Treść strony: Program "Ciepłe Mieszkanie"

Urząd Gminy Łysomice informuje, że ruszył nowy nabór wniosków na dofinansowanie dla gmin z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, które będą finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Łysomice.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z :

 • prawa własności
 • ograniczonego prawa rzeczowego albo
 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w zrozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów), mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.
 • wspólnota mieszkaniowa( w zrozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Urząd Gminy Łysomice zbiera wstępne deklaracje chętnych właścicieli lokali mieszkalnych, najemców lokali mieszkalnych komunalnych, wspólnoty mieszkaniowe znajdujących się w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice, w celu oszacowania liczby osób i wspólnot zainteresowanych udziałem w Programie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Łysomice dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wstępną deklarację należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice do dnia 07.11.2023 roku. Wzór wstępnej deklaracji do pobrania w załączniku poniżej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 000 zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel  lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 3 – najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 w gospodarstwie jednoosobowym.

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 4 – w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „ Ciepłe Mieszkanie” może zostać wspólnota mieszkaniowa od 3 do 7 lokali gdzie intensywność dofinansowania wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł ( 360 000 zł z mikroistalacją fotowoltaiczną, 375 000 zł z pompą ciepła) dofinansowanie dotyczy wymianie wspólnego nieefektywnego źródła ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewalnej budynku mieszkalnego wspólnoty lub wymianie indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła.
We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Informacje uzupełniające:

 1. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Łysomice.
 2. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 3. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=