Treść strony: Podatek leśny od osób fizycznych

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r.
  poz. 888);
 2. Art. 21 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900, ze zmianami);
 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244);
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.
  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach).

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie
do informacji dotyczących podatku leśnego, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r.)

 1. informacja o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

WAŻNE: Dotychczasowe formularze mają zastosowanie do informacji dotyczących podatku leśnego, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1IR-1 IL-1,
 2. dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A,
 3. dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B - w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości leśnych (oryginał do wglądu).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=