Ostrzeżenie meteorologiczne nr 87/12/2020

Zjawisko: Gęsta mgła
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 19:00 dnia 31.12.2020 do godz. 10:00 dnia 01.01.2021
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, powodujące ograniczenie widzialności poniżej 200 m, miejscami marznące, mogące powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Czynniki wpływające na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w Gminie Łysomice

Szanowni Państwo, przed nami trudny okres związany z wdrożeniem nowego systemu odpłatności za śmieci. Gospodarka odpadami komunalnymi to temat, który w ostatnim czasie coraz częściej jest podejmowany przez wszystkie samorządy w Polsce. Całą Polskę zalała fala podwyżek za odbiór śmieci. Wzrost kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami, wynikający między innymi ze zmian w przepisach i sytuacji rynkowej, wymusza na gminie regulacje w zakresie opłat za wywóz śmieci. Bezpośredni wpływ na ten stan ma wzrost kosztów składowania śmieci na wysypiskach. Wprowadzona 20 lipca 2019 r. nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza m.in.: skrócenie okresu magazynowania odpadów, obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów, zmianę zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem i gospodarowaniem odpadami. Zmiany, których autorem było Ministerstwo Środowiska, były podyktowane coraz częstszymi zjawiskami porzucania odpadów jak również pożarami składowisk śmieci. Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych obostrzeń spowodowało wzrost cen odbioru odpadów.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miesięczna wartość usługi Wykonawcy od 2021 r. jest uzależniona od ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów. Biorąc pod uwagę powyższe, ilość mieszkańców Gminy Łysomice oraz ilości odpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych wynika, iż dotychczasowe opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone przez mieszkańców Gminy Łysomice nie są w stanie pokryć całkowitego kosztu funkcjonowania systemu.

Czynnikiem istotnie wpływającym na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów jest tzw. opłata marszałkowska. To obligatoryjna należność płacona za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów. Wbrew nazwie jej wysokość jest ustalana Rozporządzeniem Rady Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska. Jeszcze w 2018 r. wynosiła ona 140 zł za tonę, w 2019 r. – 170 zł, a w 2020 r. już 270 zł. Ale to nie koniec. Do tego dochodzi inflacja, wzrost cen za prąd, a od 2020 roku kolejny wzrost płacy minimalnej, co przełoży się automatycznie na wzrost cen usług.

Uchwalona w lipcu 2019 r. nowa ustawa śmieciowa (formalnie: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) weszła w życie 6 września ubiegłego roku i wprowadziła szereg obostrzeń. W myśl znowelizowanych przepisów osoby, które nie segregują odpadów, zapłacą za wywóz śmieci od dwóch do czterech razy więcej niż osoby segregujące. Tak wysoka opłata zgodnie z założeniem ustawowym ma zmotywować mieszkańców do segregowania odpadów. Sytuacje o niewywiązywaniu się z obowiązku segregacji będą zgłaszać pracownicy firmy, która zajmuje się wywozem odpadów (w gminie Łysomice dzieje się to już zresztą obecnie i jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży). Będą oni sprawdzać m.in. nie tylko to, czy mieszkańcy faktycznie segregują odpady, ale również czy robią to prawidłowo – z podziałem na pięć frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady i odpady zmieszane.

Główną przyczyną podwyżek opłat są coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami. Gminy muszą się mierzyć m.in. z wyższymi kosztami zagospodarowania odpadów w Instalacjach Komunalnych oraz kosztownym procesem odbioru śmieci (m.in. obowiązek segregacji na więcej frakcji niż kiedyś). Również błędy popełniane przez mieszkańców przy segregacji oznaczają dla gmin dodatkowe wydatki.

W efekcie nawet gminy, które długo opierały się podwyżkom, a do takich należy Gmina Łysomice musiały w końcu je wprowadzić.

Dla przykładu do 2019 r. przetworzenie tony odpadów z terenu Gminy Łysomice w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu kosztowało 205,00 zł za tonę zmieszanych odpadów komunalnych i 93,00 zł za tonę odpadów ulegających biodegradacji. W roku 2021 koszt odbioru i zagospodarowania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów kosztować będzie 702,00 zł za tonę.

Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła jej dodatkowych zysków, co oznacza, że gmina nie może zarabiać na odpadach. Należy skalkulować opłatę dla mieszkańca, by pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Od 2017 roku udawało się utrzymywać stałą stawkę, płatną od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Obowiązująca umowa na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice : 62.2017.U. zawarta w dniu 31.05.2017 r. Aneksowana 27.12.2020 r.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Toruńska 1, 87 – 140 Chełmża

Termin obowiązywania umowy: od 01.07.2017 r. do 31.12.2020 r. (42 miesiące).

Wartość umowy: 3.424.680,00 brutto (VAT 8%) – po podpisaniu aneksu wartość umowy wyniosła 3.919.680,00 brutto.

W ramach postępowania przetargowego na realizację usługi zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice w 2021 r. w dniu 03.11.2020 r. wpłynęła 1 oferta, złożona przez dotychczasowego Wykonawcę tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Toruńska 1, 87 – 140 Chełmża.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miesięczna wartość usługi Wykonawcy od 2021 r. jest uzależniona od ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów. Biorąc pod uwagę powyższe, ilość mieszkańców Gminy Łysomice oraz ilości odpadów powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych wynika, iż dotychczasowe opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone przez mieszkańców Gminy Łysomice nie są w stanie pokryć całkowitego kosztu funkcjonowania systemu. Na koszty obsługi systemu składają się m. in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kosztem jest również utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzona przez Gminę obsługa administracyjna tego systemu.

Poniżej przedstawiono ilości odpadów przewidziane do odbioru i zagospodarowania oraz koszty zaoferowane przez Wykonawcę za świadczenie usługi w roku 2021. (dane z postępowania przetargowego ZP.271.18.2021).

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Jednostka miary

Cena brutto (w zł)

Przewidywana ilość odpadów

Koszt w skali roku

NIERUCHOMOŚCI

1

Odpady papieru, tektury,

1 Mg

648,00

17,40

11.275,00

2

Odpady tworzyw sztucznych

1 Mg

864,00

393,00

339.552,00

3

Opakowania ze szkła

1 Mg

594,00

205,00

121.770,00

4

Odpady opakowaniowe z metali

1 Mg

216,00

-

 

5

Odpady ulegające biodegradacji

1 Mg

702,00

675,00

473.850,00

8

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

1 Mg

702,00

1933,00

1.356.966,00

SUMA ODPADÓW ZEBRANA Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH/ kwota za ODBIÓR I zagospodarowanie odpadów

 

 

3.223,40

2.303.413,00

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

1

Odpady papieru, tektury

1 Mg

432,00

 

 

2

Odpady tworzyw sztucznych

1 Mg

648,00

 

 

3

Opakowania ze szkła

1 Mg

324,00

 

 

4

Odpady opakowaniowe z metali,

1 Mg

108,00

 

 

6

Odpady ulegające biodegradacji

1 Mg

486,00

29,00

14.094,00

7

Przeterminowane lekarstwa

1 Mg

216,00

 

 

8

Baterie i akumulatory

1 Mg

648,00

 

 

10

Aluminium

1 Mg

108,00

 

 

11

Żelazo i stal

1 Mg

108,00

 

 

12

Zużyte opony

1 Mg

594,00

15,60

9.266,40

14

Odpady betonu oraz gruzu betonowego, ceglanego

1 Mg

324,00

 

 

15

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu,

1 Mg

540,00

286,00

154.440,00

16

Odzież i tekstylia,

1 Mg

594,00

 

 

17

Odpady niebezpieczne

1 Mg

216,00

 

 

18

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w

1 Mg

648,00

10,70

6.933,60

19

Odpady wielkogabarytowe

1 Mg

756,00

106,10

80.211,60

SUMA odpadów PSZOK/kwota za zagospodarowanie odpadów

 

 

447,70

264.965,60

RAZEM GMINA

 

 

3.671,10

2.568.378,60

 

Powyższa tabela przedstawia koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kosztem jest również utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzona przez Gminę obsługa administracyjna tego systemu.

Łączne zaplanowane wydatki na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na 2021r. – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Łysomice Nr XXVI/168/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2020 r. określono na ogólną kwotę 2.844.458,00 zł. Drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu wiąże się z koniecznością zmiany obowiązujących stawek wnoszonych przez mieszkańców.

Wójt Gminy Łysomice zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Łysomice podjęła następujące Uchwały:

 1. Uchwałę Nr XXIV/154/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty (W/w uchwała została zmieniona w dniu 09.12.2020 r. uchwałą nr XXV/162/2020)
 2. Uchwałę Nr XXIV/155/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 3. Uchwałę Nr XXIV/160/2020 w sprawie ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Podjęcie przedmiotowych uchwał określone zostało w oparciu o wynik postępowania przetargowego na realizację usługi odbioru, transport unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice w 2021 r. (zestawienie cen przedstawiono w tabeli powyżej), ilości powstających odpadów oraz liczby mieszkańców zamieszkujących Gminę.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty, opiera się na wyborze dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami tj. od liczby mieszkańców i gospodarstwa domowego bez różnicowania wysokości stawek w każdej z wybranych metod. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać z zwolnienia z części opłaty za zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Zaproponowane rozwiązanie w projekcie uchwały uwzględnia lokalne uwarunkowania w zakresie częstotliwości i masy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łysomice oraz czynników socjalno-społecznych w przypadku gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 4 osób.

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od dnia 01 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 1. 28 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 3 mieszkańców włącznie
 2. 101 zł – od gospodarstwa domowego w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców w więcej.
 1. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 8 zł od gospodarstwa domowego w przypadku pkt 2.

Powyższy zapis oznacza, że właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów zapłacą odpowiednio 26 zł/osobę/miesiąc w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 93 zł miesięcznie w przypadku opisanym w pkt 2.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

Dodatkowo od dnia 1 stycznia każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej. Wysokość opłaty podwyższonej wynosi odpowiednio 84 zł od mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 3 osób włącznie oraz 303 zł w przypadku gospodarstw domowych składających się z 4 i więcej osób.

Ważne! W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty oraz zmianą stawki za odpady komunalne oraz wprowadzeniem ulgi związanej z posiadaniem kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów istnieje obowiązek wypełnienia i złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZUS: Ostatni dzwonek na złożenie dokumentów rozliczeniowych

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do 31 grudnia. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

Branże wymienione w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0 mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad czy ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o dodatkowe świadczenie postojowe czy jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować do ZUS od 30 grudnia. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski o zwolnienie składek za lipiec-wrzesień będą przyjmowane do 15 stycznia, a za listopad do końca stycznia 2021 r. Co ważne przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do 31 grudnia (chyba, że ktoś jest zwolniony z ich składania). Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń, nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dla kogo zwolnienie ze składek za listopad

Prawo do tej formy pomocy przysługuje przedsiębiorcom z odpowiednim kodem PKD przeważającej działalności gospodarczej na dzień na 30 września br. Chodzi między innymi o przedsiębiorców zajmujących się handlem, gastronomią, pozaszkolnymi formami edukacji, prowadzących obiekty kultury i sportu, a także fizjoterapeutów. Jednym z warunków, które należy spełnić, jest spadek przychodu, o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji z listopada ubiegłego roku.

Zwolnienie ze składek lipiec, sierpień i wrzesień

Wcześniejsza tarcza 5.0 zwana też tarczą branżową, uprawniała określone branże do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogli o to się ubiegać płatnicy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za ten okres. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Wnioski w tej sprawie do 15 stycznia będą mogli złożyć właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla płatników z pozostałych branż.

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Nie tylko zwolnienie z opłacania składek

Od 16 grudnia kolejne branże mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe. Chodzi o hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki, a także działalność obiektów sportowych. Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). Wypłata dodatkowego postojowego zależy również od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w grudniu należy porównać przychody z listopada 2020 i 2019 roku.  – dodaje rzeczniczka.

Dla kogo jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców - według PKD działalności wymienionego w ustawie. Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje
w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). - wyjaśnia Krystyna Michałek

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać do 17 stycznia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty świadczenia został przedłużony do 17 stycznia 2021 r. Zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie uległy zmianie. Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ze świadczenia można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. Do zasiłku mają także prawo medycy, którzy nie skorzystają z opieki zapewnionej przez szkołę.– mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Co trzeba zrobić, żeby dostać zasiłek?

Należy złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.zus.pl. Z kolei osoby prowadzące własną firmę, takie oświadczenie składają w ZUS. Mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument jest niezbędny do wypłaty zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nowe deklaracje i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości są zobowiązani  do złożenia nowych deklaracji w terminie do 22 stycznia 2021 r.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. wyniosą:

 1. 28 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 3 mieszkańców włącznie
 2. 101 zł – od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców i więcej.
 3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 8 zł od gospodarstwa domowego w przypadku pkt 2.

Powyższy zapis oznacza, że właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów zapłacą odpowiednio 26 zł/osobę/miesiąc w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 93 zł miesięcznie w przypadku opisanym w pkt 2.

W przypadku korzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wskazanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc ilość osób z dotychczasowej deklaracji bądź z ewidencji ludności bez uwzględnienia zwolnienia z części opłaty wskazanej w pkt 3.

Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice (www.lysomice.pl), w zakładce „Załatw sprawę -> Gospodarka odpadami -> Terminy i stawki opłat, druk deklaracji".

29 Finał WOŚP Sztab Gminy Łysomice w akcji

Drodzy mieszkańcy.
 
Niezwykle miło jest nam poinformować, że w tym roku sztab WOŚP Łysomice, mimo wszystkich obostrzeń i restrykcji epidemicznych, nie traci zapału i ponownie rusza do akcji. Odbędzie się również licytacja głównego SERCA WOŚP Łysomice.
 
Ze względu na wprowadzenie narodowej kwarantanny 29 Finał WOŚP został przesunięty z 10 stycznia na 31 stycznia 2021 roku.
 
Finał WOŚP ma w Gminie Łysomice piękną tradycję, a wszystko zaczęło się w Szkole Podstawowej w Turznie, gdzie w roku 2001 pod dyrygenturą Pani Marzeny Wójcik zarejestrowany został pierwszy sztab Gminy Łysomice. W 2004 roku dołączyły Łysomice, które zorganizowały imprezę w miejscowej szkole. Od tego czasu dwa sztaby rozkręcają największą zadymę w środku zimy w całej okolicy. 
Każdy finał charakteryzuje się dużą energią i zaangażowaniem wielu osób, włączają się w to wydarzenie szkoły, przedszkola, stowarzyszenia i mnóstwo indywidualnych osób. Zebrane kwoty w Turznie i w Łysomicach to kolejne pobijanie rekordów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca plasujemy się w krajowej czołówce.
 
W tym roku finał WOŚP będzie wyglądał zupełnie inaczej. Jak zapowiada sztab, nie będzie tradycyjnych imprez na salach gimnastycznych, koncertów i atrakcji podczas których Mieszkańcy Gminy mogliby się spotkać i jak co rok wspierać akcję, co nie oznacza, że Gmina Łysomice odpuszcza :)
 
Wolontariusze
 
Dzielni młodzi i trochę starsi ochotnicy wyruszą z puszkami 31 stycznia. W sumie Sztab Łysomice i Turzno zarejestrował 42 wolontariuszy
 
Licytacje
 
Cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców i dają wiele emocji. W tym roku scena licytacyjna przenosi się do internetu. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.facebook.com/groups/422282252297745 gdzie można wystawić lub nabyć przedmiot wspierając Wośpowska eskarbonkę. W tym roku również będzie można stać się szczęśliwym posiadaczem wyjątkowego, jedynego głównego serca Sztabu Łysomice. Statuetkę ufundowaną przez Pana Roberta Kożuchowskiego będzie można licytować na grupie, a finał tej licytacji przewidziany jest na żywo w dniu 31 stycznia 2020 roku.
 
Sport
 
To niezwykle silny punkt w poprzednich finałach- biegi, morsowanie, turnieje piłkarskie, odważne biegowe sztafety...Co w tym roku?
OLIMPIADA WIRTUALNA #olimp29wosp
o co chodzi? Tu obowiązuje absolutna dowolność, a największą rolę spełnia tu Państwa wyobraźnia
- wymyślamy dowolną konkurencję: biegi, rower, podskoki, przysiady..Jesteś na domowej kwarantannie? Można zorganizować domowy, rodzinny turniej gier planszowych
- robimy zdjęcie i wstawiamy dokumentację na swoim profilu FB z dopiskiem #olimp29wosp
- wpłacamy dowolną kwotę na eskarbonkę z dopiskiem olimpiada https://eskarbonka.wosp.org.pl/tnxjbq 
 
Impreza
 
Mieszkańcy nie mogą na imprezę, impreza przyjedzie do mieszkańców...Najważniejsze, żebyśmy byli bezpieczni. Sztab wraz z MotoGostkowo planuje zorganizować rajd po Gminie. Według ustalonego rozkładu przez wszystkie miejscowości przejedzie głośny barwny korowód, który będzie na krótki czas zatrzymywał się przed świetlicami. Mieszkańcy będą mięli okazję zasilić puszki towarzyszących wolontariuszy. Dokładny rozkład jazdy dostępny będzie na profilu https://www.facebook.com/WO%C5%9AP-%C5%81ysomice-290957657608792 
 
Morsowanie
 
Morsowanie w styczniu 2020 roku na rzecz WOŚP to był ewenement na skalę kraju. Do Kamionek Małych zjechały się morsy z całego województwa, a do wody weszło aż 327 odważnych osób. Do skarbonki WOŚP z tego wydarzenia wpadło aż 7,4 tyś. zł.
 
W tym roku skala wydarzenia będzie mniejsza, ale sztab podtrzymuje tą nową tradycję. Morsy będą mogły wchodzić do wody w ciągu całego dnia w grupach nie większych niż 5 osób. Nie zabraknie jednak ciepłego posiłku i wolontariuszy z puszkami.
 
Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na oficjalnym profilu FB WOŚP Łysomice https://www.facebook.com/WO%C5%9AP-%C5%81ysomice-290957657608792 
 
Mamy nadzieję, że ten trudny czas pandemii nie spowodował że staliśmy się bierni lecz udowodni, że Mieszkańcy Gminy Łysomice są cały czas otwarci, kreatywni i mają wielkie serca.
 

Od nowego roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Od stycznia ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem,
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazywać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Następnie formularz w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło należy przekazać do ZUS. Można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Kolejne branże mogą wnioskować o dodatkowe postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe zostało rozszerzone o kolejne branże takie jak: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki czy działalność obiektów sportowych. Przedsiębiorcy z tych branż mogą ubiegać się o dodatkowe postojowe. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Od 16 grudnia br. o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły, jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy. Są to kody PKD 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) oraz 93.11.Z (działalność obiektów sportowych). Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku, musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Na przykład we wniosku składanym w grudniu należy porównać przychody z listopada 2020 i 2019 roku. Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe. Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te są potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

Świadczenie postojowe

Oczywiście o świadczenie postojowe nadal mogą się ubiegać przedsiębiorcy czy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, jeżeli są spełnione warunki do ustalenia prawa do świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, ZUS wydaje decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego. Decyzja zamieszczona jest na PUE ZUS lub jest przesyłana pocztą. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składane jest pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Już niebawem jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z odpowiednim kodem PKD przeważającej działalności gospodarczej będą mogli skorzystać
z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia br., a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury – od 15 stycznia 2021 r. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie ze składek, zaś na inne formy pomocy trzeba jeszcze nieco poczekać. 

Zwolnienia ze składek dla firm

Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów. Jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji z listopada ubiegłego roku. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 roku muszą również dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe (chyba że ktoś jest zwolniony z ich składania). - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od 30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie będą mogli składać właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla wielu innych branż, które zostały ujęte w ustawie, lecz termin na złożenie wniosku przez przedsiębiorców upłynął 30 listopada. We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 75%. Przedsiębiorcy z tych branż już od 16 grudnia mogą składać wnioski.

