Zamknięcie przejazdu kolejowego w Papowie Toruńskim - Osieki

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KD.7121.1.79.2021.MN z dnia 12.04.2021 r. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej, ul. Leśnej w km 6+150 linii kolejowej nr 207 w dniach 07.07.2022 r. - 08.07.2022 r.

Informujemy, że powyższe dni/ godziny mają charakter orientacyjny, a stała organizacja ruchu zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu prac na w/w przejeździe.

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin.

Projekt „Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem!”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna realizację projektu „Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem!”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” realizowany będzie w okresie 01.07.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

 • 52 osoby bierne zawodowo, w tym 26 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu
 • 78 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
 • 7 osób z niepełnosprawnościami
 • 105 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych)

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu
 • wsparcie finansowe, w tym:
  1. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
  2. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 2/2021 r.) – średnio w projekcie 1 600,00 zł na miesiąc na osobę

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2021-30.09.2023

Informacja o naborze:

 • numer naboru: 7
 • obszar: całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 01.07.2022-20.07.2022
 • liczba miejsc: 25

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj.

 • osobiście w Biurze Projektu
 • pocztą/kurierem na adres Biura Projektu
 • elektronicznie (w formie skanu z parafkami i podpisami za pośrednictwem maila lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego),
 • telefonicznie pod numerem telefonu 52 322 90 61 – wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). W przypadku zakwalifikowania do projektu kandydat/ka w terminie do dnia odbycia pierwszej formy wsparcia będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową bądź skan zautoryzowanego podpisem dokumentu. Ewentualnie dopuszcza się możliwość spotkania pracownika Biura Projektu z kandydatem/ką w wyznaczonym przez niego miejscu.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Bydgoszcz, ul. Długa 34 [w okresie prowadzenia rekrutacji, tj. każdorazowo od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 12.00-14.00, przy czym po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe jest spotkanie z pracownikiem biura projektu w innych godzinach niż wskazane (uwaga z zastrzeżeniem ograniczenia funkcjonowania biura projektu jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego w przypadku stanu epidemii)].

Więcej informacji na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mlodzi-na-start-juz-teraz-zostan-swoim-szefem/ 

oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-na-start-Projekt-realizowany-przez-PTE-Bydgoszcz-111694754613383 

Pozdrawiam,
Agnieszka Kahlau
Koordynator sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”

Akcja Lato OHP 2022

Jak co roku Ochotnicze Hufce Pracy organizują ogólnopolską „Akcję Lato OHP”. Komenda Główna szacuje, że udział weźmie w niej ok. 250 jednostek OHP i 10 tys. młodzieży szkolnej i akademickiej. KG OHP wraz pracodawcami przygotowała ponad 5,5 tys. sezonowych ofert pracy. 

Pracę zarobkową mogą podejmować osoby, które ukończyły 15. rok życia. Uczniowie i studenci najczęściej pracują w oparciu o umowy cywilno-prawne (o dzieło lub umowę zlecenie). Aby otrzymać krótkoterminowe zatrudnienie należy posiadać dowód tożsamości oraz legitymację szkolną lub studencką. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Do czerwca bieżącego roku zarejestrowanych zostało 7 797 osób. W niektórych branżach, np. gastronomicznej, wymagana jest także książeczka zdrowia.

Wakacyjna praca nie wymaga zazwyczaj specjalnych kwalifikacji. Uczniowie i studenci zatrudniani są najczęściej jako kolporterzy ulotek, ankieterzy, pracownicy magazynów, merchandiserzy, telemarketerzy, pracownicy call center, recepcjoniści, asystenci, sekretarki, korepetytorzy a także pomoce księgowe, biurowe i hostessy.

Już ponad półtora tysiąca osób podjęło zatrudnienie. Właściciele małej gastronomii przyjmują młodych ludzi na stanowiska sprzedawców i pracowników hoteli. Na chwilę obecną ponad 2500 osób skierowanych do pracy wakacyjnej. Sezonowi pracownicy potrzebni są też w rolnictwie. Pracodawcy poszukują chętnych do pracy przy zbiórce, przetwórstwie, pakowaniu oraz sprzedaży owoców i warzyw. Płaca godzinowa nie może być niższa od minimalnej stawki krajowej, czyli od 19,70 zł brutto. Osobom oczekującym wyższych zarobków OHP pomaga znaleźć atrakcyjną pracę zagranicą - w tym przypadku wymagane są jednak umiejętności językowe a często również stosowne certyfikaty.

Konsultanci OHP udzielają młodzieży wszelkich wskazówek dotyczących umów i sposobów negocjowania warunków pracy. Obecnie jest ponad 3800 ofert pracy krótkoterminowej. Poszukujący zatrudnienia za pośrednictwem OHP mogą też liczyć na wsparcie w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego. W tym roku na szerokie wsparcie OHP może liczyć także młodzież z Ukrainy.
Działalność szkoleniowa OHP nie ogranicza się do okresu wakacyjnego. Nasi specjaliści przez cały rok prowadzą najprzeróżniejsze kursy zawodowe. Do najpopularniejszych należą szkolenia z zakresu obsługi maszyn - w tym koparek, koparko-ładowarek i wózków jezdniowych. Dużą popularnością cieszą się też kursy gastronomiczne (kucharz, kelner, barman, barista itp.), fryzjerskie, kosmetyczne oraz wizażu i stylizacji.

Informacji na temat szkoleń zawodowych prosimy szukać w regionalnych Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży lub w Młodzieżowych Centrach Kariery. Oferty dostępne są również w internecie na stronach: ecam.ohp.pl oraz mbp.ohp.pl. Do czerwca br. zrealizowano 62 giełdy pracy oraz 20 targów pracy.

