Treść strony: Plan pracy Rady Gminy

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1

 1. Informacja dotycząca funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. w Gostkowie.
 2. Analiza finansowa i rzeczowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2018 r.
 4. Analiza działań promujących rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.
 5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 6. Podjęcie uchwały zarządzającej przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw Gminy Łysomice
 7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
 8. Sprawy bieżące.

I kwartał

 

2

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz absolutorium dla Wójta Gminy.
 2.  Zapoznanie ze stanem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu na terenie gminy – Sprawozdanie Komisariatu Policji
 3. Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci.
 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ.
 6. Sprawozdanie z funkcjonowania szkół i przedszkola na terenie Gminy Łysomice oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.
 7. Analiza stanu  przygotowania kąpieliska w Kamionkach Małych
 8.  Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.
 9. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarowania odpadami
 10. Współpraca międzygminna i międzynarodowa Gminy Łysomice.
 11.  Sprawy bieżące.

II kwartał

 

3

 1. Informacja z wykonania zadań i budżetu Gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2019 roku.
 2. Ocena realizacji zobowiązań finansowych gminy.
 3. Ocena stanu realizacji inwestycji na terenie gminy.
 4. Ocena stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2019/2020.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 6. Omówienie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
 7. Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.
 8. Sprawy bieżące. 

III kwartał

 

4

 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
 2. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych.
 3. Zaopiniowanie projektu i uchwalenie budżetu Gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2020 rok.
 4. Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok
 6. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa.
 7. Sprawy bieżące.

IV kwartał

 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=