• Logotypy Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i...

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych,

Celami szczegółowymi są: lepsze przystosowanie budynku przedszkola do prowadzenia w większym zakresie wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę budynku, zwiększenie odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz świadczenie wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej dzięki zakupionemu wyposażeniu oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych gminy.

Zakres planowanych prac w ramach realizowanego projektu to: projekt budowlany, studium wykonalności, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, promocję, rezerwę oraz roboty budowlane w tym: wykopy, wykonanie opaski drenażowej, przełożenie instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i telekomunikacyjnej, wykonanie: fundamentów, ścian fundamentowych, posadzki na gruncie, ścian parteru, stropu nad parterem, dachu, wentylacji, klimatyzacji, sanitariatów (w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, zadaszenia nad tarasem, stolarki okiennej i drzwiowej, chodnika z kostki brukowej, rozbudowę pomieszczenia zaplecza kuchennego w części istniejącego przedszkola, wykonanie monitoringu, roboty elewacyjne, prace malarskie ścian wewnętrznych, remont budynku istniejącego oraz wykonanie następujących instalacji: elektryczna wewnętrzna z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowa z istniejącego i projektowanego przyłącza sieci wodociągowej gminnej, kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do sieci gminnej, kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej, c.o. za pomocą pieca na paliwo stałe projektowanego w kotłowni po zwiększeniu mocy pieca gazowego.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 2 866 289,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 881 670,61zł

 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Logo Unii Europejskiej i Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, poprawa sprawności systemu grzewczego, dostosowanie do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej oraz obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków.

Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. modernizację systemu grzewczego, modernizacją
i adaptację istniejącej instalacji solarnej z systemem kotła gazowego projektowanego, docieplenie ścian, dachu, podłóg, ścian fundamentowych, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę drzwi garażowych, montaż wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć
z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w nim problemy, w tym problem główny: niska efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice.

Podjęte działania przyczynią się do m.in. ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, poprawy sprawności systemu grzewczego, dostosowania do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 681 009,69 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 500 287,09 zł

 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa...

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice

Projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków. Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. docieplenie podłogi w piwnicy, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych (wraz z demontażem istniejącego docieplenia).

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  RPO WK-P na lata 2014-2020 Osi 3 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Podjęte działania przyczynią się m.in. do ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 629 368,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 534 963,14 zł.

 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa...

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Papowo Toruńskie

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie. Do celów szczegółowych powyższego projektu grantowego zaliczono zwiększenie efektywności funkcjonowania PSZOK, zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, zagospodarowanie przestrzeni wraz z budynkami użytkowymi w sposób spełniający wymogi prawne funkcjonowania PSZOK, wzrost świadomości ekologicznej związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych (w tym zwiększenie ponownego wykorzystania właściwości odpadów).

Konieczność realizacji zadania wynika z potrzeby zapewnienia mieszkańcom, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym przyjmowane będą frakcje odpadów określone w Koncepcji funkcjonowania PSZOK. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 1 554 141,55 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 1 000 405,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 850 344,74 zł

 • Punkt PSZOK w Papowie Toruńskim
 • Punkt PSZOK w Papowie Toruńskim

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=