Treść strony: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej "Sowa"

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej”. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Przysiek w województwie kujawsko - pomorskim. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. wszechstronny rozwój wsi,
 2. współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą,
 3. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności,
 4. upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania rolnictwa i wsi polskiej do integracji z Unią Europejską oraz z możliwościami pozyskania funduszy przedakcesyjnych,
 5. wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy,
 6. kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
 7. promowanie regionalnych produktów żywnościowych,
 8. wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych,
 9. promowanie walorów regionalnych, oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez rozwój agroturystyki,
 10. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym,
 11. zlikwidowanie dystansu w poziomach wykształcenia i dostępie do edukacji w mieście i na wsi,
 12. poprawę dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów, oraz należyte wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie inicjatyw gospodarczych,
 2. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi,
 3. podejmowanie działań w kierunku komercjalizacji nowych technologii i kojarzenie partnerów,
 4. pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji o możliwościach wdrożenia przedsięwzięć innowacyjnych,
 5. podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia na obszarach wiejskich, a w szczególności prowadzenie działalności oświatowej poprzez:
  - organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów, pokazów i dyskusji,
  - opiniowanie oraz współudział w realizacji projektów mających znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
  - organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
  - wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej.
 6. współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, politycznymi, zakładami pracy oraz władzami samorządowymi,
 7. rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą, oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej,
 8. stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych,
 9. skupianie osób podejmujących działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości oraz organizacji działających na rzecz rozwijania interesów społeczeństwa obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=