Treść strony: Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku" zostało założone w dniu 29 stycznia 2015 roku w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża. W dniu 26 czerwca 2015 roku LGD uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku kontynuuje i rozwija działalność Fundacji Ziemia Gotyku LGD, w latach 2006-2015 realizowała unijny Program LEADER i dwie strategie rozwoju lokalnego w latach 2006-2008 oraz 2009-2015. Obejmuje swoim obszarem gminy wiejskie Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.

 LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich. Cennym zasobem „Ziemi Gotyku” są zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Najważniejsze z nich to Zamek Krzyżacki w Zamku Bierzgłowskim, ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim, 57 zespołów pałacowo-parkowych i podworskich parków oraz 14 gotyckich i neogotyckich kościołów. Obszar posiada kilka atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów zarówno z pobliskiego miasta Torunia, jak i z całego województwa. Istotnym walorem turystycznym są dwa jeziora: Chełmżyńskie na terenie miasta i gminy Chełmża oraz Kamionkowskie w gminie Łysomice. Oba jeziora posiadają sezonową bazę turystyczną i kąpieliska. Poza wymienionymi ośrodkami wypoczynkowymi funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne. Przez teren LSR prowadzi szereg szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych

Cele Stowarzyszenia:

 1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność,
 2. zwiększanie poziomu partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich,
 3. zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych,
 4. aktywizacja lokalnych społeczności,
 5. poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,
 6. zmniejszanie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD,
 7. promowanie obszarów wiejskich w szczególności gmin położonych na obszarze działania LGD,
 8. wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu,
 9. rozwijanie i promocja lokalnych zasobów,
 10. rozwijanie i promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorów turystycznych obszaru,
 11. wspieranie działań służących rozwojowi małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych,
 12. działania na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich,
 13. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy,
 14. wspieranie tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości,
 15. kreowanie postaw przedsiębiorczych na terenach wiejskich,
 16. promowanie uczenia się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 17. zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 18. pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia;
 19. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację,
 20. pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych

Strona www stowarzyszenia: http://lgd.ziemiagotyku.com

 • Mapa obszaru LGD Ziemia Gotyku

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=