Treść strony: Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców

Podstawa prawna

- art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1),

- art. 46 oraz 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1382 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2523).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2017, poz. 2482).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – wzór w załączeniu (w punkcie 1 wniosku należy wybrać rejestr PESEL).

2. W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym) należy na platformie ePUAP 2 (www.epuap.gov.pl)zalogować się poprzez profil zaufany.

Wybrać:→Załatwiaj sprawy przez internet-zobacz katalog spraw→Sprawy ogólne-pisma do urzędu- pismo ogólne do podmiotu publicznego-załatw sprawę. Wybrać organ, do którego kieruje się wniosek (Urząd Gminy Łysomice), wypełniony formularz podpisać podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym)

II. Wymagane opłaty

Opłata  za udostępnienie danych - 31 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku: 

Zwolnione z opłaty  jest udostępnienie danych w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1382 z późn. zm.)

W sytuacji złożenia wniosku jw. przez pełnomocnika opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1000). Dowód dokonania opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinien być przedłożony z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o opłacie skarbowej).

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej (cz. IV załącznika do przywołanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej). 

III. Termin i tryb realizacji

Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określonych w art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.

IV. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni.

V. Uwagi

1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych.

2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

3. Organy uprawnione do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenia spisu inwentarza), Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.

4. Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

6. W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., tj. na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=