Treść strony: Zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, Telefon: 56 678 32 22, wew. 31  e-mail: a.jwojda@lysomice.pl

Podstawa prawna:

 • Art. 76-80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2082)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 204 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180)
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych a dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń  stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

Obywatel polski:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.

III.  OPŁATA  SKARBOWA:                    

        84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego)

        38 zł  - wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia
                    małżeństwa za granicą

        38 zł – wydane zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Gminy Łysomice 

89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

1000 zł - ślub poza lokalem - opłata dodatkowa

39 zł - skrócony termin zawarcia związku małżeńskiego (przed upływem 30 dni) - opłata dodatkowa


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=