Treść strony: Zaświadczenia podatkowe

Wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego

Wydział: Referat Finansowy 

Termin załatwienia

Bez względnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Jędrzejczak

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Łysomice,
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
• Biuro podawcze Urzędu Gminy

Telefon kontaktowy

56 678 32 22 w. 32

Adres e-mail

a.jedrzejczak@lysomice.pl

Sposób załatwienia

• Zaświadczenie wydaje się po złożeniu wniosku przez zainteresowanego.
• Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.
• Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy lub na żądanie organu uprawnionego do jego otrzymania.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Łysomice,
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
• Biuro podawcze Urzędu Gminy

Wymagane Dokumenty

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego

• Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dochód z 2016r. z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 2.577,00 zł.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – od każdego egzemplarza 17,00 złotych płatne gotówką w siedzibie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Nr 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów
  3. zatrudnienia świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę
  4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 1827 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015, poz. 2355 ze zm.)

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=