• Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2013.

Małe projekty: place zabaw, boiska sportowe, wyposażenie do CAK w Łysomicach

Od początku 2011 roku trwały prace związane z przygotowaniem wniosków do „Małych projektów”. Gmina Łysomice przygotowała i zdała do Fundacji LGD „Ziemia Gotyku” 5 wniosków, które po wstępnej weryfikacji zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

Instytucja Pośrednicząca po dokładnym sprawdzeniu wniosków i zaleceniu poprawek, 18 listopada 2011 r. podpisała Umowy Przyznania Pomocy na realizacje wszystkich złożonych wniosków.

Gmina Łysomice wszystkie operacje związane z małymi projektami zrealizowała w 2011 r., pomimo, że termin na wykonanie tych zadań jest do czerwca 2012 roku. Na początku tego roku Urząd Gminy Łysomice złożył 4 Wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. W marcu zostanie złożony ostatni wniosek o płatność.

Wykonane operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na terenie Gminy Łysomice.

„Budowa placu zabaw w Turznie”: Realizacja tej operacji została wykonana na działce należącej do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która nieodpłatnie przekazała w ramach dzierżawy, teren na budowę placu zabaw. W centrum Turzna na placu zostały ustawione elementy zabawowe, które od początku budowy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszej społeczności. W ramach operacji zostały pobudowane następujące elementy placu zabaw: Zestaw zabawowy z wieżą, sprężynowiec „Motorek”, huśtawka wagowa „Ważka”, huśtawka podwójna, ścianka wspinaczkowa, regulamin placu zabaw, ławka- stół i kosz na śmieci. Całkowity koszt operacji wyniósł 22 214,54 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 12 394 zł.

„Budowa placu zabaw w sołectwie Kamionki Małe”. Ze względu na brak własnego gruntu przez Gminę Łysomice, budowa placu zabaw miała miejsce na działce, której właścicielem jest Stowarzyszenie „Kółko Rolnicze”. Dzięki przychylności tej organizacji, gmina mogła podjąć się realizacji projektu, o który mieszkańcy Kamionek Małych zabiegali już kilka lat. Przy drodze biegnącej do Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem kamionkowskim został pobudowany plac zabaw, w którego skład wchodzą następujące elementy: Zestaw zabawowy z wieżą, sprężynowiec „Motorek”, huśtawka wagowa „Ważka”, huśtawka podwójna, ścianka wspinaczkowa, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci i ławka-stół. Całkowity koszt operacji wyniósł 22 606,28 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 12 782 zł.

„Budowa placu zabaw w Tylicach”. Od kilku lat mieszkańcy Tylic ubiegali się o postawienie placu zabaw w ich miejscowości. Jednak dopiero w 2011 roku udało się zrealizować te plany, tym bardziej że teren, na którym pobudowano plac zabaw, należy do Gminy Łysomice. Obecnie Tylice mogą poszczycić się posiadaniem ładnego kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego, ponieważ na jednej działce jest świetlica wiejska, plac zabaw oraz boisko sportowe. W ramach operacji pobudowano następujące elementy: Zestaw zabawowy z wieżą, sprężynowiec „Motorek”, huśtawka wagowa „Ważka”, huśtawka podwójna, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci i ławka-stół. Całość placu zabaw została ogrodzona płotkiem drewnianym myśliwskim. W marcu zostanie złożony wniosek o płatność.  Całkowity koszt operacji wyniósł 24 143,40 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 13 777 zł.

„Budowa trzech boisk piłkarskich przy Wiejskim Ośrodku Społeczno – Kulturalnym w Zakrzewku”.  Nowatorski wniosek został zrealizowany na działce, której właścicielem jest Gmina Łysomice. W 2009 r. została wyremontowana i zmodernizowana świetlica wiejska w ramach PROW, teraz powstał ładny kompleks sportowy w ramach działania 413 (operacje z zakresu małych projektów). Na terenie dużego boiska piłkarskiego pobudowano trzy małe boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej oraz do koszykówki. Po kilkunastu latach funkcjonowania dużego boiska piłkarskiego, społeczeństwo Zakrzewka stwierdziło, że bardziej wykorzystane będą trzy różne boiska, których budowa spowoduje większy udział mieszkańców i osób ościennych w życiu kulturalno – sportowym Wiejskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Zakrzewku. Całkowity koszt operacji wyniósł 36 245,00 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 21 203 zł.

