Treść strony: Plan pracy Komisji Rady Gminy

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa Rady Gminy Łysomice na 2019 rok

Termin

Zagadnienia

I
kwartał

 • Analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące.
 • Ocena postępu prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019.
 • Omówienie skutków uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków i budowli.
 • Omówienie stanu mienia gminnego

 II 
kwartał

 • Analiza sprawozdań finansowo- rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy.
 • Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 •  Analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące.
 • Ocena postępu prac inwestycyjnych.

 III 
kwartał

 • Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
 • Analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące.
 • Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2019.

IV 
kwartał

 • Opiniowanie w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
 • Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok.
 • Analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące.
 • Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2019.
 • Podsumowanie pracy Komisji.
 • Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2020.

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych Rady Gminy Łysomice na 2019 rok

 Termin 

Zagadnienia

I kwartał

 • omówienie planu imprez kulturalnych Gminy Łysomice i harmonogramu zadań związanych z aktywizacją świetlic wiejskich na rok 2019
 • opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji

II kwartał

 • informacje o funkcjonowaniu i przygotowaniu do sezonu letniego boisk i orlików, spotkanie z animatorami
 • informacje o przygotowaniu ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych do sezonu letniego
 • omówienie spraw związanych z przygotowaniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
 • opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji

III kwartał

 • omówienie bieżących problemów społecznych i socjalnych mieszkańców gminy Łysomice
 • opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji

IV kwartał

 • informacja o stanie przygotowania bazy lokalowej szkół do roku szkolnego 2019/2020
 • informacje dotyczące wręczenia Stypendium Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019
 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i przedszkolu Gminy Łysomice za rok szkolny 2018/2019
 • omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020
 • omówienie preliminarza środków wydatkowanych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok
 • przedstawienie propozycji zimowych spotkań profilaktycznych dla dzieci organizowanych podczas ferii zimowych
 • opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok
 • opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łysomice na 2019 rok

Termin  Zagadnienia
I kwartał
 1. Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2018 rok.
 2. Analiza stanu mienia będącego w dyspozycji OSP.
 3. Informacja z wykonania zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych”.
II kwartał
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2018 r. i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Kontrola wybranych dokumentów związanych z realizowanymi inwestycjami. 
III kwartał
 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
 2. Informacja nt. strategii promocji Gminy Łysomice.
 3. Analiza inwestycji podnoszących bezpieczeństwo w miejscach publicznych (monitoring, malowanie pasów, poszerzanie i budowa chodników, instalowanie punktów świetlnych, budowa ciągów pieszo-rowerowych).  
IV kwartał
 1. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez komisję rewizyjną w roku 2019.
 2. Podsumowanie pracy komisji w roku 2019.
 3. Przygotowanie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2020.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=