• Logotypy programu RPO

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Łysomice na odcinku od miejscowości Ostaszewo do miejscowości Kowróz.

Spójność dróg rowerowych, bezpieczeństwo poruszania się rowerem na terenie Gminy Łysomice wpłynie na zwiększenie atrakcyjności ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia mobilności. Stworzone zostaną warunki, w których osoby poruszające się rowerem będą czuć się bezpiecznie, co w rezultacie doprowadzi do tego, aby udział rowerów odgrywał istotną rolę w transporcie – zrównoważonej mobilności. Rozbudowa dróg rowerowych zapewni zwiększenie spójności połączenia tras rowerowych na terenie gminy Łysomice. Przyczyni się to do zmniejszenia ruchu samochodowego. Ponadto, poprawi się jakość życia na terenie objętym projektem poprzez zmniejszenie hałasu oraz ilości emisji zanieczyszczeń, w szczególności emisji CO2.

Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest redukcja emisji toksycznych składników spalin. Realizacja tego elementu przyczyni się także do częściowego rozwiązania problemu bardzo często zgłaszanego przez mieszkańców, jakim jest niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Gminy i okolicznych miejscowości zyskają lepszy dostęp do zakładów pracy, punktów usługowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej typu szkoły.

Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest redukcja emisji toksycznych składników spalin. Realizacja tego elementu przyczyni się także do częściowego rozwiązania problemu bardzo często zgłaszanego przez mieszkańców, jakim jest niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych. 

Projekt realizowany w ramach  Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 2 349 781,28 zł
Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 1 067 012,36 zł

drukuj (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz)

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz
 • Logotypy programu RPO

Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie

Celem projektu są działania infrastrukturalne, które przyczynią się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze rewitalizacji, na którym występuje wiele problemów społeczno-gospodarczych i przestrzenno-infrastrukturalnych. Dzięki zagospodarowaniu terenu wokół dawnego magazynu w Łysomicach w miejscowości powstanie odpowiednie miejsce do przeprowadzania działań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, gospodarczej i kulturowej. Ponadto, miejsce zapewni mieszkańcom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i przyczyni się do promocji prawidłowych wzorców zachowań wśród wszystkich grup społecznych. W ramach projektu zaplanowano utworzenie placu zabaw, altan rekreacyjnych, siłowni zewnętrznej, zielonego labiryntu będącego ustronnym miejscem z ławkami do siedzenia, placu gier zaopatrzonego w stoliki do gry w szachy i chińczyka, a także zamontowanie elementów małej architektury, takiej jak ławki, zestawy ławek ze stolikami, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stojak na rowery czy kraty pod drzewa. W całość obiektu wkomponowane mają być utwardzone powierzchnie w formie chodników ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym, a także powierzchnie trawiaste i nasadzenia roślin. Inwestycja znajduje się na liście planowanych przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych zawartej w Programie Rewitalizacji dla Gminy Łysomice na lata 2014-2023 przyjętym uchwałą Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz aneksami: 
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 332 462,69 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 332 462,69 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 992 358,62 zł

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 - 2020”

drukuj (Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie)

 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie
 • Logotypy programu RPO

„Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”

Celem projektu jest wywołanie ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze rewitalizacji Gminy Łysomice poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej umożliwiającej realizację projektów społecznych.

Realizowana inwestycja przyczyni się do rozwoju obszaru opisanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023. Projekt wpisuje się w cel główny określony w LSR – Poprawa standardu życia na obszarze LSR oraz cel szczegółowy – rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023r. Zakres projektu obejmuje: adaptację budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej. Sporządzona dokumentacja budowlana obejmuje szerszy zakres robót aniżeli planowany do zrealizowania w ramach niniejszego projektu zatem zarówno koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne. Część budynku służąca celom rewitalizacji obejmuje koszty kwalifikowalne
W ramach robót zaplanowano wykonanie m.in: sufitów podwieszanych, dachu i krycia dachu, ścianek działowych, izolacji termicznych- (ściany fundamentowe), wełna mineralna (stropodach), styropian (ściana zewnętrzna), izolacji przeciwwilgociowych, stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykończenia ścian zewnętrznych oraz wykończenia ścian wewnętrznych – tynk wewnętrzny / płytki ceramiczne, wykończenia posadzek. Projektuje się wyposażyć budynek w niezbędne instalacje, w tym m.in.: sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylację, elektryczną, gazową. Budynek po przebudowie będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz aneksami: 
Całkowita wartość projektu wynosi: 3 269 802,14 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 175 067,27 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 461 610,12 zł

drukuj („Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”)

