Treść strony: Terminy i stawki opłat, druk deklaracji

Terminy i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Terminy i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obecnie pozostają bez zmian.

Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za go­spodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SEGREGOWANE

Nieruchomość zamieszkała przez 1 osobę - 28,00 zł

Nieruchomość zamieszkała przez  2 osoby - 56,00 zł

Nieruchomość zamieszkała przez 3 osoby - 84,00 zł

Ustala się zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 2,00zł miesięcznie od mieszkańca.


Gospodarstwo domowe - nieruchomość zamieszkała przez 4 i więcej osób 101,00 zł

Ustala się zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
w wysokości 8,00zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. 

 
Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 303,00zł 

Uchwala nr XXV.162.2020 Rady Gminy Lysomice z dnia 9 grudnia 2020r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.


Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

STYCZEŃ

 do końca lutego

LUTY

 do końca lutego

MARZEC

 do 31 marca

KWIECIEŃ

 do 30 kwietnia

MAJ

 do 31 maja

CZERWIEC

 do 30 czerwca

LIPIEC

 do 31 lipca

SIERPIEŃ

 do 31 sierpnia

WRZESIEŃ

 do 30 września

PAŹDZIERNIK

do 31 października

LISTOPAD

 do 30 listopada

GRUDZIEŃ

 do  31 grudnia

Termin uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe - do 30 czerwca br.

 Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/248/2021 zmienia się stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

Segregowane

Opłata ryczałtowa - 191,00 zł

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako trzykrotność wysokości opłaty ryczałtowej od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 


 

Urząd Gminy Łysomice przypomina, iż deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do wójta. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z wyjątkiem opłaty za miesiąc styczeń, której termin uiszczania upływa z ostatnim dniem lutego.

 


 

Informacja dotycząca składania deklaracji

Informujemy, że deklaracje dotyczące opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, można składać drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres Urzędu Gminy w Łysomicach:
/w32wxn0s7e/SkrytkaESP

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=