Treść strony:

Projekt "Lider dla seniorów"

 • Logotypy projektu "lider dla seniorów"

Projekt „Lider dla seniorów”

Projekt objęty grantem pn. „Lider dla seniorów” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice w ramach Projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Projekt ma na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób niesamodzielnych oraz korzystających z pomocy społecznej, głównie z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy Łysomice.

Działania zaplanowane w projekcie obejmują wsparciem 55 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w większości z obszaru Łysomic i Ostaszewa objętego celami rewitalizacji społecznej, ale także w małym stopniu z innych miejscowości.

Zaplanowane działania maja charakter cyklu imprez i spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym, które mają przyczynić się do lepszego zorganizowania się tej grupy społecznej, a w konsekwencji do poprawy ich sytuacji.

 1. Warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej:
 • pierwsza pomoc medyczna
 • terapia ogólna
 • poradnictwo indywidualne i grupowe
 1. Warsztaty historyczne (edukacyjne)
 2. Warsztaty pracy twórczej o charakterze terapeutycznym i integracyjnym
 • warsztaty z zielarstwa
 • warsztaty komputerowe
 • warsztaty rękodzielnicze
 1. „Aktywnie z grillowanie w tle” - międzypokoleniowe spotkanie kulinarne

Planowane rezultaty projektu:

 • udział w projekcie 40 kobiet i 15 mężczyzn,
 • u uczestników projektu wzrośnie aktywizacja społeczna oraz podniesie się poziom kompetencji społecznych,
 • uczestnictwo 55 seniorów w realizacji projektu,
 • przeprowadzenie 4 działań,
 • aktywizacja i integracja 80 osób podczas grillowania,
 • 55 beneficjentów będzie uczestniczyło w terapii ogólnej z psychologiem,
 • 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem s programie.

Wartość projektu „Lider dla seniorów”

 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych                     50 835,00
 • wysokość grantu ( wkład funduszy europejskich)                48 293,25
 • wkład własny stowarzyszenia                                                 2 541,75

 

Koordynator projektu „Lider dla seniorów”

Marek Komuda

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=