 • „Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”
 • „Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”
 • „Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”
 • „Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”
 • „Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”
 • „Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej”
 • Logotypy projektu

Dzieci i młodzież naszą przyszłością

W Gminie Łysomice realizowany jest projekt pn. „Dzieci i młodzież naszą przyszłością”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Celem projektu „Dzieci i młodzież naszą przyszłością” jest „podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR”, poprzez objęcie wsparciem 15 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Dzieci i młodzież w Klubie objęta będzie takimi działaniami jak: 
- wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, 
- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych,
- rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, 
- propozycje bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,
- rozwój talentów i zainteresowań,
- szeroko rozumianą profilaktyką antyuzależnieniową.

W projekcie zaplanowano udział łącznie 15 osób.

Grantobiorca: Gmina Łysomice
Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Wartość projektu wynosi 44 825,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich 42 575,00 zł

Pełna galeria zdjęć: https://www.gopslysomice.pl/189,galeria 

drukuj (Dzieci i młodzież naszą przyszłością)

 • Dzieci i młodzież naszą przyszłością
 • Dzieci i młodzież naszą przyszłością
 • Dzieci i młodzież naszą przyszłością
 • Dzieci i młodzież naszą przyszłością
 • Dzieci i młodzież naszą przyszłością
 • Logotypy projektu

Lider dla rodzin

W Gminie Łysomice realizowany jest projekt pn. „Lider dla rodzin”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Celem projektu „Lider dla rodzin” jest zorganizowanie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2022 roku do 31.07.2022 roku.

Działania zaplanowane w projekcie będą miały na celu głównie:

 • ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności społecznej;
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
 • wsparcie w edukacji dzieci;
 • podniesienie świadomości wychowawczej wśród rodziców oraz uświadomienie rodzinom potrzeby poprawnego gospodarowania budżetem domowym;
 • naukę wspólnego spędzania czasu rodziców/dziadków z dziećmi/wnukami
 • animowanie wśród uczestników dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego, w tym profilaktyki różnorodnych uzależnień dzieci jak i dorosłych.

W projekcie zaplanowano udział łącznie 25 osób.

Grantobiorca: Gmina Łysomice

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Wartość projektu wynosi 52 640,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 50 000,00 zł

Pełna galeria zdjęć: https://www.gopslysomice.pl/190,galeria

 

drukuj (Lider dla rodzin)

 • Projekt "Lider dla rodzin"
 • Projekt "Lider dla rodzin"
 • Projekt "Lider dla rodzin"
 • Projekt "Lider dla rodzin"
 • Projekt "Lider dla rodzin"
 • Projekt "Lider dla rodzin"
 • Logotypy projektu

Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej

W Gminie Łysomice realizowany jest projekt pn. „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru LSR (Gminy: Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasto Chełmża).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

W ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” przewidziano dla  uczestników następujące formy wsparcia:

 1. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” zajęcia grupowe ( 15 osób x 80 godzin);
 2. „Trening motywacyjny” zajęcia indywidualne ( 15 osób x 3 godziny);
 3. Edukacja zdrowotna (15 osób x 30 godzin)
 4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne ( 15 osób x średnio 2 godziny);
 5. Indywidualne poradnictwo prawne (15 osób x średnio 2 godziny);
 6. Spotkanie integracyjne o charakterze aktywizacji społecznej ( 1 edycja dla 15 osób)
 7. Kurs samoobrony (15 osób x 30 godzin)
 8. Cykle spotkań o tematyce:
  • florystycznej np. przygotowanie wieńców adwentowych, ozdób świątecznych (15osób x 15 godzin)
  • krawieckiej np. szycie toreb, fartuszków (15 osób x 15 godzin)
  • tworzenie świec bądź mydełek (15 osób x 15 godzin)
 1. aktywizacja zawodowa indywidualna (11 osób x 6 godzin) i grupowa (11 osób x 40 godzin)
 2. kursy zawodowe w zależności od predyspozycji uczestnika (dla 11 osób)