Aktualności na temat Ochotniczych Hufców Pracy znajdziecie Państwo w naszych mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz na stronie Komendy Głównej ohp.pl. 

Ochotnicze Hufce Pracy są jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem statutowym OHP jest wspomaganie państwowego systemu oświaty za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej młodzieży. Beneficjentami działań Ochotniczych Hufców Pracy są osoby w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat. OHP pomagają im ukończyć szkołę oraz zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w ponad 60 branżach. Ponadto Hufce podejmują i wspierają wszelkie inicjatywy służące wychowaniu poprzez pracę oraz zwalczaniu bezrobocia. W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy działa obecnie 27 jednostek budżetowych. W tym 16 komend wojewódzkich, siedem centrów kształcenia i wychowania. Hufce dysponują czteroma ośrodkami szkolenia zawodowego, którym podlega 208 jednostek opiekuńczo-wychowawczych i 243 jednostek realizujących usługi z zakresu rynku pracy. 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zapobiegania niepożądanym zdarzeniom podczas letniego wypoczynku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie zapobiegania niepożądanym zdarzeniom podczas letniego wypoczynku.

Wakacje to czas podróży, zabawy oraz beztroskiej rekreacji. Nic można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Przy aktualnie występujących wysokich temperaturach powietrza należy pamiętać, żeby:

 • ograniczać przebywanie w pełnym słońcu, by nie dopuścić do przegrzania organizmu,
 • pić dużo wody, najlepiej niegazowanej, aby uniknąć odwodnienia,
 • pamiętać o lekkich, regularnych posiłkach, by nie obciążać dodatkowo organizmu,
 • stosować kremy z filtrem UV, które ochronią przed poparzeniem słonecznym,
 • pamiętać o nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych z filtrem,
 • unikać wysiłku fizycznego - może doprowadzić do odwodnienia, utraty minerałów, przegrzania organizmu, udaru cieplnego,
 • nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć nawet 60 °C,
 • unikać alkoholu, ponieważ odwadnia organizm,
 • nosić jasną, lekką i przewiewną odzież - wspomoże termoregulację.

Okres wakacji sprzyja również wypoczynkowi nad wodą. Poza podstawowymi zasadami bezpieczeństwa kąpieli należy zwrócić również uwagę na choroby spowodowane bakteriami Vibrio i sinicami. Bakterie Vibrio występują w wodach o niskim i średnim zasoleniu oraz temperaturze przekraczającej 16 °C. Bakterie te mogą powodować wodnistą biegunkę, skurcze brzucha, nudności, wymioty, gorączkę dreszcze, zakażenie ran. zapalenie ucha lub spojówek. Szczególnie narażone na zakażenie są osoby z chorobami przew lekłymi. po operacjach żołądka,osoby starsze oraz dzieci. Aby uchronić się przed zakażeniem należy unikać kontaktów ze skażoną wodą oraz nie jeść surowy ch owoców morza. Sinice wydzielają substancje toksyczne dla ludzi. Występują przy powierzchni wody i zmieniają jej barwę. Można wyraźnie zaobserwować gęste smugi, wyglądające jak rozlana farba, a nawet grube kożuchy piany o galaretowatej konsystencji. Woda ma zielonkawe zabarwienie i nieprzyjemny zapach. Kąpiel w wodzie zakwitniętej może powodować wysypkę na skórze, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunkę, gorączkę, bóle mięśni i stawów.

W tym miejscu należy przypomnieć, że pod adresem https://sk.gis.gov.pl prowadzony jest serwis kąpieliskowy. Jest to system informacyjny, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Znajdują się tam również informacje
o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz dane o jakości wody w kąpieliskach. Działania odejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie ochrony zdrowia to nie tylko odpowiednie postępowanie w przypadku upałów, kąpieli wodnych, skoków do w'ody, korzystania z basenów, kąpielisk, ale także profilaktyka zatruć pokarmowych, zasady przebywania w lesie i na łące, zbierania grzybów i jagód, korzystania ze słońca, a także przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz alarmowanie
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w życiu codziennym. Wspólne działania różnych instytucji i organizacji, w tym w ogromnej mierze zaangażowanie mediów, pozwalają na zwiększenie zakresu i zasięgu działań profilaktycznych oraz tworzą efektywnie działającą koalicję na rzecz bezpieczeństwa i poprawy zdrowia społeczeństwa.

 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

04.07.2022

07.30-13.00

Stacja Silno 9 obw.200

08.00-13.00

Stacja Silno 16

08.00-15.00

Stacja Ostaszewo 1 obw. PKP

08.30-11.30

Stacja Wybcz 5 obw.100

11.30-14.30

Stacja Wybcz 1 obw. Debiny

05.07.2022

23.00-01.00

Stacja Złotoria 30

08.00-12.00

Stacja Zarośla Cienkie  9

08.00-18.00

Stacja Gostkowo 4

08.00-13.00

Stacja Stary Toruń 2 obw.100

06.07.2022

10.00-13.00

Stacja Głogowo 2 obw.600

08.00-11.00

Stacja Osiek 15 obw.400

08.00-15.00

Stacja Zębówiec 1

07.07.2022

10.00-13.00

Stacja Cegielnik 7 obw.200

08.00-11.00

Stacja Stary Toruń 4 obw.100

23.00-01.00

Stacja Chrapy 2

08.30-13.30

Stacja Mała Nieszawka 27 , 32

08.07.2022

23.00-01.00

Stacja Czarne Błota 11

08.00-11.00

Stacja Brąchnowo 9 obw.300

10.00-13.00

Stacja Brąchnowo 7 obw.300

01.00-02.00

Stacja Czarne Błota 20

08.30-13.30

Stacja Świerczyny  obw.10

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=