Treść strony: Wydanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego Łysomice
Adres: ul. Warszawska 5, 87-148, Łysomice
Telefon: 56 678 32 22 wew.31 e-mail: a.jwojda@lysomice.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 4, art. 9, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem.

  •  Dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska (imienia).
  •  Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)

II. OPŁATA SKARBOWA: 37 zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Gminy Łysomice: 
nr konta 89 951100002002003202670001

III. TERMIN I TRYB REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego Łysomice

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Zmiana imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnej, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Do zmiany imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na dziecko, które ukończyło 13 lat potrzebna jest także zgoda dziecka. 

Rodzic/dziecko wyraża zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku zamieszkiwania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem konsula.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=