Laptopy do zdalnej nauki dla uczniów z Gminy Łysomice

Obecny sposób nauczania polegający na zdalnej nauce, to szczególnie trudne wyzwanie dla uczniów i ich rodziców.
Najwięcej problemów mają rodziny, które nie dysponują odpowiednim sprzętem.
Gmina Łysomice zamówiła już  laptopy, które umożliwią dzieciom naukę. Jednocześnie wystąpiła  z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie dofinansowania na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnej nauki.
Sprzęt zostanie rozdysponowany na podstawie informacji o potrzebach, które przygotowały szkoły z terenu gminy Łysomice.

Tarcza antykryzysowa - szczegółowe informacje

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz na stronie:www.zus.pl w zakładce – Aktualności - Tarcza Antykryzysowa. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Na stronie www.zus.pl znajdują się również  informacje w zakresie ulg oferowanych dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Składając wniosek szczególną uwagę należy zwrócić, aby zawierał on pełne dane identyfikacyjne wnioskującego takie jak imię, nazwisko, identyfikator numeryczny – PESEL / NIP, adres. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują  zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Osoby, które zawarły  umowy cywilnoprawe i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą wystąpić  do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów. 

O to świadczenie mogą ubiegać się  osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić nw. warunki:

 • wykonywać z umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został  wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) - wówczas to  świadczenie postojowe przysługuje  w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek  o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • osoba nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • trzeba mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć  prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Odroczenie terminu  płatności składek bez opłaty prolongacyjnej

Wszyscy płatnicy składek mogą się ubiegać  o odroczenie terminu  płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weźmie udział w tegorocznej, ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Kupuj świadomie – Produkt polski", której celem jest uświadamianie polskiemu społeczeństwu znaczenia codziennych decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa, szczególnie w tak trudnym czasie jak okres pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Już dziś wiadomo, że pandemia będzie miała ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną i gospodarczą Polski, dlatego tak istotne jest szczególne zwracanie uwagi podczas zakupów na pochodzenie produktów. Zgodnie z hasłem Twój wybór ma znaczenie, kupowanie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla naszych bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

Mając na uwadze troskę o nasz kraj i polską gospodarkę Kasa przyłącza się do działań informacyjno-edukacyjnych kampanii „Kupuj świadomie – Produkt polski" związanych z kształtowaniem postawy patriotyzmu konsumenckiego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:

 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia,
 • nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.

Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

 

* Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr.

Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na wniosek.

* Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) – obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020r., którzy opłacają składki tylko za siebie. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. – informuje Krystyna Michałek rzecznik regionalny województwa kujawsko pomorskiego.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i miały zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne i dla samozatrudnionych

Świadczenie, co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło) mogą liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 2080zł, gdy przychód z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł i niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Jeśli natomiast w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku suma przychodów z umów cywilnoprawnych wynosiła mnie niż 1300zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r., i uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Z kolei osoby samozatrudnione mogą liczyć na świadczenie postojowe w kwocie 2080zł albo 1300zł.

Warunkiem uzyskania jednorazowej wypłaty w kwocie 2080zł jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeśli natomiast osoba samozatrudniona zawiesiła tą działalność po 31 stycznia to przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty 15 595,74zł.( dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r).

Natomiast samozatrudnieni, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek

Każdy płatnik składek może wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wychodzimy na przeciw potrzebom przedsiębiorców

Trwający stan epidemii i ograniczenia z nim związane dotykają wszystkich mieszkańców. W trudnej sytuacji znaleźli się również przedsiębiorcy z naszej Gminy. Nie znamy wszystkich Państwa problemów, nie mamy możliwości spotkania się i porozmawiania o pomocy, którą gmina mogłaby zaoferować.

Dlatego została uruchomiona specjalna skrzynka e-mailowa przedsiebiorca@lysomice.pl na którą mogą Państwo przesyłać swoje sugestie i uwagi na temat ewentualnej, doraźnej pomocy ze strony urzędu.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30.06.2020r. pozostają bez zmian. Różnica kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyzją Wójta i Rady Gminy  będzie pokrywana z budżetu gminy Łysomice.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach - nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • MARZEC -  do 31 marca
 • KWIECIEŃ -  do 30 kwietnia
 • MAJ -  do 31 maja
 • CZERWIEC -  do 30 czerwca

 

 

 

Uwaga! W związku z epidemią SARS - COV- 2 oraz zaostrzeniami Rządu informujemy, iż od 1 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaje zamknięty do odwołania. Informujemy również, że odstępujemy od włączenia wody na Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem w Kamionkach Małych.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie, w dalszym ciągu zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie. W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta: zukgostkowo@gmail.com , tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:

Inkasent Adam Kwapie - tel. 507-017-865

 • 06.04 – 10.04 – Papowo Osieki – od ul. Krótkiej do „jedynki”
  Ulice: Śliwkowa, Jodłowa, Owocowa, Kopernika, Kanałowa, Ogrodowa, Heweliusza, Modrzewiowa.
 • 14.04 – 17.04 – Łysomice
  Ulice: Fiołkowa, Leśna, Sosnowa, Kwiatowa, Dobra, Miła, Kanałowa.

