Treść strony: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

PODSTAWA PRAWNA

  1.  2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
  2. 21 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540).
  3. Uchwała nr LXVI/426/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2023 r. poz. 7589)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

  1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona na formularzach:
  • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
  • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
  • ZIN-2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz.
  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

  2. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku (dotyczy budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i opłacają przedmiotowy podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=