REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ
PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy...

Sztab WOŚP Łysomice, Turzno ponownie w akcji.

Orkiestra w Gminie Łysomice ponownie zagra 12 stycznia 2020 roku.
Co roku mieszkańcy gminy pokazują , że potrafią wspierać tą akcję wyjątkowo hojnie . Wynik zebranej kwoty w roku 2019- 103284,63 zł. był rekordowy- a w przeliczeniu na jednego mieszkańca wypadliśmy wyjątkowo dobrze na tle innych gmin.
W tym roku akcja toczyć się będzie na salach gimnastycznych w szkole podstawowej w Łysomicach, oraz w szkole podstawowej w Turznie. Warto odwiedzić te miejsca, gdzie atrakcją będą występy uczniów, pokazy, liczne licytacje, kot w  worku, które będą okazją do finansowego wsparcia akcji. Na terenie gminy do specjalnych puszek pieniądze zbierać będzie 60 wolontariuszy.
Jak na Gminę sportu przystało, nie zabraknie wydarzeń sportowych. W Turznie po raz drugi zorganizowany zostanie, wraz ze Stowarzyszeniem "Ognisko Miłośników Biegania TKKF Rekreacja" Bieg dla WOŚP. Według planu biegacze tego dnia pokonają dystans 10 kilometrów, pokonując trasę :Turzno- Kamionki Duże- Gostkowo- Turzno, przygotowano również specjalne dystanse dla dzieci
W Świerczynkach na szkolnej sali gimnastycznej, dzięki zaangażowaniu klubu Mustang Ostaszewo odbędzie się po raz drugi Turniej Halowy Piłki Nożnej. Bieżące, najbardziej aktualne informacje są dostępne na stronie fb WOŚP Łysomice.

Dzieci ze szkół i przedszkola w Jasełkowych przedstawieniach

Uczniowie w Gminie Łysomice cieszą się już świąteczną przerwą. Coroczną świąteczną tradycją są przygotowywane przedstawienia, we wszystkich szkołach oraz w przedszkolu Jelonek, w filii Lulkowo, mali aktorzy przy współpracy z wychowawcami i rodzicami, przedstawiali Jasełka. Każde wystąpienie miało inną, ciekawą formę, ale istota Jasełek zawsze pozostaje ta sama. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem doskonałego przygotowania, a wspólne Jasełkowe kolędowanie wprowadziło wszystkich w cudowny świąteczny nastrój. Gratulujemy młodym artystom talentu i scenicznej odwagi, dziękujemy wychowawcom oraz rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie przedstawień.

 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice
 • Jasełka w Gminie Łysomice

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2019 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2019 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2019 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2019 r.),
 4. nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
 6. z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2019. Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A powinien sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną), bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, aby zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

W przypadku emeryta/rencisty, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z KRUS nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem dnia 30 kwietnia 2020 r. oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (tzw. automatyczna akceptacja).

Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Portalu podatkowego w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna:
 art. 34 ust. 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z „Małego ZUS-u”

Mały ZUS to ulga dla drobnych przedsiębiorców, która funkcjonuje już od stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2020 r. muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Mają na to czas do 8 stycznia.

Od stycznia 2020 roku część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z tzw. „małego ZUS-u”
i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od przychodu. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w 2019 roku przez co najmniej 60 dni,
a przychód z tej działalności nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 67 500zł. Działalność gospodarcza musi być również prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych - wyjaśnia Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z małego ZUS-u i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne od stycznia 2020 r., mają czas do 8 stycznia by zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od  0590 albo 0592 - jeśli mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali już z tej ulgi w 2019 roku by ją nadal kontynuować muszą złożyć
odpowiednie dokumenty rozliczeniowe w których będzie zawarta informacja o wysokości rocznego przychodu  za rok 2019.