Inkasent Bartosz Jędrzejewski - tel. 515-395-060

 • 06.04 – 10.04 – Kamionki Duże , Piaski Lipowiec
 • 14.04 – 17.04 – Turzno
  Ulice: Okrężna, Wierzbowa, Krótka, Parkowa.

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną . Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes ZUK Łysomice Sp. z o.o.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów

Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, a także plaż, znajdujących się na terenie Gminy Łysomice. Dotyczy to również wszelkich miejsc rekreacji sportowej takich jak: boiska Orlik, boiska wiejskie, siłownie zewnętrzne, place zabaw, wiaty ogniskowe, ścieżka edukacyjna w Turznie oraz pomost na jeziorze w Kamionkach Małych.

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Na niebieskim tle biały napis: Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!

Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.

Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Informacja o odwołaniu imprez

Szanowni Mieszkańcy

W zawiązku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, informujemy, iż wszystkie imprezy sołeckie  oraz gminne zaplanowane według harmonogramu imprez zostają odwołane do końca października 2020 roku, w tym również Gminne Dożynki.

Decyzja ta została podjęta zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i była pokierowana przede wszystkim troską o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców.

 

Zarządzenie Nr 0050.26.2020

Zarządzenie Nr 0050.26.2020 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice

Zarządzenie w sprawie dodatkowego ograniczenia przemieszczania się

Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń:

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ DOMOWĄ?

ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE
SPECJALNĄ APLIKACJĘ
MINISTERSTWA CYFRYZACJI

ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KWARANTANNY GROZI GRZYWNA W WYSOKOŚCI DO 30 000 ZŁ

Jak to działa?

Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają SMSa zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji.

WAŻNE! Aktywuj aplikację w miejscu odbywania kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się w bazie. System jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały objęte kwarantanną.

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną.

APLIKACJA JEST OFICJALNA, BEZPIECZNA I BEZPŁATNA, DOSTĘPNA W SKLEPACH GOOGLE PLAY I APP STORE

AKTYWUJESZ JĄ ZA POMOCĄ NUMERU TELEFONU

APLIKACJA ZOSTANIE ZWERYFIKOWANA KODEM SMS

APLIKACJA UMOŻLIWIA:

 1. ZŁOŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA:
 • ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
 • POSIŁEK
 • KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM
 1. DOSTĘP DO KOMUNIKATÓW O AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
 2. BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE ZE SŁUŻBAMI

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania Aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych i bezpiecznego korzystania z Aplikacji.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię - 22 165 57 44.

Więcej informacji, w tym regulamin, na www.qov.pl/kwarantannadomowa.

 • Ulotka z QR_stan epidemii

Koronawirus: Najczęściej zadawane pytania

Otwarcie Wody w ośrodku wypoczynkowym Kamionki Małe Jezioro w sezonie 2020

Zakład Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. informuje, że w miesiącu kwietniu wznawia dostawy wody na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych. Od 6 kwietnia 2020 roku będą trwały próby ciśnieniowe oraz usuwanie ewentualnych wycieków powstałych po sezonie zimowym. Całkowite włączenie dostaw wody na okres letni nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Prosimy właścicieli i użytkowników o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed zalaniem, sprawdzenie instalacji wewnątrz domków, pozamykanie kranów i zaworów.

Zdzisław Gawroński
Prezes ZUK

STAN EPIDEMII

Premier Mateusz Morawiecki dnia 20 marca 2020 r. ogłosił:

 • „Wprowadzamy stan epidemii, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i wdrażać zasady w obszarze kwarantanny. Stan epidemii daje nowe prerogatywy i nakłada na nas nowe obowiązki”
 • Zawieszamy zajęcia edukacyjne aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.
 • Podwyższamy kary za złamanie kwarantanny. Państwo nie może być pobłażliwe w czasie, gdy miarą jego skuteczności jest liczba zarażonych, a ceną za nieposłuszeństwo – czyjeś zdrowie lub życie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski nakreślił najważniejsze zmiany, jakie pociągnie za sobą wprowadzenie stanu epidemii:

Oznacza to, że – stosując ustawę o chorobach zakaźnych – minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, aby powstrzymać tą epidemię. Wprowadziliśmy również zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach. Zostaną otwarte w galeriach handlowych sklepy spożywcze i apteki. Będzie można również kupić środki czystości – tłumaczył minister zdrowia.

