Treść strony: Załatw sprawę

  • Budynek Urzędu Gminy Łysomice

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Gminy Łysomice podania, wniosku lub z urzędu.

Podania i wnioski mogą być wnoszone w różny sposób, m.in.: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą faksu, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej, a także ustnie do protokołu. Sprawy w Urzędzie Gminy Łysomice są załatwiane za pośrednictwem poszczególnych wydziałów i biur, tzw. komórek organizacyjnych urzędu. Każda z komórek zajmuje się prowadzeniem określonej grupy spraw.


Informacje dla Mieszkańca

Przed złożeniem podania warto zapoznać się z informacjami zwartymi na stronie Informacjami dla Mieszkańca, publikowanych na stronach serwisu Urzędu Gminy Łysomice. Na kartach zamieszczone są szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw, m.in.: podstawy prawne, wymagane dokumenty, terminy, opłaty, kontakt z właściwą komórką urzędu gminy. Jako załączniki na stronach informacyjnych dostępne są też do pobrania i wydruku formularze, które umożliwiają złożenie podania czy wniosku.


Elektroniczne załatwianie spraw

Za pomocą systemów internetowych, takich jak: elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP2), elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy systemu kierowca.pl można składać podania i wnioski.

Chcesz załatwić swoja sprawę elektronicznie?

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2
GMINA ŁYSOMICE: /gmLysomice/domyslna

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP2 – konto jest bezpłatne.

(Załóż Konto ePUAP2) 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie  Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu do Biura Podawczego mieszczącego się na parterze, na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0
  • Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, RTF
  • XLS, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


eUrząd oznacza rozwiązanie organizacyjno - technologiczne, umocowane prawnie, umożliwiające urzędom świadczenie usług publicznych za pomocą Internetu (w przyszłości być może również za pomocą innych kanałów elektronicznych). 
Pod pojęciem usług publicznych będziemy rozumieć usługi świadczone przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli oraz organizacji, a także inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań administracji publicznej oraz wywiązaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=