• Logotypy projektu

Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach

W wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych odbyła się 09.11.2009 roku uroczystość otwarcia ulicy Agrestowej i Wiśniowej. Zebrani wysłuchali krótkich wystąpień. Jako pierwszy zajął głos Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal, podziękował za przybycie oraz za zaangażowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji. Następnie pani Barbara Ordak  przekazała podziękowanie w imieniu mieszkańców za zrealizowanie inwestycji. Przystąpiono do uroczystego przecięcia wstęgi. W uroczystości udział wzięli ksiądz kanonik Jan Pestka, który dokonał poświęcenia ulic, prezes i dyrektor firmy BED-BUD, radni, pracownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy.  Rada sołecka wraz z mieszkańcami wyrazili swoją wdzięczność poprzez poczęstunek lampką szampana oraz kawałkiem tortu. Tort wykonano specjalni na okazję otwarcia ulic, przedstawiał skrzyżowania wykonanych ulic Agrestowej i Wiśniowej.

Pełna nazwa inwestycji „Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach”. Roboty budowlane trwały 3 miesiące.
Przebudowano 0,335 km ulic Agrestowej i Wiśniowej, położono 0,434 km chodnika oraz wykonano 0,204 km kanalizacji deszczowej.
Okres realizacji od podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej do zakończenia całkowitego inwestycji obejmował ponad rok czasu, to jest od sierpnia 2008 do listopada 2009 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 633 449,10 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 244 266,98 zł.

 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach
 • Logotypy projektu

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim

W 2014 roku Gminy Łysomice przebudowała drogę gminną na odcinku 1,548 km, zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej z poszerzeniem drogi do 4,5 m oraz wykonaniu umocnień poboczy. Projekt został zrealizowany na działce 129/2, w miejscowości Papowo Toruńskie.

W dniu 29 lutego 2016 roku Gmina Łysomice oraz Województwo Kujawsko – Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisano umowę nr WP-II-C.433.1.2.2016 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Wspomnieć należy, że wniosek o dofinansowanie złożony został we wrześniu 2014 roku.  

Wartość całkowita projektu:

 • Roboty budowlane: 1 227 870,92 zł brutto
 • Nadzór inwestorski: 13 000,00 zł brutto
 • Kwota dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 215 522,58 zł*

*kwota dofinansowania nie jest ostateczna, w przypadku pojawienia się dostępnych limitów środków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podejmie decyzję co do możliwości dalszego uzupełnienia dofinansowania maksymalnie do kwoty 623 935,46 zł.

drukuj (Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim)

 • Logotypy projektu

Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap

Umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. ,,Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap”, została podpisana w dniu 16 listopada 2010 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, a Gminą Łysomice reprezentowaną przez Pana Wójta Piotra Kowala i Panią Skarbnik Monikę Szczypską.  Długość przebudowywanej drogi obejmie 0,833 km. Powstanie jezdnia asfaltowa,  ciąg pieszo-rowerowy, bariery energochłonne, wykonane zostaną roboty odwodnieniowe. Planowane zakończenie inwestycji to 30.04.2011 r.

Wartość całkowita inwestycji to:  1 280 321,91 zł.

Dofinansowanie unijne to: 499.887,34 zł.

 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap
 • Logotypy projektu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach

Gmina Łysomice zrealizowała zadanie ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach”.

Całkowita wartość inwestycji to 11 505 351,47 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2007 – 2013.

W RAMACH INWESTYCJI ZOSTAŁA WYKONANA:

 • budowa kanalizacji sanitarnej Turzno, Lipniczki – Koniczynka i Papowo Poniatówka,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzno, Turzno - Kamionki Małe oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo i Folsąg,
 • budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerczyny.

Pierwszym etapem projektu było zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Turzno, Lipniczki – Koniczynka i Papowo Poniatówka”, które realizowane było w roku 2007.  Inwestycja realizowana była przez firmę ,,PEKUM”  z Torunia, na podstawie umowy z dnia 12 września 2007 roku, w kwocie 1.296.823,81 zł.  W ramach powyższej inwestycji powstało ponad 15 km sieci kanalizacyjnej, z której po zakończeniu projektu  zaczęło  korzystać 141 osób.