W rozporządzeniu zawarte są przepisy dot. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się. Przepisy ograniczające lub zakazujące obrotu i używania określonych przedmiotów. M.in. zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów. Wprowadzono ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (powyżej 50 osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu).

W rozporządzeniu znalazł się nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Informacja

 • Stan epidemi
 • Zawieszenie zajęć
 • Wypłata zasiłku

W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobom przebywającym w kwarantannie lub dostarczenia żywności prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysomicach - (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049.

Co musisz wiedzieć o kwarantannie?

 • Co musisz wiedzieć o kwarantannie?
 • Schemat kwarantanny-cz.1
 • Schemat kwarantanny-cz.2
 • Schemat kwarantanny-cz.3

Schemat kwarantanny

Informacja dla Rolników

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadza załatwianie spraw i udzielanie informacji wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, aż do odwołania.

Prosimy Państwa o kontakt z POWIATOWYM ZESPOŁEM DORADZTWA ROLNICZEGO w Toruniu z/s w Chełmży

drogą mailową: chelmza@kpodr.pl

www.kpodr.pl

telefonicznie: 56/6752260 lub 723330838

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1, tj. na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.

Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy, przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca 2020r. do 31 października 2020r.

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów:

5 nagród po 5.000 złotych każda (kategoria „AmberOne Blisko Nas 5 000")

Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 25.000 złotych.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 maja 2020 roku, a informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1 www.al.com.pl

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.a1.com.pl w zakładce KONKURS oraz w Urzędach Gmin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Toruń, dnia 19.03.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 16/03/2020

Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: Od godz. 23:00 dnia 19.03.2020 r. do godz. 9:00 dnia 20.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 

Komunikat dla rolników dotyczący działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego oraz decyzją Prezesa Kasy od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się działalność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy o kontakt za pomocą:

 • systemu informatycznego e-KRUS, który obsługuje płatności on-line, zgłoszenia pomocników rolnika oraz daje możliwość wygenerowania zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP:

Instrukcja przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

 • kontaktu telefonicznego,
 • poczty elektronicznej,
 • udostępnionych w jednostkach organizacyjnych "wrzutni" na dokumenty.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja dla mieszkańców gminy Łysomice

W związku z rozprzestrzeniającym się na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym koronawirusa SARS CoV-2 informujemy, iż zostały wprowadzone poniższe zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek podległych:

 1. Wprowadza się ewidencję wejść osób postronnych do budynków (książka wejść zawierająca dane: imię , nazwisko , telefon)
 2. Ogranicza się dostęp do budynków poprzez udostępnienie tylko jednego wejścia/wyjścia dla wszystkich osób,
 3. Zabrania się przebywania w budynkach osób nie będących pracownikami  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby mogą przebywać za zgodą kierownika jednostki,
 4. Zabrania się przyjmowania przesyłek prywatnych adresowanych do pracowników
 5. Odwołuje się wszystkie zaplanowane spotkania,
 6. Ogranicza się bezpośredni  kontakt pracowników biur podawczych i sekretariatów z interesantami - w przypadku konieczności, proszę zachować co najmniej 1 metr odległości,
 7. Wprowadza się przyjmowanie dokumentacji poprzez wrzucanie do skrzynek
 8. Informuje się mieszkańców Gminy Łysomice o możliwości załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, email lub za pośrednictwem epuap.

Powyższe zalecenia obowiązują do 31 marca 2020 r. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2
Urząd Gminy Łysomice:  /w32wxn0s7e/skrytka

GMINA ŁYSOMICE: /gmLysomice/domyslna


KONTAKT – PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŁYSOMICE - LINIE MIEJSKIE:

TEL.: 56 678 32 22
FAX: 56 678 35 05

Referat Finansowy:

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego - mgr Monika Szczypska m.szczypska@lysomice.pl tel. wew.36

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku  i VAT - Agnieszka Jędrzejczak  a.jedrzejczak@lysomice.pl tel. wew.32

Stanowisko pracy ds. poboru rozliczania dochodów (koordynator) - mgr Aleksandra Jabłońska a.jablonska@lysomice.pl tel. wew. 53

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości - Ewelina Owczarczyk-Buller  e.buller@lysomice.pl tel. wew.61

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości i środków trwałych - Anna Wiśniewska  a.wisniewska@lysomice.pl tel. wew.52

Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu, pełniącej obowiązki w zastępstwie skarbnika gminy (koordynator) - Teresa Miętek t.mietek@lysomice.pl tel. wew.35

Stanowisko pracy ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT - mgr Hanna Piątkowska h.piatkowska@lysomice.pl tel. wew.47

Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów - Violetta Kowalska v.kowalska@lysomice.pl tel. wew.54

Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów:

Kierownik Referatu RRGPPIiR - mgr Krzysztof Sulecki k.sulecki@lysomice.pl tel. wew.48

Stanowisko pracy ds. drogownictwa, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej - mgr inż. Bartłomiej Walczykowski b.walczykowski@lysomice.pl tel. wew.63

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej (koordynator) - mgr inż. Krzysztof  Babiarczyk k.babiarczyk@lysomice.pl tel. wew.28

Stanowisko pracy ds. geodezji - inż. Mariusz Nagórski m.nagorski@lysomice.pl tel. wew.64

Stanowisko pracy ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych - Ryszard Mueller r.mueller@lysomice.pl tel. wew.29

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ZIT - mgr Katarzyzna Wilczyńska  km.wilczynska@lysomice.pl tel. wew.46

 Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych - mgr Elwira Jarosz  e.jarosz@lysomice.pl tel. wew.45

Stanowisko pracy ds. liniowej infrastruktury technicznej i odnawialnych źródeł energii, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej - mgr Karol Adamek k.adamek@lysomice.pl tel. wew.41

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, melioracji, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, melioracji (koordynator) - mgr inż. Tomasz Wasiak t.wasiak@lysomice.pl tel. wew.51

Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, nieruchomości i zaopatrzenia - Wiesława Murawska  w.murawska@lysomice.pl tel. wew.50

Referat Organizacyjny:

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego - mgr Bożena Stempska  b.stempska@lysomice.pl tel. wew.22

Stanowisko pracy ds. obsługi biura podawczego urzędu - Katarzyna  Malon  k.malon@lysomice.pl tel. wew.33

Stanowisko pracy ds. obsługi biura podawczego urzędu - Monika Górzkowska m.gorzkowska@lysomice.pl tel. wew.33

Stanowisko pracy ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy (koordynator) - Jolanta Dybowska  j.dybowska@lysomice.pl tel. wew.25

Stanowisko pracy ds. kancelarii i kadry - mgr Monika Trela m.trela@lysomice.pl tel. wew.78

Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i Sołectw - Weronika Melkowska  w.melkowska@lysomice.pl  tel. wew.27

Stanowisko pracy ds. zatrudnienia, zaopatrzenia, promocji gminy. Kancelaria Tajna - Marek Komuda m.komuda@lysomice.pl tel. wew.30

Stanowisko pracy ds. oświaty, zdrowia i sportu - mgr Marek Fiedler  m.fiedler@lysomice.pl  tel. wew.39

Stanowisko pracy ds. kultury i promocji - mgr Justyna Paczkowska j.paczkowska@lysomice.pl tel. wew.38

Stanowisko pracy ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - mgr Magdalena Deczyńska m.deczynska@lysomice.pl tel. wew.44

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej, ASI - inż. Wojciech Lewicki w.lewicki@lysomice.pl  (koordynator) - tel. wew.49

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej - Patryk Rybacki p.rybacki@lysomice.pl tel. wew. 49

Referat Spraw Obywatelskich:

Z-ca. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Agnieszka Jankierska-Wojda  a.jwojda@lysomice.pl tel. wew.31
W przypadku nagłego zgonu kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC - 517-108-181

Stanowisko pracy ds.ewidencji ludności i działalności gospodarczej - Renata Dudkiewicz  r.dudkiewicz@lysomice.pl tel. wew.34

Stanowisko pracy ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP - Jan Czyżniewski  j.czyzniewski@lysomice.pl tel. wew.26

Samodzielne Stanowisko

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego - Zbigniew Kopyciński z.kopycinski@lysomice.pl tel. wew.44

TELEFONY SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY:

Imię i nazwisko - stanowisko

Numer telefonu

JABŁOŃSKA ALEKSANDRA - ds. poboru rozliczania dochodów (koordynator)
JĘDRZEJCZAK AGNIESZKA - ds. wymiaru podatku i VAT
KOWALSKA VIOLETTA - ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów
PIĄTKOWSKA HANNA - ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT
WIŚNIEWSKA ANNA - ds. finansowo - księgowych i środków trwałych
OWCZARCZYK-BULLER EWELINA  - ds. finansowo - księgowych
MIĘTEK TERESA - ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu (koordynator)

798-320-027

KOMUDA MAREK - ds. zatrudnienia, zaopatrzenia i promocji gminy. Kancelaria Tajna

508-394-503

TRELA MONIKA - ds. kadr i rozliczania promocji

513-750-100

DYBOWSKA JOLANTA - ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy (koordynator)
MELKOWSKA WERONIKA - ds. obsługi Rady Gminy i Sołectw

502-461-503

SULECKI KRZYSZTOF - Kierownik RRGPPIiR

508-394-506

BABIARCZYK KRZYSZTOF - ds. gospodarki przestrzennej (koordynator)

