Treść strony: Wykaz firm asenizacyjnych posiadających aktualne zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Łysomice

Zarządzenie Nr 0151/05/2007

Wójta Gminy Łysomice

z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łysomice.

Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz § 2, §3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia( Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządzam co następuje:

§1.

1. Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§2.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do spełnienia następujących szczegółowych wymagań:

1) posiadać zaplecze techniczno –biurowe,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości co najmniej jeden środek transportu, przystosowany do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, o pojemności od 3 do 24 m3 zawierające co najmniej:

a) instalacje umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy Łysomice nr. XLI/201/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice,

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami,

4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego odbioru odpadów zebranych selektywnie

5) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Wójtowi Gminy Łysomice danych wymaganych przepisami.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe

2) umowy kupna- sprzedaży, dzierżawy, najmu, leasingu lub faktury potwierdzające posiadanie środków, o których mowa ust. 1 pkt. 2,wraz z ich opisem technicznym.

W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych udokumentowanie zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów przez Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu

§3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełnienia następujących szczegółowych wymagań:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe

2) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością;

3) posiadać sprzęt samochodowy( pojazdy asenizacyjne) w liczbie co najmniej 1 , posiadający możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice.

 

Wójt Gminy Łysomice
mgr inż. Jarosław Bukowski

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=