Treść strony: Dodatek dla „podmiotów wrażliwych”

Dodatek dla „podmiotów wrażliwych”

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967),  na mocy której można składać wnioski o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. we właściwej miejscowo gminie.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego oraz dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku.

Według ustawy podmiotami wrażliwymi są:

 • podmioty udzielające świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • rodzinne domy pomocy
 • centrum integracji społecznej;
 • kluby integracji społecznej;
 • warsztaty terapii zajęciowej;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie socjalne;

Dodatek ten nie przysługuje dla budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Przyjmowaniem wniosków oraz udzielaniem informacji i porad dotyczących składania wniosków zajmuje się pracownik Urzędu Gminy Łysomice, Pan Sławomir Cyrklaff - kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 56 678 32 22 w. 57 lub mailowo: s.cyrklaff@lysomice.pl

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=