798-319-981

WASIAK TOMASZ - ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i melioracji (koordynator)

508-394-504

ADAMEK KAROL - ds. liniowej infrastruktury technicznej, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

502-461-530

WALCZYKOWSKI BARTŁOMIEJ - ds. drogownictwa, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

500-472-428

JANKIERSKA-WOJDA AGNIESZKA - Z-ca Kierownika USC
DUDKIEWICZ RENATA - ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej

517-108-181

CZYŻNIEWSKI JAN - ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP i sportu

508-394-502

MALON KATARZYNA - BIURO PODAWCZE URZĘDU

508-394-509

W przypadku nagłego zgonu kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC - 517-108-181

Pomoc dla seniorów

Seniorom i osobom chorym koronawirus zagraża najbardziej. Dlatego powinny one w najbliższym czasie pozostać w domach i nie zwiększać ryzyka zarażenia.

W okresie walki z epidemią koronawirusa, który najgroźniejszy jest dla osób starszych i chorych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach oferuje pomoc dla potrzebujących. Będzie ona obejmowała zakupy żywności, środków czystości czy leków przez wolontariuszy.

W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny GOPS w Łysomicach - tel.: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112

O zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków możecie poprosić Państwo rodzinę lub sąsiadów. Jeśli jednak nie macie do kogo się zwrócić, zadzwońcie na specjalnie przeznaczony do tego numer telefonu. Wolontariusze zakupią leki, żywność, środki higieniczne.

Apelujemy do seniorów, żeby jednocześnie uważali na próby oszustw. Działania będą podejmowanie jedynie na wyraźną prośbę telefoniczną lub mailową osób potrzebujących. Jeśli potrzebujący nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a pojawi się u niego ktoś kto ma rzekomo ma je zrobić, prosimy o czujność.

Zachęcamy do kontaktu także osoby, które chciałyby włączyć się w akcję jako wolontariusze. Ważne jest bowiem, by nie zapominać o potrzebujących z bliskiego sąsiedztwa i pomóc osobom o obniżonej odporności unikać konieczności wychodzenia na zewnątrz. Pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy naszym sąsiadom.

Jeżeli chcesz pomóc jako wolontariusz, nie czekaj, zgłoś się pod numerem telefonu: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach lub napisz e-mail na adres: sekretariat@gopslysomice.pl

Zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat - zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dlatego też na czas obowiązywania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) / do dowołania / porady nie będą udzielane osobiście. Możliwy będzie kontakt telefoniczny na wskazane numery telefonów wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Punkt prowadzony przez Adwokatów:

 • Wtorek 10:00-14:00 - BARBARA GRADOWSKA-KOPROWSKA adwokat/mediator, tel. 668 853 858
 • Środa 10:00-14:00 - WERONIKA SOBCZAK adwokat, tel. 666 199 219

Druki oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA www.bip.powiattorunski.pl

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 w trosce o Państwa i nasze zdrowie, zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie.

W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta zukgostkowo@gmail.com, tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:

 • Inkasent Adam Kwapień  507-017-865
  • 16.03. - 20.03. - Gostkowo
  • 23.03. - 27.03. - Wytrębowice, Kowróz
  • 30.03. - 04.04. - Zęgwirt, Ostaszewo (wieś), Tylice.
    
 • Inkasent Bartosz Jędrzejewski 515-395-060
  • 16.03. - 27.03. - Lulkowo
  • 30.03. - 31.03. - Turzno, ul. Kasztanowa
  • 01.04. - 03.04. - Kamionki Małe
  • 06.04. - 10.04. - Kamionki Duże, Piaski Lipowiec

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Za utrudnienia przepraszamy.

SPZOZ w Łysomicach - ważne informacje!

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania w najbliższych dniach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach:

⛔️ Wizyty w Przychodniach Stomatologicznej, ginekologiczno-położniczej zostają odwołane na najbliższe 2 tygodnie‼️

⛔️ Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna:

 • 56 678 33 08  - Łysomice, ul. Agrestowa 6
 • 56 678 32 29  - Łysomice, ul. Warszawska 10
 • 56 678 44 24  - Turzno, ul. Osiedlowa 1

⛔️ Wizyty w Przychodni wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z lekarzem (teleporada).

⛔️ Wejście do budynku dokładnie o wyznaczonej godzinie - nie czekamy w środku!

⛔️ Nie mogą wchodzić osoby towarzyszące i dzieci, chyba, że dziecko jest pacjentem)

⛔️ W sprawie zapotrzebowania i odbioru recept kontaktujemy się wyłącznie telefonicznie! Nie przychodzimy osobiście!

