Treść strony: Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej

Podstawa prawna

 • Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1829)
 • Ustawa z 2 lipca  2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm. )

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej według załączonego wzoru
 • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji

II. Wymagane opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Dane zawarte we wniosku przesyła się do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.

Urząd, do którego wpłynął wniosek o wpis do CEIDG nie wydaje zaświadczeń o wpisie.

Numerem przedsiębiorcy w CEIDG jest  Nr NIP.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa  w wybranym przez siebie urzędzie gminy.

V. Uwagi

 1. Od 01.01.2012r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG.
 2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
 3. Wniosek o wpis do CEIDG można składać:
 • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem : www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany
 • w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

4. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego
 • zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS

5. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

 • zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych
 • wykreślenie wpisu - wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej - podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1)
 • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić zawieszenia z datą wsteczną,a jedynie z późniejszą )
 • wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z późniejszą)

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=