Treść strony: Podatek od nieruchomości od osób prawnych

PODSTAWA PRAWNA

  1. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
  2. 21 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540)
  3. Uchwała nr LII/344/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2022 r. poz. 6125).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

  • DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości,
  • ZDN-1  - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
  • ZDN-2  - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=