Sołectwo Różankowo zlokalizowane jest w zachodniej części gminy Łysomice. W jego składwchodzi wieś sołecka Różankowo oraz inne wsie tj. Chorab, Olek, Świerczyny, Świerczynki i Łąki Świerczyńskie (zamieszkiwana tylko przez jednego mieszkańca). Według danych
obowiązujących na dzień 25.01.2018 r., sołectwo Różankowo łącznie liczy 476 mieszkańców. 

Różankowo

Radny: Kazimierz Kamiński 
Sołtys: Jacek Wiśniewski, wisniewski-jac@wp.pl


Wieś, licząca według stanu na dzień 25.01.2018 r. 326 mieszkańców. 49,2% mieszkańców stanowią kobiety, a 50,8% ludności to mężczyźni. To dziesiąta pod względem wielkości miejscowość gminy Łysomice, gdyż miejscowość zamieszkuje 3,6% mieszkańców gminy. W wieku produkcyjnym jest 65,8% mieszkańców wsi. Natomiast 22,8% stanowią osoby w
wieku przedprodukcyjnym, a 11,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi Różankowo 52,1 osób w wieku nieprodukcyjnym. Dlatego też wskaźnik obciążenia demograficznego jest znacznie mniejszy od wskaźnika dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski. Przez teren Różankowa przechodzą dwie drogi publiczne: DW 552 oraz DW 553. Zaliczane są one do kategorii wojewódzkiej. Natomiast przez wieś nie przechodzi żadna z linii kolejowych. Najważniejszym z zabytków usytuowanych na terenie miejscowości jest dwór, pochodzący z
początków XX wieku. Wzniesiony on został na planie prostokąta. Zbudowany został w stylu późnoklasycystycznym, z wejściowym gankiem podtrzymującym balkon oraz prowadzące do dworku schody. Nad nim umieszczona została wystawka dachowa, która zwieńczona jest trójkątnym frontonem. Ostatnim jego właścicielem przed 1945 rokiem był Gustaw Weinschek.
Dworek otacza park krajobrazowy, pochodzący z 1 poł. XIX wieku. Zajmuje on powierzchnię 4,3 ha, a w jego skład wchodzi blisko 32 gatunków drzew m.in. jarząb szwedzki. Na terenie parku zlokalizowane są pomniki przyrody. Są to: dąb szypułkowy o obwodzie 480 cm i
wysokości 25, jesion wyniosły o obwodzie 344 cm i wysokości 30 m oraz buk pospolity odmiany czerwonej o obwodzie 414 cm i wysokości 20. Wokół wsi zlokalizowane są również schrony "Tobruki", pochodzące z okresu II wojny światowej.
Rozpatrując atrakcyjność omawianej miejscowości, należy wspomnieć o zlokalizowanym tutaj Ośrodku Jeździeckim „Zoraija”. Niewątpliwie miejsce to przyciąga pasjonatów jazdy konno mieszkających w gminie, a także osoby spoza niej. 

Chorab
Miejscowość Chorab kwalifikowana jest jako osada. Miejsce to ma szczególne znaczenie historyczne. W 2017 odsłonięto tu obelisk pamięci Żydówek, zamordowanych w mieszczącej się tu pod koniec drugiej wojny światowej filii niemieckiego obozu koncentracyjnego
Stutthof. Do 20.01.1945 roku więziono tu Żydówki pochodzące z terenu m.in. Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Zmuszano je do robót fizycznych, budowy umocnień wojskowych dookoła Torunia, a także poddawano je torturom tj. głodzenie i bicie. Miejscem
pamięci stał się podwójny obelisk, nawiązujący kształtem do macewy, czyli tradycyjnego żydowskiego nagrobka. Umieszczone na nim motto, po polsku i po hebrajsku, będące słowami ze Starego Testamentu. Pomnik ufundowała społeczność województwa kujawskopomorskiego.

Olek
Olek to osada leśna z leśniczówką, położona nad Strugą Łysomicką. Już w 1682 roku w źródłach historycznych pojawiły się na jej temat pierwsze zmianki, wówczas jako dawny majątek rycerski. Na terenie osady położony jest pomnik pomordowanych harcerzy w czasie
II wojny światowej. Ma on postać pamiątkowej tablicy. Po drugiej stronie strugi znajduje się także niemiecki schron żelbetonowy z 1944 roku. Istotnym pomnikiem przyrody nieożywionej dla całego sołectwa jest głaz narzutowy o obwodzie 6,0 m i wysokości 1,7 m,
zlokalizowany w starej żwirowni. Miejsce to jest odwiedzane przez wielu amatorów pieszych wycieczek.  

Świerczyny
Wieś ta według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Łysomice z 25.01.2018 r. liczyła 74 stałych mieszkańców. 9,3% jej mieszkańców stanowią kobiety, a 50,7% to mężczyźni. Co więcej, 64,4% mieszkańców wsi Świerczyny jest w wieku produkcyjnym, co stanowi zdecydowaną większość tutejszej ludności. Z kolei 26,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 9,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Natomiast na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi Świerczyny 55,3 osób w wieku nieprodukcyjnym. Dlatego wskaźnik obciążenia demograficznego jest znacznie mniejszy od wskaźnika dla województwa
kujawsko-pomorskiego, a także znacznie mniejszy od wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski. Przez teren ten nie przechodzi żadna z dróg wojewódzkich, ani linii krajowych. Ciekawostkę może stanowić fakt, iż urodził się tu Konrad Siudowski (zm. 1958 roku w Toruniu) – działacz społeczny, polityk, senator w II RP oraz członek Rady Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w 1933 roku.

Świerczynki
Szczególnie istotnym obiektem dla mieszkańców wsi jest zabytkowy kościół gotycki św. Jana Chrzciciela z przełomu XIII i XIV w. W 1415 roku budowla ta przeszła na własność toruńskich benedyktynek, które opiekowały się nim do 1834 r. Natomiast w XVIII w. istniało
tutaj bractwo, szpital i szkoła. Wnętrze urządzone jest w stylu barokowym. Natomiast rzeźby pochodzą z późnego gotyku. Kościół ten stanowi także siedzibę parafii św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach – należącej do najstarszych w toruńskiej diecezji. Jej granice obejmują zarówno obszar sołectwa Różankowo, jak i inne pobliskie miejscowości tj.
Cegielnik, Kowróz, Kowrózek, Leszcz, Lulkowo, Pigża, Piwnice. Obecnie liczbę parafian szacuje się jako ok. 2200 osób. Obok kościoła znajduje się także miejscowy cmentarz i dom pogrzebowy. Przez teren wsi przebiega droga wojewódzka nr DW 553. To także ważna miejscowość ze względu na zaplecze edukacyjne. Zlokalizowana jest tutaj Szkoła Podstawowa im. L. Filcka, do której uczęszczają najmłodsi zamieszkujący teren sołectwa. W pocz. XIII w. wznosił się tu obronny gródek lokalnego wodza pruskiego Pipina. Natomiast pozostałość po II wojnie światowej stanowi 12 schronów bojowych Ringstand 58c, wybudowanych przez Niemców.    

Zaproszenie na zebranie wiejskie

Zaproszenie na wiejskie zebranie w miejscowości Różankowo
18.03.2020 r. godzina 18:00, w budynku starej szkoły w Świerczynkach

Porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3.        Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2019

4.       Uchwalenie wniosku w sprawie przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego  na rok 2020

5.       Wolne wnioski

6.       Zakończenie zebrania

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=