⛔️ Do odwołania w Przychodni nie będą wykonywane szczepienia, badania i bilanse dzieci i młodzieży zdrowej.

⛔️ Do odwołania pobrania krwi będą odbywać się w dotychczasowych godzinach. Pacjenci powinni zapisać się na pobranie krwi telefonicznie minimum dzień wcześniej na konkretną godzinę, aby uniknąć tłumów pod gabinetem.

⛔️ Poradnie: ogólna,dziecięca, stomatologiczna i położniczo-ginekologiczna pracują w systemie teleporad (porady lekarskie, recepty, zwolnienia L4 , skierowania itd.)!

⛔️ Bardzo prosimy o udostępnianie i przekazywanie tych informacji. Szczególnie seniorom , którym często trudno jest się odnaleźć w tej sytuacji, a są najbardziej zagrożeni! Tylko razem damy radę! 

Stan zagrożenie epidemicznego

Jak poinformował premier, rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. „Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa”.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14/03/2020

Toruń, dnia 13.03.2020 r.


Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 14/03/2020


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 2:00 dnia 14.03.2020 r. do godz. 8:00 dnia 14.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW


Dyżurny TCZK
Michał Kruk

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:

 • świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 • okresowej emerytury rolniczej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego) – równej najniższej emeryturze, która od dnia 1 marca 2020 roku wynosi 1.200 zł,
 • osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z KRUS i do emerytury z ZUS), przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne,
 • jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba (przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty),
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne osobom, którym wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS,
 • osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Kasa,
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne uprawnionym emerytom i rencistom z urzędu (czyli bez konieczności zgłoszenia przez nich odpowiedniego wniosku) wraz z emeryturą/rentą/rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności,
 • do każdego uprawnionego emeryta i rencisty, tj. do ok. 1,10 mln świadczeniobiorców, Kasa wyśle decyzje o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego; w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej kopercie dwie decyzje – jedną o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (czyli tzw. waloryzacyjną) i drugą przyznająca dodatkowe świadczenie w kwocie 1.200 zł brutto.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Toruń, dnia 13.03.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 13/03/2020

Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.03.2020 r. do godz. 00:00 dnia 14.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i północnego zachodu, w nocy przejściowo z północy.

 

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW
Dyżurny TCZK
Michał Kruk

Informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań wywołanych koronawirusem mając na uwadze bezpieczeństwo  Państwa, Państwa rodzin oraz pracowników apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w następujących jednostkach: Urząd Gminy Łysomice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach.

Jednocześnie informujemy, że wnioski oraz niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych spraw znajdują się na stronie internetowej UG Łysomice (zakładka „Załatw sprawę”).

Sprawy pilne proszę załatwiać telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP. W sprawach najpilniejszych zapraszamy do biura podawczego (zakładka „Kontakt” na  stronie internetowej UG Łysomice).

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

14.03.2020

07.30-12.00

Stacja Ośrodek Sportu ul. Grunwaldzka 23,15 ,Internat, Zaplecze PBROL , Hala Sportowa

16.03.2020

11.00-15.00

Stacja Górna obw.ZK-3Depczyńskiego 16

 

07.30-10.30

Stacja Bielawy 4 obw. Gdańska 77

 

10.00-15.00

Stacja Lubicz 8 obw. Jedwabno

 

07.00-11.30

Stacja Głuchowo 5 obw.100

17.03.2020

07.30-12.30

Stacja Moniuszki obw. Moniuszki 10

 

08.00-12.00

Stacja Górsk 4

 

11.00-15.00

Stacja Browarna  Urząd Gminy Sikorskiego 21

 

07.00-12.00

Stacja Kawęczyn 14

 

08.30-15.30

Stacja Grodno 1

18.03.2020

07.30-09.00

Stacja Srebrniki 1,2,3PGR,4,5,6,7 ,Sierakowo 2,5

 

15.30-17.00

Stacja Srebrniki 1,2,3PGR,4,5,6,7 ,Sierakowo 2,5

 

07.30-17.00

Stacja Sierakowo 3,6,7

 

07.30-12.00

Stacja Łążynek 2

 

08.00-15.00

Stacja GKO ul. Browarna , Rynek Nowomiejski

 

08.00-15.00

Stacja Nowy Rynek  ul. Browarna , Rynek Nowomiejski

 

08.30-14.30

Stacja Cmentarz Komunalny

19.03.2020

07.30-12.30

Stacja Krobia 10 obw.200

 

07.00-09.30

Stacja  Nowa Chełmża 3 obw.100

 

09.30-11.30

Stacja Nowa Chełmża   obw.200

 

08.00-11.00

Stacja Kowalewo Szkoła   obw. 200

 

11.00-12.00

Stacja Mlewo 2 obw.200

 

08.30-15.30

Stacja  Lubicz 16,11,5

20.03.2020

08.30-15.30

Stacja Mała Nieszawka 15 Wodociągi A1

Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Numery telefonów do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy oraz podległych Placówek Telefonicznych są dostępne na stronie: https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

Odwołanie XVIII Sesji RG Łysomice w dniu 17.03.2020 r

Informuję, że planowana na dzień 17 marca 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy nie odbędzie się, w związku z decyzjami podjętymi przez władze państwowe w zakresie bezpieczeństwa ryzyka zakażenia koronawirusem.