W grudniu 2009 r. zakończył się etap prac - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turznie, Turzno - Kamionki Małe oraz wymiana sieci wodociągowej w Turznie. Przedsięwzięcie realizowane było przez firmę „PEKUM” z Torunia, na podstawie umowy z dnia 03.11.2008 r. w kwocie 4.726.248,64 zł. Po zakończeniu inwestycji powstało ponad 28 km sieci kanalizacyjnej (97 sztuk przepompowni przyzagrodowych), z której korzysta tysiąc sto trzydzieści osób.

W dniu 16 sierpnia 2010 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łysomice, a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym „METOREX” Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17 A, 87-100 Toruń, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie dwóch zadań:

 • ZADANIE I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folsąg w gminie Łysomice”,  na kwotę: 2.013.486,06 złotych brutto,
 • ZADANIE II: „Modernizacja ujęcia wody w Gostkowie – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerczyny w gminie Łysomice”, na kwotę: 2.737.842,76 złotych brutto.

Łączna kwota zadania I, II wg umowy z wykonawcą to: 4.751.329,60 złotych

Pod koniec 2011 r. zakończono realizację ZADANIA I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folsąg w gminie Łysomice”. W ramach inwestycji powstało ponad 16 km sieci kanalizacyjnej (145 sztuk przyłączy – 52 grawitacyjne oraz 93 tłoczne), z której po zakończeniu projektu  ma możliwość  korzystać 653 osoby.

W roku 2013 zakończono budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerczyny w ramach ZADANIA II. Zamontowane zostały dwie studnie głębinowe o wydajności 60,5 m³/h (Q eksploatacyjne): 

 • Studnia nr 1 o głębokości 46,5 m i wydajności 36,2 m3/h
 • Studnia nr 2 o głębokości 47,5 m i wydajności 26,3 m3/h, co daje łącznie 60,5 m3/h.

Zawartość żelaza w wodzie surowej wynosi w granicach 5,62 do 2,78 mg/l, natomiast zawartość manganu w wodzie surowej w granicach 0,274 mg/l.

W procesie technologicznym uzdatniania wody przy jednostopniowej filtracji o szybkości 7,0 m3/hm, następuje redukcja żelaza i manganu do wymagających wskaźników tj.:

 • Żelazo 0,2 mg/l
 • Mangan 0,05 mg/l

Stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania ze zbiornikami retencyjnymi o łącznej pojemności 300 m.

Stacja pracuje w systemie automatycznym, a praca monitorowana jest na bieżąco w Centrum Kontroli w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Gostkowie.

Stacja ta współpracuje z Centralnym ujęciem wody z lokalizacją w Gostkowie.

Dla włączenia pracy stacji do układu wodociągu gminnego, wybudowano sieć spinająco w miejscowości Rożankowo, o długości 2,23 km oraz sieć technologiczna łącząca studnię nr 1 i nr 2 o długości i 412,0 mb. Stacja posiada wszelkie decyzje dopuszczające do eksploatacji.

Podsumowując powyższe zadania wykonano:

 • 60 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta 1924 osób
 • Wymieniono 2,74 km sieci wodociągowej z azbestowo – cementowej na PCV w Turznie.
 • Wybudowano stację uzdatniania wody w Świerczynach o wydajności 1.452 m3/dobę.

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

 

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz...
 • Logotypy projektu

Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno-przedszkolnym w Papowie Toruńskim,

W dniu 25.06.2010 r. pomiędzy Gminą Łysomice, a firmą ,,PKZ” Przedsiębiorstwem Konserwacji Zabytków, ul Pod Dębową Górą z Torunia, wyłonioną w przetargu nieograniczonym, podpisano umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą: ,,Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim, Gmina Łysomice”. Wartość robót budowlanych to 645 560,00 zł., zakończenie prac planowane jest pod koniec sierpnia br.

