Treść strony:

Projekt "Lider dla seniorów"

Projekt „Lider dla seniorów”

Projekt objęty grantem pn. „Lider dla seniorów” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice w ramach Projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2021 r.

„Lider dla seniorów”  - druga tura zajęć

W październiku 2020 r. odbyły się warsztaty pracy twórczej o charakterze terapeutycznym i integracyjnym z zielarstwa i zajęć komputerowych  z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej. W dniach 12 i 13 października odbyły się w budynku Centrum Animacji Kultury w Łysomicach zajęcia komputerowe z wysyłania maili, dokonywania przelewów, zakupów przez Internet, połączenia się przez komputer z osobami z daleka, itp. Natomiast 14 października odbyły się w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie warsztaty z zielarstwa...

Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”

Po sześciomiesięcznej przerwie spowodowanej wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice rozpoczęło realizację projektu „Lider dla seniorów”. W dniach 16, 17 i 18 września odbyły się zajęcia dla trzech grup seniorów z terenu gminy Łysomice...

Rozkład zajęć projektu „Lider dla seniorów”

Rozkład zajęć i warsztatów dla uczestników projektu "Lider dla seniorów"

Rekrutacja do projektu "Lider dla seniorów"

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, przedłuża się rekrutację osób do projektu „Lider dla seniorów” do dnia 10 sierpnia 2020 r...

Realizacja projektu objętego grantem „Lider dla seniorów”

Projekt „Lider dla seniorów” ma na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób niesamodzielnych oraz korzystających z pomocy społecznej głównie z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy Łysomice. Działania w projekcie zostaną skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Łysomice i Ostaszewo, objętej celami rewitalizacji społecznej, ale także do innych miejscowości służące poprawie opieki nad osobami starszymi oraz zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu (Ostaszewo i Łysomice)...

Projekt "Lider dla seniorów"

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice realizuje od 1 lutego 2020 r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej...

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=