30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców. Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest m.in. spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Zwolnienie zleceń ze składek

Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa-zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

 Wnioski i lista uprawnionych

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Bezpłatne badania mammograficzne - plakat informacyjny

Bezpłatne badania mammograficzne.

LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na pierwsze w 2021 roku bezpłatne badania mammograficzne. W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości: 

Łysomice – 11 stycznia 2021 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Warszawska 8

Styczeń 2021 roku jest miesiącem, w którym po raz pierwszy z badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać Panie z rocznika 1971. Zachęcamy, aby nie zwlekały z decyzją o realizacji badań. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia – zamknięte stoki i nowe zasady bezpieczeństwa w Sylwestra

Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka przeciwko COVID-19. Zanim jednak rozpoczniemy proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni. Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

Sylwester na nowych zasadach

Noc sylwestrowa to szczególny dzień w roku. Każdy z nas chce go spędzić w gronie przyjaciół i rodziny. W obecnej sytuacji jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa. A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu. 

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia

Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Wszystko po to, aby przerwać transmisję COVID-19 i jak najszybciej wrócić do normalności. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?

 • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
 • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze. 
 • Zamknięte stoki narciarskie
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
 • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

Przedłużamy dotychczasowe zasady i ograniczenia:

 • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 

- 50% liczby miejsc siedzących, albo

- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

 • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
 • Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
 • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
 • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
 • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz
 • Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian
 • Salony fryzjerskie i kosmetyczne działają w reżimie sanitarnym

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

Zdrowe i bezpieczne święta Bożego Narodzenia 

Przed nami święta Bożego Narodzenia, które zawsze były czasem spotkań rodziną i przyjaciółmi. Tegoroczne będą jednak różniły się od tych z poprzednich lat. Nadchodzące dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich Polaków. Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić – jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.

Pierwszy pacjent w nowym ośrodku zdrowia

21 grudzień to ważny dzień dla mieszkańców Gminy Łysomice.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w imieniu całego samorządu przekazali do użytku nowy budynek ośrodka zdrowia.
Dokładnie o godzinie 7:30 na ulicę Łąkową 3, wszedł pierwszy pacjent, który miał przyjemność przeciąć wstęgę. Ten symboliczny gest oznaczał oficjalne otwarcie Nowego Ośrodka Zdrowia.
Od dziś zamknięte zostaną punkty znajdujące się przy ul. Warszawskiej oraz ul. Agrestowej. Ze względu na panujący rygor sanitarny władze gminy postanowiły, że nie odbędą się uroczystości zazwyczaj towarzyszące ukończeniu ważnych inwestycji. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach powstał w 2000 r. i od tego czasu świadczy mieszkańcom gminy Łysomice opiekę medyczną w ramach POZ, punktów szczepień, gabinetów ginekologiczno-położniczych i gabinetów stomatologicznych. Do tej pory w Łysomicach funkcjonowały dwie przychodnie, przy ul. Warszawskiej oraz ul. Agrestowej. Dwa budynki, na których czas wyraźnie odcisnął swoje piętno, nie spełniały już swojej funkcji. Budowa nowego ośrodka stała się jednym z największych oczekiwań mieszkańców, a tym samym priorytetem dla władz gminnych. Inwestycja wystartowała półtora roku temu i pochłonęła łącznie niemal 10 mln zł. Ta kwota pozwoliła stworzyć  budynek spełniający wszystkie wymogi sanitarne i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Charakterystyczną cechą obiektu jest nowoczesna bryła i przestrzeń. Budynek o powierzchni niemal 1 tys. m2 powstał na działce o powierzchni niemal 11 tys. m2. Przy budynku powstał duży parking, zagospodarowano także teren zielony. W samym obiekcie stworzono gabinety wraz z pomieszczeniami zabiegowymi, wygodną poczekalnię i recepcję. Mieszkańcy będą mogli skorzystać nie tylko z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ale także z opieki stomatologicznej oraz rehabilitacyjnej. Przy ośrodku będzie działać także apteka i sklep medyczny.

Nowy ośrodek zdrowia to przede wszystkim znaczna poprawa bazy lokalowej przychodni. Jak zapewnia dr. Tomasz Włodarski, kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach, niewątpliwie, zwiększy się także oferta usług medycznych, nie tylko na NFZ, ale także w sektorze komercyjnym. Przy placówce w niedalekiej przyszłości zacznie funkcjonować zespół ratownictwa medycznego. Pacjenci z pewnością odczują poprawę jakości świadczonych usług.

Personel, do tej pory zatrudniony w ośrodku, przeniesienie się do nowego budynku. Kierownictwo zapewnia także, że w związku z polepszeniem warunków lokalowych, oferta pracownicza także zacznie się rozszerzać. Zarówno kierownictwo ZOZ, jak i gmina, planują również, aby docelowo w ośrodku przyjmowali lekarze specjaliści, m.in. diabetolog, kariolog, ortopeda czy lekarz medycyny pracy. Istnieją duże szanse, że pojawią się oni w placówce już w pierwszym kwartale 2021 r.

Władze Gminy Łysomice podkreślają, że budowa obiektu w czasach pandemii nie była łatwym zadaniem. Teraz wyzwanie będzie musiała podjąć kadra ośrodka.

Metalowe serca na plastikowe nakrętki

Nakręcamy na pomaganie i recykling 

W Gminie Łysomice pojawiły się charakterystyczne czerwone pojemniki- metalowe serca na plastikowe nakrętki.  
Czerwone metalowe instalacje trudno przeoczyć, ustawione zostały przy każdej szkole podstawowej na terenie Gminy: SP w Łysomicach, SP w Ostaszewie, SP w Świerczynkach, SP w Turznie.

Metalowe serca to forma pomocy charytatywnej, ale też doskonały sposób na podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.  Nakrętki zamiast trafić do śmieci, dostają drugie życie . Zbierać można wszystkie plastikowe zakrętki. Są one potem przerabiane - jak każdy inny plastikowy odpad - na granulat, z którego powstają nowe produkty np. doniczki, wiadra, czy łopaty.

Dlaczego akurat zakrętki, a nie butelki? - Butelki PET w odróżnieniu do nakrętek HDPE wymagają bardziej skomplikowanego i kosztownego procesu recyklingu. Potrzebne są specjalistyczne maszyny, więc ich przerób jest droższy. Do tego dochodzą koszty składowania butelek, które ważą tyle samo, co zakrętki, a zajmują kilkakrotnie więcej miejsca. Nie oznacza to jednak, że należy zaprzestać recyklingu butelek PET – po prostu przetwarzanie tych dwóch surowców powinno się odbywać z wykorzystaniem innej technologii.

 trzy ważne zasady:

 • Po pierwsze: plastikową butelkę i korek wyrzucaj zawsze osobno, nakrętki wrzucaj do metalowych serc, które następnie zostaną przekazane na cele charytatywne
 • Po drugie: butelkę zawsze zgnieć, lub jeśli to możliwe – skręć
 • Po trzecie: opróżnij butelkę (na ogół nie ma potrzeby dodatkowego mycia)

Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

Kasa informuje, że emeryt/rencista który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) - powinien przed zakończeniem roku podatkowego tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego*).

Informacje o tym, którym emerytom i rencistom Kasa obliczy podatek za 2020 r. i wystawi PIT-40A oraz którzy zobowiązani są rozliczyć się samodzielnie na podstawie wystawionego przez Kasę PIT-11A podane zostały w informacji „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłacanych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających”.

*) podstawa prawna: art. 34 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wyższe emerytury dla rocznika 1953  

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą jeszcze wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej. Upływa on 11 stycznia 2021 roku. Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, nie muszą robić nic. ZUS sam przeliczy im świadczenie.

W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej, była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn na wcześniejszej emeryturze. Emerytura wcześniejsza to m.in.: emerytura nauczycielska z art. 88 Karty Nauczyciela, emerytura górnicza, kolejowa, czy też przyznawana dla kobiet w wieku 55 lat posiadających długi staż pracy wynoszący, co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Nowelizacja nie dotyczy zaś emerytur pomostowych czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. – dodaje rzeczniczka.

Kto otrzyma wyższą emeryturę na wniosek?

Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku, to Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 Kto nie musi składać wniosku?

Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to Zakład wypłaci też wyrównanie. Wypłata wyrównania nastąpi w styczniowych terminach wypłaty świadczeń, a jeżeli realizacja wypłaty w tych terminach nie będzie możliwa w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia.

Te same zasady ZUS zastosuje w przypadku renty rodzinnej przyznanej po osobie zmarłej ur. w 1953, która pobierała emeryturę wcześniejszą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W Wigilię ZUS będzie nieczynny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czwartek, 24 grudnia nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, 24 grudnia br.  jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 26 grudnia 2020 r. Jeśli mamy sprawy do załatwienia w ZUS, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do dyspozycji klientów ZUS przez 7 dni w tygodniu jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS, a także specjalna całodobowa infolinia dotycząca Polskiego Bonu Turystycznego (tel. 22 11 22 111).

Za utrudnienia przepraszamy.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorco, nie przegap terminu! Do końca roku złóż dokumenty rozliczeniowe

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe. Przepisy dotyczące zwolnienia ze składek listopadowych wejdą w życie pod koniec miesiąca.

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tzw. tarczę antykryzysową 6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników działających pod określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jednak by skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorcy muszą pamiętać o przekazaniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych najpóźniej do 31 grudnia br. (chyba że ktoś jest zwolniony z ich składania). Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń, nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad. Niestety często zdarza się, że osoby prowadzące działalność zapominają o terminowym przekazaniu dokumentów – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo lub niewielkie firmy mogą przekazywać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem aplikacji e-płatnik dostępnym na PUE ZUS.

Kto nie musi składać dokumentów rozliczeniowych?

Zgodnie z przepisami, zwolnienie z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia lub za siebie i osoby współpracujące, jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarowana została do podstawy wymiaru składek kwota w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej danego przedsiębiorcę lub osobę współpracującą.

Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zwolnieni są także ze składania dokumentów przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS plus, z podstawą wymiaru składek ustalaną indywidualnie. – wyjaśnia rzeczniczka

Zwolnienie z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów obejmuje także rodzica, który rozlicza składki za nianię, jeśli w ostatnim złożonym za pełny miesiąc komplecie dokumentów rozliczeniowych, została za nią wykazana podstawa wymiaru składek nie wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przypadku umowy uaktywniającej zawartej po 1 stycznia 2018 r.) lub z nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie (dla umowy uaktywniającej zawartej przed 1 stycznia 2018 r.).

Deklaracji nie muszą również składać osoby zgłoszone do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, które opłacają składki tylko za siebie, a w ostatniej złożonej deklaracji rozliczeniowej została wykazana podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2020 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2020 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty/osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2020 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2020 r.),
 4. nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
 6. suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku,
 7. z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście/osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2020.

Osoba, która otrzyma PIT-11A powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Ponadto Kasa informuje, że każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna:
art. 34 ust. 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Emerytury i renty jeszcze przed świętami

Wielkimi krokami zbliżają się święta. Seniorzy z niecierpliwością czekają na swoją emeryturę czy rentę. Niektórzy obawiają się czy świadczenie otrzymają jeszcze przed świętami. Cześć z nich termin wypłaty swojego świadczenia ma na 25 dnia miesiąca, a w grudniu wypada on w dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ZUS uspakaja. - Osoby, które zwykle otrzymują swoje świadczenie 25 dnia miesiąca w grudniu wypłatę świadczeń otrzymają nieco wcześniej. I tak świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę 21. grudnia.  Świadczenia, które przekazywane są na konto trafią do banków 23. grudnia, a w przypadku świadczeń przekazywanych na rachunki bankowe za granicą 22. grudnia. – mówi Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dobra wiadomość także dla seniorów, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2021r. Oni również otrzymają pieniądze wcześniej. Świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę 28. grudnia. Natomiast osoby, które odbierają swoje świadczenia za pośrednictwem banku otrzymają je 29. i 30. grudnia. – dodaje rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w takich momentach zachęca, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Ten sposób wybrało 77,6 proc. seniorów z toruńskiego oddziału ZUS i 74,6 proc. z bydgoskiego oddziału ZUS. Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując świadczenie przekazem musimy czekać, aż zapuka do nas listonosz.

Wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Dofinansowanie do zakupu komputera

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 21 grudnia Ośrodek Zdrowia na ul. Łąkowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że od 21 grudnia 2020 roku pacjenci przyjmowani będą w nowo wybudowanym ośrodku zdrowia.

Ośrodki zdrowia znajdujące się na ulicy Warszawskiej oraz na ulicy Agrestowej zostają zamknięte.
Nowy ośrodek zdrowia znajduje się na ulicy Łąkowa 3

Numery telefonu funkcjonujące w nowym ośrodku zdrowia:

56 649 57 34
798 456 764

 

Wyniki Konkursu "Najładniejszy Stroik Świąteczny"

Konkurs na " Najpiękniejszy Stroik Świąteczny" wymagał od uczestników dużego nakładu pracy, pomysłu i wyobraźni oraz niewątpliwe dużych zdolności manualnych.
Wszystkie zgłoszone konkursowe prace były jedyne w swoim rodzaju, i dziesięcioosobowa komisja konkursowa jak zwykle miała trudne zadanie. 
Ponieważ okres Bożego Narodzenia jest niezwykły a czas przygotowań do świąt to czas magiczny, werdykt komisji również jest dość nietypowy, ponieważ przyznano aż dwanaście miejsc trzecich.

Wśród wszystkich przyniesionych na konkurs stroików, komisja zdecydowała o przyznaniu nagród następującym uczestnikom:

I miejsce i bon pieniężny w wysokości 300 zł
Iwona Pleskot
Katarzyna Muszyńska

II miejsce i bon pieniężny w wysokości 200 zł
Ewa Guła
Katarzyna Kucharska

III miejsce i bon pieniężny na 100 zł
Marzena Lewandowska
Mirosława Sikora
Marta Kucharska
Katarzyna Andela
Karolina Kawińska
Magda Klonowska
Wiktoria Izdebska
Krystyna Pudło
Zuzanna Malkowska
Anna Łukaszewska
Ilona Makowska
Ewelina Buller

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy wygranych.
Stroiki konkursowe przekazane zostaną na licytacje, z których dochód przekazany zostanie do puszki Łysomickiego Sztabu WOŚP

 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne

Gminny Konkurs "Świąteczna Kartka"

Tradycyjny konkurs Gminny ogłaszany co rok w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest niezwykle popularny wśród uczniów naszych szkół, dlatego w tym roku nie mogło być inaczej.
Kartka która w tym konkursie zajmie pierwsze miejsce, będzie motywem przewodnim głównej Gminnej kartki świątecznej w przyszłym roku.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Łysomice

Prace konkursowe należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy do specjalnej skrzynki znajdującej się przed Urzędem, lub przesłać ją na adres Urzędu Gminy. 

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO
„ŚWIĄTECZNA KARTKA”

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla najmłodszych mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie Świątecznej Kartki
 3. Uczestnicy:
  - konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łysomice
  - konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe- dzieci przedszkolne, oraz dzieci z klas 1-8.
 4. Konkurs ma na celu:
  - propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia
  - stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej
  - powrót do tradycji wykonywania samodzielnego kartek i wysyłania tradycyjnych życzeń świątecznych.
  - rozwijanie wrażliwości artystycznej
 5. Warunki udziału w konkursie:
  - wykonanie samodzielne otwieranej kartki świątecznej, której format po złożeniu nie będzie większy niż A5 ( rozłożona A4)
  - możliwość zastosowania dowolnych technik
  - ocenie podlegać będzie każda strona kartki- tytułowa, środkowa i ostatnia.
  - wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu
  - prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w terminie od 11 grudnia do 21 grudnia 2020 roku, wrzucając w zamkniętej kopercie wraz z formularzem zgłoszeniowym do skrzynki znajdującej się przed urzędem, lub przesyłając na adres Urzędu Gminy.
 6. Nagrody
  laureaci trzech pierwszych miejsc, oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe
 7. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone do końca grudnia 2020 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl. Przy ocenie kartek Komisja weźmie pod uwagę estetykę wykonania, oraz walory artystyczne pracy
 8. Zgłoszenie Kartki Świątecznej do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. , Nr 24, poz. 83) .Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 9. Konkursowe Kartki Świątecznej przechodzą na własność Organizatora

Weź udział w bezpłatnym webinarium

Toruński oddział ZUS zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium w trakcie, którego eksperci wyjaśnią, o czym należy pamiętać pobierając świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i osiągając dodatkowe przychody. Spotkanie odbędzie się w formie szkolenia on-line 16 grudnia o godz. 9.00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli ktoś ma pytania, które świadczenia podlegają rozliczeniom, jakie są dopuszczalne progi dochodów, jakie zarobki spowodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, a także jaka kwota przychodu ma wpływ na wypłatę renty socjalnej, na czym polega rozliczenie świadczeń emerytalno-rentowych i jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia - na te i inne pytania odpowiedzą eksperci ZUS w trakcie szkolenia.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 14 grudnia na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W oczekiwaniu na Tarczę branżową możesz złożyć wniosek o odroczenie płatności

Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc.  Mogą również zdecydować się na opłacenie składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc.

W parlamencie trwają prace nad kolejną odsłoną Tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. wypłatę świadczenia postojowego oraz zwolnienie z opłacania składek za listopad br. Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Wnioski w tej sprawie można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO). Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.- dodaje rzeczniczka.

- Nasza propozycja dotycząca składania wniosków o odroczenie wynika z tego, że tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach zarówno na etapie prac sejmowych jak i senackich, oczekują obecnie na swój ostateczny kształt. Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Dzięki złożeniu wniosku płatnicy działający w branżach, które zostały uwzględnione w projekcie tarczy branżowej nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów. Podobna sytuacja wystąpiła na wiosnę i wtedy również ZUS podpowiadał, jak w prosty sposób zdjąć z siebie niepewność, co do docelowego stanu prawnego – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przywrócenie 100 proc. zasiłku chorobowego dla medyków

Od 5 września br. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni mają prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Na 100 proc. świadczenia chorobowego może również liczyć straż gminna i ochotnicy straży pożarnej. Prawo do 100 proc. świadczenia będzie przysługiwać uprawnionym osobom, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Tak wynika z nowelizacji przepisów. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowe przepisy umożliwiają od 5 września br. wyrównanie zasiłku chorobowego z 80 proc. do 100 proc. podstawy wymiary zasiłku osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, straży gminnej i ochotniczej straży pożarnej. Przeliczenie obniżonego zasiłku będzie następowało na wniosek. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodawca/zleceniodawca, to wniosek należy przekazać pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, może to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłku przekazuje do ZUS odpowiednio druk Z-3 lub Z-3a, a prowadzący działalność ZAS-53. We wniosku należy m.in. potwierdzić, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie ubezpieczonego potwierdzające, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. A w przypadku osób wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej dodatkowo dołączyć oświadczenie, że niezdolność do pracy lub poddanie kwarantannie, izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na 100 proc. chorobowego mogą również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Zmiana przepisów w ich przypadku następuje od 29 listopada br. Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków przekazuje w ciągu 7 dni do ZUS-u druk Z-3 lub ZUS Z-3a. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie ubezpieczonego potwierdzające, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Z kolei osoba prowadząca działalność gospodarczą do wniosku o zasiłek chorobowy ZAS-53 powinna dołączyć scan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Może to zrobić za pośrednictwem portalu PUE ZUS.  – dodaje rzeczniczka.