W ramach powyższej inwestycji wykonane zostanie:

 • docieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wycieplenie stropodachu,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wod-kan,
 • położenie tynków i okładzin wewnątrz oraz pomalowanie ścian i sufitów. 

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – Kujawskiego, w ramach Działanie 2.3, Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Całkowita wartość inwestycji to 721 428,18 zł., z tego 377 257,77 zł 75%stanowi dofinansowanie unijne.         

 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno – przedszkolnym w Papowie Toruńskim,
 • Logotypy projektu

Instalacje solarne w Gminie Łysomice

Na terenie Gminy Łysomice zakończono inwestycję polegającą na dostawie i montażu instalacji solarnych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz na budynkach użyteczności publicznej. Obecnie wszyscy użytkownicy zamontowanych instalacji mogą cieszyć się darmową ciepła wodą  oraz idącymi za tym oszczędnościami.

Projekt został objęty dofinansowaniem unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 75% środków kwalifikowalnych projektu.

Efektem końcowym zrealizowanego projektu jest zamontowanie 609 instalacji solarnych, które  wygenerują w ciągu roku ponad 1900 MWh energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. Powierzchnia całkowita wszystkich kolektorów słonecznych zamontowanych w ramach projektu wynosi 3921,657 m2. Zestawy solarne zamontowane na budynkach prywatnych są różnej wielkości. Składają się z dwóch do siedmiu kolektorów

słonecznych. Wśród 21 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Łysomice, największą jest zamontowana na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Turznie, składająca się z 22 kolektorów słonecznych.     

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

 • Instalacje solarne w Gminie Łysomice
 • Instalacje solarne w Gminie Łysomice
 • Instalacje solarne w Gminie Łysomice
 • Instalacje solarne w Gminie Łysomice
 • Instalacje solarne w Gminie Łysomice
 • Instalacje solarne w Gminie Łysomice
 • Logotypy projektu

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem

W dniu 04.07.2012 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Łysomice, a Firmą TB INVEST Tomasz Brzeziński z Gdańska na realizację zadania pn. ,, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem”.

Koszt robót budowlanych wyniesie 2.425.664,02 zł, zostaną poniesione również koszty ogólne, m.in. takie jak nadzór inwestorski, promocja projektu. Projekt został obęty dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, planowane dofinansowanie wyniesie ok. 1.500.000 zł. Zakończenie projektu -  czerwiec 2013 r.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury wykorzystywanej dla celów edukacyjnych na obszarach wiejskich dla podniesienia jakości kształcenia prowadzącego do zwiększenia poziomu wykształcenia. Do szkoły uczęszcza 100 dzieci. W wyniku rozbudowy powstanie ponad 800 m² powierzchni użytkowej, szkolnej. Projekt przewiduje powstanie sal dydaktycznych przyrodniczej, matematycznej polonistycznej i artystycznej. Powstaną także sale do edukacji wczesnoszkolnej, również dla klasy ,,0”, węzeł kuchenny (catering), świetlico-stołówka. Nowopowstałe skrzydło szkoły zostanie wyposażone w podstawowe meble szkolne, zakupione zostanie też wyposażenie do pracowni tematycznych, w tym komputery z oprogramowaniem. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na cele dydaktyczne będą właściwie doświetlone światłem naturalnym poprzez okna oraz witryny okienne. Uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły odbyło się 2 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Inwestycja rozbudowy jest pierwszym etapem z przewidzianych trzech do realizacji – drugi polegać będzie na termomodernizacji budynku istniejącego, a trzeci polegać będzie na budowie sali gimnastycznej.

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem
 • Logotypy projektu

Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno

Zadanie pn. ,,Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno” zrealizowano w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

*długość ścieżki 570 m.

* koszt budowy ścieżki wyniósł razem 424 734,32zł.

