Treść strony: Terminy i stawki opłat, druk deklaracji

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

Różnica kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyzją Wójta i Rady Gminy będzie pokrywana z budżetu gminy Łysomice.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach

nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440


Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niesegregowane Segregowane
  • Gospodarstwa domowe liczące 1 osobę - 40,00 zł
  • Gospodarstwa domowe liczące 2 osoby - 62,00 zł
  • Gospodarstwa domowe liczące 3-5 osób - 70,00 zł
  • Gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób - 78,00 zł
  • Gospodarstwa domowe liczące 1 osobę - 20,00 zł
  • Gospodarstwa domowe liczące 2 osoby - 31,00 zł
  • Gospodarstwa domowe liczące 3-5 osób - 35,00 zł
  • Gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób - 39,00 zł

 

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

STYCZEŃ

 do końca lutego

LUTY

 do końca lutego

MARZEC

 do 31 marca

KWIECIEŃ

 do 30 kwietnia

MAJ

 do 31 maja

CZERWIEC

 do 30 czerwca

LIPIEC

 do 31 lipca

SIERPIEŃ

 do 31 sierpnia

WRZESIEŃ

 do 30 września

PAŹDZIERNIK

do 31 października

LISTOPAD

 do 30 listopada

GRUDZIEŃ

 do  31 grudnia

Termin uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe - do 30 czerwca br.
Stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niesegregowane Segregowane
Opłata ryczałtowa - 210,00 zł Opłata ryczałtowa -105,00 zł

 


Urząd Gminy Łysomice przypomina, iż deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do wójta. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w przypadku, gdy Rada Gminy uchwali nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę wylicza się wówczas jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. O wysokości wyliczonej w ten sposób opłaty wójt zawiadamia właściciela nieruchomości.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z wyjątkiem opłaty za miesiąc styczeń, której termin uiszczania upływa z ostatnim dniem lutego.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=