Ze zmiany mogą skorzystać osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na izolacji domowej można pracować zdalnie

Od 5 grudnia br. praca zdalna możliwa jest także w trakcie izolacji domowej. Jeżeli pracodawca lub zatrudniający wyrazi zgodę na świadczenie w trybie zdalnym pracy określonej w umowie, to pracownik czy inna osoba zatrudniona będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Tak jak i w przypadku kwarantanny nie można pracować i jednocześnie pobierać „chorobowego”. Natomiast w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zawsze można przerwać pracę zdalną i przejść na zasiłek chorobowy pod warunkiem, że jest się objętym ubezpieczeniem chorobowym.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie odbywającej izolację w warunkach domowych stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie izolacji domowej stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego. Nie można równocześnie pracować i pobierać „chorobowego”. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowelizacja ustawy covidowej umożliwia wykonywanie pracy zdalnej w czasie izolacji w warunkach domowych. Przyjęte rozwiązanie skierowane jest do osób objętych izolacją domową, które przechodząc chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie. Jeśli choremu w trakcie izolacji się pogorszy, będzie mógł przerwać pracę zdalną i przejść na zasiłek chorobowy.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Masz dług w ZUS? Zadzwoń do eksperta

Przedsiębiorca, który zalega z płatnościami wobec ZUS może spłacić dług w ratach, starać się  o jego odroczenie, a nawet umorzenie. Jakie należności można objąć ulgą lub umorzyć, jakie dokumenty do ZUS-u w tym celu złożyć? Między innymi o tych zagadnieniach będzie można porozmawiać 16 grudnia z ekspertem ZUS podczas dyżuru telefonicznego. Ekspert będzie odpowiadał na pytania w godz. od 09.00 do11.00 pod numerem telefonu 56 610 94 39. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyżur telefoniczny ZUS

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych, to temat kolejnego dyżuru telefonicznego z ekspertami ZUS. Dyżur przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie własnej firmy, jak i również dla pracowników biur rachunkowych. Eksperci odpowiadać będą na pytania 14 grudnia w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu 56 450 68 86 oraz pod numerem 56 450 69 59. W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się o zasadach wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz korygowania ich nieprawidłowości. Natomiast w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 230 73 62 eksperci wyjaśnią, kto może ubiegać się o wyrównanie obniżonego zasiłku w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei osoby zainteresowane tematem jak założyć konto i z niego korzystać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS czy platformie ePUAP  mogą skorzystać z dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 15 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 83.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

Data

Godz.

Adres

14.12.2020

08.00-12.00

Stacja Łysomice 9 obwód 800

10.00-12.00

Stacja Lubicz 23 obwód Paderewskiego 5

08.00-15.00

Stacja Grębocin 1, Grębocin 2, Grębocin 4, Grębocin 14, Grębocin 29, Rogówko Działki 1

08.00-15.00

Stacja Rozgarty 12

09.30-15.00

Stacja Moniuszki obwody Bank Wielkopolski, Krasińskiego 15, Mickiewicza kier. Miasto, Moniuszki 9, Pałac Ślubów, Moniuszki 10 Przedszkole, ST Dom Studenta, SO, Szpital Zakaźny

15.12.2020

08.00-19.00

Stacja Stawki Południowe 2

08.00-12.00

Stacja ST Farma wiatrowa Borówno

08.30-11.00

Stacja Wielkołąka 1, Wielkołąka 3, Wielkołąka 6, Wielkołąka 8

11.00-14.30

Stacja Wodociągi 2 Chełmża

10.00-14.00

Stacja Os. Bielawy 3

16.12.2020

07.30-12.30

ST Mazowiecka obwód 700

08.30-15.30

Stacja Czarnowo 2, Czarnowo 3, Czarnowo 4, Czarnowo 6, Czarnowo 7, Czarnowo 8, Czarnowo stacja pomp, Czarnowo 17 pompownia

10.00-14.00

Stacja Stawki południowe 2 obwód 100

17.12.2020

10.00-14.00

Stacja Pigża 9 obwód ZK-1 nr 401 dz.85/19 i 85/38

18.12.2020

07.30-12.30

Stacja Lubicka 3 obwód L. NAPO. Winnica

 • banner - kampania bądźwidoczny

Poradnik dla przedsiębiorców działających w Internecie

Agencja NPROFIT, prowadząca ogólnopolską kampanię #bądźwidoczny kierowaną do przedsiębiorców, opublikowała już III część bezpłatnego poradnika. W całości została poświęcona treści w e-commerce. Zespół działu SEO Agencji NPROFIT przygotowując tę ostatnią część poradnika skupił się na treściach dla e-commerce. Jednak trzeba podkreślić, że wiele ma zastosowanie również w przypadku stron usługowych czy informacyjnych.

Codziennie pojawiają się nowe witryny, a każda ma jeden cel – znaleźć się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. Nie jest to możliwe m.in. bez właściwego contentu. W poradniku odpowiedziano na pytanie czy treści w e-commerce są istotne i co wpływa na ich poprawność zarówno pod kątem robotów indeksujących, jak i użytkowników.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że atrakcyjność treści umieszczanych na stronie może być jednym z czynników wpływających na dokonanie zakupów. Jak wiadomo e-commerce to szeroko pojęty handel internetowy. To przede wszystkim sklepy internetowe prowadzące sprzedaż B2B, C2C oraz C2B. Rynek ten na przestrzeni lat rozwijał się w zawrotnym tempie. Obecna sytuacja przyczyniła się do kolejnych wzrostów. Niewątpliwe firmy powinny zaistnieć w Internecie, bez różnicy czy to lokalny biznes, czy globalny. W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców stanęło przed wyborem przeniesienia biznesu do Internetu. Pytanie, jednak jak się wyróżnić na tle konkurencji? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w poradniku Agencji NPROFIT dostępnym tutaj.

Kampania #bądźwidoczny została przygotowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które znalazły się w niestabilnej sytuacji, wywołanej przez pandemię koronawirusa. Wiele firm musiało zmodyfikować swoje plany, zdecydować się na szybką reorganizację, czy zmianę profilu działalności. Agencja NPROFIT podpowiada jak wyróżnić się w Internecie.  Z uwagi na zainteresowanie przedsiębiorców w 2021 roku odbędzie się II edycja kampanii. Obok Agencji NPROFIT do grona organizatorów dołączy również platforma Terdeals.com.

Organizator kampanii

Agencja NPROFIT (nprofit.net) świadczy usługi w oparciu o naukową metodę SEO. Od ponad 11 lat pomaga pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Kilkudziesięcioosobowy inmiędzynarodowy zespół specjalistów posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie marketingu internetowego, oferuje między innymi prowadzenie procesu pozycjonowania, kampanii Google Ads, działania z zakresu PR, czy promocji w mediach społecznościowych. Jakość usług potwierdza ranking e-Gazele Biznesu, czyli zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce, w którym Agencja NPROFIT znalazła się już po raz piąty. NPROFIT przestrzega zasad etyki w biznesie i – co ważne – funkcjonuje także w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera zarówno lokalne organizacje charytatywne, jak i ogólnopolskie inicjatywy.

Partnerem kampanii jest Collegium Da Vinci. Collegium Da Vinci w Poznaniu – uczelnia ludzi ciekawych, jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce o profilu praktycznym. W czerwcu 2021 roku minie 25 lat, odkąd jest ona pionierem na rynku pod względem jakości praktycznego kształcenia. Tworzy programy studiów, wzorowane na światowych standardach, wyprzedzając trendy na rynku edukacyjnym w kraju. W ofercie uczelni są studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia. Ciekawe kierunki studiów są tworzone we współpracy z pracodawcami i ponad 200 partnerami biznesowymi. Collegium Da Vinci przyświeca siedem zasad życia i nauki Leonarda da Vinci, które prowadzą do odkrycia i pełnego wykorzystania własnego potencjału. Najważniejsza z nich jest ciekawość, która popycha do ciągłego rozwoju.

 • Aktywizacja NEET

Aktywizacja NEET na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego trwa realizacja projektu pt: „Aktywizacja NEET” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019-30.06.2020r.

Uczestnikami projektu są wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020 (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 SZOOP PO WER 2014-2020). Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób (60K i 40M) w tym co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach i 30% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Grupę docelową tworzą:

 • 60 Kobiet i 40 Mężczyzn to osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,
 • 1 Kobieta 1 Mężczyzna to osoby z niepełnosprawnościami
 • 30 Kobiet i 20 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 18 Kobiet i 12 Mężczyzn to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Szkolenia zawodowe
  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy- pozwolą na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie deficytowym(wg Barometru Zawodów najbardziej aktualnego na dzień składania wniosku o dofinansowanie) w województwie lub powiecie zamieszkania danej osoby. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 4. Płatnych 3 miesięczny staży zawodowy. Program stażu będzie zgodny z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie, przez cały okres realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

 1. Zebranie formularzy- dokumenty będą zbierane w biurze projektu.
 2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
 3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki:
 • zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze- 1 pkt.,
 • wykształcenie na poziomie ISCED 3- 2 pkt.
 1. Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących( w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
 2. Utworzenie listy rezerwowej(szeregowanie analogiczne).
 3. Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy)

Wszelkie informacje dot. możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie, dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 , email: torun@euro-konsult.pl

Z poważaniem
Koordynator projektu
Justyna Purc

 • Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Jak myślisz co porabia święty Mikołaj z rodziną kiedy nie przygotowuje świąt, czyli „Zwykły dzień z życia świętego Mikołaja i jego rodziny”. To temat, który wyjątkowo mocno poruszył wyobraźnię i wzbudził bardzo duże zainteresowanie.  Do konkursu zgłoszono aż 95 wyjątkowych prac plastycznych. Komisja konkursowa miała wyjątkowo trudne zadanie. Po długich obradach udało się wyłonić zwycięzców i przyznać wyróżnienia następującym osobom:

W kategorii wiekowej od 0 do 6 lat :
I miejsce- Jan Więcławski
II miejsce- Pola Kozieł
III miejsce- Kacper Boruciński
III miejsce- Michał Malkowski
wyróżnienia:
Zosia Sikora
Lena Jaskot
Anna Pliszka
Witold Burniewicz

W kategorii wiekowej od 7-9 lat:
I miejsce- Maja Zając
II miejsce- Zosia Chamela
III miejsce- Blanka Ordak
wyróżnienia:
Bartek Kamiński
Maks Trojanowski
Zuzanna Malkowska

W kategorii wiekowej od 10 do 100 lat:
I miejsce- Zuzanna Owczarczyk
II miejsce- Joanna Woźniak
III miejsce- Natalia Sikora
III miejsce Monika Jędrzejewska
wyróżnienia:
Jakub Parzyszek
Wiktoria Izdebska
Kacper Zając

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konkursie.

 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe

Zasiłki i finansowe wsparcie dla przedsiębiorców

9 grudnia w godz. od 9.00 do 11.00 będzie można porozmawiać z ekspertem ZUS o świadczeniach chorobowych za okres kwarantanny lub izolacji, a także o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Dzwoniąc pod numer telefonu 56 498 35 81 będzie można dowiedzieć się m.in.

 • jak uzyskać informację o nałożonej kwarantannie lub izolacji (nowa funkcjonalność na Platformie Usług Elektronicznych ZUS)
 • jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty świadczeń chorobowych za czas kwarantanny lub izolacji,
  a jakie do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Z kolei klienci zainteresowani przepisami związanymi z Tarczą Branżową i możliwością zwolnienia ze składek, uzyskania świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia postojowego mogą skorzystać z telefonicznego dyżuru eksperckiego. Odbędzie się on 9 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 81 oraz 10 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 56 610 94 42. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Toruński oddział ZUS organizuje również 11 grudnia teleporady m. in. dla podopiecznych Centrum Caritas w Toruniu. Będzie to okazja, aby bez wychodzenia z domu zapytać o emeryturę, rentę, czy o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, inaczej nazywane 500+ dla osób niesamodzielnych. Eksperci ZUS będą dyżurować pod numerem telefonu 56 610 94 42.

Warto wiedzieć

Informacje na temat bezpłatnych szkoleń, dyżurów telefonicznych prowadzonych przez oddziały ZUS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego można znaleźć na stronie internetowej ZUS www.zus.pl w zakładce „Szkolenia i wydarzenia”. Wpisując miejscowość, w której znajduje się oddział bądź inspektorat ZUS, można znaleźć ofertę bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez ZUS dla swoich klientów.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zapytaj eksperta ZUS

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek? Jak ZUS rozliczy nadpłatę i kiedy ją wypłaci? Czy nadpłata się przedawnia? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać 7 grudnia w godz. 9.00-11.00 pod numerem telefonu 56 450 69 47. Natomiast dzwoniąc pod numer telefonu 502 008 497 w godz. 9.00-12.00 będzie można zapytać eksperta o  prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać świadczenie. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei 8 grudnia odbędzie się dyżur telefoniczny, podczas którego eksperci udzielą szczegółowo wyjaśnień na temat zasad i warunków przyznania renty rodzinnej. W godz. 9.00-11.00 pod numerem telefonu 502 008 688 będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • kto jest uprawniony do renty rodzinnej i jaka jest jej wysokość,
 • kiedy ZUS wypłaci rentę rodzinną,
 • kiedy ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłatę renty,
 • czy można zrezygnować z renty rodzinnej.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wzrosła liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych

Rośnie liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych. Tylko we wrześniu i październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 62,3 tys. zasiłków pogrzebowych. W województwie kujawsko-pomorskim liczba ta sięgnęła prawie 3,2 tys. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych w całym kraju była niższa o 11 proc., natomiast w naszym regionie o 10 proc. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zasiłek pogrzebowy to nic innego jak zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. O wypłatę świadczenia mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także ktokolwiek inny jeżeli wykaże, że poniósł koszty związane z pochówkiem. Może to być np. sąsiad osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. – mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku.  Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł. W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.  – dodaje rzeczniczka.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Chyba, że zgłoszenie wniosku w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej. Wówczas prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

 W tym trudnym czasie, jakim jest epidemia, chcemy pomóc naszym klientom w dopełnieniu formalności przy składaniu wniosków o zasiłek pogrzebowy. Jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, ZUS pozyska go we własnym zakresie elektronicznie. Stanie się to jednak tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu zgonu, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane zmarłego, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy tj. imię i nazwisko, numer PESEL,  datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejscowość zgonu. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Webinarium i dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców

Już we wtorek, 8 grudnia o godz. 9.00 Oddział ZUS w Toruniu organizuje szkolenie online dla klientów. Jego tematem będzie „Mały ZUS Plus - dla małych firm”. W trakcie bezpłatnego webinarium eksperci ZUS wskażą możliwe ulgi w opłacaniu składek. Wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi, a także jakie są skutki opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne lub ich niepłacenia w ogóle. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 Zapisy na webinarium przyjmowane są do 7 grudnia do godz. 12.00 na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Dodatkowo ZUS organizuje dyżur telefoniczny  o tematyce ulg w opłacaniu składek. Odbędzie się on 11 grudnia w godz. od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 56 450 69 24 oraz pod numerem 56 450 69 17. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do 24 grudnia dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Okres, do kiedy będzie wypłacany zasiłek został przedłużony do 24 grudnia. Można się o niego starać, m.in w razie zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19 lub gdy te placówki są otwarte, ale nie mogą zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania. Ze świadczenia mogą korzystać także medycy, którzy nie skorzystają z opieki zapewnionej przez szkołę.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ze świadczenia można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. – mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zasiłek dla osób zatrudnionych w służbie medycznej

Szkoły podstawowe mają obowiązek zorganizować opiekę w szkole dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice, którzy chcą z tego skorzystać, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. To jest udogodnienie, a nie obowiązek. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki zapewnionej przez szkołę i zostanie ze swoją pociechą w domu, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na tych samych zasadach co pozostali rodzice. - informuje Krystyna Michałek.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Do wypłaty zasiłku będzie potrzebne oświadczenie rodzica o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Należy je złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy lub zleceniodawcy). Osoba prowadząca własną firmę takie oświadczenie składa w ZUS. Może to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest na stronie www.zus.pl.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 80/12/2020

Toruń, dnia 03.12.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 80/12/2020


Zjawisko: opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 16:00 dnia 03.12.2020r. do godz. 09:00 dnia 04.12.2020r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

07.12.2020

09.00-13.00

Stacja Jagiellońska obw. przy Kaszowniku 19 Toruń ulice Grudziądzka, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Stefana Czarnieckiego

08.00-12.00

Stacja Stary Toruń Stary Toruń ulice Cedrowa, Sołecka, Szeroka, Toruńska

07.30-10.30

 Stacja Leśna 2 obw .Kraszewskiego 54 Toruń ulice Bażyńskich, gen. Józefa Bema, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

07.00-12.00

Stacja Grzywna 1 obw.100/200

07.00-09.00

Stacja Nawra 3,6,Izabelin

11.30-14.30

Stacja Fort 15 obw. Grzybowa

 

12.00-15.00

Stacja Topolowa Toruń ulice Bukowa, Marii Skłodowskiej-Curie

08.12.2020

08.00-14.00

Stacja C. Skłodowskiej  2

07.00-11.00

Stacja Kozacka 1 Toruń ulice Koniuchy, Kozacka

11.30-14.30

Stacja Poniatowskiego Toruń ulica św. Jakuba

07.00-10.30

Stacja Mlewo 3 obw. 100

08.00-12.00

Stacja Papowo 15

12.00-14.00

Stacja Wodociągi 1 Chełmża

09.12.2020

10.00-14.00

Stacja Czarne Błota 20 obw.200 Czarne Błoto ulice Prosta, Spacerowa

08.00-11.00

Stacja Watzenrodego 11 Toruń ulica Jana Michała Hubego

08.00-12.00

Stacja Górsk 8 obw. RSP

12.00-14.00

Stacja Witosa Chełmża Chełmża ulice Bydgoska, Spokojna, Stanisława Zagrodzkiego, Wincentego Witosa

08.30-12.30

Stacja Kuczwały 8

10.12.2020

07.00-09.00

Stacja Włocławska 1,4 , Toruń ulice Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Diamentowa, gen. Józefa Dwernickiego, Łódzka, Perłowa, Rubinowa, Rypińska, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Włocławska

08.00-12.00

Stacja Łysomice 9 obw.800

08.00-15.00

Stacja Papowo 5 obw.200

07.30-12.00

Stacja Mirakowo 3 obw.400

12.00-14.00

Stacja ZDZ Chełmża Chełmża ulice Bydgoska, Piastowska, Wincentego Witosa

11.12.2020

07.30-13.00

Stacja Czerniewice 2 Brzoza ulice Leśna, Łódzka, Toruń ulice Kolejowa, Łódzka, Matysiaków, Miodowa, Przy Torze, Pszczelna, Radosna, Wiśniowa, Zdrojowa

12.00-14.00

Stacja Kowalewo Kino Kowalewo Pomorskie ulice 1 Stycznia, Dworcowa, Młyńska

09.00-14.00

Stacja Brąchnówko 4

09.00-09.30

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

13.00-14.0

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

Nowe kwoty przychodu od 1 grudnia 2020 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 01 grudnia 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 618 zł 30 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. (5 168 zł 93 gr).

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 12 listopada 2020 r. poz. 1030/.
 • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 listopada 2020 r. poz. 1055/.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Nowe numery telefonu do ośrodka zdrowia w Łysomicach

SPZOZ w Łysomicach informuje o nowych numerach telefonu funkcjonujących w ośrodku zdrowia od 2 grudnia.

ul. Agrestowa 6
56 649-57-34
798 456 764

ul. Warszawska 10
798 497 053

W nowym Ośroku Zdrowia w Łysomicach, który będzie funkcjonował od 21.12.2020 roku

ul. Łąkowa 3
56 649 57 34
798 456 764

Z doradcą ds. ulg i umorzeń można już porozmawiać online

E-wizyty w ZUS-ie z każdym z dniem stają się coraz bardziej popularne. Z tej szybkiej i bezpiecznej formy kontaktu skorzystało ponad 9 tys. klientów, a ich liczba systematycznie rośnie. W trakcie wideorozmowy z pracownikiem ZUS można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków, czy prowadzeniem firmy, ale również porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń.

