Treść strony: Rządowy Fundusz "Polski Ład"

Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

 • Logotypy

I edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Łysomice otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 1 w kwocie 9 150 000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Gostkowo i Świerczyny w gminie Łysomice.
  Całkowita wartość zadania: 6 500 000 zł
  Kwota dofinansowania: 6 175 000 zł
  Opis zadania: Rozbudowa o dodatkowe elementy, doposażenie oraz ogólne usprawnienie techniczne dwóch SUW na terenie gminy Łysomice. Cel przedsięwzięcia to stabilizacja parametrów jakościowych i ilościowych wody, w tym zwiększenie produkcji wody uzdatnionej dla mieszkańców oraz zachowanie ciągłości dystrybucji dostaw wody pitnej na potrzeby mieszkańców.
  Wniosek o dofinansowanie: 01/2021/6519/PolskiLad z dnia 2021-07-29

 2. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w gminie Łysomice
  Całkowita wartość zadania: 3 500 000 zł
  Kwota dofinansowania: 2 975 000zł
  Opis zadania: Inwestycja polega na zagospodarowania terenu wokół budynku po dawnych magazynach, należących do dawnej GS „SCh”. Obszar projektu znajduje się w gminnym Programie Rewitalizacji. Celem tej kompleksowej inwestycji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego poprzez stworzenie przestrzeni służącej mieszkańcom różnych gr. wiekowych i sytuacji ekonomicznej do celów m.in. integracyjnych, edukacyjnych, wypoczynkowych oraz sportowych. Roboty budowlane są dopełnieniem zakończonych prac związanych z adaptacją dawnego magazynu.
  Wniosek o dofinansowanie: 01/2021/6504/PolskiLad z dnia 2021-07-29
 • I edycja programu
 • Logotypy

II edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Łysomice otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga w kwocie 9 975 000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
  Całkowita wartość zadania: 6 300 000 zł
  Kwota dofinansowania: 5 985 000 zł
  Opis zadania: Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej dróg wraz z dojazdami do posesji oraz pól w miejscowościach położonych w gminie Łysomice o długości ok. 9,5 km. 
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja2/2021/8562/PolskiLad z dnia 2022-02-28

 2. Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice.
  Całkowita wartość zadania: 4 200 000 zł
  Kwota dofinansowania: 3 990 000zł
  Opis zadania: Inwestycja obejmowała wykonanie nakładek z masy asfaltowej na drogach gminnych w miejscowościach położonych w gminie Łysomice o długości nakładek z masy asfaltowej na drogach gminnych podlegających inwestycji ok. 10 km 
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja2/2021/6284/PolskiLad z dnia 2022-02-28
 • II edycja programu
 • Logotypy

III edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Łysomice otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR w kwocie 2 000 000 zł na realizację zadania:

 1. Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice.
  Całkowita wartość zadania: 2 360 000 zł
  Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł
  Opis zadania: Wybudowanie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostaszewo oraz na budowie/przebudowie przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowościach Ostaszewo i Łysomice. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 3,5 km natomiast długość planowanych do wybudowania przyłączy wynosi ok. 1,3 km. Ilość zaplanowanych do wybudowania/przebudowania przepompowni wynosi 3 sztuki. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy miejscowości, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarski rolnej uzyskają dostęp do lepszej pod względem jakości wody ponieważ będzie dostarczana poprzez nową instalację. Wybudowanie nowej instalacji przyczyni się również do usprawnienia dostaw wody pitnej z której korzystają mieszkańcy. Przepompownie ścieków sanitarnych usprawnią funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej, poprawią warunki sanitarno- higieniczne oraz usprawnią system odprowadzania ścieków co przyczyni się do polepszenia komfortu życia mieszkańców oraz odciążenia od zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja3PGR/2021/2943/PolskiLad z dnia 2022-02-28
 • Logotypy

VI edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Łysomice otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR w kwocie 2 000 000 zł na realizację zadania:

