• Logotypy zadania

Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w miejscowości Łysomice przy ulicy Sadowej. 

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Celem planowanej operacji jest wyposażenie niedawno powstałego po dawnym magazynie budynku, pełniącego funkcje kulturalne w gminie Łysomice. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia wykorzystywanego do organizowania,  uwieczniania i utrwalania spotkań i wydarzeń o charakterze głównie kulturalnym, edukacyjnym jak i zdrowotnym, mających na celu zaktywizowanie i integrację mieszkańców różnych grup wiekowych oraz zwiększenie zaangażowania społeczności w rozwój lokalny. Dzięki w/w wyposażeniu możliwe będzie kompleksowe realizowanie przedsięwzięć wspomagających  aktywizację i szeroko rozumiany rozwój lokalnej społeczności oraz podjęcie inicjatywy społecznej w postaci warsztatów audiowizualnych, dzięki którym uczestnicy zdobędą nowe umiejętności.          
W zakresie inwestycji znajdują się urządzenia do nagłośnienia, urządzenia multimedialne oraz rolety materiałowe.

Przewidywana kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 140 048,00 zł.

 • Logotypy zadania

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno. 

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Celem planowanej inwestycji jest wsparcie lokalnego rozwoju w miejscowości Turzno poprzez zagospodarowanie terenu polegającego na utworzeniu miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców, w tym skierowanych oraz uwzgledniających  potrzeby społeczności powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawne. Dlatego też przedmiotowe zagospodarowana terenu przyczyni się do rozwoju, wzrostu szeroko rozumianej aktywizacji i integracji oraz więzi społecznych mieszkańców wsi Turzno, co również będzie oddziaływało pro-zdrowotnie na korzystających z utworzonej przestrzeni publicznej. Ponadto realizacja inwestycji przyczyni się do uatrakcyjnienia wioski zarówno z punktu widzenia mieszkańca jak i osób, które przybywają do niej z zewnątrz. Inwestycja umożliwi również zwiększenie zaangażowania społeczności w życie kulturalne i rekreacyjne.

W zakresie inwestycji znajduje się: budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego, fotowoltaika i zasilanie zaplecza, przyłącze wod-kan, budowa wiaty rekreacyjnej, wykonanie placu trawiastego, chodniki i utwardzenia terenu, mała architektura (m.in.. siłownie zewnętrzne, plac zabaw, ławki, ogrodzenie, oświetlenie, tereny zielone),oświetlenie,plac na odpady stałe.

Przewidywana kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 245 961,00 zł.

drukuj (Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno. )

 • Turzno
 • Turzno
 • Turzno
 • Turzno
 • Turzno
 • Turzno
 • Turzno
 • Turzno
 • Logotypy

Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim

Gmina Łysomice zrealizowała projekt pn. "Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim"  w ramach którego zakupiono i zamontowano zabudowę kuchenną oraz zaplecza kuchennego wraz z akcesoriami i sprzętem. Zakupione wyposażenie umożliwi organizowanie spotkań społeczności oraz zajęć aktywizujących dla mieszkańców. Projekt  realizowano  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel ogólny LSR: 2. Poprawa standardu życia na obszarze LSR.

Cel szczegółowy LSR: 2.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku.

Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Ziemia Gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów.

Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim" spowoduje poprawę standardu życia lokalnej społeczności. Zwiększy poziom zaangażowania mieszkańców w życie społeczne i kulturalne, poprzez rozwój atrakcyjnej bazy kulturalnej. Zakupione wyposażenie do świetlicy wiejskiej w której prowadzi się działalność kulturalną pozwoli na jeszcze lepszą organizację imprez kulturalnych, uaktywnienie mieszkańców do rozwijania lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego

Przewidywana kwota dofinansowania z PROW: 42 599,00 zł.

drukuj (Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim)

 • Logotypy zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Gmina Łysomice pozyskała dofinansowanie na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice” mającą na celu „poprawę stanu środowiska przyrodniczego poprzez oczyszczanie ścieków w miejscu ich powstawania wraz z zapewnieniem drożnej i bezpiecznej kanalizacji ograniczając niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia. Inwestycja ta, poprzez usprawnienie instalacji kanalizacyjnej wpłynie pozytywnie na rozwój lokalny zarówno w ujęciu społecznym, jak i środowiskowym”.

Zadnie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

drukuj (Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice)

Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Łysomice

 • Tablica informacyjna projektu
 • Ulica Długa w Łysomicach
 • Ulica Długa w Łysomicach
 • Ulica Długa w Łysomicach

Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębowicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej
kultury i dziedzictwa kulturowego 
do ogólnodostępnych
świetlic w Zakrzewku i Wytrębowicach”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedstawiciele Gminy Łysomice realizują umowę o przyznaniu pomocy podpisaną 28 listopada 2018 roku z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej i kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębowicach służącego szerzeniu dziedzictwa kulturowego i rekreacji. W ramach operacji zakupiono wyposażenie takie jak: stoły, krzesła, projektor z akcesoriami, ekran projekcyjny, laptopy, oprogramowanie do laptopów, głośnik mobilny, dyktafon, zabudowę kuchenną, chłodziarko- zamrażarkę, piekarnik elektryczny, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę, płytę indukcyjną, okap oraz zlewozmywak.  Wyposażenie podniesienie atrakcyjność tych miejsc spotkań i wydarzeń kulturalnych.

drukuj (Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębowicach)

 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW
 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW
 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW
 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW
 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW
 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW
 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW
 • Zakupione wyposażenie ze środków PROW

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=