* planowane dofinansowanie obejmie ponad 260.000,00 zł

lata realizacji 2012-2013

To projekt nowatorski w naszej gminie, który polegał na stworzeniu ścieżki dydaktycznej na terenie sąsiadującym z terenem Zespołu Szkół nr 2 w Turznie wraz z uporządkowaniem drzewostanu oraz wyposażeniem w elementy małej architektury. Powstała ścieżka żwirowa z betonowymi obrzeżami o długości 570 m. Wzdłuż ścieżki ustawione są tablice informacyjne na temat starych drzew znajdujących się na tym terenie (głównie dębów), drewniane ławki, kosze na śmieci. Zawieszono budki lęgowe i karmniki dla ptaków, postawiono paśnik dla zwierząt. Powstała też ścieżka sensoryczna z elementami różnej nawierzchni, wiata z ławo-stołami oraz scena z drewna i miejsce na ognisko. Ustawiono w miejscach atrakcyjnych widokowo 2 drewniane ramy do prowadzenia zajęć plastycznych. Mogą odbywać się tu szkolne zajęcia terenowe z zakresu przyrody, biologii, geografii, fizyki oraz kół zainteresowań. Zajęcia te, poprzez aspekt praktyczny: przeprowadzanie doświadczeń, realizację wybranych projektów uczniowskich, zajęcia przy stanowiskach meteorologicznych itp. przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji w zakresie szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Teren jest również otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy chcących skorzystać z walorów przyrodniczych terenu. Projekt rozpoczęto w roku 2012. Do użytku oddano w maju 2013 roku.

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno
 • Logotypy projektu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

W sierpniu 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Łysomice, a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach” w ramach Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Koszt  na roboty budowlane wyniósł 1.480.105,09 zł, ponadto poniesiono koszty ogólne m.in. takie jak nadzór inwestorski, promocja projektu, audyt energetyczny.

Kwota dofinansowania może wynieść  568.700,30 zł.

Okres realizacji 2013-2014

Umowę z wykonawcą robót podpisano w styczniu 2014 r. Prace inwestycyjne polegały na wzmocnieniu fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, docieplenie fundamentów, docieplenie ścian, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę funkcji niektórych pomieszczeń - połączenie sal, docieplenie posadzek, wymianę posadzek i położenie wykładziny, wymianę tynków i malowane, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, częściową modernizację instalacji wod. – kan. Następnie wykonanie nowego dachu, docieplenie stropodachu i dostosowanie części architektonicznej dachu do rozbudowywanej części szkoły. Pokrycie blachodachówką i wykonanie nowej instalacji odgromowej. Dokończenie monitoringu wizyjnego, który został rozpoczęty w ramach rozbudowy szkoły. Powierzchnia objęta projektem 668,09 m². Prace zakończono 31.07.2014 r.

Inwestycja stanowiła drugi etap z trzech przewidzianych do realizacji – pierwszy już zakończony, polegający na rozbudowie szkoły, a trzecim będzie budowa sali gimnastycznej.

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
 • Logotypy projektu

Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych

Projekt pod nazwą ,,Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych” został objęty dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.  Inwestycję zrealizowano w latach 2008 – 2011.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 108 007,35 zł. , wysokość dotacji to:  61 472,25 zł.

Podmiotem, który zajmował się przeprowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów jest Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie, pod którego podlega teren zrekultywowanego wysypiska. Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie jest jednostką budżetową w gminie.

Przedmiotem projektu jest rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Kamionkach

Dużych o łącznej powierzchni 2,78 ha. Po zamknięciu składowiska odpadów konieczne były prace rekultywacyjne, wykonane w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym wpływem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. Rekultywacja przyczyniła się do integracji obszaru składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwia obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Zgodnie z art.17 ust.4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz.549), po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów. Na etapie rekultywacji przewidziano zastosowanie odgazowania biernego w postaci studni zakończonych filtrem, co zostało już wykonane.

 • Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych (1)
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych (2)
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych (3)
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych (4)

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=