E-wizyta to wideospotkanie z ekspertem ZUS, dzięki któremu można załatwić większość spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą. W województwie kujawsko-pomorskim z e-wizyty w ZUS skorzystało już blisko 460 klientów w tym 250 wideorozmów przeprowadzili eksperci bydgoskiego oddziału i 206 eksperci toruńskiego oddziału. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W całym kraju z e-wizyty skorzystało ponad 9 tys. klientów. Zadawali pytania dotyczące przede wszystkim emerytur i rent (2,8 tys.), zasiłków (2,5 tys.) oraz kwestii związanych z prowadzeniem firmy, w tym także pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej (2,3 tys.). Ponad 1,3 tys. osób chciało potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych. Od poniedziałku, 23 listopada podczas e-wizyty z ekspertem ZUS można omówić również sprawy z zakresu ulg i umorzeń. Podczas wideorozmowy doradca na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazuje mu najdogodniejsze warunki spłaty zadłużenia. Może zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności czy zawieszenie postępowania egzekucyjnego. –wyjaśnia rzeczniczka.

Trzeba pamiętać, że w każdej chwili można anulować termin e-wizyty. Wystarczy kliknąć w link „anuluj wizytę” w wiadomości e-mail otrzymanej z ZUS. Dzięki temu z wolnego terminu będzie mógł skorzystać ktoś inny.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorco nie przegap terminu! Tylko do 30 listopada możesz złożyć wniosek o zwolnienie ze składek  

Jeszcze kilka dni mają przedsiębiorcy z branży turystycznej, wystawienniczej i estradowej na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składki za lipiec, sierpień i wrzesień 2020r. Do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim ZUS umorzył składki za te miesiące na kwotę ponad 1,7 mln zł. W całym kraju kwota umorzonych składek przekroczyła 50,5 mln zł.

Do końca listopada można starać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy branżowej. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw. Do tej pory o umorzenie składki za lipiec wnioskowało 221 przedsiębiorców z naszego regionu, za sierpień – 237 i za wrzesień -258. Kwota umorzonych składek za te miesiące przekroczyła 1,7 mln zł. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o zwolnienie jest prowadzenie przed 30 czerwca 2020 r. przeważającej działalności na podstawie kodów PKD, które obejmuje tarcza. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, w stosunku do tego samego miesiąca w 2019r.  Aby skorzystać ze zwolnienie trzeba było również do 2 listopada
(ze względu na to, że ostatni dzień października przypadał na dzień wolny od pracy) przekazać do ZUS-u deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku. 
Nie dotyczy to przedsiębiorców zwolnionych z ich składania.- wyjaśnia rzeczniczka.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć najpóźniej 30 listopada 2020 r. Trzeba to zrobić wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Emerytura na konto coraz popularniejsza

Większość emerytów i rencistów woli dostawać świadczenia z ZUS na rachunek bankowy. Ten sposób wybrało 77,6 proc. seniorów z toruńskiego oddziału ZUS i 74,6 proc. z bydgoskiego oddziału ZUS. Pozostali dalej korzystają z usług listonosza.

Od kilku lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Dziś już 73 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. było to 45 proc. a w 2010 r. - 56 proc. Wśród osób korzystających z kont przeważają panie. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (56 proc.) oraz renty socjalne (57 proc.). – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Konto w banku to większe bezpieczeństwo dla seniorów. Szczególnie teraz, gdy preferowane są płatności bezgotówkowe. To również ogromne oszczędności dla budżetu państwa. Za przekaz pocztowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zapłacić 7,12 zł, natomiast za przelew bankowy instytucja wydaje jedynie 6 groszy. Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a emeryt jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.- mówi rzeczniczka.

Oba sposoby otrzymywania świadczeń mają swoich zwolenników, ale co ciekawe, wskaźnik osób korzystających z usług bankowych zdecydowanie rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn – 78 proc. Te osoby mają już inne przyzwyczajenia w zarządzaniu swoimi pieniędzmi.  W trakcie zatrudnienia większość z nich korzystała już z usług banku. Przyzwyczaili się do opłacania rachunków poprzez bankowość internetową czy do płacenia za zakupy kartą płatniczą. Zarządzanie pieniędzmi przy udziale banków jest wręcz dla nich naturalne. Przechodząc na emeryturę nie chcą rezygnować z tych możliwości. Bank oznacza także swobodny dostęp do pieniędzy, również podczas urlopu. – tłumaczy Krystyna Michałek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawia decyzję o wyborze formy otrzymywania emerytury i renty swoim świadczeniobiorcom. Zachęca jednak, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń
w formie przelewów. Brak większej gotówki w domu ochroni seniorów przed kradzieżą oraz niektórymi oszustwami.

Aby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy należy złożyć w ZUS wniosek EZP. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez Platformę Usług elektronicznych ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy- Gminny Konkurs

W okresie Bożonarodzeniowym we wszystkich Gminnych Bibliotekach Publicznych mieliśmy możliwość zaprosić Państwa co rok na warsztaty, podczas których każdy uczestnik wykonanywał własnoręcznie tradycyjny stroik świąteczny. W tym roku niestety nie mamy takiej możliwości. Jednak nie poddajemy się i zachęcamy Państwa do wykonanywania stroików w Waszych domach.

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na " Najpiękniejszy Stroik Świąteczny" 

 

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika świątecznego.
 3. Konkurs ma na celu:
  - propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia
  - stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej
  - powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych
  - rozwijanie wrażliwości artystycznej
 4. Warunki udziału w konkursie:
  - wykonanie stroika świątecznego o dowolnej wielkości i kształcie
  - możliwość zastosowania dowolnych technik
  - preferowane użycie materiałów naturalnych
  - wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu
  - prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w terminie od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku.
 5. Nagrody
  laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody- vouchery pieniężne
  I miejsce- voucher pieniężny o wartości 300 zł
  II miejsce- voucher pieniężny o wartości  200 zł
  III miejsce- voucher pieniężny o wartości  100 zł
 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone 14 grudnia 2020 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl . Przy ocenie stroików Komisja weźmie pod uwagę estetykę wykonania, oraz walory artystyczne pracy
 7. Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. , Nr 24, poz. 83) Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 8. Konkursowe stroiki przechodzą na własność Organizatora

 

 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Spis Rolny - konkurs dla gmin

Główny Urząd Statystyczny realizuje konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Jest to działanie promocyjne na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na terenie których znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r., a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2020 r.

Wszystkie informacje, w tym Regulamin oraz adresy na jakie należy wysłać zgłoszenie, dostępne są na stronie internetowej Powszechnego Spisu Rolnego. Koordynatorami konkursu na terenie województw są Urzędy Statystyczne.

Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród, wśród których są komputery, dyski twarde, głośniki bluetooth, tablety itp. Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznają w każdym województwie po jednej nagrodzie specjalnej. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia 2020 r., a ich lista zostanie opublikowana na stronie Powszechnego Spisu Rolnego.

 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS
 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

30.11.2020

08.00-12.00

Stacja Glinki 4 , Toruń ulica Poznańska

08.00-12.00

Stacja Mała Nieszawka 35 obw. 200 Mała Nieszawka ulica Wodociągowa

10.30-14.30

Stacja Wodomierze obw. Bydgoska 112 Toruń ulice Bydgoska, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szosa Bydgoska, Zygmunta Krasińskiego          

07.00-09.00

Stacja Nawra 3,6,2,Izabelin

10.00-14.00

Stacja Kawęczyn 13 obw.200

08.30-11.00

Stacja Złotoria 1 obw.100 Toruńska Boisko Stary Toruń , Złotoria ulice Ciechocińska, Flisacka, Pocztowa, Sportowa, Szkolna, Toruńska, Wiśniowa, Wodniacka

11.30-14.30

Stacja Fort 15 obw. Grzybowa, Toruń Grzybowa

01.12.2020

10.00-14.00

Stacja Freytaga  obw. 400 Toruń ulica Adama Freytaga

07.30-10.30

Stacja Silno 3 obw.600

08.30-12.30

Stacja Gronowo 3 obw.100 Brzeźno , Gronowo

02.12.2020

07.30-10.30

Stacja Leśna 2  obw. Kraszewskiego 54 Toruń ulice Bażyńskich, gen. Józefa Bema, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

08.00-17.00

Stacja Włocławska 2 Toruń ulice Czerniewicka, Turkusowa, Włocławska

08.00-09.30

Stacja Włocławska 1,4,Turkusowa Toruń ulice Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Diamentowa, gen. Józefa Dwernickiego, Jaspisowa, Łódzka, Perłowa, Rubinowa, Rypińska, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Włocławska

12.00-15.00

Stacja Toruńska Chełmża,  Chełmża ulice Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszki, Toruńska

10.00-14.00

Stacja Wały Zawały 1 obw.400,  Dobrzejewice , Zawały

03.12.2020

08.00-12.00

Stacja Kniaziewicza 2 Toruń ulica gen. Józefa Hallera

10.00-14.00

Stacja Kaszczorek 16 obw.300

04.12.2020

10.00-14.00

Stacja Owsiana 1 Toruń ulice Brzoskwiniowa, Owsiana, Przylaszczkowa, Rodzynkowa, Zbożowa

07.00-18.30

Stacja Łążyn k/Rzęczkowa 13

07.30-09.00

Stacja Zarośla Cienkie 8 , Łążyn k/Rzęczkowa 9,8,10,7,6,12,11,13,Bierzgłowo 4 , Słomowo PGR, Dębiny 5,8,4,Wybczyk 1,2,Siemoń 1,8,7,11,10

17.00-18.30

Stacja Zarośla Cienkie 8 , Łążyn k/Rzęczkowa 9,8,10,7,6,12,11,13,Bierzgłowo 4 , Słomowo PGR, Dębiny 5,8,4,Wybczyk 1,2,Siemoń 1,8,7,11,10

10.00-14.00

Stacja Górsk 1 obw. Stary Toruń , Górsk ulica Nadwiślańska, Stary Toruń ulica Szeroka

08.30-11.30

Stacja Kaszczorek 3,5,6,8,9,10,12Toruń ulice Balladyny, Dożynkowa, Dyngusowa, Gościnna, Kubusia Puchatka, Ładna, Mistrza Twardowskiego, Przyjaciół, Przyjemna, Rodzinna, Serdeczna, Smocza, Szczęśliwa, Śliczna, Urocza, Wakacyjna, Zakosy, Złotej Rybki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 77/11/2020

Zjawisko: Gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 21:00 dnia 25.11.2020 r. do godz. 9:00 dnia 26.11.2020 r.

Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, lokalnie marznące, miejscami ograniczające widzialność do 100 m

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS

ZUS uruchomił kolejną usługę dla swoich klientów, czyli telefoniczną rezerwację wizyty w wybranej przez siebie placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można zarezerwować w dogodnym dla siebie terminie. To kolejne ułatwienie, które zwiększy bezpieczeństwo obsługi klientów w czasie pandemii.

Od 20 listopada klienci ZUS mogą umawiać się telefonicznie na spotkanie z ekspertem w wybranej przez siebie placówce ZUS. To nowe udogodnienie, szczególnie dla tych osób, które nie mają założonego profilu na Platformie Usług Elektronicznych. – Możliwość umawiania wizyt na konkretny dzień i godzinę była dostępna w ZUS już od dawna. Jednak z rezerwacji wizyty mogli skorzystać klienci, którzy mieli swoje konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Teraz wizytę zarezerwuje każdy, niezależnie od tego, czy ma już konto na PUE. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby umówić wizytę w jednej z placówek Oddziału ZUS w Bydgoszczy, należy zadzwonić pod numer 523 418 126. Rezerwacja wizyt w placówkach Oddziału ZUS w Toruniu odbywa się pod numerem 502 008 635.

Podczas rezerwacji wizyty trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta, sprawę, jaką chce się omówić z ekspertem ZUS oraz podać dzień i godzinę wizyty. Następnie na podany podczas rozmowy numer telefonu przyjdzie wiadomość SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr, które należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków w placówce ZUS.

Ważna informacja dla osób, które będą rezerwować terminy wizyt telefonicznie. Na spotkanie w ZUS można umówić się maksymalnie 6 dni przed jej terminem. – dodaje rzeczniczka

Nowa usługa zwiększa bezpieczeństwo i komfort naszych klientów. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji epidemicznej. - Pamiętajmy, że wizyty w ZUS odbywają się przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego, co oznacza zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób, zakryte maseczką lub przyłbicą usta i nos a także dezynfekcję rąk przed wejściem na salę - przypomina rzeczniczka.

Z naszym ekspertem można także porozmawiać on-line bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić się na e-wizytę. Z tego rozwiązania w naszym regionie skorzystało do tej pory 370 osób.-informuje Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia.

Każdy emeryt czy rencista może dorobić do swojego świadczenia i wiele z nich na to się decyduje. Niektórzy jednak muszą być czujni i kontrolować czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Najnowsze będą obowiązywać od początku grudnia 2020r. do końca lutego 2021r. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia to kwota 3618,30 zł brutto.  Wypłata świadczenia może być również zawieszona jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 6719,70 zł brutto. – wyjaśnia rzeczniczka.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3618,30zł do 6719,70zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł brutto przychodu.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który stanowi  podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku renty socjalnej wpływ na zawieszenie mają również kwoty podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat lub 65 lat mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum. Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.  – informuje Krystyna Michałek.

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow. 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy też dla medyków

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać medycy, którzy zostaną w domu, aby opiekować się dzieckiem i tym samym zrezygnują z zapewnionej opieki przez szkołę. Tak wynika z najnowszej interpretacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Obowiązek zapewnienia przez szkoły opieki nad dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest uprawnieniem i udogodnieniem dla rodziców, którzy chcieliby pracować. - Jednak rodzice nie muszą z tego udogodnienia skorzystać. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki nad dzieckiem zapewnionej przez szkołę i zostanie w domu, aby opiekować się dzieckiem, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Natomiast jeśli skorzysta z opieki w szkole, to już zasiłku nie otrzyma. -  informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej). Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. – dodaje rzeczniczka

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS zaprasza na bezpłatne webinarium

Z jakich ulg można skorzystać w spłacie należności wobec ZUS, to temat najbliższego webinarium organizowanego przez toruński oddział ZUS. Odbędzie się ono 30 listopada o godz. 9.00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.  Zapisy na webinarium są przyjmowane do 27 listopada na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie webinarium będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • jakie są rodzaje pomocy w spłacie zaległości wobec ZUS - ze szczególnym uwzględnieniem ulg
  w okresie pandemii,
 • kiedy i jak można złożyć wniosek o ulgę,
 • gdzie i kiedy można skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń,
 • jakie są korzyści dla płatnika z podpisanych umów z ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Mikołajkowy Konkurs Plastyczny

Jak myślisz co porabia święty Mikołaj z rodziną kiedy nie przygotowuje świąt, czyli
„Zwykły dzień z życia świętego Mikołaja i jego rodziny”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Łysomice do udziału w Mikołajkowym Konkursie Plastycznym.
Mamy nadzieję, że niecodzinny temat konkursu pozwoli uruchomić wyobraźnię i stworzyć nietuzinkową pracę plastyczną- dowolną techniką, w formacie A3, lub A4.
Jak myślisz, co święty Mikołaj porabia ze swoją rodzinką, kiedy ma urlop? 

Konkurs skierowany do mieszkańców naszej Gminy w następujących kategoriach wiekowych:
- od od 0 do 6 lat
- od 7 do 9 lat
- od 10 do 102 lat

Prace konkursowe można przesyłać w następujący sposób:
- wstaw zdjęcie swojej pracy w komentarzu pod postem na oficjalnym fanpage FB Gmina Łysomice, który ukaże się 23 listopada
- zdjęcie pracy na adres mailowy j.paczkowska@lysomice.pl

Czekamy na Wasze prace do 3 grudnia 2020 roku, wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Mikołajki 6 grudnia.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Jak myślisz co porabia święty Mikołaj z rodziną kiedy nie przygotowuje świąt, czyli
„Zwykły dzień z życia świętego Mikołaja i jego rodziny”

 1. Organizatorem konkursu plastycznego  jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej pomysł uczestnika na pracę związaną z tematem konkursu.
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach wiekowych:
  - od od 0 do 6 lat
  - od 7 do 9 lat
  - od 10 do 102 lat
 5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową, wykonaną  wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 6. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice, który ukaże się w dniu 23.11.2020r
  w terminie do 3 grudnia 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 7. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 8. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 9. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz na oficjalnym fanpage FB Gmina Łysomice.

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą. Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji,  wykazywania się szeroką wiedzą i umiejętnościami. Jest to szlachetna i ofiarna służba.

W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim pracownikom GOPS wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy Łysomice

       Robert Kożuchowski                            Piotr Kowal

 

Konkurs graficzny na LOGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Zbliża się otwarcie nowoczesnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach. W związku z tym przygotowaliśmy dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego specjalny konkurs - „Logo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach”. Chodzi o przygotowanie materiałów, które przedstawiają pomysły na znak graficzny nowej placówki. Najlepsza z nadesłanych prac, wybrana przez Komisję Konkursową, zostanie wykorzystywana jako LOGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach i prezentowana będzie w Internecie, na materiałach promocyjnych, folderach oraz na innych polach działania związanych z SPZOZ.

Prace biorące udział w konkursie muszą spełnić następujące kryteria

 • być niepowtarzalne i oryginalne,
 • być niezależne od środków powielania (uniwersalna) i łatwe do skalowania,
 • praca może być wykonana w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania, w tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów i rodzaju techniki artystycznej,
 • być zgodna z wytycznymi,

Za pracę artystyczną (konkursową) rozumiana jest grafika, rysunek, fotografia, ilustracja łącząca kilka metod kreacji, zgłoszona przez Uczestnika do udziału w Konkursie, zwana dalej pracą konkursową. Prace konkursowe w formie grafiki komputerowej należy dostarczyć na płycie CD w formacie jpg, lub png, prace analogowe (plastyczne) należy dostarczyć w oryginale. Format takiej pracy to A3 lub A4.

Zgłoszenie do konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio, przesłaniu na adres j.paczkowska@lysomice.pl, lub przesłaniu listownym pracy konkursowej, zawierającej projekt znaku graficznego (LOGO) na adres Gmina Łysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączniku.

Konkurs trwa od 20 listopada do 20 grudnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową nastąpi do końca grudnia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

Gmina Łysomice liderem czystego powietrza

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Łysomice otrzymała wyróżnienie w III edycji Konkursu EKO-ORŁY 2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który został objęty Honorowym Patronatem przez Ministra Klimatu i Środowiska, Pana Michała Kurtykę.

Gmina Łysomice znalazła się w zaszczytnym gronie wyróżnionych w kategorii Ochrona powietrza - Lider Czystego Powietrza - gmina od 10 tys. do 20 tys. mieszkańców.

Prezes Zarządu WFOŚiG, Pan Ireneusz Stachowiak, w przesłanym liście, pogratulował wyróżnienia w tak prestiżowym wydarzeniu oraz podziękował za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy stanu środowiska w naszym województwie, zapraszając do dalszej współpracy z WFOŚiG.