Zakup wyposażenia do Centrum Animacji Kultury w Łysomicach”.  W 2010 r. Gmina Łysomice zakupiła budynek (tzw. „Markus”) z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz pomieszczenia biurowe. Budynek wymagał gruntownego remontu i modernizacji oraz zakupu wyposażenia do świetlicy. W ramach działania 413 – operacje z zakresu małych projektów, udało się pozyskać dotację na zakup następującego wyposażenia: 12 stołów składanych, szafa wnękowa, 40 szt. krzeseł i 3 wieszaki. Dzięki realizacji tej operacji „Centrum Animacji Kultury w Łysomicach” jest placówką, która skupia wokół siebie życie lokalnej społeczności. Wyremontowany budynek umożliwia sprawne funkcjonowanie świetlicy wiejskiej a jej wyposażenie jest atutem do efektywnej organizacji życia kulturalnego na wsi. Dowodem na to są spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami, organizacja spotkania z radnymi gminy, spotkanie „andrzejkowe”, mała zabawa sylwestrowa, itp. Całkowity koszt operacji wyniósł 25 405,06 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 14 458 zł.   

Dzięki realizacji operacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania 413 – operacje z zakresu małych projektów, wzrosła atrakcyjność turystyczna Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, poprawiła się estetyka miejscowości oraz wzrosła aktywność społeczna mieszkańców, na terenach gdzie realizowano operacje z zakresu małych projektów.

 • Małe projekty place zabaw, boiska sportowe, wyposażenie do CAK w Łysomicach
 • Małe projekty place zabaw, boiska sportowe, wyposażenie do CAK w Łysomicach
 • Małe projekty place zabaw, boiska sportowe, wyposażenie do CAK w Łysomicach
 • Małe projekty place zabaw, boiska sportowe, wyposażenie do CAK w Łysomicach
 • Małe projekty place zabaw, boiska sportowe, wyposażenie do CAK w Łysomicach
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2013.

Małe projekty: remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych

W dniu 3 września 2010 r. Gmina Łysomice podpisała umowę o dofinansowanie na operację z zakresu małych projektów pn. ,,Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy Młodzieżowe Centrum Kultury w Kamionkach Dużych oraz utworzenie miejsca wypoczynku” w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W listopadzie 2010 r. zakończono realizację projektu. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 120.067,69 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie 24.311,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono remont, m.in. malowanie ścian, położenie mozaiki ozdobnej, położenie płytek ściennych, wymianie baterii umywalkowej, wymianie drzwi wewn. ponadto zakupiono m.in. klimatyzator, podgrzewacz wody, krzesła i wieszaki. Postawiono również plac zabaw dla dzieci przy świetlicy.

Dzięki projektowi zwiększono możliwość organizowania imprez kulturowych lokalnych dla dzieci, młodzieży,  seniorów i dorosłych, w tym poprawiła się możliwość działalności stowarzyszenia i KGW. Organizowane są imprezy okolicznościowe również dla mieszkańców Gminy Łysomice.

Cel operacji: podniesienie jakości życia, rozwój i wspieranie aktywności mieszkańców obszaru ,,Ziemi Gotyku" poprzez poprawę stanu bazy lokalowej - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz utworzenia miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji poprzez montaż placu zabaw przy świetlicy. Ponadto podniesienie usług turystycznych poprzez ustawienie tablicy informacyjnej przy placu zabaw i świetlicy.

 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Małe projekty remont i modernizacja świetlicy w Kamionkach Dużych
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku oraz wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Społeczno Kulturalnym w Zakrzewku.

Dofinansowanie z PROW, Działanie 313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi  to 37.102,00 zł.  na wyposażenie świetlic.

Całkowita wartość inwestycji 408 126,77 zł.

Inwestycję zakończono w czerwcu 2010 r.

W dniu 26 stycznia 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łysomice, reprezentowaną przez Wójta Gminy, mgr inż. Piotra Kowala, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, mgr Moniki Szczypskiej, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ,,Prodomo+” Laszuk Marcin, ul. Polna 21 86-200 Chełmno, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy na roboty budowlane wynosiła 275 872,78 zł. W ramach inwestycji wykonano remont w dwóch obiektach świetlic w miejscowościach Zakrzewko i Gostkowo. Prace polegały m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawie dachu, termomodernizacji – docieplenia, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej. Ponadto, w ramach wyposażenia świetlic, zakupiono m.in. stoły, krzesła, szafy, lodówki, laptopy. Dokonano też zakupu placu zabaw dla miejscowości Zakrzewo.

