Treść strony: Dotacja do klubów sportowych

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z wywieszeniem na tablicy ogłoszeń, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu i miejsca składania oraz otwarcia wniosków.

Ogłoszenie publikowane jest corocznie w styczniu.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących zgodnie z art. 5.1 uchwały.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy Łysomice kluby sportowe.

Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotację określa corocznie Rada Gminy Łysomice w uchwale budżetowej.

Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Łysomice. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice.

Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – sport (z podaniem roku na który udzielona będzie dotacja)".

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=