 • Gmina Łysomice liderem czystego powietrza
 • Gmina Łysomice liderem czystego powietrza

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

23.11.2020

08.30-14.00

Stacja Rogówko 1 , Stacja Rogówko Działki 2,Rogówko Działki 1, Grębocin 14,29,1,4,2

08.30-09.30

Stacja Jedwabno 3,BRABANCJA,Rogówko 4,8,2,Brzezinko 2,3,1 , Młyniec5

13.00-14.00

Stacja Jedwabno 3,BRABANCJA,Rogówko 4,8,2,Brzezinko 2,3,1 , Młyniec5

24.11.2020

11.30-14.00

Stacja LUX-OLA,NOMET RÓWNINNA ,SERVITOR

08.30-10.30

Stacja Grabowiec 1,7,3HYDROFORNIA

10.00-14.00

Stacja Małszyce 4 obw.600

25.11.2020

08.00-12.00

Stacja Lulkowo 6 obw.300

10.00-14.00

Stacja Mierzynek 1 obw.100

10.00-14.00

Stacja Witosa obw. Kończewice

08.30-12.30

Stacja Pruska Łąka 1 obw.100

26.11.2020

10.00-14.00

Stacja Małszyce 6 obw.400

08.30-15.00

Stacja Mała Zławieś 1

08.30-09.30

Stacja Skłudzewo Doły 1,2,Zławieś Mała 5,7,Rzęczkowo 5,12,Rzęczkowo Doły

13.30-15.00

Stacja Skłudzewo Doły 1,2,Zławieś Mała 5,7,Rzęczkowo 5,12,Rzęczkowo Doły

27.11.2020

07.30-10.30

Stacja Leśna 2 obw. Kraszewskiego 54

10.00-14.00

Stacja Owsiana obw. Rodzynkowa

08.00-14.00

Stacja Smogorzewiec 5

10.00-14.00

Stacja Zakrzewko 1 obw. Tylice

09.00-13.00

Stacja Brąchnówko 4  obw.100

09.00-09.30

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

13.00-14.00

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

08.00-11.00

Stacja Zapolex, Chłopickiego , Toruń ulice gen. Józefa Bema, gen. Józefa Chłopickiego, gen. Józefa Sowińskiego, Plac Pokoju Toruńskiego

 

Telefoniczny dyżur z ekspertami ZUS

Zakład Ubezpieczeń regularnie organizuje porady telefoniczne dla swoich klientów. Jeszcze w listopadzie toruński oddział ZUS wraz z podległymi jednostkami terenowymi w planie ma sześć telefonicznych dyżurów. Dotyczyć one będą: Tarczy 5.0, zasiłków chorobowych, emerytur dla rocznika 1953, korekt dokumentów ubezpieczeniowych czy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny.

Pierwsze dwa dyżury odbędą się 23 listopada w godz. od 9.00 do  11.00. Dzwoniąc pod numer 56 4506919 będzie można dowiedzieć się na temat podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Eksperci wyjaśnią m.in. zasady podlegania ubezpieczeniom uczniów i studentów po zakończeniu nauki, uzyskaniu tytułu licencjata/magistra. Wyjaśnią również, kiedy uczniowie i studenci pracujący na zlecenie nie podlegają ubezpieczeniom, a także jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu 26 lat. Z kolei pod nr. tel. 56 4506894 eksperci ZUS odpowiadać będą na pytania dotyczące korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. kiedy zrobić ponowne zgłoszenie, a kiedy należy dokonać korekty dokumentu. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O kwestie dotyczące emerytur osób z rocznika 1953 będzie można zapytać 24 listopada w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr. tel. 56 6109397. W trakcie tego dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. komu ZUS przeliczy świadczenie z „urzędu”, a kto musi pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Natomiast pod nr. tel.  54 230 73 82,  w godz. od 9.00 do 11.00 eksperci odpowiadać będą na pytania dotyczące instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, tj.: świadczenia postojowego, dodatkowego postojowego czy zwolnienia w opłacaniu składek.

 Ostatni listopadowy dyżur telefoniczny dotyczyć będzie prawa do świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny, izolacji, dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz wyrównania obniżonego zasiłku. Odbędzie się on 24 listopada w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr. tel. 54 2802835, a także 25 listopada w godz. od 10.00 do 12.00 pod nr.tel. 54 230 73 77. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

"Lekcje z ZUS" i olimpiada - w tym roku online

Tylko do 20 listopada szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać swoich uczniów do olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Uczniowie zmierzą się w pierwszym etapie olimpiady już  7 grudnia. Na laureatów olimpiady czekają cenne nagrody i indeksy na studia na wielu uniwersytetach. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Już po raz siódmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 323 tys. uczniów z całej Polski. Prawie połowa z nich wzięła udział w olimpiadzie z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W czasie 4 lekcji uczniowie dowiadują się, po co się ubezpieczamy, jakie świadczenia nam przysługują, kiedy jesteśmy ubezpieczeni, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak otworzyć firmę, opłacać składki i kontaktować się z ZUS-em elektronicznie. Ta wiedza pozwoli im świadomie, po zakończeniu edukacji, wkroczyć na rynek pracy.

W tym roku do „Lekcji z ZUS” w naszym regionie przystąpiło ponad 5,7 tys. uczniów z 71 szkół ponadpodstawowych. To właśnie oni mogą sprawdzić zdobytą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych podczas olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zgłoszenia do Olimpiady są przyjmowane do 20 listopada. Scan zgłoszenia można przesłać na adres mailowy do koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. W bydgoskim oddziale ZUS jest nim Joanna Karsznia mail: joanna.karsznia@zus.pl, a w toruńskim oddziale ZUS Sylwia Bratkowska-Gburek sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. Pierwszy etap olimpiady odbędzie się przez internet już 7 grudnia. Na zwycięzców etapu centralnego czekają cenne nagrody i indeksy na studia na wielu uniwersytetach. Tytuł laureata lub finalisty olimpiady od przyszłego roku szkolnego będzie też zwalniał uczniów z pisemnej części egzaminu zawodowego technika ekonomisty
i technika rachunkowości – dodaje rzeczniczka.

Więcej informacji o olimpiadzie można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz na facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nowa broszura Kasy „KRUS w liczbach”. Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników i domowników.

Kasa prezentuje nową broszurę statystyczną zawierającą najistotniejsze dane ukazujące skalę zadań realizowanych przez KRUS w latach 2017–2019.

Broszura „KRUS w liczbach” przedstawia najważniejsze informacje i dane statystyczne dotyczące ustawowej działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań prewencyjnych.

W ostatnich latach Kasa odnotowuje znaczny spadek liczby wypadków. Przyczynia się do niego wzrost świadomości zagrożeń w rolnictwie oraz konsekwentna realizacja celów prewencyjnych przez jednostki terenowe Kasy. Działania te wzmacnia także udział Kasy w międzynarodowej kampanii Wizja Zero.

Celem publikacji jest lepsze poznanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz idei odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury.

Informujemy również, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował broszurę dla tych, którzy mogą wnioskować o refundację składek. Broszura zawiera komplet informacji na temat możliwości refundacji oraz instrukcję wypełniania wniosków.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie nie dla każdego

Nie wszyscy rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada br. Zasiłku nie otrzymają rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ponieważ szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I-III. - mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzymają również rodzice, którzy mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko sami zdecydują, że dziecko zostanie w domu.  Zasiłek ten nie przysługuje także, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat, jak i nad starszymi dziećmi, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Ubezpieczony rodzic może z niego skorzystać m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku, gdy ta placówka, nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w związku z epidemią. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się zdalnie. – dodaje rzeczniczka.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19.

Zasiłek mogą również otrzymać ubezpieczeni rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii.  Zasiłek mogą również otrzymać, gdy taka placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Łysomice

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Łysomice trwają prace związane z budową nowoczesnej sieci światłowodowej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Inwestycja ta jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 101 208 800,00 PLN; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

ATEM POLSKA Sp. z o.o. działająca w imieniu Inwestora NEXERA Sp. z o.o. będzie realizować na terenie Gminy, Program Operacyjny Polska Cyfrowa polegający na dostarczeniu do osób prywatnych oraz firm, szerokopasmowego Internetu światłowodowego.

Budowa infrastruktury jest finansowana z funduszy Unii Europejskiej, w związku z czym nie będą Państwo ponosić kosztów związanych z jej budową.

Aby wykonać powyższe prace, muszą być uzyskane zgody właścicieli nieruchomości na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie należących do nich działek w formie umowy. Dlatego też, w imieniu spółki NEXERA, firma zwróci się do Państwa z prośbą o wyrażenie takiej zgody.

Ze względu na to, że prace są prowadzone w granicy działek prywatnych muszą być zawarte pisemne zgody z właścicielami działek. Zgody będą pozyskiwane przez pracowników Firmy Projektowej ATEM POLSKA Sp. z o.o. Każda osoba uprawniona do zawierania pisemnej zgody z właścicielami działek posiada oraz powinna mieć przy sobie do okazania pełnomocnictwo od Inwestora NEXERA Sp. z o.o.

Upoważniony do kontaktów z Państwem jest

Koordynator Inwestycji: Adrianna Rekiel (e-mail: adrianna.rekiel@atem.com.pl)

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budowy nowoczesnej światłowodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa znajdą Państwo pod adresem www.nexera.pl - i tu prosimy sprawdzać wszelkie informacje związane z budowaną infrastrukturą i jej zasięgiem.

Na tej stronie, na interaktywnej mapie można sprawdzić czy dany punkt adresowy jest w zasięgu NEXERY.

Znajdują się tam odpowiedzi na większość pytań, w tym również o dostępność Operatorów.

W przypadku gdy konkretnego adresu nie ma w zasięgu NEXERY proponujemy również odwiedzić stronę UKE, gdzie można zgłosić zapotrzebowanie na sieć szerokopasmową:

https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ w zakładce: ZGŁOŚ POPYT

 • Fundusze pomocowe Umów wizytę w urzędzie skarbowym - nowa usługa KAS rusza w całym kraju

Umów wizytę w urzędzie skarbowym - nowa usługa KAS rusza w całym kraju

Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

„Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych zapewnimy naszym klientom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale też podniesiemy bezpieczeństwo wszystkich: podatników i naszych pracowników – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

„Oczywiście przypominam, że wiele spraw można załatwiać online, zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając z nowej usługi lub telefonicznie" – dodaje szef KAS.  

Nowy model obsługi uruchomiliśmy pilotażowo latem tego roku w województwach podlaskim i wielkopolskim. Usługa została dobrze przyjęta przez podatników i już w październiku została wprowadzona w 5 kolejnych regionach, a od dzisiaj - 16 listopada - jest dostępna w całym kraju.

Jak się umówić na wizytę?

W województwie kujawsko- pomorskim już od dzisiaj podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 17 listopada włącznie. Wizytę można umówić:

 • przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego
 • telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego.

Podatnicy doceniają nową usługę

Ankieta przeprowadzona wśród podatników z województwa podlaskiego, w którym przeprowadzono pilotaż usługi, pokazała, że według 77 proc. ankietowanych wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy i zwiększa bezpieczeństwo. 72 proc. stwierdziło też, że elektroniczny formularz jest zrozumiały i czytelny.

Inne sposoby załatwiania spraw online

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.

E-wizyty w ZUS

E-wizyty w ZUS cieszą się dużym zainteresowaniem. Już ponad 5 tysięcy osób w całym kraju skorzystało z wideorozmowy z ekspertem ZUS. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej formy konsultacji skorzystało ponad 200 osób. 

Pierwsze e-wizyty w ZUS, czyli spotkania online ruszyły 19 października. W naszym regionie wideokonsultacje z pracownikami ZUS wprowadzono w dwóch terminach: od 29 października w Bydgoszczy i od 4 listopada w Toruniu. Teraz e-wizyta jest już dostępna we wszystkich placówkach ZUS w kraju.

Mieszkańcy regionu bardzo chętnie korzystają z rozmowy wideo z pracownikami ZUS. Taka rozmowa trwa około 20 minut i może ona dotyczyć praktycznie wszystkich spraw związanych z ZUS, od tych emerytalnych, rentowych, po zasiłki czy kwestie związane z prowadzeniem firmy. Najwięcej przeprowadzonych rozmów dotyczyło spraw związanych z emeryturami, rentami, zasiłkami czy też kwestiami, które nurtują przedsiębiorców. Sporo osób łączyło się online z ZUS w celu założenia lub potwierdzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych. - mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jak umówić e-wizytę?
Aby skorzystać z e-wizyty nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do internetu i sprzęt wyposażony w kamerkę i mikrofon np. smartfon, tablet czy komputer.  Umawianie wideorozmowy jest bardzo proste, wystarczy wejść na stronę interntową ZUS, odszukać zakładkę e-wizyta i kliknąć na link „Umów się na e-wizytę”. Rozmowę umawiamy w dogodnym dla siebie terminie i godzinie. Pierwszą rozmowę na każdy dzień roboczy można zamówić na godz. 9:00, a ostatnią na 14:05. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Nie możesz skorzystać z e-wizyty  - odwołaj
Jeśli ktoś nie może skorzystać z umówionej e-wizyty, w każdym momencie może z niej zrezygnować. Wystarczy kliknąć w link „Zrezygnuj z e-wizyty”, który znajduje się w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mógł umówić się ktoś inny, kto potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS. Nie odwołując spotkania, którego już nie potrzebujemy pozbawiamy inne osoby możliwości skorzystania w tym czasie z wideokonsultacji. Na ponad 8 tys. umówionych rozmów ponad 5 tys. odbyło się, 990 osób pamiętało, aby swoją e-wizytę anulować, ale niestety aż 1,8 tys. klientów nie pojawiło się na umówionym spotkaniu online. – informuje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

16.11.2020

08.00-12.00

Stacja Lubicz 15 obw.200 Lubicz Dolny ulice Akacjowa, Kolejowa, Konwaliowa, Sosnowa, Topolowa, Toruńska, Tulipanowa

08.00-12.00

Stacja Rozgarty 7 obw.200 Rozgarty ulice Długa, Kwiatowa, Polanka, Toruńska, Stary Toruń ulice Cedrowa, Szeroka, Toruńska, Wiosenna

10.00-14.00

Stacja Złotoria 10 obw.400 Złotoria ulice Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Leśna, Lipowa, Łokietka

17.11.2020

08.00-15.00

Stacja Wielka Nieszawka 2 Cierpice ulica Ogrodowa, Dybowo , Wielka Nieszawka ulice Toruńska, Wiślana

09.30-13.00

Stacja Sierakowo 2,3,5,6,7,Kowalewo PKP Słupowa , Srebrnik 1, 3 PGR ,6,4,7,2,5

08.00-09.30

Stacja Srebrniki 1

08.30-11.00

Stacja Wielka Zławieś 6 obw. Toruń Zławieś Wielka ulica Wiślana

11.30-14.30

Stacja Orzechowa obw. Malinowa Toruń ulice Jagodowa, Jesienna, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Polna, Porzeczkowa, św. Józefa, Truskawkowa, Wiosenna

18.11.2020

08.30-12.30

Stacja Rozgarty 15 obw. Podgórska Rozgarty ulice Brzoskwiniowa, Klonowa

19.11.2020

08.00-13.00

Stacja Gdańska 1 Toruń ulica Gdańska

08.00-15.00

Turzno 5 obw. 100  Turzno ulice Dworcowa, Gronowska, Okrężna, Sadowa, Toruńska, Wiosenna

 

Święto Niepodległości- wywieś flagę

Tegoroczne nasze Święto Niepodległości będzie inne niż zawsze. Nie oznacza to jednak, że nie możemy go uczcić.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia biało czerwonych flag.

Od dnia 10 kwietnia 2004 r. (dzień wejścia w życie ustawy z 20.02.2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej) każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego! Nastąpiło zatem poszerzenie obszaru wolności osobistej. Dlaczego z tej wolności nie korzystac. Przez ponad 50 lat było to zakazane. Można więc swoją polskość manifestować flagą każdego dnia, każdego dnia badźmy patriotami, nie ma dni nieodpowiednich. Jeśli jest Ci to bliskie, identyfikujesz się z tym, to zapraszamy Cię dołącz do nas i również wywieś flagę z okazji Święta Niepodległości.

Rozmiary flagi i warunki jej eksponowania
Obowiązujący format flagi to prostokąt o proporcjach 5:8 (np. 70 cm x 112 cm, 125 cm x 200 cm). Podzielona jest ona na dwa poziome pasy - biały i czerwony. Można też powiesić flagę pionowo. Należy wtedy pamiętać, że barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie lub przy drzewcu. Wśród warunków ekspozycji flagi wymienia się m.in.

 • 1. flaga musi być czysta, niepostrzępiona, jej barwy nie mogą być wyblakłe
 • 2. na zewnątrz budynku flaga powinna być eksponowana od świtu do zmierzchu. Pozostawiając ją na noc należy pamiętać, by byłą dobrze oświetlona
 • 3. flagi nie wywiesza się w dni deszczowe, podczas zamieci śnieżnych oraz przy bardzo silnym wietrze
 • 4. flaga nie może dotykać ziemi
 • 5. na fladze nie wolno umieszczać napisów, rysunków, znaków (choć dostępne są w handlu np. z napisem "Święto Niepodległości")

 Zachęcamy również do lektury aktualnego numeru gazetki wydawanej w Szkole Podstawowej w Turznie " Nowinki Turzeńskie" .Jest to specjalne wydanie zawierające ciekawe informacje związane z Dniem Niepodległości.

 

 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie

Jak ZUS pomaga firmom radzić sobie z finansowymi trudnościami?

W dobie pandemii wiele firm ma problemy z płynnością finansową.  Część firm skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek, świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy mają jeszcze do dyspozycji inne formy wsparcia jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej, a także odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Jedną z form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców, którzy w związku z koronawirusem mają trudności z terminowym opłaceniem składek w ZUS jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie ich na raty - bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020r. Nie ma przy tym znaczenia wielkość firmy czy od kiedy prowadzona jest działalność. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki uldze przedsiębiorca będzie mógł opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Ważne jest, kiedy przedsiębiorca złoży wniosek o taką ulgę. Jeżeli złoży go przed terminem płatności, to ZUS
nie naliczy żadnych odsetek za zwłokę. Jeśli wniosek złoży po terminie płatności składek - konieczne będzie naliczenie odsetek za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z lat ubiegłych, może złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty, ale już na ogólnych zasadach, gdzie będzie naliczona opłata prolongacyjna (dla składek, które dotyczą 2020 roku – już nie). – wyjaśnia rzeczniczka.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

ZUS na wniosek płatnika składek może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę należności za okres od stycznia 2020 r. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Nie ma przy tym znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności, co spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. – informuje Krystyna Michałek.

Doradca w ZUS pomoże

Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w każdej placówce ZUS. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. –wyjaśnia rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
 • Spotkanie informacyjne - Powszechny Spis Rolny - plakat.

Spis Rolny obowiązkiem każdego rolnika!

Do końca spisu pozostało zaledwie 21 dni. W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy jeszcze blisko 18 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 70%. Dlatego, żeby pomóc rolnikom, którzy jeszcze się nie spisali, organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy Microsoft Teams.

Spotkanie odbędzie się 12 listopada o godz. 10:00. Potrwa 60 minut.

Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.

 

Na kwarantannie praca zdalna albo chorobowe

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę mają prawo do wypłaty świadczenia za czas choroby pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości, czyli równocześnie pracować i pobierać „chorobowego”.

Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Przysługuje wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za okres choroby lub zasiłek chorobowy. Do wypłaty tych świadczeń nie jest w takim przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie.

Co ważne przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie na kwarantannie stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy – mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. - Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego - wyjaśnia.

Trzeba dodać, że czas, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza, bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie. Osoba na kwarantannie nie ma obowiązku występować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny. Ma do tego prawo, ale nie jest to obowiązek. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę zdalną – może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Natomiast nie może pracować i jednocześnie pobierać zasiłku chorobowego. – podkreśla Krystyna Michałek.

