Treść strony: Podatek od nieruchomości od osób prawnych

PODSTAWA PRAWNA

  1. Art.  2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zmianami);
  2. Art. 21 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r. poz. 1325, ze zmianami);
  3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244);
  4. Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze deklaracji podatkowych.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.)

  1. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1 ),
  2. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach  opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1),
  3. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2) - w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku (dotyczy budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

WAŻNE: Dotychczasowe formularze mają zastosowanie do deklaracji na podatek od nieruchomości, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.

  1. deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1,
  2. dane o nieruchomościach ZN-1/A,
  3. dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B - w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku (dotyczy budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=