 • przedsiębiorcy opłacający składki „sam za siebie” do 10-lutego składają druki ZUS DRA i ZUS DRA cz. II
 • przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników do 15-tego lutego składają druki ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RCA cz. II

Z „małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które:

 1. w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
 2. rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;
 3. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako twórca, artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej);
 4. spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (osoby te będą mogły skorzystać
  z małego ZUS nie wcześniej niż po ustaniu tego okresu); 
 5. wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego, jako pracownik
  w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe), nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Niższe składki przedsiębiorca będzie mógł opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Składki, jakie zapłaci, będą mieścić się w przedziale pomiędzy składkami preferencyjnymi a pełnymi składkami.

Kto jeszcze może skorzystać z „Małego ZUS-U” w 2020 roku

 • przedsiębiorca, który wznowił działalność gospodarczą zawieszoną w 2019 roku albo ponownie rozpoczął działalność gospodarczą prowadzoną w 2019 roku
 • przedsiębiorca, któremu w 2020 roku kończy się 24 miesięczny okres opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z „Małego ZUS” musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92 , w terminie 7 dni liczonymi od:

 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z małego ZUS (np. skończył się okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z „małego ZUS”).

Konsekwencje opłacania niższych składek

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS” lub innych ulg powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak  zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy. Okres przez który będą opłacane niższe składki wpłynie również na wysokość przyszłej emerytury czy renty.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Grafika dotycząca życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2020 Roku życzymy Państwu, aby ten najpiękniejszy czas, nasycony zapachem choinki i piernika napełnił wszystkich radością, ciepłem i życzliwością. Niech te szczególne dni będą okazją do wspólnego przeżywania Świąt w gronie rodziny i przyjaciół, a nadchodzący Nowy Rok będzie pełen nadziei i spełnionych marzeń.

Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal i Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski.

Informacja w sprawie pracy Urzędu Gminy w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy w Łysomicach w dniu 24 grudnia 2019 r. będzie czynny do godz.14:00.

W dniu  8 stycznia 2020 r. (środa) , Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:30 – 16:30.

W dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek), Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:30 – 16:30.

INFORMACJA

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, w dniu 24 grudnia 2019r. będzie udzielana wyjątkowo w  godzinach od 9:00 do 13:00.
Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian.

 

Bożena Stempska
Sekretarz Gminy Łysomice

Samorządowa Świąteczna Paczka

17 grudnia odbyła się ostatnia w 2019 roku XV sesja Rady Gminy, a obrady odbywały się w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Nawiązując do tradycji z poprzednich lat, również w tym roku została zorganizowana akcja- Samorządowa Świąteczna Paczka. Zgromadzone przez Samorząd Gminy w dużej ilości środki czystości, żywność i inne przedmioty, zostaną przekazane potrzebującym rodzinom z terenu naszej Gminy, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Mamy nadzieję, że przekazane przed świętami prezenty, pomogą im spokojnie i godnie przeżyć nadchodzące świąteczne dni.

 • Samorządowa Świąteczna Paczka
 • Samorządowa Świąteczna Paczka
 • Samorządowa Świąteczna Paczka
 • Samorządowa Świąteczna Paczka

Gminne Spotkanie Wigilijne w Kamionkach Dużych

Wigilia w gminie Łysomice zgromadziła 13 grudnia w Kamionkach Dużych, przedstawicieli władz powiatu, gminy, służb porządkowych, przedsiębiorców, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, członków stowarzyszeń i instytucji współpracujących z gminą. Przy dźwiękach kolęd wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia, a Panie z KGW Kamionki Duże zaprosiły do wspólnego stołu, gdzie zaserwowały pyszne tradycyjne wigilijne potrawy. Również w tym roku panie z niezawodnego łysomickiego koła teatralnego „Duch w Ruch” prowadzonego przez Annę Magalską zaprezentowały specjalnie przygotowany na tą okazję spektakl.
Podczas tego spotkania rozstrzygnięty został gminny konkurs dla dzieci na najpiękniejszą świąteczną kartkę, na który wpłynęło bardzo dużo prac ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Ostatecznie komisja zdecydowała o przyznaniu wygranych miejsc:

W kategorii wiekowej przedszkolnej
I miejsce – Zofia Sikora z grupy Stokrotki
II miejsce – Paulina Sumara z grupy Żabki
II miejsce – Karol Gruszczyński z grupy Rybki
III miejsce – Marcel Wiśniewski z grupy Słoneczka
III miejsce – Filip Nadstawny z grupy Krasnale