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice
Robert Kożuchowski

 • Informacja GIS dla seniorów

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 • Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 


W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysomicach - tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078501-804-049, w godzinach od 8:00 do 15:00.

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12/03/2020

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: Od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 r. do godz. 20:00 dnia 12.03.2020 r..

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus (link do strony zewnętrznej)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Przykład
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS (plik docx 15kb).

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Numer Infolinii ZUS

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

 • ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
 • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Informacja o zawieszeniu działalności oświatowo-kulturalnej dot. Gminy Łysomice

W związku z decyzjami podjętymi przez władze państwowe w zakresie bezpieczeństwa ryzyka zakażenia koronowirusem, decyzją Wójta Gminy Łysomice od dnia 12 marca 2020 roku na terenie Gminy Łysomice wprowadza się następujące ograniczenia:

 • zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
  • Szkołach Podstawowych
  • Przedszkolach publicznych i niepublicznych
  • Publicznych Bibliotekach Gminnych 
  • orlikach i boiskach wielofunkcyjnych.
    
 • odwołuje się:
  • zawody sportowe i turnieje
  • zebrania wiejskie
    
 • ogranicza się organizowanie imprez pod patronatem Gminy Łysomice i sołectw wiejskich na terenie Gminy.

Zaleca się unikanie dużych skupisk ludzkich.

 

 • Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Łysomice w jeździe na trenażerach

Na terenie Gminy Łysomice powstaje Klub Kolarski. Jego stworzenie zostało poprzedzone wywiadem środowiskowym i szczegółową analizą możliwości młodzieży z terenu gminy. Testy sprawnościowe zostały przeprowadzone w każdej z czterech szkół, zlokalizowanych w gminie Łysomice. Zostały w tym celu wykorzystane trenażery, czyli urządzenia, umożliwiające trening w warunkach sztucznych. Dzieci ścigały się na czterech stacjonarnych rowerach ze specjalnym oprogramowaniem, które dobierało obciążenia. Symulowaną próbę, zakończoną krótkim podjazdem, przeprowadzono na dystansie 500 metrów.
Dla przyszłych kolarzy już teraz zostały zorganizowane mistrzostwa w których rywalizowały dzieci ze szkół z terenu gminy.
W poszczególnych kategoriach wiekowych wyniki zawodów wyglądały następująco:

Kategoria dziewcząt z rocznika 2008
I miejsce- Amelia Pawlikowska      SP Świerczynki
II miejsce Julia Piotrowska              SP Świerczynki
II miejsce Wiktoria Ludwik              SP Ostaszewo

Kategoria chłopców z rocznika 2008
I miejsce Grzegorz Polit                   SP Świerczynki
II miejsce Mateusz Pawlikowski      SP Świerczynki
III miejsce Oskar Wilamowicz          SP Ostaszewo

Kategoria dziewcząt z rocznika 2009-2010
I miejsce Wiktoria Izdebska            SP Łysomice
II miejsce Amelia Chrześcijańska   SP Łysomice
III miejsce Marta Kalinowska          SP Łysomice

Kategoria chłopców z rocznika 2009-2010
I miejsce Juliusz Jarosz                    SP Łysomice
II miejsce Karol Dziubak                 SP Ostaszewo
III miejsce Franciszek Pawlikowski  SP Ostaszewo

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów

 

