Treść strony: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 • Logotypy projektu

II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Łysomice otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga w kwocie 1 403 890,08 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegner w Ostaszewie

  Całkowita wartość zadania: 254 856,21 zł
  Kwota dofinansowania: 249 759,08 zł
  Opis zadania: Głównym celem zadania jest uratowanie od bezpowrotnego zniszczenia materialnej substancji zabytkowego wystroju wnętrza kaplicy grobowej rodu von Wegner. Cel ten może być osiągnięty poprzez zabezpieczenie i utrwalenie wystroju malarskiego wnętrza wyjątkowej kaplicy, będącego materialnym dziedzictwem narodowym, spuścizną historii regionu. Planowane prace obejmą swym zakresem kompleksowe zabiegi konserwatorskie przy malarstwie ściennym wnętrza. Zadanie jest kolejnym etapem prac ratujących ten wyjątkowy i cenny obiekt. Zabezpieczono bryłę zewnętrzną mauzoleum razem z dachem, przeprowadzono kilka etapów prac przy polichromii wnętrza - czego efektem jest odnowiony i w pełni zabezpieczony fragment malarstwa ścian obiektu. Dalsze prace przy polichromiach dopełnią dzieła. Planowana konserwacja polichromii kaplicy w Ostaszewie jest kontynuacją i obejmie swym zakresem następujące czynności: usunięte zostaną wtórne warstwy przemalowań (zostaną one rozdzielone od oryginalnych polichromii), powierzchnia pierwotnej malatury zostanie oczyszczona z przebarwień po farbie olejnej przemalowań oraz skonsolidowana z podłożem (przewiduje się również podklejenie łusek pierwotnej polichromii), wtórne uzupełnienia podłoża zostaną usunięte (zwłaszcza cementowe i gipsowe – szkodliwe dla pierwotnych wypraw wapiennych), ubytki i braki podłoża zostaną uzupełnione i rekonstruowane w technice oryginału, pustki i odspojenia tynku zostaną wypełnione i podklejone, a osłabione partie tynku wzmocnione strukturalnie, braki i ubytki polichromii zostaną uzupełnione i rekonstruowane, wykonane zostaną również retusze (punktowanie) oryginalnych pozostałości polichromii, po zakończeniu prac powierzchnia polichromii zostanie zabezpieczona. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A 1740.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/2940/PolskiLad z dnia 2023-08-09

 2. Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

  Całkowita wartość zadania: 129 150 zł
  Kwota dofinansowania: 126 567 zł
  Opis zadania: Prace renowacyjne i konserwatorskie dotyczą zabytku jakim jest średniowieczny kościół parafialny pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, wpisany do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/316. Wniosek o dofinansowanie obejmuje integralną cześć wnętrza kościoła jakim jest chór drewniany wbudowany w tylną cześć głównej nawy korpusu kościoła od strony zachodniej, nad głównym wejściem do świątyni. Prace nad zabytkiem polegać będą na zabezpieczeniu obiektu zabytkowego przed dalszą postępującą degradacją a także poprawieniu bezpieczeństwa oraz stworzeniu odpowiednich warunków dla przebywających w świątyni. Wygląd zewnętrzny chóru zostanie przywrócony do pierwotnego. W wyniku nieumiejętnych prac we wnętrzu świątyni w latach 70-tych charakter średniowiecznej świątyni został zakłócony poprzez zastosowanie, modnej na ówczesne czasy boazerii drewnianej typowej dla mieszkalnictwa domowego. W ten sposób zakryto ściany prezbiterium tworząc tzw. lamperię, przykryto wszystkie sklepienia kościoła oraz zewnętrzną bryłę chóru. Obecnie już tylko chór wymaga przywrócenia jego dawnego charakteru. Prace będą polegały na usunięciu nie zabytkowej naleciałości w postaci boazerii, zabezpieczeniu i utrwaleniu dawnych elementów konstrukcji chóru oraz przywrócenie wyglądu chóru w średniowiecznej świątyni. Konserwacja i renowacja będzie polegała na zabezpieczeniu obiektu zabytkowego przed dalszą postępującą degradacją wynikającą z działalności szkodników i drewno jadów. Zabytkowa substancja zostanie poddana działaniom wzmocnieniu konstrukcji oraz odtworzeniu kolorystyki i piękna elementów ozdobnych. Prace renowacyjne zabezpieczą, zachowają i utrwalą cenną substancję zabytku i poprawią jego stan techniczny, funkcjonalność i poziom bezpieczeństwa. Specyfika tego zadania wymaga podejścia całościowego, działając zgodnie ze sztuką, zasadami konserwacji i bezpieczeństwa. 
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/2621/PolskiLad z dnia 2023-08-09

