Treść strony: Program Rewitalizacji dla Gminy Łysomice na lata 2014-2023

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalany przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Gmina Łysomice rozpoczęła prace związane z opracowaniem programu rewitalizacji na mocy Uchwały nr XVII/98/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łysomice na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/140/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łysomice na lata 2014-2020.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=