Treść strony: Podatek rolny od osób fizycznych

PODSTAWA PRAWNA:

  1. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)
  2. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021r. poz. 1540)
  3. Uchwała nr LXVI/427/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2023 r. poz. 7590)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

  1. Informacja o gruntach:
  • IR-1 - informacja o gruntach
  • ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach
  • ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz..
  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych (oryginał do wglądu).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=