W kategorii wiekowej klas I- VIII
I miejsce - Nikola Kempka kl.IIIA S.P. w Łysomicach
II miejsce – Samuel Zamojski kl. IB S.P. w Łysomicach
II miejsce – Zuzanna Charchuła kl. IIA S.P. w Turznie
III miejsce – Iga Wilmanowicz kl. IB S.P. w Turznie
III miejsce – Mikołaj Szmit kl. IB S.P. w Łysomicach

Gratulujemy wszystkim dzieciom kreatywności, precyzji i talentu.

 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne
 • Gminne Spotkanie Wigilijne

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 grudnia 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2020 r. stanowić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 • rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2020 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r.
 • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Plakat dotyczący programu dla rolników Wizja Zero

Wizja Zero - Przewodnik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla Rolników Indywidualnych

W ramach wdrożenia międzynarodowej Strategii Wizji Zero w polskim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała w 2019 roku Przewodnik dla Rolników Indywidualnych.

Zawiera on szereg szczegółowych pytań, które mogą pomóc w dokonaniu oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Pytania te nawiązują do 7 Złotych Zasad Wizji Zero, a odpowiedzi odnoszą się do 4 kolorów: zielonego, żółtego, czerwonego i szarego - każdy z nich ma znaczenie, gdyż determinuje poziom realizacji danego działania. Mamy nadzieję, że Przewodnik przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

16.12.2019

08.00-13.00

Stacja Czarnowo 11 obw.200 , Czarnowo ulice Sosnowa, Dębowa, Brzozowa, Świerkowa

 

08.00-15.30

Stacja Rogówko 4  obw.100 , Jedwabno , Rogówko ulica Lubicka

 

08.30-12.30

Stacja Dźwierzno 1,2PGR-obca , Zelgno 6 PGR , Dźwierzno , Zelgno

 

12.00-14.00

Stacja Świętosław 1,2,3,Bocień 1,2, Świętosław , Bocień , Świętosław

17.12.2019

08.00-12.00

Stacja Mała Nieszawka 11 , Mała Nieszawka ulice Przemysłowa, Prosta, Ostoja, Wielka Nieszawka ulice Przemysłowa, Szafirowa

 

12.00-15.00

Stacja Wielka Nieszawka 1 , Mała Nieszawka ulica Toruńska, Wielka Nieszawka ulice Ogrodnicza, Spółdzielcza, Szkolna, Osiedlowa, Jaśminowa, Toruńska, Akacjowa, Lipowa

 

08.00-11.00

Stacja Strobanda , Toruń ulica Henryka Strobanda

 

07.00-12.00

Stacja Lubicz 11 obw.600 , Lubicz Dolny ulica Dworcowa, Lubicz Górny ulice Polna, Piaskowa, Paderewskiego, Hugo Kołłątaja, Macieja Rataja, Łysomice

 

07.30-16.00

Stacja Osiek 15ORB, 2,3,4 18 , Chrapy  , Chrapy2,3, Silno 14

18.12.2019

08.00-18.00

Stacja Budowa Kolektora 2 , Miklan-Ryza

 

09.00-15.00

Stacja Osiedle Polna  obw.400 , Toruń ulice Polna, Grudziądzka, Rolnicza

 

08.30-15.30

Stacja Mirakowo6,4,Kuczwały 3,4,5,8,1,Sławkowo 3 , Mirakowo , Mirakowo ulica Nad Jeziorem, Sławkowo , Kuczwały ulica Klonowa,

19.12.2019

09.00-16.30

Stacja Zarośla Cienkie 2,6 , Gutowo , Zarośle Cienkie ulica Łosia

 

07.00-12.00

Stacja Wylęgarnia Chełmża obw.500

 

08.30-16.30

Stacja Pędzewo 6, Pędzewo

 

08.30-09.00

Stacja Pędzewo 1,2,3,5,7,9,Żwirownia Pędzewo obca , Gutowo , Pędzewo ulica Harcerska, Smolno

 

14.30-16.30

Stacja Pędzewo 1,2,3,5,7,9,Żwirownia Pędzewo obca , Gutowo , Pędzewo ulica Harcerska, Smolno

Mikołajki w Gminie Łysomice

Eksperymenty z Panem Kleksem, przygotowywanie ozdób choinkowych czy wspólne śpiewanie „Kaczki dziwaczki” to tylko niektóre atrakcje, przygotowane dla najmłodszych mieszkańców gminy Łysomic w ramach zabawy mikołajkowej..