 • Zawody kolarskie
 • Zawody kolarskie

Gminny Dzień Kobiet w Turznie

Wyjątkowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się w Turznie 7 marca na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Turznie.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 16:00, Panie były witane przez Wójta Gminy Łysomice Piotra Kowala, oraz Przewodniczącego Rady Gminy Roberta Kożuchowskiego. Każda z Pań otrzymał kwiatek i drobny upominek.
Część artystyczną otworzył występ Kabaretu Kowalewiacy, który w humorystyczny i niezwykle zabawny sposób przedstawili historyjki damsko-męskie.  Kolejnym punktem programu były słodkości- okazjonalne torty , którymi częstowali obecni na sali panowie. Po słodkim poczęstunku na scenie pojawił się Klub Seniora Szarotka. Panie  zaprezentowały w swym aktorskim debiucie przedstawienie teatralne, nawiązujące do książki "Wieczór Panieński" Kingi Pietrzyk.
Dalszą część imprezy poprowadził DJ Jacuch, a na scenie towarzyszyła mu Zuza Kowalewska.
Gminny Dzień Kobiet to dla pań okazja nie tylko do dobrej zabawy, ale również do spotkania się, zaciśnięcia więzów koleżeńskich i budowania poczucia wspólnoty. Mieszkanki gminy mają okazję w tym dniu porozmawiać na wszystkie tematy, mogą pochwalić się swoimi działaniami i podzielić nowymi pomysłami.
Na wydarzeniu w Turznie zostało przygotowanych dla pań wiele dodatkowych atrakcji. Mieszkanki Łysomic mogły m.in. bezpłatnie wykonać analizę składu ciała. Bioimpedancja elektryczna, wykonywana przez Iwonę Musiał z EduMed to badanie, określające kondycję organizmu. Pełne badanie z pogłębioną analizą można wykonać w gabinecie Iwony Musiał. Do wylosowania były specjalne vouchery na taką usługę. Uczestniczki spotkania mogły wziąć także udział w kursie wizażu, prowadzonym przez Justynę Fijałkowską. Wybrane panie miały możliwość sprawdzenia, jakim są typem urody i jakie kolory pasują do nich najbardziej. Wszystkie chętne uczestniczki mogły też wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Dziękujemy za pomoc w organizacji tego wydarzenia wszystkim zaangażowanym osobom- paniom z  Koła Gospodyń Nowe My z Turzna, które zadbało o wystrój sali klimat i atmosferę. Lokalne koła gospodyń wiejskich pomagały także przy przygotowywaniu poczęstunku. Najcięższe prace organizacyjne nie mogłoby zostać wykonane bez wsparcia strażaków z OSP Turzno i OSP Kamionki Duże.

 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Budowa nowego ośrodka zdrowia w Łysomicach przebiega zgodnie z planem. Obiekt już wygląda imponująco, plan zakończenia prac przewidziany jest na lipiec 2020 roku.

Uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2020 r. została powołana Rada  Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na kadencję w latach 2020- 2024 w składzie:

 • Kowal Piotr - Przewodniczący
 • Pyrek Piotr - Przedstawiciel Wojewody
 • Ordak Barbara - członek Rady
 • Zielińska Emilia - członek Rady
 • Lubomski Artur - członek Rady
 • Błaszkiewicz Marian - członek Rady
 • Przyjemski Paweł - członek Rady
 • Wujak Witold - członek Rady

Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach został lek.med. Tomasz Włodarski.

 • Rada SPZOZ
 • Rada SPZOZ
 • budynek ośrodka zdrowia w Łysomicach
 • budynek ośrodka zdrowia w Łysomicach

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

09.03.2020

08.00 - 16.00

Stacja Rybaki 1 obw.800 , Toruń ul. Stroma , Popiełuszki , Ogródki Działkowe

 

07.30 - 11.00

Stacja Obrowo 28 obw.100

 

08.00 - 11.00

Stacja Kowalewo Odrodzenia 1 obw.100

10.03.2020

08.00 - 12.00

Stacja Chrapy 2 obw.700

 

08.00 - 12.00

Stacja Rozgarty 3 obw.100

 

10.00 - 15.00

Stacja Turystyczna obw.500

 

08.00 - 09.30

Stacja Gajowa ,Czerniewice Strzelnica ,Czerniewice 2

11.03.2020

08.00 - 12.00

Stacja Rybaki obw. Popiełuszki 5 Toruń ul. Popiełuszki , Żwirownia

 

08.00 - 10.00

Stacja Łysomice 6 obw.100

 

08.00 - 10.00

Stacja  Świerczyny ,Świerczyny 2 , Pigża 9  , Kowrózek

 

08.30 - 09.30

Stacja Zamek Bierzgłowski 4,CPN , 12 , Brąchnowo 9, Pigża 6,7,8,12,PGR,5,13,2,FLEKSO-PAK

 

13.30 - 14.30

Stacja Zamek Bierzgłowski 4,CPN , 12 , Brąchnowo 9, Pigża 6,7,8,12,PGR,5,13,2,FLEKSO-PAK

 

08.30 - 14.30

Stacja Pigża 10, Leszcz

12.03.2020

08.00 - 12.00

Stacja Grębocin 3 obw.500

 

08.00 - 13.00

Stacja Obrowo 9 obw.500

 

08.30 - 15.30

Stacja Zagrodowa obw. Linia napowietrzna Mała Nieszawka

13.03.2020

07.30 - 12.30

Stacja Zalesie 5 obw.500

 

10.00 - 15.00

Stacja Małszyce 6

 

08.30 - 15.30

Stacja MPO Kociewska obw.200 , Toruń ulica Kociewska

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=