Treść strony: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia

Podstawa prawna

 • Art. 18 ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami)
 •  Uchwała Rady Gminy w Łysomicach Nr XVI/82/04 z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu,
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. 178, poz. 1225)

II. Wymagane opłaty
Za wydanie zezwolenia - wpłata na konto Urzędu Gminy w Łysomicach nr rachunku: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w.w. wartości, wnoszą opłatę określoną w pkt 1. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi 
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku i po uostatecznieniu się opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysomicach.

IV. Tryb odwoławczy
1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysomicach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

2. Odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

V. Uwagi

 1. Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysomicach.
 2. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Łysomicach.
 3. Odbiór zezwolenia tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=