Tajemnicze obszary Gminy Łysomice

Zarysy rozległych konstrukcji sprzed prawie 7 tys. odkryte w pod toruńskiej gminie Łysomice. Odkrycia dokonała dwójka absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a zarazem doktorantów archeologii: Mateusz Sosnowski, doktorant w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu oraz Jerzy Czerniec, doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. To już kolejne odkrycie dokonane przez dwójkę młodych naukowców, w lutym tego roku dali się poznać jako odkrywcy, ukrytego w leśnych ostępach Borów Tucholskich, kompletnie zachowanego osiedla ludzkiego sprzed ok 2 tys.

Dzięki obserwacji zdjęć lotniczych, umieszczonych w serwisach mapowych Google Maps oraz Google Earth, badacze natrafili na ślady wczesno neolitycznych układów kręgów rysujących się na powierzchni pól uprawnych, na terenie miejscowości Łysomice oraz Tylice. Obiekty tego typu nazywane są przez archeologów rondelami, z racji na swój kształt. Są to zazwyczaj układy koncentrycznie ułożonych kilku rowów, w kształcie okręgów. Stanowią one najstarsze przykłady monumentalnej architektury znanej w dziejach człowieka.

Tak właśnie jest w przypadku obiektów odkrytych w okolicach Torunia. Nowoodkryte rondele z gm. Łysomice, zbudowane są z trzech rowów na planie okręgów o wspólnym środku. Obie konstrukcje mają również podobny rozmiar, ok 85 m średnicy i oddalone są od siebie o ok 5 km. W Europie zlokalizowano dotąd ponad 130 rondeli, z których jedna trzecia znajduje się w Austrii. Pozostałe są na terenie dzisiejszych Węgier, Słowacji, Czech oraz Niemiec. W 2014 r. znane były tylko trzy tego typu konstrukcje na terenie Polski. Obecnie już ok. 10.

Za zupełnie wyjątkowe, w skali naszego kraju, trzeba uznać, że dwa obiekty tego typu odnaleziono tak blisko siebie (dzieli je tylko ok. 5km). Można również mówić o niebywałym szczęściu, że rondele zachowały się do dziś, ponieważ obecnie znajdują się już w silnie zabudowanej przestrzeni gminy Łysomice, obiekt zlokalizowany w Łysomicach, leży zaledwie kilkaset metrów od granicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie.

Przy udziale środków finansowych z gminnego budżetu zostaną wykonane kompleksowe rozpoznawcze badania archeologiczne odkrytych reliktów.

Poniżej obrazy przedstawiające odkrycie, wraz z opisami. 

 • Tajemnicze obszary Gminy Łysomice
  1. Rondel w m. Tylice widoczny na ortofotomapie (oprac. M. Sosnowski, źródło Google Earth).
 • Tajemnicze obszary Gminy Łysomice
  2. Rondel w m. Tylice, plan hipsometryczny z naniesionym obrysem rowów odkrytego obiektu (oprac. J. Czerniec).
 • Tajemnicze obszary Gminy Łysomice
  3. Rondel w m. Łysomice widoczny na ortofotomapie (oprac. M. Sosnowski, źródło Google Earth).
 • Tajemnicze obszary Gminy Łysomice
  4. Rondel w m. Łysomice, plan hipsometryczny z naniesionym obrysem rowów odkrytego obiektu (oprac. J. Czerniec).

