Treść strony: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 • Logo ZIT
 • Herb Gminy Łysomice

ZIT BTOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Jest strukturą powstałą w związku z rozporządzeniami regulującymi politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa zatwierdzonej przez Komisję Europejską. W całej Polsce istnieje ponad 20 obszarów ZIT. ZIT powstały z myślą o wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych (w tej sytuacji gmin sąsiadujących- jednostek samorządu terytorialnego). Stąd też Gmina Łysomice należy do tzw. ZIT BTOF czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, które swoją siedzibę ma w Bydgoszczy.

Dzięki ZIT Gmina Łysomice może realizować różne przedsięwzięcia, których finansowanie pochodzi częściowo ze środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)- oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pierwsze źródło finansowania pozwala na realizację działań infrastrukturalnych zaś drugie na realizację działań społecznych.


Dotychczas dzięki  ZIT Gmina Łysomice pozyskała dofinansowanie na następujące projekty:

 • Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo.
 • Modernizacja ścieżki edukacyjnej
 • Pomocni dla Ciebie
 • Akademia Przedszkolaka
 • Rozbudowa budynku przedszkola publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gm. Łysomice
 • Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice
 • Termomodernizacja  budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice, gm. Łysomice

 

 • Logotypy programu RPO

Modernizacja ścieżki edukacyjnej

Przedmiotowy projekt obejmuje modernizację ścieżki edukacyjnej nad jeziorem w Kamionkach Małych Trasa ścieżki biegnie wzdłuż linii brzegowej Jeziora Kamionkowskiego w różnych odległościach. W zasadzie na niemal całej długości towarzyszy jej istniejący drzewostan – las mieszany z przewagą sosny. Różnorodność drzewostanu powoduje bardzo dobry klimat dla wypoczynku i rekreacji. Modernizacja ścieżki edukacyjnej dotyczy głównie terenu położonego po zachodniej stronie jeziora. Ścieżka na stan obecny stanowi ciąg pieszy wytworzony w sposób naturalny przez spacerowiczów i turystów rowerowych chcących poznawać piękno przyrody w tym ciekawym zakątku województwa. Nowa nawierzchnia otrzyma szer. 2,0 m w postaci szutru z obustronnymi krawężnikami, co nie spowoduje istotnych zmian w środowisku. Dodatkowymi elementami ścieżki będą tzw. przystanki w liczbie 5 sztuk. Mają one na celu możliwość krótkiego odpoczynku (głównie dla osób starszych i dzieci), ale przede wszystkim cel edukacyjny, bowiem każdy przystanek wyposażony zostanie w tablicę zawierającą informacje i rysunki o treści przyrodniczej. Przystanki wyposażono w najbardziej niezbędne elementy: tablica informacyjna, kosz na śmieci, ławka, stolik - pieniek i palisada.

Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy na terenie gminy Łysomice.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 375 983,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 318 012,00 zł

 • Logotypy

Projekt pt. „Pomocni dla Ciebie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminą Łysomice realizują projekt pt. „Pomocni dla Ciebie”. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych, Osoby te objęte zostały usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania takimi jak rehabilitacja oraz pomoc psychologiczna.

Wsparciem objęto również  20 opiekunów faktycznych, pełniących funkcje opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi poprzez poradnictwo psychologiczne oraz w zakresie rehabilitacji  i prawidłowego odżywiania podopiecznego również w miejscu zamieszkania.

Dzięki temu poprawi się sytuacja życiowa osób niesamodzielnych z terenu Gminy Łysomice poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach  w okresie od 1 listopada 2018 roku do 30 listopada 2019 roku. Na realizację projektu przeznaczono 217 144,10 zł, z czego pozyskano 195 429,69 zł  wkładu z Funduszy Europejskich. 

Liczba utworzonych i wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych w okresie trwałości projektu - 3 miejsca.

 • Logotypy Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i projektu

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych,

Celami szczegółowymi są: lepsze przystosowanie budynku przedszkola do prowadzenia w większym zakresie wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę budynku, zwiększenie odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz świadczenie wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej dzięki zakupionemu wyposażeniu oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych gminy.

Zakres planowanych prac w ramach realizowanego projektu to: projekt budowlany, studium wykonalności, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, promocję, rezerwę oraz roboty budowlane w tym: wykopy, wykonanie opaski drenażowej, przełożenie instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i telekomunikacyjnej, wykonanie: fundamentów, ścian fundamentowych, posadzki na gruncie, ścian parteru, stropu nad parterem, dachu, wentylacji, klimatyzacji, sanitariatów (w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, zadaszenia nad tarasem, stolarki okiennej i drzwiowej, chodnika z kostki brukowej, rozbudowę pomieszczenia zaplecza kuchennego w części istniejącego przedszkola, wykonanie monitoringu, roboty elewacyjne, prace malarskie ścian wewnętrznych, remont budynku istniejącego oraz wykonanie następujących instalacji: elektryczna wewnętrzna z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowa z istniejącego i projektowanego przyłącza sieci wodociągowej gminnej, kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do sieci gminnej, kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej, c.o. za pomocą pieca na paliwo stałe projektowanego w kotłowni po zwiększeniu mocy pieca gazowego.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 2 866 289,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 881 670,61zł

 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Logo Unii Europejskiej i Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, poprawa sprawności systemu grzewczego, dostosowanie do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej oraz obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków.

Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. modernizację systemu grzewczego, modernizacją
i adaptację istniejącej instalacji solarnej z systemem kotła gazowego projektowanego, docieplenie ścian, dachu, podłóg, ścian fundamentowych, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę drzwi garażowych, montaż wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć
z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w nim problemy, w tym problem główny: niska efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice.

Podjęte działania przyczynią się do m.in. ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, poprawy sprawności systemu grzewczego, dostosowania do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 681 009,69 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 500 287,09 zł

 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa kujawsko-pomorskiego

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice

Projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków. Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. docieplenie podłogi w piwnicy, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych (wraz z demontażem istniejącego docieplenia).

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  RPO WK-P na lata 2014-2020 Osi 3 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Podjęte działania przyczynią się m.in. do ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 629 368,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 534 963,14 zł.

 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=