Treść strony: Wydanie decyzji środowiskowej

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - POŚ (Dz. U. Nr 113, poz. 954), obowiązująca od 28 lipca 2005 r.wprowadziła m.in.zmianę dotyczącą oceny wpływu inwestycji na środowisko. Postępowanie oceniające wpływ inwestycji na środowisko będzie kończyło się wydaniem odrębnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (art. 46 ust. 3 POŚ).

Zgodnie z nowymi przepisami, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać zarówno przed decyzjami określonymi w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 ustawy POŚ (zał.nr 1), jak i przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (art. 46 ust.4a)- jeżeli dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych a art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2. W załączniku nr 2 znajdą Państwo Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Nowelizacja ustawy wprowadziła również obowiązek przeprowadzenia przedmiotowego postępowania dla innych niż ww.planowanych przedsięwzięć, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 51 ust. 1 pkt.3).

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rozpoczyna się, dopiero gdy inwestor złoży wniosek, do którego dołącza:

  • raport (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) lub informacje zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (gdy sporządzenie raportu jest fakultatywne),
  • poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz obszarem, na które będzie oddziaływała planowana inwestycja).

W związku z powyższym prosimy o wykorzystanie załączonego formularza wniosku (zał.nr 3), poprawne jego wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, tel. (056) 678 32 22.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=