 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku...
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo, Papowo Toruńskie – Osieki

W dniu 29 listopada 2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo, Papowo Toruńskie – Osieki” w ramach Działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita  wartość projektu wyniesie 2.051.572,86 zł, dofinansowanie unijne to kwota 1.183.995,29 zł. Zakończenie planowane jest na grudzień 2011 r.  

Umowa z wykonawcą na w/w zadanie została podpisana 9 września 2010 r. Wykonawca, Firma Service Pumps  z Bydgoszczy, została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. 

W ramach umowy zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :

Papowo Toruńskie – Osieki – ulice – Leśna, Jodłowa, Świerkowa;
Łysomice – ulice- Łąkowa, Polna, Wiązowa, Modrzewiowa i Skowronkowa;
Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Różankowo.

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo, Papowo Toruńskie – Osieki
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo, Papowo Toruńskie – Osieki
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo, Papowo Toruńskie – Osieki
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo, Papowo Toruńskie – Osieki
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2013.

Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w Papowie Toruńskim

W dniu 23 grudnia 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, na projekt pn. ,,Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w Papowie Toruńskim" w ramach PROW na lata 2007-2013

Okres realizacji operacji (miesiąc – rok): od  15.06.2010 r. do 30.09.2011 r.

 • Kwota dotacji               244.620,64 zł
 • W artość kosztów kwalifikowanych      327.001,44 zł.
 • Całkowita wartość zadania  405.439,33 zł.

 

 • W ramach przebudowy świetlicy wiejskiej dokonano:
 • Rozbudowy w tylnej części istniejącego budynku,
 • Zlokalizowania zaplecza sanitarnego oraz holu z szatnią,
 • Powiększenia pomieszczenia świetlicy,
 • Zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowy,
 • Budowy podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • Remontu zaplecza cateringowego,
 • Termomodernizację obiektu istniejącego oraz nowo pobudowanego.
 • Powierzchnia rozbudowy: 98,36 m 
 • Powierzchnia użytkowa przed rozbudową: 170,09 m2
 • Razem powierzchnia użytkowa po realizacji projektu: 268,45 m2 
 • Utwardzenie parkingu wykonano z kostki brukowej.
 • Powierzchnia wynosi: 300,0 m2.
 • Wykonano iluminację świetlną wokół kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w Papowie Toruński
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Rozbudowa świetlicy w Papowie Toruńskim oraz podświetlenie Kościoła i utwardzenie parkingu przy Kościele Św. Mikołaja w...
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz podświetlenie obiektów zabytkowych – kościoły w Gostkowie i Świerczynkach

W dniu 19.09.2011 r. podpisano umowę  z Firmą „GOTBUD” z Bydgoszczy, która będzie realizowała inwestycję pn. ,,Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz podświetlenie obiektów zabytkowych – kościoły w Gostkowie i Świerczynkach”. Wartość robót wg umowy wyniesie 497 908,40 zł brutto. Przewidywany czas zakończenia prac budowlanych to maj 2012 r. Zadanie dofinansowywane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość dotacji wyniosła 75 % środków kwalifikowalnych projektu tj. 322.497,43 zł.

Całkowity koszt inwestycji 553.583,34 zł.

Prace budowlane polegać będą na generalnym remoncie świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach wraz z budową amfiteatru i przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz wyeksponowanie kościołów w Gostkowie i Świerczynkach poprzez ich podświetlenie.

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz...
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie

Projekt objęty jest dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, Działanie 4.1/413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW realizowanego przez LGD Ziemia Gotyku.

Cel projektu: Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Turzna poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Okres realizacji projektu: 13.06.2011 r. – 30.06.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 103.370,78 zł.

Kwota dofinansowania: 44.239,00 zł.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

 • wymiana poszycia papowego dachowego,
 • docieplenie dachu wełną mineralną gr. 30 cm.,
 • docieplenie styropianem gr. 15 cm. ścian budynku,
 • malowanie elewacji farbami fasadowym
 • wykonanie wentylacji.

Dzięki realizacji projektu, wyremontowana świetlica służy mieszkańcom. Organizowane są okolicznościowe imprezy, takie jak: Dzień Seniora, Święto pieczonego ziemniaka, Dzień Dziecka, spotkania z okazji świąt, spotkania okazjonalne organizowane przez KGW. Poza termomodernizacją wykonano również prace nie objęte dofinansowaniem unijnym, finansowane z budżetu gminy oraz środki będące w dyspozycji sołectwa Turzno. W ramach tego wykonano prace remontowe wewnątrz obiektu, w tym likwidacja pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe, na piec gazowy zasilany z butli (gaz propan). Zamontowano również kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Solary zostały zamontowane w ramach innego projektu unijnego realizowanego na terenie Gminy Łysomice.

