Treść strony: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Podstawa prawna
- art. 24 i art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 722),
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1852).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - wzór w załączniku.
2. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

II. Wymagane opłaty
Nieodpłatnie.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę  reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

III. Termin i tryb realizacji
Bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=