Zakończenie remontu pomostu na Jeziorze w Kamionkach Małych

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w Kamionkach Małych nad jeziorem kamionkowskim odbyła się uroczystość otwarcia remontowanego pomostu na jeziorze. W uroczystościach udział brali Starosta Toruński Mirosław Olszewski, Dowódca Jednostki Wojskowej 3136 ppłk Sylwester Drozd, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski, Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Mirosław Purzycki.  Do remontu pomostu doszło w wyniku ścisłej współpracy w/w przedstawicieli instytucji.  Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu żołnierzy jednostki wojskowej z Chełmna była możliwa realizacja tego trudnego zadania, które zostało wykonane w 4 tygodnie.  Pomost spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa i na lata będzie służył mieszkańcom gminy i powiatu.  Wadze Gminy serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w remont pomostu. 

 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych
 • Pomost na Jeziorze w Kamionkach Małych

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Toruń, 31.10.2019 r.

 

List uwierzytelniający realizację badania przedsiębiorstw w ramach projektu „REGIOGMINA - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako lider Konsorcjum obejmującego Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „REGIOGMINA - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem".

W ramach projektu Szkoła Główna Handlowa zrealizuje badanie ankietowe małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim pod kątem istniejących instrumentów wsparcia oraz deficytów w tym zakresie. W efekcie badania oraz projektu mają szansę powstać nowe rodzaje instrumentów wsparcia oraz ich wdrożenie pilotażowe w naszym województwie. Badanie planowane jest w okresie listopad - grudzień 2019, a udział w nim dla przedsiębiorcy zajmuje około 10 min. Członkowie Zespołu Badawczego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badania i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z badaniem.

Licząc na zrozumienie i przychylność z Państwa strony zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie badania i współpracę z zespołem SGH oraz udostępnienie niezbędnych informacji związanych z przedmiotem analizy.

 • Plakat dotyczący Gminnej Mikołajkowej Zabawy z Akademią Pana Kleksa

Gminna Mikołajkowa Zabawa z Akademią Pana Kleksa

Wójt Gminy Łysomice, Przewodniczący Rady Gminy, Rada Sołecka Łysomic, Szkołą Podstawowa w Łysomicach zapraszają wszystkie dzieci na Gminną Mikołajkową Zabawę z Akademią Pana Kleksa

8 grudnia od godziny 15:00 w na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łysomicach.

W programie:
zabawa taneczna z Panem Kleksem, stoisko z eksperymentami "W pracowni Pana Kleksa", stoisko ozdób świątecznych, gry i zabawy taneczne, kuchenne rewolucje u Pana Kleksa, wizyta  Mikołaja i słodkie niespodzianki dla dzieci

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty wszystkie

Ważność: od godz. 20:00 dnia 03.12.2019 do godz. 04:00 dnia 04.12.2019

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi:

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni; ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 106

 

 Paweł Kozikowski
(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 • Warsztaty SOWA 2019

Warsztaty wykonywania świątecznych stroików

Wójt Gminy Łysomice oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Łysomice do uczestnictwa w warsztatach wykonywania świątecznych stroików. Warsztaty będą prowadzone przez Panie ze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Aktywnej.

9.12. 2019 -  poniedziałek

 • godz. 17.00 Biblioteka w Kamionkach Dużych
 • godz. 18.15 Kamionki Małe - świetlica
 • godz. 16.00 Biblioteka w Turznie
 • godz. 17.15  Biblioteka w Gostkowie

16.12.2019 -  poniedziałek

 • godz. 16.00 Biblioteka w Zakrzewku
 • godz. 17.15  Biblioteka w Ostaszewie

17.12 - wtorek

 • godz. 16.30 Biblioteka w Łysomicach
 • godz. 18.00 Papowo Toruńskie - świetlica
 • godz. 16.45 Biblioteka w Lulkowie

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w Bibliotekach oraz pod numerami telefonów:

Papowo Toruńskie - tel. 603033998
Kamionki Małe - tel. 660548381

Bardzo prosimy uczestników warsztatów o przyniesienie dużej ilości gałązek świerków i tui.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: od godz. 18:00 dnia 02.12.2019 do godz. 06:00 dnia 03.12.2019

Przebieg: prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Temperatura poniżej 0°C będzie się utrzymywała do godzin przedpołudniowych 03.12

Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni; ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 105

 

 Grażyna Mucha
(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 • Program konopny dla rolników

Program Konopny dla rolników

Rolniku! Uprawiaj polskie konopie przemysłowe - gwarantujemy zakup 100% plonu nasion.