 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2013.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko

Termin realizacji projektu:   19.12.2013 r. – 31.10.2014 r.

Całkowita wartość projektu:  647.965,36 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 302.000,00 zł.

Opis projektu:  W centrum wsi wybudowano świetlicę wiejską o powierzchni użytkowej 188 m² wraz z drewnianą wiatą na ognisko. Zagospodarowano teren wokół nowopowstałej świetlicy – wyrównano teren, posiano trawę, powstało pole namiotowe oraz parking. Teren ogrodzono. Zaplanowano utworzenie stałej i okresowej ekspozycji przedmiotów codziennego użytku, które wyszły z użycia - ręczne robótki, czy fotografie wsi z dawnych lat, o wartości historycznej. Projekt ma charakter innowacyjny  ze względu na planowaną organizację tzw. turystyki weekendowej - noclegi  na polu namiotowym, zaplecze sanitarne dla dziewcząt      i chłopców w świetlicy. Ognisko znajdować się będzie pod specjalną wiatą z ławeczkami       i stołami, co sprzyjać będzie organizowaniu spotkań plenerowych. Pobyt na terenie świetlicy będzie świetną okazją do zapoznania się z historią i kulturą tego obszaru. Możliwość noclegu stanowić będzie atrakcję również dla turystów, jeżdżących na wycieczki rowerowe nad pobliskie jezioro. 


OTWARCIE ŚWIETLICY W KAMIONKACH MAŁYCH

18 października 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych. Inwestycja ta zrealizowana była w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedstawiciele: władz samorządowych, lokalnej społeczności, wykonawca inwestycji wraz z ks. Proboszczem Parafii św. Mikołaja w obecności gości i mieszkańców sołectwa dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając w ten sposób nowo wybudowaną świetlicę wiejską. Obiekt poświęcił miejscowy proboszcz ks. Feliks Wnuk-Lipiński. Radna Emilia Zielińska przybliżyła historię powstania obiektu:

„Pomysł budowy świetlicy zrodził się wśród mieszkańców wsi, członków Kółka Rolniczego oraz ówczesnego sołtysa Adama Karpińskiego. 5 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Kamionkach Małych zakupiło 0,5 ha działkę, a następnie rozpoczęło budowę obiektu we własnym zakresie w ramach swoich możliwości finansowych.Jednakże środki finansowe stowarzyszenia nie pozwoliły na ukończenie inwestycji. 27 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Kółka Rolniczego w Kamionkach Małych, na którym członkowie podjęli decyzję o nieodpłatnym przekazaniu działki wraz  z rozpoczętą budową świetlicy wiejskiej na rzecz Gminy Łysomice, która ukończy rozpoczętą inicjatywę „budowy świetlicy dla mieszkańców”. 13 września 2012r.-została jednogłośnie przyjęta Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Łysomice w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, a 12 grudnia 2012r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego potwierdzającego darowiznę na rzecz Gminy Łysomice. W lipcu 2013r. został złożony wniosek do Fundacji „ Ziemia Gotyku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju”- Odnowa i rozwój wsi- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Kwota przyznanego dofinansowania: wyniosła 302.000,00 zł, a całkowity koszt zadania to 647.965,36 zł „

Przekazanie mieszkańcom świetlicy stało się okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.  W podziękowaniu radna Emilia Zielińska i sołtys Iwona Skrzypczak przekazały kwiaty i produkty regionalne-nalewki.

Na mieszkańców czekała słodka niespodzianka w postaci tortu ze zdjęciem obiektu. Uroczystość uświetnił występ Sławomira Łopuszyńskiego z Frank Sinatra Recital. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców, którą poprowadzili Paulina i Dominik.

Należy życzyć mieszkańcom, aby nowo wybudowana i wyposażona świetlica stała się miejscem, które będzie sprzyjało integracji, inspirowało do działań i w którym będzie biło serce lokalnej społeczności.