W ramach udziału w projekcie dla uczestników projektu przewidziano możliwość skorzystania ze świadczeń dodatkowych :

 1. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staż zawodowy( dla 11 osób)
 2. stypendium szkoleniowe (dla 11 osób)
 3. wyżywienia oraz przerwy kawowej podczas treningów grupowych (15 osób);
 4. ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu (15 osób).

Wartość projektu wynosi 127 469,84 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 121 096,34 zł

Grantobiorca: Gmina Łysomice

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Poniżej kilka zdjęć z realizacji projektu. Pełna fotorelacja na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.

 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Logotypy projektu

Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki

Projekt  dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Świerczynki w gminie Łysomice. Jest on częścią większej inwestycji o nazwie "Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki"

Głównym celem opisywanego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej i gospodarki nisko-emisyjnej w regionie poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Łysomicach. Osiągnięcie celu głównego inwestycji możliwe będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych dla projektu tj. ograniczenie zużycia energii i zasobów w regionie, zmniejszenie kosztów ogrzewania i wytwarzania energii, zwiększenie racjonalności wydatków budżetowych, pozytywny wpływ na zmianę klimatu i ochronę środowiska oraz wzrost innowacyjności w regionie.

Inwestycja polega na głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Łysomicach. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 3 Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT- w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki zaplanowane w ramach dofinansowanego projektu obejmują: modernizację systemu grzewczego, w tym: demontaż istniejącej kotłowni na paliwo na stałe, instalacja CO, kotłownia, instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem gazu propan oraz płytą żelbetową pod zbiornik, instalacja wentylacji i klimatyzacji; montaż instalacji solarnej z systemem kotła gazowego; docieplenie ścian z materiału izolacyjnego układanego od wnętrza budynku wraz z robotami towarzyszącymi; prace związane z dociepleniem dachu, w tym: rozbiórki warstw dachu, więźba drewniana dachu, wykonanie izolacji, pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich; docieplenie podłóg i ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi; naprawę i uszczelnienie elewacji; wymianę okien i drzwi zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi; montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; nadzór budowlany; promocję projektu.

Przeprowadzone działania termomodernizacyjne doprowadzą do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło wraz z ograniczeniem wydatków budżetowych na jego ogrzewanie. Obiekt stanie się przyjaznym, dostosowanym do standardów miejscem publicznym dla lokalnej społeczności. Poprawi się również jakość środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym pyłów i gazów.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 - 2020” 

drukuj (Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki)

 • Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości...
 • Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości...
 • Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości...
 • Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości...
 • Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości...
 • Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości...
 • Logotypy projektu

Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy

Realizacja projektu  Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy w formie Klubu Młodzieżowego w Gminie Łysomice w miejscowości Ostaszewo przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest „podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR”, poprzez objęcie wsparciem 20 dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i niesamodzielnych. Dzieci i młodzież są z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji.

Projekt zakłada działania aktywizujące społecznie poprzez pomoc w nauce, rozwój zdolności, zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu, także działania socjoterapeutyczne
i profilaktyczne.

