Treść strony: Stowarzyszenie "Razem możemy wiele"

Stowarzyszenie non-profit zostało zarejestrowane 10.06.2015 roku, a jego siedzibą jest Zakrzewko

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. działalność kulturalna, oświatowa, naukowa, edukacyjna,
 2. wzmacnianie więzi i integracja społeczeństwa,
 3. pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji,
 4. działalność profilaktyczna i korekcyjna związana patologiami społecznymi
  i uzależnieniami,
 5. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu,
 6. przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społeczeństwa,
 7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 8. działalność charytatywna, dobroczynna, i wolontariacka,
 9. ochrona i promocja zdrowia,
 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i świadomości praw dziecka.
 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 1. organizację warsztatów, szkoleń, kursów, prelekcji, wykładów, konferencji, seminariów, działań zarówno terenowych jak i stacjonarnych,
 2. organizację spotkań, festynów, zabaw, imprez, wycieczek, pokazów, zawodów sportowych zarówno terenowych jak i stacjonarnych,
 3. inicjowanie działań na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich,
 4. wspieranie osób niepełnosprawnych na różne sposoby,
 5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w realizacji programów i planów działania stowarzyszenia,
 6. zdobywanie i gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na realizację działań statutowych, w szczególności za pomocą dotacji z organów administracji publicznej, funduszy Unii Europejskiej, dotacji i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
 7. zorganizowanie i prowadzenie biura,
 8. prowadzenie działalności statutowej odpłatnej.

 

Skład zarządu stowarzyszenia:

Ewelina Mucha – prezes zarządu

Marzena Kuźniarz – sekretarz zarządu

Magda Krajewska – skarbnik zarządu

Barbara Gorzkowska – członek zarządu

Małgorzata Zając – członek zarządu

Konto Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Łysomicach

86 9511 0000 0033 0489 2000 0010

Nr KRS: 0000562242

Nr REGON: 36173407600000

Nr NIP: 879-267-87-26

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia do stowarzyszenia

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=