• Logotypy programu RPO

Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej

 • Logotypy programu RPO

Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy

Realizacja projektu  Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy w formie Klubu Młodzieżowego w Gminie Łysomice w miejscowości Ostaszewo przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest „podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR”, poprzez objęcie wsparciem 20 dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i niesamodzielnych. Dzieci i młodzież są z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji.

Projekt zakłada działania aktywizujące społecznie poprzez pomoc w nauce, rozwój zdolności, zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu, także działania socjoterapeutyczne
i profilaktyczne.

Dzieci i młodzież w Klubie objęta będzie takimi działaniami jak: wsparcie w nauce w zajęciach sportowych, kulturalnych, integracyjnych, psychologiczno – społecznych. Projekt ma celu również wprowadzenie wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianą profilaktykę antyuzależnieniową.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Wartość projektu 52 640,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 50 000,00 zł

 • Logotypy programu RPO

Modernizacja ścieżki edukacyjnej

 • Logotypy

Projekt pt. „Pomocni dla Ciebie”

 • Logotypy Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i...

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice

 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w...
 • Logo Unii Europejskiej i Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, poprawa sprawności systemu grzewczego, dostosowanie do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej oraz obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków.

Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. modernizację systemu grzewczego, modernizacją
i adaptację istniejącej instalacji solarnej z systemem kotła gazowego projektowanego, docieplenie ścian, dachu, podłóg, ścian fundamentowych, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę drzwi garażowych, montaż wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć
z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w nim problemy, w tym problem główny: niska efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice.

Podjęte działania przyczynią się do m.in. ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, poprawy sprawności systemu grzewczego, dostosowania do potrzeb budynku instalacji ciepłej wody użytkowej, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 681 009,69 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 500 287,09 zł

 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Lulkowo
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa...

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice

Projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Łysomice, na terenie gminy Łysomice.

Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łysomice. Zostanie on osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie strat ciepła w budynku, poprawę komfortu cieplnego w budynku, obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków. Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Zakres usprawnień w budynku obejmuje m.in. docieplenie podłogi w piwnicy, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych (wraz z demontażem istniejącego docieplenia).

Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  RPO WK-P na lata 2014-2020 Osi 3 Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Podjęte działania przyczynią się m.in. do ograniczenia strat ciepła w budynku, poprawy komfortu cieplnego w budynku, obniżenia wydatków na ogrzewanie budynku, a co za tym idzie podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 629 368,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 534 963,14 zł.

 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Budynek Urzędu Gminy w czasie termomodernizacji
 • Logo Unii Europejskiej i herb województwa...

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Papowo Toruńskie

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie. Do celów szczegółowych powyższego projektu grantowego zaliczono zwiększenie efektywności funkcjonowania PSZOK, zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, zagospodarowanie przestrzeni wraz z budynkami użytkowymi w sposób spełniający wymogi prawne funkcjonowania PSZOK, wzrost świadomości ekologicznej związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych (w tym zwiększenie ponownego wykorzystania właściwości odpadów).

Konieczność realizacji zadania wynika z potrzeby zapewnienia mieszkańcom, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym przyjmowane będą frakcje odpadów określone w Koncepcji funkcjonowania PSZOK. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 1 554 141,55 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 1 000 405,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie wynosi 850 344,74 zł

 • Punkt PSZOK w Papowie Toruńskim
 • Punkt PSZOK w Papowie Toruńskim

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=