku większych zaległości można złożyć wniosek o raty. Nasi doradcy ds. ulg i umorzeń  przedstawią płatnikowi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Mogą to zrobić w trakcie wideorozmowy, czyli e-wizyty. Można również spotkać się z nimi osobiście w placówce ZUS. Płatnicy, którzy już spłacają zadłużenie w układzie ratalnym, zobaczą w przekazanej informacji, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty. Z kolei przedsiębiorcy, którzy mają nadpłatę, mogą ją zaliczyć na bieżące składki albo wystąpić o jej zwrot – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie ze składek - informacja na PUE

Należy przypomnieć, że wnioski o zwolnienie z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0 można było składać od 30 grudnia 2020 r., a efekt zwolnienia będzie widoczny na kontach płatników
po rozpatrzeniu wniosku (tj. w 2021 r.). Oznacza to, że przekazywana teraz informacja o saldzie nie będzie uwzględniała tego zwolnienia, gdyż prezentuje ona stan konta na 31 grudnia 2020 r.  W tej sytuacji przedsiębiorcy spełniający warunki do zwolnienia, którzy nie opłacili składek za listopad 2020 r., w informacji mogą widzieć kwotę zadłużenia za ten miesiąc. Jeżeli składki zostały opłacone za miesiące, za które nastąpi zwolnienie, po umorzeniu należności, kwota nadpłaty będzie widoczna na koncie płatnika składek na PUE ZUS
- dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=