Dzieci i młodzież w Klubie objęta będzie takimi działaniami jak: wsparcie w nauce w zajęciach sportowych, kulturalnych, integracyjnych, psychologiczno – społecznych. Projekt ma celu również wprowadzenie wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianą profilaktykę antyuzależnieniową.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Wartość projektu 52 640,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 50 000,00 zł

Grantobiorca: Gmina Łysomice

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

 • Logotypy programu RPO

Modernizacja ścieżki edukacyjnej

Przedmiotowy projekt obejmuje modernizację ścieżki edukacyjnej nad jeziorem w Kamionkach Małych Trasa ścieżki biegnie wzdłuż linii brzegowej Jeziora Kamionkowskiego w różnych odległościach. W zasadzie na niemal całej długości towarzyszy jej istniejący drzewostan – las mieszany z przewagą sosny. Różnorodność drzewostanu powoduje bardzo dobry klimat dla wypoczynku i rekreacji. Modernizacja ścieżki edukacyjnej dotyczy głównie terenu położonego po zachodniej stronie jeziora. Ścieżka na stan obecny stanowi ciąg pieszy wytworzony w sposób naturalny przez spacerowiczów i turystów rowerowych chcących poznawać piękno przyrody w tym ciekawym zakątku województwa. Nowa nawierzchnia otrzyma szer. 2,0 m w postaci szutru z obustronnymi krawężnikami, co nie spowoduje istotnych zmian w środowisku. Dodatkowymi elementami ścieżki będą tzw. przystanki w liczbie 5 sztuk. Mają one na celu możliwość krótkiego odpoczynku (głównie dla osób starszych i dzieci), ale przede wszystkim cel edukacyjny, bowiem każdy przystanek wyposażony zostanie w tablicę zawierającą informacje i rysunki o treści przyrodniczej. Przystanki wyposażono w najbardziej niezbędne elementy: tablica informacyjna, kosz na śmieci, ławka, stolik - pieniek i palisada.

Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy na terenie gminy Łysomice.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 375 983,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 318 012,00 zł

 • Logotypy EFS

Projekt pt. „Pomocni dla Ciebie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminą Łysomice realizują projekt pt. „Pomocni dla Ciebie”. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych, Osoby te objęte zostały usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania takimi jak rehabilitacja oraz pomoc psychologiczna.

Wsparciem objęto również  20 opiekunów faktycznych, pełniących funkcje opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi poprzez poradnictwo psychologiczne oraz w zakresie rehabilitacji  i prawidłowego odżywiania podopiecznego również w miejscu zamieszkania.

Dzięki temu poprawi się sytuacja życiowa osób niesamodzielnych z terenu Gminy Łysomice poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach  w okresie od 1 listopada 2018 roku do 30 listopada 2019 roku. Na realizację projektu przeznaczono 217 144,10 zł, z czego pozyskano 195 429,69 zł  wkładu z Funduszy Europejskich. 

Liczba utworzonych i wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych w okresie trwałości projektu - 3 miejsca.

 • Logotypy Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i projektu

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych,

Celami szczegółowymi są: lepsze przystosowanie budynku przedszkola do prowadzenia w większym zakresie wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę budynku, zwiększenie odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz świadczenie wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej dzięki zakupionemu wyposażeniu oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych gminy.

Zakres planowanych prac w ramach realizowanego projektu to: projekt budowlany, studium wykonalności, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, promocję, rezerwę oraz roboty budowlane w tym: wykopy, wykonanie opaski drenażowej, przełożenie instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i telekomunikacyjnej, wykonanie: fundamentów, ścian fundamentowych, posadzki na gruncie, ścian parteru, stropu nad parterem, dachu, wentylacji, klimatyzacji, sanitariatów (w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, zadaszenia nad tarasem, stolarki okiennej i drzwiowej, chodnika z kostki brukowej, rozbudowę pomieszczenia zaplecza kuchennego w części istniejącego przedszkola, wykonanie monitoringu, roboty elewacyjne, prace malarskie ścian wewnętrznych, remont budynku istniejącego oraz wykonanie następujących instalacji: elektryczna wewnętrzna z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowa z istniejącego i projektowanego przyłącza sieci wodociągowej gminnej, kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do sieci gminnej, kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej, c.o. za pomocą pieca na paliwo stałe projektowanego w kotłowni po zwiększeniu mocy pieca gazowego.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 2 866 289,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 881 670,61zł

 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie
 • Logo Unii Europejskiej i Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, poprawa sprawności systemu grzewczego, dostosowanie do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej oraz obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków.

Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. modernizację systemu grzewczego, modernizacją
i adaptację istniejącej instalacji solarnej z systemem kotła gazowego projektowanego, docieplenie ścian, dachu, podłóg, ścian fundamentowych, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę drzwi garażowych, montaż wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć
z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w nim problemy, w tym problem główny: niska efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice.

Podjęte działania przyczynią się do m.in. ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, poprawy sprawności systemu grzewczego, dostosowania do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 681 009,69 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 500 287,09 zł

 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa kujawsko-pomorskiego

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice

Projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków. Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. docieplenie podłogi w piwnicy, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych (wraz z demontażem istniejącego docieplenia).

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  RPO WK-P na lata 2014-2020 Osi 3 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Podjęte działania przyczynią się m.in. do ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 629 368,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 534 963,14 zł.

 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa kujawsko-pomorskiego

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice

Celem projektu jest realizacja inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łysomice. Instalacje fotowoltaiczne w celu pozyskania energii elektrycznej (3 instalacje o mocy 10,4 kWh każda) zostaną zamontowane na następujących budynkach użyteczności publicznej: Zespole Szkół nr 2 w Turznie, Zespole Szkół nr 2 w Łysomicach, Szkole Podstawowej w Świerczynkach. Kolektory słoneczne (77 instalacji) odpowiedzialne za produkowanie wody na cele ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zostaną zainstalowane na prywatnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach: Zakrzewo, Łysomice, Turzno, Kamionki Duże, Kamionki Małe, Zęgwirt, Wytrębowice, Tylice, Ostaszewo, Gotkowo, Papowo Toruńskie, Lulkowo, Różankowo.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Łysomice. Konieczność realizacji inwestycji na terenie Gminy Łysomice wynika z szeregu problemów, które są efektem wykorzystywania tradycyjnych paliw w celu pozyskania energii elektrycznej oraz energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi spadek zużycia energii pochodzącej z tradycyjnych paliw kopalnianych oraz spadek wydatków związanych z zapotrzebowaniem na energie.

W zależności od wymagań funkcjonalnych oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową zaplanowano zestawy kolektorów słonecznych oraz układy fotowoltaiczne. Przedmiotem zamówienia jest instalacja kolektorów słonecznych i układów fotowoltaicznych, na które składają się:

 • projekt i instalacja systemów odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • zakup kolektorów słonecznych, układów fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego,
 • wpięcie kolektorów słonecznych w istniejące instalacje c.o., z.w., c.w.u., elektryczne wraz z uruchomieniem technicznym,
 • odłączenie istniejących kotłów i zasobników podgrzewaczy wody, kolidujących z założeniami OZE, 
 • wpięcie układów fotowoltaicznych w istniejące instalacje elektryczne i uruchomienie techniczne,
 • wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie niezbędnych zgłoszeń.

Projekt realizowany przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz aneksami: 
Całkowita wartość projektu wynosi: 932 868,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 701 465,05 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 350 732,52 zł

drukuj (Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice)

 • Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice
 • Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice
 • Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa kujawsko-pomorskiego

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Papowo Toruńskie

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie. Do celów szczegółowych powyższego projektu grantowego zaliczono zwiększenie efektywności funkcjonowania PSZOK, zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, zagospodarowanie przestrzeni wraz z budynkami użytkowymi w sposób spełniający wymogi prawne funkcjonowania PSZOK, wzrost świadomości ekologicznej związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych (w tym zwiększenie ponownego wykorzystania właściwości odpadów).

Konieczność realizacji zadania wynika z potrzeby zapewnienia mieszkańcom, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym przyjmowane będą frakcje odpadów określone w Koncepcji funkcjonowania PSZOK. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 1 554 141,55 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 1 000 405,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 850 344,74 zł

 • Punkt PSZOK w Papowie Toruńskim
 • Punkt PSZOK w Papowie Toruńskim

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=