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie

Inwestycja pod nazwą: ,,Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie”. została zrealizowana przez Firmę G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik z Torunia, na podstawie umowy z dnia 21.06.2013 r. Prace budowlane zakończono we wrześniu 2013 r. W efekcie powstało boisko sportowe z murawą z trawy naturalnej, nawadniane automatyczne, bramki, piłkochwyty, tablica wyników, drogi, parkingi. Postawiono też  trybuny na ok. 500 miejsc oraz zaplecze sanitarne. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.329.303 zł. Planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie obejmie do 500.000 zł.

 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Ostaszewie
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni zewnętrznych i stojaków na rowery w Gminie Łysomice

Okres realizacji od 12.05.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013”

W ramach projektu zrealizowano następujący zakres prac:

I. Rozbudowa parkingu  wraz z modernizacją nawierzchni przy Urzędzie Gminy Łysomice wraz z wymianą ogrodzenia i ustawieniem nowych osłon  śmietnikowych. Powierzchnia placu parkingowego 2.386 m².

II. Montaż siłowni zewnętrznych i stojaków  na rowery w następujących miejscowościach: Zakrzewko, Tylice, Papowo Toruńskie, Łysomice, Turzno, Gostkowo, Kamionki Małe, Kamionki Duże, Lulkowo, Wytrębowice, Kowróz, Świerczynki, Piwnice.

Całkowita wartość projektu: 862.019,59 zł.

Wartość dofinansowania wyniesie do 496.143,00 zł.


Błyskawiczne tempo prac przy rozbudowie parkingu wokół Urzędu Gminy w Łysomicach oraz montażu siłowni zewnętrznych na terenie całej gminy

Miło poinformować Państwa o zakończonych pracach przy rozbudowie parkingu wokół Urzędu Gminy w Łysomicach. Projekt rozbudowy parkingu przewidywał utwardzenie terenu kostką betonową, roboty elektryczne, sanitarne oraz wymianę ogrodzenia. Dzięki likwidacji powierzchni trawiastej, powiększona została powierzchnia parkingowa o nowe miejsca dla pojazdów osobowych. Zatem nie powinno będzie już problemów z zaparkowaniem aut przy urzędzie, zarówno mieszkańcom czy klientom, którzy przyjadą załatwić swoje spawy urzędowe. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Usługowo-Handlowa z Grębocina, prowadzona przez pana Sławomira Kraśniewskiego. Koszt rozbudowy parkingu wyniósł 417.911,30 zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych. Gmina Łysomice opracowała projekt pn. ,, Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni zewnętrznych i stojaków na rowery w Gminie Łysomice” w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dzięki środkom unijnym w ramach tego zadania zrealizowany został również montaż siłowni zewnętrznych i stojaków na rowery na terenie całej gminy. Zadanie wykonała Firma BOGMAR z miejscowości Ostromecko w gminie Dąbrowa Chełmińska za kwotę 444.108,29 zł. Urządzenia siłowe i stojaki na rowery zostały zamontowane w następujących miejscowościach: Zakrzewko, Tylice, Papowo Toruńskie, Łysomice, Turzno, Gostkowo, Kamionki Małe, Kamionki Duże, Lulkowo, Wytrębowice, Kowróz, Świerczynki, Piwnice, Ostaszewo. W poszczególnych miejscowościach stanęły różne urządzenia. Każde urządzenie jest podwójne z dwoma różnymi funkcjami do ćwiczeń. Celem montażu siłowni zewnętrznych jest między innymi rozwój aktywności sportowej mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej naszej gminy.

 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni...
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2013.

Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i Ostaszewie

Projekt pod nazwą ,,Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i Ostaszewie”
Celem projektu jest ,,Poprawa stanu i rozwój obiektów służących mieszkańcom obszaru LSR do 2015 roku”.

Okres realizacji od 09.09.2014 r. do 09.12.2014 r. w ramach Działania 413 -  ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013” (zakres dodatkowy).

Całkowita wartość projektu: 71.765,00 zł.

Kwota dofinansowania: 38.984,00 zł.

Projekt polegał na zakupie wyposażenia do świetlic w Ostaszewie i Kamionkach Małych.

Zakupiono następujące wyposażenie:

 • 13 stołów, 100 krzeseł, 2 szafy, 1 biurko, 2 wieszaki (do Kamionek Małych),
 • 10 stołów, 100 krzeseł (do Ostaszewa).

Dzięki wyposażeniu możliwe jest organizowanie różnego typu imprez, takich jak: Kamionki Małe - otwarcie uroczyste świetlicy pod koniec 2014 r., warsztaty dla dzieci z quillingu wraz z pieczeniem gofrów, ognisko integracyjne dla mieszkańców oraz aerobic 2 razy w tygodniu; Ostaszewo - Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, organizacja imprezy charytatywnej WOŚP.

 • Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i Ostaszewie
 • Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i Ostaszewie
 • Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i Ostaszewie
 • Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i Ostaszewie
 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Świerczyny

Projekt zrealizowano w okresie od 03.11.2014 do 11.06.2015 r. w ramach PROW 2007-2013, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,7 km.

Powstało 19 przyłączy – przepompowni przydomowych.

Koszt całkowity robót wyniósł 351.623,79 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 214.404,00 zł.

 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2020

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice ul. Długa, Jesionowa, Cedrowa, Bukowa, Lipowa, Kasztanowa, Brzozowa oraz na dz. nr 1, 3, 79 w Zakrzewku

Projekt zrealizowano w okresie od 30.07.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach PROW 2007-2013, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2,6 km.

Powstało 67 przyłączy – przepompowni przydomowych.

Koszt całkowity robót wyniósł 1 026 809,55 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może wynieść do 610 769,00 zł.

 • Projekty realizowane przez Gminę Łysomice w ramach PROW 2007-2013.

Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz

Okres realizacji od 22.09.2014 r. do 31.03.2015 r. w ramach Działania 413 - ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania (zakres dodatkowy) ,,Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013”.

Koszt całkowity robót wyniósł 75.443,70 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może wynieść do 36.482,00 zł.          

Dzięki inwestycji, mieszkańcy zyskali przestrzeń publiczną, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie bawić się na placu zabaw wyposażonym w trzy urządzenia, takie jak huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, karuzela krzyżowa. Z kolei starsze dzieci i młodzież mają możliwość gry na boisku trawiastym z ustawionymi bramkami i piłkochwytami. Powstała też duża wiata, która została wybudowana i zasponsorowana dzięki inicjatywie pana Piotra Doligalskiego - prezesa Zakładu Rolnego w Kowrozie. Ustawiono urządzenie siłowni zewnętrznej – twister (stworzono możliwość lokalizacji kompleksu siłowni w przyszłości).

Teren został częściowo ogrodzony (od drogi). Cały plac zagospodarowany jest również zielenią -124 szt. krzewów i 24 szt. drzew, które posadzono w wyznaczonych obszarach, odgrodzonych specjalnymi eko-bordami, wysypane ozdobnym kamykiem, pod spodem wyłożone agro-włókniną. Zakupiono również nawodnienie, które rozstawiane jest okresowo w celu podlewania zieleni.                              


Kowróz zyskał przestrzeń publiczną

W marcu br. zakończono projekt pod nazwą ,,Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz”. Dzięki inwestycji, mieszkańcy zyskali przestrzeń publiczną, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie bawić się na placu zabaw wyposażonym w trzy urządzenia, takie jak huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, karuzela krzyżowa. Z kolei starsze dzieci i młodzież mają możliwość gry na boisku trawiastym z ustawionymi bramkami i piłkochwytami. Powstała też duża wiata, która została wybudowana i zasponsorowana dzięki inicjatywie pana Piotra Doligalskiego - prezesa Zakładu Rolnego w Kowrozie. Ustawiono też urządzenie siłowni zewnętrznej – twister. Zaplanowano jeszcze dwa miejsca na urządzenia siłowe. Pod koniec czerwca br. zamontowano właśnie kolejne urządzenie siłowe typ wyciąg górny i prasa nożna wraz ze stojakiem na rowery. Urządzenia zakupiono w ramach innego projektu realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych PROW 2007-2013. Dzięki urządzeniom siłowym dorośli będą mogli ćwiczyć swoją sylwetkę. Teren został częściowo ogrodzony (od drogi). Cały plac zagospodarowany jest również zielenią – krzewinkami i drzewami, które zostały sadzone w wyznaczonych obszarach, odgrodzonych specjalnymi eko-bordami, wysypane ozdobnym kamykiem, pod spodem wyłożone agro-włókniną.

W przyszłości planuje się dokończyć ogrodzenie terenu oraz kontynuować dosadzenie zieleni, urządzić miejsce na ognisko, dostawić urządzenia na placu zabaw, siłowni zewnętrznej czy zakupić ławeczki.

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu unijnemu w ramach zadania pod nazwą: ,, Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz, działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW, teren LGD Ziemia Gotyku.” Koszt
inwestycji wyniósł 71.230,30 zł.      

 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz
 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz
 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz
 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz
 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz
 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz
 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz
 • Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=