Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie

Zarządzenie Nr 0050.50.2022
Wójta Gminy  Łysomice
z dnia 11.05.2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie

Na podstawie art. 7  ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 63 ust. 1 i 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2021 r. poz. 1082 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449), zarządzam co następuje: 

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie, z siedzibą przy ul. Parkowej 4, 87-148 Łysomice.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łysomice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łysomice
Piotr Kowal

Wiecej....

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=