 3. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

  Całkowita wartość zadania: 128 535 zł
  Kwota dofinansowania: 125 964 zł
  Opis zadania: Planowane prace konserwatorskie objęte wnioskiem obejmować będą zabytkową barokową Ambonę z około 1720 roku., wpisaną do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem B/377-31. Ambona ze względu na zły stan techniczny została zdjęta ze ściany w trakcie trwających prac konserwatorskich we wnętrzu świątyni. Katastrofalny stan Ambony, jako dużego elementu drewnianego wyposażenia kościoła, zamocowanego na południowej ścianie wewnętrznej nawy głównej zagrażał bezpieczeństwu przebywających we wnętrzu świątyni osób. Ambona wymaga natychmiastowego działania konserwatorskiego. W trakcie prac w świątyni, na strychu kościoła, znaleziono również szereg elementów należących do architektury i zdobień ambony np. baldachim wiszący nad jej głównym korpusem. W wyniku prac konserwatorsko restauratorskich elementy te powrócą na swoje miejsce, odtwarzając całą pierwotną kompozycję i wygląd ambony. Konserwacja i renowacja będzie polegała na zabezpieczeniu obiektu zabytkowego przed dalszą postępującą degradacją. Ambona zostanie poddana działaniom wzmocnieniu konstrukcji oraz odtworzeniu pierwotnej kolorystyki i piękna elementów snycerskich i obrazów. Z racji, że jest to zabytek przymocowany do ściany południowej kościoła, pracę będą dążyć również do poprawy bezpieczeństwa oraz przywrócenia funkcjonalności ambony. Prace renowacyjne zabezpieczą, zachowają i utrwalą cenną substancję zabytku i poprawią jego stan techniczny. Specyfika tego zadania wymaga podejścia całościowego, działając zgodnie ze sztuką, zasadami konserwacji i bezpieczeństwa.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/2589/PolskiLad z dnia 2023-08-09

 4. Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia

  Całkowita wartość zadania: 920 000 zł
  Kwota dofinansowania: 901 600zł
  Opis zadania: Kompleksowy remont dachu kościoła i wieży wraz z remontem i konserwacją więźby dachowej pozwoli na zabezpieczenie kościoła przed destrukcyjnym działaniem wód opadowych i dalszym niszczeniem zabytkowej substancji świątyni. Planowane prace są niezbędne z uwagi na bardzo zły stan techniczny dachu kościoła. Wykonanie prac pozwoli na przywrócenie właściwego stanu konstrukcji obiektu i zabezpieczenie unikalnego wyposażenia wnętrza i poprawę estetyki całości. Zapewni się również stosowne bezpieczeństwo wiernym, turystom i wszystkim innym osobom przebywającym tak wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła. Więźba dachowa jest w katastrofalnym stanie. Z uwagi na nieszczelności pokrycia dachowego stan ten szybko się pogarsza. Więźba uległa znacznej destrukcji i stwarza niebezpieczeństwo obsuwania się, co może mieć niebezpieczny wpływ na murowane ściany kościoła. Znaczna część elementów, na której oparta jest konstrukcja więźby przesunęła się i wisi w powietrzu, powodując silne parcie na ściany kościoła. Wszystkie czynności prowadzone przy więźbie dachowej będą prowadzone z maksymalnym poszanowaniem zachowanych oryginalnych elementów konstrukcyjnych. Remont więźby jest konieczny z uwagi na niebezpieczeństwo coraz większego ugięcia dachu a w konsekwencji runięcia całej konstrukcji. Prace polegać będą na uzupełnieniu o brakujące elementy konstrukcji, na częściowej wymianie zniszczonych elementów konstrukcyjnych więźby, na dezynfekcji wzmocnieniu drewna więźby. Wykonane zostanie nowe, łacenie. Położone zostanie nowe ceramiczne pokrycie nawiązujące do historycznego. Również obróbki blacharskie dachu zostaną częściowo naprawione, a częściowo wymienione. Założeniem remontu dachu tego kościoła jest zabezpieczenie zabytku oraz przywrócenie jego pierwotnej formy. Z uwagi na charakter prac, obiekt zabytkowy, prace prowadzone będą przez podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i potencjał. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/315.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/2520/PolskiLad z dnia 2023-08-09

drukuj (II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=