 1. Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice.
  Całkowita wartość zadania: 3 450 000 zł
  Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł
  Opis zadania: Budowa pierwszego w m. Łysomice a także na terenie gminy Łysomice żłobka publicznego z 30 miejscami w I etapie. W budynku żłobka funkcjonować będą takie pomieszczenia jak: 2 sale wielofunkcyjne z wydzieloną strefą przeznaczoną na sen. Przy salach wielofunkcyjnych będą znajdowały się toalety dla dzieci, przewidziano pomieszczenie administracyjne, cateringu, pomieszczenia przeznaczone dla pielęgniarki oraz niezbędnych specjalistów,pomieszczenie socjalno-sanitarne dla personelu oraz zaplecze gospodarcze: pralnia i suszarnia oraz magazyn, wózkarnię i szatnię. Budynek będzie parterowy z dostępnością dla niepełnosprawnych. Do funkcjonowania budynku zostanie wykorzystana energia pochodząca ze źródeł odnawialnych (pompa ciepła, fotowoltaika). Projektowany budynek lokalizuje się na działce zabudowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z istniejącą bazą parkingową w obrębie terenu wydzielonego pod żłobek projektuje się plac zabaw, zieleń, chodniki, ogrodzenie itp. Realizacja projektu przyczyni się do: -poprawy sytuacji związanej z aktywizacją zawodową rodziców, -powrotu matek (rodziców) do zawodu, -powstania nowych miejsc pracy, -obniżenia kosztów związanych z pobytem dzieci w żłobku publicznym niż w placówkach prywatnych czy opiece świadczonej przez opiekunki, - wpłynie pozytywnie na szeroko rozumiany rozwój dziecka - poprawi się jakość opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja6PGR/2023/4151/PolskiLad z dnia 2022-07-28
 • Logotypy

VIII edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Łysomice otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w kwocie 8 000 000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno
  Całkowita wartość zadania: 7 065 000zł
  Kwota dofinansowania: 6 000 000 zł
  Opis zadania: W ramach inwestycji zaplanowano remont budynków Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno. W zakresie inwestycji znajduje się: remont dachu polegający m.in. na wymianie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, remont elewacji budynków, modernizacja instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji odgromowej, montaż pomp ciepła. W ramach realizowanego przedsięwzięcia zakłada się również wykonanie remontu wnętrza budynków wchodzących w skład kompleksu Szkoły Podstawowej w Turznie. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie m.in. opasek betonowych oraz wyrównanie powierzchni gruntowej. Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej. Celem projektu jest poprawa warunków infrastruktury edukacyjnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Szkoła spełnia ważną rolę w lokalnej społeczności w związku z czym realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa oraz warunków edukacji zarówno dla dzieci jak i nauczycieli.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja8/2023/5988/PolskiLad z dnia 2023-08-14

 2. Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno
  Całkowita wartość zadania: 2 400 000 zł
  Kwota dofinansowania: 2 000 000zł
  Opis zadania: W ramach modernizacji zaplanowano remont schodów zewnętrznych oraz przebudowę wejścia głównego do ośrodka zdrowia uwzględniający montaż zewnętrznej platformy / windy, dostosowując dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym. Projekt ten ma na celu stworzenie przyjaznego, bezpiecznego i dostępnego środowiska dla pacjentów oraz personelu, uwzględniając ich różnorodne potrzeby. Planowana jest wymiana stolarki okiennej w części przebudowywanej. Dodatkowo przewiduje się modernizację kotłowni z instalacją CO, wymianę instalacji elektrycznej, CO i wod. – kan., termomodernizację budynku (elewacja + dach), rozbudowę fotowoltaiki, roboty wykończeniowe, montaż pomp ciepła. Szczegółowy zakres modernizacji/remontu zostanie określony w projekcie budowlanym.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja8/2023/5868/PolskiLad z dnia 2023-08-14
   
 • Logotypy

IX edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Łysomice otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę w kwocie 469.760,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Modernizacja istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Łysomice
  Całkowita wartość zadania: 587 200 zł
  Kwota dofinansowania: 469 760 zł
  Opis zadania: Inwestycja będzie obejmowała modernizację istniejących  nieenergooszczędnych punktów świetlnych będących własnością Gminy Łysomice poprzez ich wymianę na energooszczędne. Łączna planowana ilość opraw oświetlenia drogowego, parkowego oraz oświetlenia Orlików znajdujących się na terenie Gminy Łysomice wynosi 209 szt. Realizacja planowanej inwestycji doskonale wpisuje się w podjęte przez gminę działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, pozwoli również dokończyć proces wymiany opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne.
  Wniosek o dofinansowanie: Edycja9RP/2023/77/PolskiLad z dnia 2023-09-15

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=