Uprawiaj dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich konopie przemysłowe polskich odmian. Naszym plantatorom oferujemy:

 • Zakup 100 % plonu nasion
 • Pełną pomoc od siewu do zbioru
 • Atrakcyjne warunki rozliczeń z plantatorami
 • Kontakt z plantatorami z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza na spotkanie informacyjne: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, Budynek C, 17.12.2019 o godz. 10.00.

WWW.PROGRAMKONOPNY.PL
INFOLINIA: 664 949 998

Podpisanie Aktu Erekcyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Łysomicach

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie symbolicznej kapsuły, pod budowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach.

Ten ważny akt związany z budową tak bardzo wyczekiwanego przez mieszkańców Gminy Łysomice ośrodka zdrowia, podpisali gospodarze- Wójt Gminy Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, Sekretarz Gminy Bożena Stempska, Skarbnik Gminy Monika Szczypska, zaproszeni goście- wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Józef Ramlau, kierownik delegatury kujawsko pomorskiego oddziału NFZ Bogusława Jasińska, Radny Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski, ks. Wikary Marcin Jędraszek, pracownicy urzędu gminy oraz ośrodka zdrowia, przedstawiciele firmy Dompol- głównego wykonawcy, oraz mieszkańcy Gminy Łysomice.
Wszyscy zgromadzeni byli świadkami wmurowania symbolicznej kapsuły, w której umieszczony został podpisany akt.

Obecnie na zakład opieki zdrowotnej w gminie Łysomice składają się trzy ośrodki zdrowia- jeden w Turznie i dwa w Łysomicach. Łączna ilość pacjentów zadeklarowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej to 6724 osoby, z czego 3665 osób w ośrodkach w Łysomicach. Nowy budynek, który zostanie oddany do użytku w lipcu 2020 roku będzie nowoczesnym i funkcjonalnym ośrodkiem, a decyzja o jego budowie z pewnością była spełnieniem wieloletnich pragnień zarówno pracowników ośrodka jak i wszystkich mieszkańców Gminy Łysomice.

 

 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ
 • Podpisanie aktu erekcyjnego w SPZOZ

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. (4 931 zł 59 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. /M.P. z dnia 14 listopada 2019 r. poz. 1072/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 sierpnia 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 21 listopada 2019 r. poz.1128/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Trudna sytuacja finansową Grupy Producenckiej Rolników „Ziarno”

W związku z trudną sytuacją  finansową Grupy Producenckiej Rolników „Ziarno” spółka z o.o. z Cichoradza prosimy wszystkich zainteresowanych rolników poszkodowanych  przez ten podmiot o kontakt z Biurem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w  Przysieku celem przekazania swoich danych   ( imię i nazwisko oraz nr telefonu ) niezbędnych do  kontaktu z Państwem. W  najbliższym czasie  zorganizowane  zostanie przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą spotkanie, na którym rolnicy zostaną zapoznani z przysługującymi im uprawnieniami w związku z zaistniałą sytuacją.

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych wiąże się z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie i jest udzielone dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

Dane do kontaktu z biurem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej:
Mail: izbarolnicza@kpir.pl
Tel. 56 678 92 40; 56 678 92 41
Fax  56 678 92 98

 • Terminal płatniczy

W Urzędzie Gminy Łysomice pojawiła się możliwość płatności kartą lub BLIK

Informujemy, że istnieje możliwość dokonywania opłaty skarbowej za pomocą karty płatniczej lub BLIK.

Terminal płatniczy akceptuje płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard, American Express i Diners Club dokonywanych w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej (także Apple Pay i Google Pay). Terminal obsługuje również płatności mobilne BLIK.

Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy bezpieczeństwo transakcji. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=