Treść strony: Statut Gminy Łysomice

Uchwała Nr L/289/2018

Rady Gminy Łysomice

z dnia 8 października 2018 roku 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Łysomice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:  

§1

W statucie Gminy Łysomice stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/141/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łysomice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 21 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. O terminach, o których mowa w ust. 4 i 5 decyduje data stempla pocztowego 
i nie obejmuje dnia odbywania sesji. Dopuszcza się także zawiadamianie za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez radnego.”

2) w § 33 dotychczasową treść  oznacza się jako ustęp 1, po którym dodaje się ustęp 2 o treści:

„2. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy.”

3) § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Odpowiedź na interpelację  udzielana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni.”

4) po § 36 dodaje się § 36a, który otrzymuje brzmienie:

„Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”

5) § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”

6) § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny, wójt oraz grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, która musi liczyć co najmniej  200 mieszkańców.” 

7) w § 52 dodaje się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty zostaną uchwalone w odrębnej uchwale.”

8) § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony powyżej nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.”

 9) § 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”

10)  Dodaje się rozdział 6a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu:

„§96a.1.Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

1) rozpatrywanie skarg na działanie Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2) rozpatrywanie wniosków,
3) rozpatrywanie petycji.

2. 1) Skargi, wnioski i petycje, o których mowa w ust. 1 Przewodniczący przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2) W razie wątpliwości dotyczących właściwości organu lub wątpliwości co do specyfiki przedmiotu sprawy, Przewodniczący kieruje do pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu wniosek o wydanie opinii w tym zakresie. W razie niewłaściwości Rady, przekazuje sprawę do Wójta.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego i przepisach prawnych wydawanych na podstawie tej ustawy.

1) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prowadząc postępowanie w sprawach, o których mowa

w ust. 1 pkt 1 występuje odpowiednio do wójta albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy

z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w terminie 14 dni.

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prowadząc postępowanie w sprawach, o których  mowa

w ust. 1 pkt 1 i 2 zajmuje stanowisko i wraz z uzasadnieniem faktycznym oraz prawnym przekazuje je Przewodniczącemu.

3) Przed zajęciem stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Komisja może wysłuchać stron w sprawie. Na posiedzenie zaprasza się strony, jednak ich nieobecność nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

4) Nie przyjęcie przez Radę stanowiska zaproponowanego przez Komisję w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie oznacza automatycznie przyjęcia stanowiska przeciwnego.

5) Przyjęcie stanowiska przez Radę w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w drodze uchwały.

6) Przewodniczący udziela stronom w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 odpowiedzi, wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne wyrażone w stanowisku Komisji.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje sprawy, o których  mowa w ust. 1 pkt 3, na zasadach określonych w ustawie o petycjach i przepisach prawnych wydawanych na podstawie tej ustawy.

5. Członek Komisji podlega wyłączeniu z jej prac w sprawach, w których może powstać podejrzenie o jego stronniczość.

6. W sprawach wyłączenia członka Komisji decyduje Przewodniczący Komisji.

7. W sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji decyduje Rada na wniosek Radnego lub Przewodniczącego Rady.” 

11)  § 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.”

12) § 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą rady jeżeli liczba ich członków spadnie poniżej 3 osób.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 § 4

Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Rady następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała wejdzie w życie. 

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Kożuchowski

 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=