Treść strony: Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

- art. 35  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1382 z późn zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)


I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek w sprawie wymeldowania osoby.

2.Załączniki:
- dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, akty notarialne, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sądowe: o eksmisji,  o sposobie korzystania z mieszkania).


II. Wymagane opłaty

Opłata skarbowa za wydaną decyzję - 10zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku:

- na miejscu w Urzędzie Gminy w Łysomicach,

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy

Odwołanie  do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi

Wniosek w sprawie wymeldowania można złożyć osobiście, pisemnie przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na platformie ePUAP 2 (www.epuap.gov.pl). W tym celu należy wybrać organ, do którego kierujemy wniosek (Urząd Gminy Łysomice), dołączyć pismo oraz załączniki.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=