W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r., która jest w toku prac legislacyjnych, zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny. W takim przypadku jednak pieniądze za czas przebywania na kwarantannie należą się wyłącznie z tytułu wykonywania pracy zdalnej na rzecz pracodawcy. Tym samym osoba ta pozbawiona będzie prawa do zasiłku chorobowego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również w przypadku, gdy te placówki nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie. Zasiłku nie dostaną natomiast osoby, które pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19.

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. W tym przypadku chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.-dodaje rzeczniczka.

Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej).

Jak wystąpić z wnioskiem o zasiłek?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozmowa z rachmistrzem to Twój obowiązek!

Rachmistrz spisowy może się z Tobą skontaktować przez:

 • wywiad telefoniczny
 • wywiad bezpośredni

 

 • Rozmowa z rachmistrzem spisowym to twój obowiązek!

Skrzynki adresowe placówek terenowych KRUS w ePUAP

Kasa informuje, że na platformie ePUAP są udostępnione adresy do 118 placówek terenowych, za pomocą których można bezpośrednio przesyłać korespondencję do PT. Dodatkowo funkcjonuje 17 skrzynek: Centrala i 16 oddziałów regionalnych.

Wkrótce analogiczne skrzynki adresowe będą posiadały wszystkie placówki terenowe KRUS. Kasa zachęca do korzystania z tej formy kontaktu.

Adresy skrzynek ePUAP dla jednostek podległych OR KRUS w Bydgoszczy:

OR Bydgoszcz

PT Wąbrzeźno

/KRUSBydgoszcz/Skrytka ESP

/KRUSBydgoszcz/ptwabrzezn

PT Świecie

/KRUSBydgoszcz/ptswiecie

PT Żnin

/KRUSBydgoszcz/ptznin

PT Sępólno Krajeńskie

/KRUSBydgoszcz/ptsepolno

PT Inowrocław

/KRUSBydgoszcz/ptinowrocl

PT Grudziądz

/KRUSBydgoszcz/ptgrudziad

PT Brodnica

/KRUSBydgoszcz/ptbrodnica

PT Golub-Dobrzyń

/KRUSBydgoszcz/ptgolubdob

PT Toruń

/KRUSBydgoszcz/pttorun

PT Włocławek

/KRUSBydgoszcz/ptwloclawe

PT Aleksandrów Kujawski

/KRUSBydgoszcz/ptaleksank

PT Lipno

/KRUSBydgoszcz/ptlipno

PT Radziejów

/KRUSBydgoszcz/ptradziejo

PT Rypin

/KRUSBydgoszcz/ptrypin

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych dotycząca skutków pandemii COVID-19

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu badaniu będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym, ich ograniczenia oraz sposoby dostosowania się do zaistniałej sytuacji, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Do udziału w ankiecie zaproszone są osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

Ankietę wypełnia się przez Internet. Jest ona dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Termin wypełnienia kwestionariusza upływa 30 listopada 2020 r.

Język polski można wybrać klikając zakładkę language w prawym górnym rogu otworzonej po kliknięciu na link strony.

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

09.11.2020

07.00-16.00

Stacja Łączna Toruń ulice gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, gen. Karola Kniaziewicza, Generała Leopolda Okulickiego, Generała Mikołaja Bołtucia, Generała Tadeusza Kutrzeby, Ludwika Czachowskiego, Łączna, Melanii Sinorackiej, Okólna, Stanisława Sędziaka

08.30-12.30

Stacja Osiek 24

08.30-10.00

Stacja Osiek  ,8,11,2,25

07.00-10.00

Stacja Lubicz 4 obw.200/400

10.00-13.30

Stacja Krobia 4 obw.100

10.11.2020

06.30-08.00

Stacja Idzikowskiego , Zwrotnicza Toruń ulice Antoniego Bagińskiego, Biała, Brązowa, gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, Generała Władysława Andersa, Konduktorska, mjr. Ludwika Idzikowskiego, Stefana Okrzei, Sygnałowa, Trakcyjna, Władysława Balewskiego, Wojciecha Korfantego, Zwrotnicza

08.30-12.30

Stacja Wielka Zławieś 2 obw. SKR , obw.200 , obw.700

08.00-12.00

Stacja Krobia 1 obw.400

07.30-10.30

Stacja Gronowo 3 obw.100

10.00-13.30

Stacja Dobrzejewice 11 obw.200

12.11.2020

08.30-12.30

Stacja Osiek 14,6

08.00-12.00

Stacja Rogówko 5 obw. Kowalewo

07.00-10.00

Stacja Wały Zawały 4 obw.100

10.00-13.30

Stacja Mlewo 3 obw.100

13.11.2020

08.00-12.00

Stacja Działowa obw. Działowa

07.30-11.30

Stacja Lubicz 23

08.30-09.30

Stacja Raciniewo 3 Bloki , Raciniewo 2

13.00-14.00

Stacja Raciniewo 3 Bloki , Raciniewo 2

Pomoc dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałościprzeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19

Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

 1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
 2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19

Pomoc, przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku posiadacza chryzantem, w którym zgłasza on Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję:

Wzór wniosku w formacie PDF - otwórz

Wnioski będzie można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP, wnioski należy składać poprzez skrzynkę podawczą Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data jego nadania, w przypadku przesłania go za pomocą platformy ePUAP i za pomocą wyznaczonego operatora pocztowego, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia go w kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Mogą one zgłosić do dnia 12.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych.

Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną.

Przy przekazywaniu chryzantem posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje.

Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.

Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., ww. potwierdzenia odbioru liczby chryzantem.

Pomoc dla posiadacza chryzantem ustala się w wysokości iloczynu liczby oddanych chryzantem (na podstawie ww. potwierdzeń odbioru) oraz stawki pomocy.

Stawka pomocy wynosi w przypadku:

 • chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
 • chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc zostanie wypłacona pomoc w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Dla posiadaczy chryzantem prowadzących:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 • rolniczą działalność gospodarczą (producenci rolni) pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej i będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w § 13za rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 13za rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w dniu 2 listopada 2020 r., w Dz. U. pod pozycją 1932.

Więcej informacji: w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Odpad segregowany, to cenny surowiec

SENS RECYKLINGU

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. 

RECYKLING ZACZYNA SIĘ W DOMU

Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.

SEGREGACJA MA SENS

Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segregacji śmieci to przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę.

Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie kilkakrotnie wyższy.

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk.

CO POWSTAJE Z RECYKLINGU

Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Dla przykładu, recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie oznacza obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi oszczędność ropy naftowej i zużycia energii nawet do 95%. Dzięki recyklingowi jest też mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt wywozu śmieci na składowisko jest tańszy niż ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki związane z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe.

DRUGIE ŻYCIE STARYCH PRZEDMIOTÓW

W ostatnim czasie coraz więcej ludzi poszukuje możliwości maksymalnego przedłużenia życia raz wyprodukowanych rzeczy. Motywacje są różne - może to być forma zabawy, czasami jest to konieczność. Część osób manifestuje w ten sposób, że troszczy się o środowisko naturalne. Tak naprawdę, jedynie od naszych pomysłów i wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystamy stare przedmioty. Meble, ubrania, butelki czy puszki mogą dowolnie przeistaczać się w nowe twory.

O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.W załączniku do pobrania przydatne naklejki, które ułatwią nam właściwą segregację

 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci

Informacja dotycząca wpłat IV raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19) i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, prosi  o dokonywanie wpłat podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na indywidualne konto bankowe podatników zgodnie z  decyzją  podatkową  lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łysomice  nr :  89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

W związku z obecną sytuacją Sołtysi nie będą pobierać IV raty podatku za 2020 r.

Przypominamy również o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty należy regulować miesięcznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łysomice nr: 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440.

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

Plan Polowań w sezonie łowieckim 2020/2021

Zarząd Koła Łowieckiego „WIENIEC” Toruń przedkłada zatwierdzony Plan Polowań Zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór!

Koło Łowieckie „Wieniec” Toruń
Barbarka 1
87-100 Toruń

O nich nie można zapomnieć!

Na terenie gminy Łysomice znajduje się kilka miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej m.in. w miejscowościach: Olek, Lulkowo, Gostkowo, Kamionki Duże...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej (19.10 - 23.10.2020)

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

19.10.2020

10.00-15.00

Stacja Grabowiec 9 obw.200 Kopanino ulica Szczęśliwa, Złotoria

08.00-10.00

Stacja Obrowo 20 obw.300  Obrowo ulice Wiązowa, Wierzbowa

07.00-10.00

Stacja Piaski obw.700 ul. Jałowcowa

08.00-15.00

Stacja Mirakowo 4 obw.100

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 2 obw.100

20.10.2020

07.30-12.00

Stacja Czarne Błota 1 obw.500 Czarne Błoto ulice Bierzgłowska, Prosta, Spacerowa

09.00-15.00

Stacja Obrowo 9 obw. Czernikowo Obrowo ulice Piaskowa, Żwirowa, Zębówiec

07.00-10.30

Stacja Mlewo 3 obw.100

21.10.2020

08.00-12.00

Stacja Lipnowska Toruń ulice Ciechocińska, Lipnowska, Rypińska

06.30-08.00

Stacja Brąchnowo 1,2,10

14.30-15.30

Stacja Brąchnowo 1,2,10

06.30-08.00

Stacja Brąchnówko 1,2,4,Kowróz ,Browina 6 ,Elektrownia Wiatrowa Brąchnówko

06.30-15.30

Stacja Brąchnowo8,5,6,4,7,3

07.00-10.30

Stacja Obrowo 17 obw.100

08.30-12.30

Stacja Małą Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

22.10.2020

08.30-12.30

Stacja Szczecińska Toruń ulice Kielecka, Łomżyńska, Siedlecka, Suwalska, Szczecińska

23.10.2020

08.00-13.00

Stacja Sąsieczno 3

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200,300 Zarośle Cienkie ulica Gwiezdna

Gmina Łysomice przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora”

Informujemy, iż Gmina Łysomice przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora” 

GOPS w Łysomicach pomaga seniorom nie tylko w ramach ministerialnego programu „Wspieraj Seniora”. Od początku pandemii  przy dużej pomocy wielu ochotników z terenu gminy opiekuje się naszymi seniorami.

Dodatkowo ruszył ministerialny program, który związany jest z obowiązującymi na terenie naszego kraju stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem COVID-19, dlatego Seniorzy, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem mogą zostać objęci usługą  polegającą na dowiezieniu artykułów pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób samotnych  powyżej 70 roku życia. Koszty zakupów pokrywa Senior.

SENIORZE! Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń!

Dzwoniąc pod numer 22 505-11-11 można poprosić o taką pomoc. Konsultant przyjmie zgłoszenie – adres i numer telefonu – i przekaże je do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej. Najbliższy ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z osobą, która potrzebuje pomocy, i ustali z nią wszelkie szczegóły.

Koordynatorem programu jest GOPS w Łysomicach. W dalszym ciągu funkcjonują również nasze numery telefonów, pod które można dzwonić, jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w związku z sytuacją epidemiczną.
•56 674-89-30 
•508-394-505 
•501-804-049

Galeria

 • Plakat

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian

     Terminy i stawki opłat

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach

nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Najbliższy termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  upływa dnia 31.10.2020r.

 

Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niesegregowane

 
 • Gospodarstwa domowe liczące 1 osobę - 40,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 2 osoby - 62,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 3-5 osób - 70,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób - 78,00 zł
 

Segregowane

 • Gospodarstwa domowe liczące 1 osobę - 20,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 2 osoby - 31,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 3-5 osób - 35,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób - 39,00 zł

 


Stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niesegregowane

Segregowane

Opłata ryczałtowa - 210,00 zł

Opłata ryczałtowa -105,00 zł

 

Informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Łysomice i jednostkach podległych

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań wywołanych koronawirusem SARC COVID 19 mając na uwadze bezpieczeństwo  Państwa, Państwa rodzin oraz pracowników apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w następujących jednostkach: Urząd Gminy Łysomice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminna Publiczna Biblioteka.

Jednocześnie informujemy, że wnioski oraz niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych spraw znajdują się na stronie internetowej UG Łysomice (zakładka „Załatw sprawę”). Dokumenty podlegały będą obligatoryjnej kwarantannie lub dezynfekcji.

Sprawy pilne proszę załatwiać telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP. W sprawach najpilniejszych zapraszamy do biura podawczego (zakładka „Kontakt” na  stronie internetowej UG Łysomice).

Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady bezpieczeństwa

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy...

Liderzy samorządowych inwestycji

Czasopismo Wspólnota opublikowało ranking "Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019". Wśród gmin wiejskich w skali kraju, na 29 miejscu znalazła się Gmina Łysomice, co daje tytuł lidera w województwie kujawsko-pomorskim.

Ranking inwestycyjny publikowany jest w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). 

Gmina Łysomice zajęła w rankingowej tabeli 29 miejsce. Nasze średnie wydatki inwestycyjne per capita 2017-2019 wynoszą 2173,49 zł. Wśród gmin wiejskich po raz trzeci na pierwszym miejscu znalazła się Gmina Kleszczów, której średnie wydatki inwestycyjne per capita 2017-2019 wynoszą 14659,54 zł. natomiast na ostatnim miejscu w rankingowej tabeli znalazła się Gmina Łanięta w województwie łódzkim ze średnimi wydatkami w kwocie 61,41 zł. na jednego mieszkańca.
Jak wynika z raportu gminy wiejskie ponoszą największe wydatki inwestycyjne

Trzeci raz z rzędu liderem wśród województw zostało podlaskie. Pozostali zwycięzcy zajęli swoje miejsca po raz drugi z rzędu (leszczyński wśród powiatów, Świnoujście wśród miast na prawach powiatów, Polkowice wśród miast powiatowych i Krynica Morska wśród małych miast). Ale nie brakuje też spektakularnych zmian, czego przykładem może być powiat wrzesiński – w 2017 r. był na miejscu 298, w roku ubiegłym na 27, a tym razem na miejscu 5.

Województwo kujawsko-pomorskie wydaje średnio 110 zł na mieszkańca (wzrost z 87,5 zł z poprzedniego rankingu) i nadal zajmuje 14. pozycję. Miasto Toruń inwestując niewiele ponad 1634 zł (wobec 1271,31 zł w poprzedniej edycji badania) wyprzedziło Warszawę i jest na ósmej pozycji w rankingu. 

 

Zmiany w zasiłkach. Kto i kiedy przeliczy obniżone zasiłki wynikające ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. Przeliczenie obniżonych zasiłków będzie następowało na wniosek...

KRUS - Informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Toruniu uprzejmie zawiadamia, że z powodu sytuacji epidemiologicznej od dnia 19.10.2020 r. Placówka Terenowa KRUS w Toruniu zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Komunikat Wójta Gminy Łysomice

W związku z ustanowieniem na terenie Gminy Łysomice z dniem 17 października 2020 r. obszaru czerwonego zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) informuję o wprowadzeniu następujących ograniczeń:

 1. zawiesza się funkcjonowanie programu Lokalny Animator Sportu – prowadzenie zajęć na Orlikach przez animatorów sportu,
 2. zawiesza się wynajmowanie świetlic wiejskich na organizację imprez i uroczystości prywatnych
 3. zakazuje się organizacji spotkań i zebrań w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łysomice
 4. ogranicza się dostęp do budynków użyteczności publicznej poprzez udostepnienie tylko jednego wejścia/wyjścia ( z wyłączeniem szkół i przedszkoli)
 5. ograniczenie obsługi interesantów w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej do 1 osoby na jedno stanowisko obsługi,
 6. wprowadza się ewidencję wejść/wyjść interesantów z budynków użyteczności publicznej,
 7. umożliwia się możliwość przyjmowania dokumentacji poprzez wrzucanie do skrzynek przy wejściach do budynków

 

Wójt Gminy Łysomice
Piotr Kowal

 • Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju wprowadzamy nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy na powrót ograniczyć kontakty społeczne – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii.

Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków.

Strategia walki z koronawirusem - 3 główne cele

Na rządową strategię walki z COVID-19 składają się trzy powiązane ze sobą cele:

Wsparcie dla seniorów

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa najbardziej wrażliwej i narażonej grupie – seniorom. Jest to możliwe, m.in. poprzez wsparcie i ułatwienie zmiany codziennych aktywności i zachowań, w tym ograniczenia kontaktów.

Jednym z ułatwień są godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Oprócz tego zaostrzymy zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki, a także zalecamy maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

Pamiętaj, Ty również możesz pomóc! Zaoferuj wsparcie osobie starszej lub niepełnosprawnej. Zrób zakupy, wykup leki, odbierz pocztę, albo wyprowadź psa na spacer.

Odpowiednia dostępność do leczenia dla pacjentów z COVID-19

Głównym celem podczas walki z koronawirusem jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Aby było to możliwe musi być zapewniona odpowiednia dostępność do infrastruktury leczenia – personelu, łóżek szpitalnych i sprzętu.

W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek również będzie większa.

Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować m.in.:

 • przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • ruch karetek „wymazowych” i transportowych,
 • przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Narzędzia do walki z COVID-19

Wprowadzamy nowe narzędzia walki z COVID-19, które mają za zadanie zmniejszyć transmisję wirusa. Chcemy jednak, aby miały one jak najmniejszy wpływ na nasze codzienne aktywności, zarówno ekonomiczne jak i prywatne. Wiemy jednak, że nie zawsze będzie to możliwe.

Pamiętaj, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe powiaty w strefie czerwonej

Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich.

Które powiaty znajdą się w czerwonej strefie?

województwo dolnośląskie: powiat głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki oraz polkowicki;

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki,  inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, toruński, tucholski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń oraz Włocławek;

województwo lubelskie: powiat janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin oraz Zamość;

województwo lubuskie: powiat gorzowski, krośnieński, międzyrzecki oraz żarski;

województwo łódzkie: powiat bełchatowski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice;

województwo małopolskie: powiat bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz oraz Tarnów ;

województwo mazowieckie: powiat garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki, Siedlce oraz Warszawa;

województwo opolskie: powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki oraz strzelecki;

województwo podkarpackie: powiat brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski, Przemyśl oraz Rzeszów;

województwo podlaskie: powiat białostocki, bielski, hajnowski, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok oraz Suwałki;

województwo pomorskie: powiat chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk oraz Sopot;

województwo śląskie: powiat cieszyński, częstochowski, kłobucki, żywiecki, Częstochowa oraz Ruda Śląska;

województwo świętokrzyskie: powiat buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski oraz Kielce ;

województwo warmińsko-mazurskie: powiat działdowski, iławski, nowomiejski oraz Olsztyn;

województwo wielkopolskie: powiat gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński oaz Poznań;

województwo zachodniopomorskie: powiat sławieński, szczecinecki oraz Koszalin.

Świadczenie wyrównawcze KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wystawiony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.400 zł, a łączną kwotą otrzymywanych emerytur i rent oraz ww. świadczeń zagranicznych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400zł brutto, mogą od 15 października ubiegać się o świadczenie wyrównawcze.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek w instytucji, która wypłaca emeryturę lub rentę. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek ma symbol ER-SWA. Do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi do wniosku dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający prawo do tego świadczenia i jego wysokość.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatki nie mają wpływu na wysokość świadczenia

Świadczenie wyrównawcze stanowi różnicę pomiędzy kwotą 2400zł, a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniony jest wnioskodawca. ZUS ustalając, czy kwota świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury, renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami, np. dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego, kompensacyjnego, energetycznego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, potocznie nazywanego „Mama 4 plus” czy też świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych. – wyjaśnia rzeczniczka.

Prawo do świadczenia wyrównawczego będzie przysługiwać po spełnieniu wszystkich warunków, nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.

