Plan zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Łysomice w sezonie zimowym 2020/2021

Utrzymanie dróg zgodnie z art. 4. pkt 20 ustawy o drogach publicznych obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych, odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody ruchu. Za te działania odpowiadają zarządcy poszczególnych kategorii dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), którzy w celu usunięcia śliskości zimowej, po wcześniejszym mechanicznym usunięciu śniegu, stosują środki: niechemiczne (piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm), chemiczne - w postaci stałej oraz zwilżonej oraz mieszaniny środków chemicznych i niechemicznych. Środki te należy stosować zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, tak aby nie pogarszały stanu środowiska przyrodniczego, ale jednocześnie zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, miedzy innymi, zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości związane z utrzymaniem czystości oraz porządku. Do postępowania ze śniegiem oraz lodem zastosowanie ma art. 3 ust. 2 pkt 11, zobowiązujący gminę do zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów oraz terenów otwartych, w głównej mierze poprzez zbieranie i pozbywanie się śniegu oraz lodu z obszarów użytku publicznego - zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do usuwania błota, śniegu oraz lodu z chodników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4), z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do parkowania, za które zarządca drogi pobiera opłaty. Do obowiązków gminy należy również ustalenie miejsca składowania śniegu oraz lodu. W przypadku śniegu zastosowanie ma również art. 40 ust. 1. pkt 2 Prawa wodnego), w myśl którego zabrania się spławiania zanieczyszczonego śniegu, pochodzącego z miast, terenów przemysłowych oraz dróg i parkingów do wód, oraz jego składowanie w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody.

  • Telefony alarmowe zimowego utrzymania dróg
  • Wykaz ważniejszych dróg gminnych
  • Podział gminy na rejony zimowego utrzymania dróg

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=