Treść strony: Podatek rolny od osób prawnych

PODSTAWA PRAWNA

  1. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz. 333).
  2. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz. 1540)
  3. Uchwała nr LXVI/427/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2023 r. poz. 7590)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

  • DR-1 - deklaracja na podatek rolny,
  • ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny.
  • ZDR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych (oryginał do wglądu).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Deklaracje na podatek rolny należy składać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=