Treść strony: Młodociani pracownicy

Dofinansowanie przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawowe informacje

 1. Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy (druk do pobrania nr 1).
 2. Wysokość dofinansowania zależy od długości trwania nauki i zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku wynosi:
  • w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w  wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
  • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w  46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł (dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę od września 2019 roku).
 3. Wniosek należy złożyć listownie na podany niżej adres lub osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 4. W art. 122 ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z  warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 roku w  sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomoc de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
 5. Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010 z późn. zm.), w  związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk do pobrania nr 4).

Kogo dotyczy

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  • kopię dokumentu potwierdzającego realizację obowiązku dokształcania teoretycznego w formie szkolnej (świadectwo szkoły) lub pozaszkolnej (zaświadczenie o uczęszczaniu na kursy dokształcanie teoretycznego);
  • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
  • kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w  wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
  • kopię świadectwa pracy młodocianego (o ile stosunek pracy z młodocianym ustał);
  • pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 2. Dodatkowo, w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis, dołącza się:
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania nr 2);
  • wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 3);
  • oświadczenie o poniesionych kosztach zatrudnienia oraz już otrzymanej refundacji na kształcenie młodocianego (druk oświadczenia do pobrania nr 5).

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty

Brak

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Łysomicach
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Tel. 56 678 32 22, mail: sekretariat@lysomice.pl

Kontakt telefoniczny z Urzędem

Wyjaśnień w w/w sprawie udziela: Marek Fiedler – inspektor do spraw oświaty, zdrowia i sportu, tel. 56 678 32 22 wewn. 39, kom. 510 162 801, mail: m.fiedler@lysomice.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1183)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094) 
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 poz. 2010 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 238)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z  2021 r. poz. 743)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=