Treść strony: Zgłoszenie pobytu stałego

Podstawa prawna
art. 24 i art. 28 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 722);
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - wzór w załączniku.
  2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności, umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).
  3. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.


II. Wymagane opłaty

  1. Nieodpłatnie.
  2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę  reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

III. Termin i tryb realizacji

  1. Bez zbędnej zwłoki.
  2. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
  3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie  o zameldowaniu na pobyt stały.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=