Komu świadczenie nie przysługuje

Świadczenie wyrównawcze nie będzie przysługiwało osobom uprawnionym do renty socjalnej, renty rodzinnej, w tym do renty rodzinnej wypłacanej wraz z okresową emeryturą kapitałową.  Świadczenia nie otrzymają również osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy świadczenia/zasiłku przedemerytalnego. Osoby które nie są uprawnione do emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierają jedynie rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych także nie uzyskają prawa do świadczenia wyrównawczego.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podziękowanie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej

W dniu 12 października 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Łysomice dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej a także wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W spotkaniu uczestniczyli Pan Piotr Kowal - Wójt Gminy Łysomice, Pan Robert Kożuchowski - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Anna Zmarzły - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pani Monika Szczypska – Skarbnik Gminy oraz zaproszeni nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych. Nauczycielom nagrodzonym Nagrodą Wójta wręczono pamiątkowy dyplom oraz złożono gratulacje za osiągnięte sukcesy. Nauczyciele, którym uroczyście wręczono akty mianowania, złożyli przysięgę „Rotę przysięgi nauczyciela mianowanego”. Wszystkim uczestniczącym w  spotkaniu nauczycielom i dyrektorom wręczono kwiaty i złożono życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrodę Wójta Gminy Łysomice otrzymali:

 1. Jolanta Araszewska - nauczycielka historii i pedagog w Szkole Podstawowej w  Łysomicach,
 2. Małgorzata Dulnikowska - nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej w Turznie,
 3. Justyna Wojnowska-Wachowiak - nauczycielka wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim,
 4. Iwona Wróblewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w  Turznie,
 5. Lidia Malinowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w  Łysomicach,
 6. Aldona Orzeł-Chechłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie,
 7. Jan Kalinowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach.

Akty mianowania wręczono:

 1. Wilkanowskiej Marlenie – nauczycielce j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Turznie,
 2. Kozłowskiej Magdalenie - nauczycielce wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim,
 3. Szynal Natalii - nauczycielce wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim,
 4. Kobusińskiej Monice - nauczycielce wychowania w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim,
 5. Nowakowskiej Oliwii – nauczycielkce  edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Świerczynkach.
 • Nauczyciele, którym wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Nauczyciele, którym wręczono nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dzień Edukacji Narodowej

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 72/09/2020

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 72/09/2020

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.10.2020 do godz. 10:00 dnia 14.10.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 25 mm do 40 mm.
Uwagi:
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 • Nowe zasady bezpieczeństwa rozszerzone na cały kraj

Nowe zasady bezpieczeństwa rozszerzone na cały kraj

Walka z pandemią COVID-19 trwa. Aby była jeszcze bardziej skuteczna, dostosowujemy nasze działania do obecnej sytuacji. Co się zmienia? Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października zasady ze strefy żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy. Zwiększamy liczbę łóżek w szpitalach, a także usprawniamy proces koordynacji przepływu pacjentów pomiędzy placówkami. Dodatkowo, w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Bogatsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej. Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju! Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

W sytuacji, kiedy planujesz organizację chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych, powinieneś pamiętać, że obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób. Abyś mógł się odpowiednio przygotować, to ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. Jak to wygląda w pozostałej części kraju? W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Więcej łóżek w szpitalach i nowy proces koordynacji

Zabezpieczenie szpitalne jest dla nas priorytetem podczas walki z koronawirusem. Obserwujemy, analizujemy i na bieżąco reagujemy. Dlatego też zwiększamy liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować: 

 • przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • ruch karetek „wymazowych” i transportowych,
 • przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek zwiększy się do 13,5 tys. Gdzie powstaną tego typu placówki? Pobierz grafikę (na dole strony) i sprawdź, który szpital w Twoim województwie będzie pełnił rolę szpitala koordynacyjnego.

Większa rola lekarzy POZ

Zwiększamy rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach, lekarze będą mogli:

 • kierować pacjenta do izolacji domowej,
 • kierować pacjenta do izolatorium.

Znosimy również obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady. 

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Stosujemy zasadę – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętaj o tym! Dlatego też:

 • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
 • zakrywaj usta i nos,
 • często myj i dezynfekuj ręce,
 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
 • zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

SMS przypomni o wprowadzeniu strefy czerwonej

Od piątku – 9 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Wszystko po to, żebyśmy pamiętali o przestrzeganiu obowiązujących zasad. W wiadomości SMS znajdziemy link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dzięki temu szybko sprawdzisz, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Twoim powiecie. 

Strefa czerwona – nowa lista powiatów

Od soboty, 10 października, na nowej liście znajdą się 32 powiaty i 6 miast, które wejdą do strefy czerwonej. Bardzo ważna zmiana - cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. 

Nowa lista powiatów, która obowiązuje od 10 października

Strefa czerwona:

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;

województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;

województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;

województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;

województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;

województwo opolskie: powiat oleski;

województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;

województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;

województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;

województwo śląskie: powiat kłobucki;

województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;

województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;

województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;

województwo zachodniopomorskie: Koszalin.

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania

 W dniu 6 października 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna tłoczna w ulicy Wiejskiej i Lnianej w Łysomicach oraz 98 przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem aglomeracji. Łączna wartość inwestycji wynosi 3 133 863,13 zł z czego kwota 1 729 840,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach PROW. „

               

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

12.10.2020

07.30-11.30

Stacja Hala Powystawowa , Toruń ulice Bydgoska, Mikołaja Reja, Przy Cegielni, Stanisława Przybyszewskiego, Szosa Bydgoska, Zygmunta Krasińskiego

10.30-14.30

Stacja Łysomice 1 obw.400

08.00-12.00

Stacja Silno 9 obw.200

11.00-14.00

Stacja Łysomice 4 obw.400

08.30-09.30

Stacja Kuźniki 3Zębowo 3,8,4,Zębowo Kolonia 1,2,5,3,Elektrownia Wiatrowa ,Łążyn k/Dobrzejewic 1,2,5,6,Kawęczyn 2,10

14.00-15.00

Stacja Kuźniki 3Zębowo 3,8,4,Zębowo Kolonia 1,2,5,3,Elektrownia Wiatrowa ,Łążyn k/Dobrzejewic 1,2,5,6,Kawęczyn 2,10

06.30-08.00

Stacja Martynice  , Kowalewo 1-go Maja , Kowalewo Pomorskie ulice 1 Maja, 1 Stycznia, Kilińskiego, Martyniec , Zapluskowęsy

13.10.2020

10.30-14.30

Stacja Szkoła Zawodowa

19.00-21.00

Stacja Martynice Kowalewo 1-go Maja , Kowalewo Pomorskie ulice 1 Maja, 1 Stycznia, Kilińskiego, Martyniec , Zapluskowęsy

08.00-14.00

Stacja Złotoria  obw.100

07.00-10.00

Stacja Mierzynek 2

07.00-10.00

Stacja Brąchnówko 2

08.30-14.30

Stacja Głuchowa 2 obw.100

09.00-13.00

Stacja Grzywna 13

14.10.2020

08.00-14.00

Stacja Stajenczynki obw.100

06.30-08.00

Stacja Brąchnowo 1,2,10

14.30-15.30

Stacja Brąchnowo 1,2,10

06.30-08.00

Stacja Brąchnówko 1,2,4,Kowróz ,Browina 6 ,Elektrownia Wiatrowa Brąchnówko

06.30-15.30

Stacja Brąchnowo8,5,6,4,7,3

07.00-11.00

Stacja Mlewo 3

08.30-14.30

Stacja Wielka Zławieś obw. SKR

15.10.2020

10.30-13.00

Stacja Wielka Nieszawka 8 obw.500

07.00-10.00

Stacja Dobrzejewice  3

07.00-10.00

Stacja Gronowo 3

08.30-14.30

Stacja Rychnowo 2 obw. Poczta

16.10.2020

08.00-14.00

Stacja Gostkowo 2

08.30-09.30

Stacja Pluskowęsy 7,8,3,2,Drewrom,Otoruda 2 , Frydrychowo 4,2, 3,Frydrychowo POM ,Zapluskowęsy 1

14.00-15.30

Stacja Pluskowęsy 7,8,3,2,Drewrom,Otoruda 2 , Frydrychowo 4,2, 3,Frydrychowo POM ,Zapluskowęsy 1

08.30-15.30

Stacja Otoruda 3 , 1

 

Studencie, nie zapomnij o zaświadczeniu, by nie stracić renty rodzinnej!

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia, że nadal się uczą i złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią wypłata świadczenia zostanie wstrzymana. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, kiedy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia
5-letnie).

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są one wydawane na rok albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie) ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.  Na złożenie dokumentów studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, to wypłata renty za ten miesiąc przepadnie. – dodaje rzeczniczka.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tarcza 5.0. wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.

Nowe rozwiązania wprowadza Tarcza Antykryzysowa 5.0, zwana też tarczą branżową. Ustawa wchodzi w życie 15 października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Przewidziane są trzy formy wsparcia udzielanego przez Zakład przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego. Szacuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, a także wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in.  prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać spadek przychodów, o co najmniej 75 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku – porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 roku. Trzeba też złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do końca października br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeśli przedsiębiorca opłacił składki za te miesiące, to będzie mógł wystąpić o ich zwrot. Wnioski o zwolnienie ze składek będzie można składać do końca listopada.

Świadczenie postojowe

Agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe w wysokości 2080zł, jeśli ich biznes ucierpiał w wyniku COVID-19. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. To pomoc dla prowadzących działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wypłata dodatkowego postojowego zależy od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w październiku należy porównać przychody z września 2020 i 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Polityka "zero tolerancji" - nowe obostrzenia od 10 października

Podczas wtorkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił kolejne, dodatkowe obostrzenia, które mają wejść w życie.

OBOSTRZENIA, KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE W SOBOTĘ 10 PAŹDZIERNIKA

 • Obowiązkowe maseczki w strefie żółtej i czerwonej. 
  System alertowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będzie wykorzystywany, by "informować mieszkańców o wprowadzeniu konkretnej strefy".
 • Niezasłanianie ust i nosa tam, gdzie jest to obowiązkowe, "będzie z całą surowością karane". 
  Zwolnione z tego obowiązku będą tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki.
 • Wymóg 100 metrów odległości między zgromadzeniami.
 • Zakaz udostępniania lokali na imprezy i dyskoteki.
  Niestety cześć lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez - które są zakazane we wszystkich strefach - udostępniała swoją przestrzeń.
  Wprowadzone zostaną jednoznaczne przepisy, które spowodują, że każda taka impreza(...) będzie naruszeniem prawa.

OBOSTRZENIA, KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE W SOBOTĘ 17 PAŹDZIERNIKA

 • Ograniczenia w liczbie uczestników imprez okolicznościowych takich jak: wesela, stypy i inne tego rodzaju spotkań:
  • w strefie zielonej zmniejszamy liczbę uczestników imprez ze 150 do 100, 
  • w strefie żółtej ze 100 do 75, 
  • w trefie czerwonej pozostaje bez zmian, a więc 50 uczestników.

Minister podkreślił, że to obostrzenie jako jedyne "wejdzie (w życie) z tygodniowym vacatio legis", żeby dać możliwość przeniesienia imprezy, przeorganizowania planów.

 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej strefie. Ograniczenia zgromadzeń, wesel do 100 osób, do 75 osób,...
 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej strefie. Ograniczenia zgromadzeń, wesel do 100 osób, do 75 osób,...
 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej strefie. Ograniczenia zgromadzeń, wesel do 100 osób, do 75 osób,...
 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej strefie. Ograniczenia zgromadzeń, wesel do 100 osób, do 75 osób,...
 • Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

 • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

 • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

Więcej informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można znaleźć na stronie spisrolny.gov.pl

 • Mam staż - mam możliwości!

Mam staż - mam możliwości zawodowe

Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Mam staż - mam możliwości zawodowe! osoby w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów KC) spełniające poniższe kryteria:

 • bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący,osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj.kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

W ramach projektu otrzymasz:

 • Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.
 • Poradnictwa zawodowego
 • Nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.
 • Kompleksowego i Indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby.

Nie zwlekaj - zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie w zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej i zdobyciu doświadczenia zawodowego. Już dziś zachęcamy do aplikowania w projekcie. Zgłoś się do Nas! Dane kontaktowe, telefon:  886 468 299, e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Olimpiada wiedzy rolniczej

W dniu dziesiejszym Gmina Łysomice była kolejny raz gospodarzem organizowanej po raz trzydziesty przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Na sali wiejskiej w Wytrębowicach z testem zawierającym szczegółowe pytania, zmagało się 26 młodych rolników z całego powiatu.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Eliminacje powiatowe odbywają się w każdym powiecie 2 października, natomiast finałowa rozgrywka nastąpił 8 października.

W Olimpiadzie mogli wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku od 18 do 40 lat. Do udziału w tegorocznej edycji przystąpiły 23 osoby z terenu powiatu toruńskiego, reprezentujące wszystkie gminy.

 • Olimpiada wiedzy rolniczej
 • Olimpiada wiedzy rolniczej
 • Olimpiada wiedzy rolniczej
 • Olimpiada wiedzy rolniczej

Teraz łatwiej o zaświadczenie A1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane. Teraz pozyskanie zaświadczenia jest znacznie prostsze, a wypełnienie wniosku mniej skomplikowane.

Już wcześniej wniosek o zaświadczenie A1 można było składać za pośrednictwem PUE ZUS. Teraz wniosek został uproszczony, a jego wypełnianie stało się o wiele prostsze dzięki uruchomionemu „Kreatorowi wniosku o wydanie zaświadczenia A1”.

Kreator poprowadzi klienta krok po kroku przez proces składania wniosku o zaświadczenie A1. Klient nie musi się obawiać, czy w konkretnym przypadku wybrał odpowiedni do sytuacji formularz. To system na podstawie udzielonych w kreatorze odpowiedzi automatycznie wybierze odpowiedni wniosek. Kreator będzie również podpowiadał jak prawidłowo wypełnić wniosek. Gdy wnioskodawca poda wszystkie dane, powstanie komplet dokumentów - wniosek o wydanie zaświadczenia A1 z wymaganymi załącznikami, o których dodanie klient może być poproszony w zależności od konkretnej sytuacji – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszej kolejności ZUS uruchomił kreator dla najbardziej typowych wniosków o zaświadczenie A1. Dotyczy to trzech sytuacji:

 • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

17 tysięcy firm może dodatkowo skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

Po wydaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych wyjaśnień ze zwolnienia z opłacania składek skorzystają kolejni przedsiębiorcy, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. W całym kraju może to dotyczyć nawet 17 tys. firm.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. W województwie kujawsko-pomorskim takie wnioski za marzec złożyło 80,2 tys. płatników, za kwiecień niemal 87,5 tys., a za maj ponad 88,1 tys. Natomiast kwota składek z jakiej do tej pory zostali zwolnieni przedsiębiorcy w naszym regionie to ponad 619,5 mln zł.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.

- Jednak zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała. Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości w opłacaniu składek wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać. Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację. - wyjaśnia Krystyna Michałek.

To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dodatkowe wyjaśnienia z UOKiK oznaczają, że więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. W całym kraju może to dotyczyć nawet 17 tys. firm.

ZUS prześle formularz

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości w składkach  nie otrzymali ulgi,  w najbliższych dniach otrzymają od ZUS specjalny formularz, który należy przesłać do Zakładu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS zwraca nadpłacone składki

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września mogą odzyskać pieniądze lub przeznaczyć je na poczet przyszłych składek. To efekt zmiany przepisów, które zostały rekomendowane przez ZUS. Skorzysta z nich nawet 800 tys. firm.

Dzięki tym zmianom firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, albo posiadały nadpłatę uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej ZUS nie mógł tego zrobić, bo nie przewidywały tego przepisy. Obowiązywała, bowiem zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone za kwiecień i maj.  W sumie od początku pandemii ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj na kwotę około 13 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim kwota ta wynosi 615,5 mln zł.  Ze składek zwolniono ponad 2 mln firm, chroniąc tym samym 6,5 mln miejsc pracy. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku nowelizacji nawet 800 tys. firm skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj, a na ich kontach powstaną nadpłaty o łącznej wartości ok. 600 mln zł.

ZUS z urzędu rozpoczął ponowną weryfikacje wniosków o zwolnienie ze składek płatników, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Zakład informuje już o tym płatników na Platformie Usług Elektronicznych, a Ci, którzy nie mają konta na PUE ZUS informację otrzymują za pośrednictwem poczty.  Przedsiębiorcy mogą sami zdecydować, co zrobić z powstałą nadpłatą. Mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na swój rachunek bankowy lub pozostawić je na koncie i przeznaczyć na poczet przyszłych składek. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W tym roku mimo braku możliwości zorganizowania corocznego święta plonów, zostały ogłoszone " Dożynkowe" Gminne konkursy.
Mamy przyjemność poinformować że komisje konkursowe po wnikliwych obradach wyłoniło zwycięzców.
 
Konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 
W kategorii wiekowej do lat 10:
I miejsce - Zuzanna Paziewska
II miejsce Adrianna Klukowska
III miejsce Zuzia Makowska
W drugiej kategorii:
I miejsce Zofia Kucharska
II miejsce Dawid Smoleński
III miejsce Eryk Lewalski
 
Dziękujemy wszystkim dzieciom za nadesłanie konkursowych prac, które były bardzo pomysłowe i niezwykle staranne
 
Konkurs na "Najsmaczniejszy chleb"
 
I miejsce Panie z Stowarzyszenia Markus
II miejsce Chleb upieczony w Lulkowie
III miejsce zdobyła Pani Joanna Marcinkowska
 
Konkurs na "Najlepszą nalewkę"
 
I miejsce Sławomir Zając "Cytrynówka"
II miejsce Joanna Manikowska " Miętówka"
II miejsce Małgorzata Zielińska " Orzechóka"
III miejsce Ilona Klukowska "Pigwówka"
III miejsce Aneta Stopyra " Śliweczka"
 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za udział oraz zaangażowanie wszystkim uczestnikom zorganizowanych konkursów.
 
 
 
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"

Emerytury dla rocznika 1953 - dyżur telefoniczny

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematem przeliczeń emerytur z rocznika 1953, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponawia telefoniczny dyżur ekspercki. Eksperci ZUS odpowiadać będą na pytania 6 października w godz. 9-12.00  pod numerem telefonu 52 34 18 704 oraz w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 00 i 502 008 688. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie dyżuru eksperci wyjaśnią:

 • komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone,
 • kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę z "urzędu",
 • czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie,
 • co zrobić, jeśli trwa nadal postępowanie w sądzie.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z nami.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS i PFRON razem szkolą

Już w najbliższy wtorek, 6 października o godz. 10.00 odbędzie się bezpłatne webinarium prowadzone online przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Temat webinarium to „Zasady ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami oraz obsługa wniosków w systemie SODiR”. Organizatorem przedsięwzięcia jest bydgoski i toruński oddział ZUS oraz PFRON.  - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas webinarium eksperci odpowiedzą między innymi na pytania:

 • co zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 • jak przygotować wniosek o refundację, SODiR,
 • plusy elektronicznych wniosków przesyłanych do PFRON,
 • ważność orzeczeń w trakcie trwania pandemii.

Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmowane są do 6 października do godz. 8.00 pod adresem: mkucinska@pfron.org.pl. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie z linkiem do spotkania, datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

05.10.2020

07.00-14.00

Stacja Winnica 2 obw.300

10.00-13.30

Stacja Kawęczyn 4

07.00-13.30

Stacja Grabowiec 4

08.00-12.00

Stacja Brzozówka 11 ul. Leszczynowa

08.30-11.30

Stacja Szubińska 1 Toruń ul. Kręta 55,57,53,51,47,43,41,59,61B,61A,61,65D,65,Poznańska 240A,240B

08.30-11.00

Stacja Złotoria 7

06.10.2020 

09.00-12.00

Stacja GKO Pl. Św. Katarzyny 12, 13, Piastowska, Poniatowskiego, Wola Zamkowa, Św. Jakuba, Piernikarska

07.00-09.00

Stacja Pigża 1PKP, 10, Leszcz , Pigża 2, Zamek Bierzgłowski 12 , CPN OBCA , Zamek Bierzgłowski 4

09.30-13.00

Stacja Papowo 4

07.00-10.00

Stacja Łubianka 6 obw.200

08.00-12.00

Stacja Grębocin 23 ul Piękna, Wiatraczna

08.30-11.30

Stacja Mała Zławieś 9,2 Rzęczkowo 6 , Gutowo 7,6,3,4,1,8,9,5 Zarośla Cienkie 4,3,6,9,2

08.30-11.30

Stacja Okólna obw. linia napowietrzna Okólna

11.30-14.30

Stacja Kąkolowa Toruń Fasolowa Stokrotkowa

07.10.2020

07.30-12.30

Stacja Sobieskiego 2 obw. Waryńskiego 9

19.00-21.00

Stacja Kowalewo 1-go Maja 2,3 Ogrodnictwo PGR Napole,  Mal-pak ,Szosa Brodnicka

07.00-10.30

Stacja Piątkowo 1 obw.100

10.00-13.30

Stacja Nowa Wieś Gol.7

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

08.10.2020

07.00-10.00

Stacja Piaski  obw.300

08.30-13.00

Stacja Ceglana Toruń ul. Na Uboczu

08.00-10.00

Stacja Mała Nieszawka 16,29,31,Chorągiewka Zasuwy ,Chorągiewka PKP , Poligon Węzeł Łączności

09.10.2020

12.00-15.00

Stacja Pigża 1PKP, 10, Leszcz , Pigża 2, Zamek Bierzgłowski 12 , CPN OBCA , Zamek Bierzgłowski 4

10.00-12.00

Stacja Mirakowo 3

08.30-13.00

Stacja Chrapy obw.100

08.30-12.30

Stacja Przeczno 1 obw.200

07.30-08.30

Stacja Chłopickiego Archiwum Wojskowe ,SOTOR , Złomex , Ruch , Sowińskiego 2/4 ,ELAND, ul. Chłopickiego , Sowińskiego

12.00-15.00

Stacja Brąchnowo 9,Pigża 7,12,9,6

Informacja dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r., w godz. 11:00 - 13:00, Urząd Gminy w Łysomicach będzie nieczynny w związku z pracami konserwacyjnymi urządzeń klimatyzacyjnych.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego

W dniu 24 września 2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą firmą Gras ogrody s.c. z siedzibą w Nowej Chełmży na realizację zadania inwestycyjnego pn. UTOWRZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W WYTRĘBOWICACH W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKU WIEJSKIEGO DO CELÓW REKREACYJNYCH. W zakresie robót budowlanych będzie:  

 • Ogrodzenie terenu przy istniejącym stawie z paneli
 • Niwelacja terenu istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z wymianą nawierzchni trawiastej z piłkochwytami
 • Wykonanie alejek rekreacyjnych wraz z ławkami i koszami na śmieci i nasadzeniami drzew karłowatych
 • Oświetlenie terenu w rejonie projektowanego chodnika, typu parkowego, ledowe
 • Nasadzenia drzew liściastych – surmia katalpa

Planowany termin zakończenia: do 23.10.2020 roku

Operacja dofinansowana w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00870-6935-UM0211503/19 z dnia 05.06.2020 roku pomiędzy Gminą Łysomice, a Zarządem Województwa, w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury.

 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - logotypy

Gminny Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" rozstrzygnięty

24 września został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Fotograficzny "Żniwa w obiektywie"
 
17- osobowa komisja oceniająca konkursowe zdjęcia, nie miała łatwego zadania, zróżnicowanie prac pod względem spojrzenia i ujęcia tematu stanowiło spore wyzwanie dla jury
Do konkursu zostało zgłoszonych aż 209 zdjęć ze wszystkich miejscowości naszej Gminy. dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie 
Decyzją jury nagrodzeni zostali następujący uczestnicy:
I miejsce - Justyna Czaplewska z Papowa Toruńskiego
II miejsce - Magdalena Klonowska z Gostkowa
II miejsce - Monika Gut z Kamionek Dużych
III miejsce - Aneta Stopyra z Kamionek Małych
III miejsce - Mieszko Paczkowski z Lulkowa.
wyróżnienie - Małgosia Sikorska z Różankowa
Nagrodę publiczności zdobyła Pani Paulina Rumińska, która uzyskała największą ilość polubień na oficjalnym funpage'u Gmina Łysomice pod swoim konkursowym zdjęciem.
Najwięcej konkursowych zdjęć nadesłali mieszkańcy Gostkowa i dla tej miejscowości została przyznana dodatkowa nagroda. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane zdjęcia, pozwoliło nam to spojrzeć na naszą gminę w nieco inny sposób i dostarczyło wielu pozytywnych emocji, zwycięzcom gratulujemy wyobraźni i mistrzowskiego warsztatu.
Poniżej prezentujemy zwycięskie zdjęcia.


 
 
 
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce I
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce II
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce II
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce III
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce III
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" wyróżnienie
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" nagroda publiczności

Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2020”

Uprzejmie informujemy, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 20.10 - 22.10.2020 roku na terenie miasta i gminy Łysomice akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2020”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jerzy Leszczyński

Badania naukowe Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Jak ważne jest monitorowanie sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności zdajemy sobie sprawę wszyscy. Również my pracownicy naukowi szukamy odpowiedzi na pytanie, co działo się w Państwa rodzinach przez ostatnie dwa miesiące. Czy macie poczucie zmian?

Czy też uważacie, że nic się nie stało? Chcielibyśmy się tego dowiedzieć od Was zadając kilka pytań.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć nas, poświęcić chwilę i wypełnić ankietę, będziemy zobowiązani. Ankieta zajmuje od 4-7 minut. I jest ANONIMOWA!

Ankieta jest prowadzona wspólnie z CDR w Brwinowie i KSOW. Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform

 

Z wyrazami szacunku,
prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall
www.irwirpan.waw.pl
www.skalin.pl

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

28.09.2020

08.30-12.00

Stacja Grębocin 11 obw.300  , Grębocin ulice Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Papowska, Kolonia Papowska , Lipniczki

29.09.2020

07.30-11.00

Stacja Złotoria 20

08.30-15.00

Stacja Stajenczynki 2

08.30-09.30

Stacja Stajenczynki 1,7,9,6,8,3,5,4,Osiek 20,3

13.00-15.00

Stacja Stajenczynki 1,7,9,6,8,3,5,4,Osiek 20,3

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

30.09.2020

08.00-13.00

Stacja Osiek 24

10.00-14.00

Stacja Lubicka 5 obw.600

09.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 obw. Wielka Nieszawka

01.10.2020

07.00-09.00

Stacja Pigża 12,9

07.00-21.00

Stacja Mierzynek 2

07.00-09.00

Stacja Młyniec 22,2,Stacja Mierzynek 1,8,6,4,9,3,7,10 , Brzozówka ulica Żurawinowa, Krobia ulice Baśniowa, Bukowa, Familijna, Graniczna, Hetmańska, Jesionowa, Misia Uszatka, Poligraficzna, Rycerska, Szlachecka, Wiejska, Wspólna, Żwirka i Muchomorka, Mierzynek ulice Barokowa, Barwna, Farmerska, Gotycka, Graniczna, Jasna, Leśna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielona Puszcza

19.00-21.00

Stacja Młyniec 22,2,Stacja Mierzynek 1,8,6,4,9,3,7,10 , Brzozówka ulica Żurawinowa, Krobia ulice Baśniowa, Bukowa, Familijna, Graniczna, Hetmańska, Jesionowa, Misia Uszatka, Poligraficzna, Rycerska, Szlachecka, Wiejska, Wspólna, Żwirka i Muchomorka, Mierzynek ulice Barokowa, Barwna, Farmerska, Gotycka, Graniczna, Jasna, Leśna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielona Puszcza

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie obw.200/300

02.10.2020

13.00-15.00

Stacja Pigża 12,9

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200/300

 

 • Rajd Rowerowy w Zakrzewku

Rajd Rowerowy w Zakrzewku

26 września odbędzie się Rajd Rowerowy w Zakrzewku. Rajd który z powodu epidemii nie mógł odbyć się 1 maja, czyli w pierwszym zaplanowanym terminie, odbędzie się już po raz piąty. Zbiórka wszystkich miłośników dwóch kółek zaplanowana jest na godzinę 12:00 przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewku, skąd wyruszą wszyscy do Kamionek Małych nad jezioro, po czym wrócą nową drogą rowerową przez Turzno do Zakrzewka. Na miejscu organizatorzy zapewniają grochówkę, konkursy z nagrodami i inne atrakcje.

Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Gotyku

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się projekt Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Gotyku,
skierowany do mieszkanek naszego obszaru.

 • Harmonogram zajęć projektu Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Gotyku

Obierz kurs na branżę budowlaną

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu realizuje projekt "Obierz kurs na branżę budowlaną" (nr POWR.01.02.01-04-0101/19-00) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach: Osi priorytetowej 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie lub poprawę warunków zatrudnienia poprzez pobudzenie aktywności edukacyjno-zawodowej przy wykorzystaniu instrumentów i usług rynku pracy u 50 uczestników projektu, w tym: min. 40 o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29, 30 biernych zawodowo, w tym 20 należących do grupy NEET i 20 pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego od 1.06.2020 do 31.08.2021.

Grupa docelowa - projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują, w tym uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) - wsparcie obejmie 50 osób młodych w wieku 18-29 lat, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, odchodzących z rolnictwa i ich rodziny: 50 mężczyzn zamieszkujących lub pracujących w powiatach: rypiński, grudziądzki, toruński, m. Toruń i m. Grudziądz, w tym:

 • 30 biernych zawodowo, w tym 20, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
 • 20 pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących do grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO - osoby takie otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Wsparcie przewidziane w projekcie:

 • bezpłatne pośrednictwo pracy,
 • bezpłatne doradztwo zawodowe,
 • bezpłatne szkolenia (wraz ze stypendium szkoleniowym):
  • BRUKARZ,
  • OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI,
  • MALARZ Z MONTAŻEM RUSZTOWAŃ,
  • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNYMI
 • trzymiesięczne staże (wraz ze stypendiami stażowymi).

Dodatkowo w projekcie zapewniamy:

 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • podręczniki i materiały szkoleniowe,
 • materiały do zajęć praktycznych,
 • pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdów,
 • badania lekarskie.

W trakcie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą stypendium.

Harmonogramy poszczególnych form wsparcia uzależnione są od rekrutacji.

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:

 • brak ukończonych 30 lat,
 • zamieszkująca lub pracująca w powiecie rypińskim (z miastem Rypinem), powiecie toruńskim, powiecie grudziądzkim, Toruniu lub Grudziądzu,
 • pozostająca bez pracy (w tym bierna zawodowo) lub pracująca (lecz znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy),
 • posiadająca niskie wykształcenia (tj. posiadająca wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne) - kryterium nieobligatoryjne.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.zdz.torun.pl, pod nr tel.: 56 659 80 32 (Toruń), 56 461 14 74 (Grudziądz), 54 280 28 50 (Rypin) oraz e-mail: centrum@zdz.torun.pl

Modernizacja sieci wodociągowej w Łysomicach

W związku z pracami przy modernizacji sieci wodociągowej ZUK informuje o przerwach w dostawie wody w dniu 23.09.2020 roku, w godzinach od 8:00 do 12:00 w miejscowościach Łysomice oraz w Zakrzewko.

Przewonienia gazu ziemnego

Przewonienia gazu ziemnego

W dniach 20.10. – 22.10.2020 r. na terenie miast i gmin Toruń, Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Chełmża PSG sp. z.o.o. Oddział w Bydgoszczy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego, w celu wykrycia i usunięcia nieszczelności w sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z.o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

 

Pozdrawiam,

Julian Skory

Inspektor Dyżurny TCZK

 

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

21.09.2020

07.00-10.30

Stacja Dębiny 2

10.00-13.30

Stacja Łubianka 5

08.30-12.30

Stacja Kaszczorek 7 Toruń ulice Balladyny, Dożynkowa, Jasia i Małgosi, Kocia, Kogucia, Światowida, Turystyczna

22.09.2020

07.00-10.00

Stacja Brąchnowo3,4,7,6,5,8,1,2,10

18.30-21.30

Stacja Brąchnowo3,4,7,6,5,8,1,2,10

07.00-09.00

Stacja Bielsk 2 obw.100

09.00-12.00

Stacja Brąchnówko 4 obw.200

08.30-12.30

Stacja Ogrodnictwo 2 obw.700 Toruń ulice Osadnicza 30-32,34-36,38

23.09.2020

07.00-14.00

Stacja Kopernika2 obw. Kopernika 24 ul. Kopernika 24,26

10.00-14.00

Stacja UMK Okrężna obw.700

07.00-10.00

Stacja Pigża 12, 7,8,6,PGR,Flekso-Pak,5,13,Brąchnowo 9

18.30-21.30

Stacja Pigża 12, 7,8,6,PGR,Flekso-Pak,5,13,Brąchnowo 9

07.00-09.00

Stacja Rogówko 7

09.30-13.30

Stacja Zębowo Kol.4

08.30-12.30

Stacja Przysiek 4 obw. Rozgarty Przysiek ulice Brzozowa, Cisowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Krokusowa, Lipowa, Miła, Narcyzowa, Osiedlowa, Różana, Sosnowa, Tulipanowa, Rozgarty ulice Polanka, Polna, Stary Toruń , Zławieś Mała ulica Osiedlowa

24.09.2020

09.00-14.00

Rozgarty 2 , Rozgarty ulice Jaśminowa, Kamykowa, Kwiatowa, Malinowa, Piaskowa, Polanka, Porzeczkowa, Sarnia, Wesoła, Wróblowa, Zielona Polana, Żytnia, Zławieś Wielka

07.30-13.00

Stacja Czarne Błoto 10 , Czarne Błoto ulice Leszczynowa, Oliwkowa, Rajska, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa

07.00-10.00

Stacja Papowo 5 obw.200 Papowo Toruńskie ulice Cyprysowa, Daglezjowa, Jarzębinowa, Kościelna, Leśna, Spółdzielcza, Zbożowa, Piaski

10.00-13.00

Stacja Gronowo 3 obw.400

25.09.2020

07.00-14.00

Stacja Mała Zławieś 11 , Zławieś Mała ulice Dębowa, Gołębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Topolowa, Zławieś Wielka ulica Topolowa

07.00-10.00

Stacja Rogowo 5

10.00-13.00

Stacja Ciechocin 3 obw.200

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady telefoniczne

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady telefoniczne. W ten sposób pomogąrolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl. Rachmistrzowie będą dzwonili do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Jesteś użytkownikiem gospodarstwa rolnego? Widzisz, że dzwoni do Ciebie jeden z powyższych numerów?

Odbierz telefon, odpowiedz na pytania rachmistrza spisowego i wypełnij obowiązek spisowy!

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Bezpłatne szkolenie "PPK blisko ciebie"

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”,
dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Bydgoszcz, 22.09.2020 godz. 11:00

CENTRUM KONGRESOWE OPERA NOVA

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szczególnie serdecznie zapraszamy reprezentantów firm (właścicieli, kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się tutaj.

Przerwy w dostawach wody

Ze względu na przedłużające się prace modernizacyjne sieci wodociągowej w miejscowości Łysomice, przerwy w dostawach wody możliwe do 25.09.2020 r. 

Dotyczy miejscowości Łysomice, Lulkowo, Zakrzewko.

Prosimy pamiętać o spuszczeniu mętnej wody powstałej w wyniku przerw. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK
Zdzisław Gawroński

Otwarcie drogi rowerowej

10 września 2020  w Turznie oficjalne otwarto drogę rowerową Różankowo - Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno. W spotkaniu udział wziął Starosta Toruński Marek Olszewski wraz z Zarządem Powiatu Toruńskiego, Przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego i radnymi powiatowymi, Wójt Gminy Łysomice – Piotr Kowal wraz z Przewodniczącym Rady i radnymi gminnymi. Na otwarcie w imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego przybył również zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Mirosław Nawrotek. Obecni byli również wykonawcy budowy oraz kolarze z toruńskiego Klubu Turystyki Kolarskiej „Przygoda”.

Koncepcja budowy drogi rowerowj powstała juz 4 lata temu. Po podpisaniu partnerskiej umowy pomiędzy Powiatem Toruńskim, Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminą Łysomice, ruszyły prace związane z realizacją projektu. Po uzyskaniu pozwoleń, wykupieniu gruntów i pozyskaniu dotacji unijnych, 30 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z firmą TRANSBRUK Barczyńscy na budowę drogi rowerowej.

Obecnie droga rowerowa Świerczynki- Piwnice- Lulkowo to odcinek długości 3,13 kilometra, drugi odcinek Turzno- Kamionki Małe to 2,54 kilometra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej

Harmonogram zebrań wiejskich, wytyczne epidemiczne

Jesienne zebrania wiejskich wszystkich sołectw odbywać się będą na podstawie przedstawionego harmonogramu.
Zachęcamy do zapoznania się z terminami, oraz zapraszamy do udziału w spotkaniach.

17.09.2020

KAMIONKI MAŁE godz.17.00
KAMIONKI DUŻE godz.19.00
LULKOWO godz.17.00
RÓŻANKOWO godz.19.00

 18.09.2020

GOSTKOWO godz.17.00
WYTRĘBOWICE godz.17.00

 22.09.2020


PAPOWO TORUŃSKIE godz.17.00
ŁYSOMICE godz.19.00
ZĘGWIRT godz.17.00
OSTASZEWO godz.19.00

 23.09.2020


TYLICE godz. 17.00 .
ZAKRZEWKO godz.19.00
PAPOWO TOR. OSIEKI godz.17.00
TURZNO godz.19.00 

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi epidemicznymi obowiązującymi uczestników zebrań.

Wytyczne dla zebrań wiejskich na terenie Gminy Łysomice

 

Wytyczne zebrań odbywających się na zewnątrz budynku:

 • osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy;
 • przed przystąpieniem do zebrania należy dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk lub uczestniczyć w zebraniu w rękawiczkach;
 • pomiędzy uczestnikami zebrania należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1,5 metra;
 • w zebraniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób;
 • przed rozpoczęciem zebrania każdy z jego uczestników musi wpisać swoje danę na imienną listę uczestników umożliwiającą identyfikację osoby (należy pamiętać o obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO);
 • zabrania się uczestnictwa osobom będącym na kwarantannie lub izolacji domowej, oraz osobom które zaobserwowały u siebie objawy zakażenia koronawirusem;
 • organizator zebrania zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętów (krzesła, stoły itp.), które były wykorzystywane w trakcie trwania zebrania;

Wytyczne zebrań odbywających się wewnątrz budynku:

 • osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy;
 • przed przystąpieniem do zebrania należy dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk lub uczestniczyć w zebraniu w rękawiczkach;
 • Zachowanie dystansu społecznego zarówno przed świetlicą jak i w środku świetlicy co najmniej 1,5m;
 • miejsce zebrania powinno zapewniać przestrzeń 2,5m2 na jedną osobę;
 • w zebraniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób;
 • przed rozpoczęciem zebrania każdy z jego uczestników musi wpisać swoje danę na imienną listę uczestników umożliwiającą identyfikację osoby (należy pamiętać o obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO);
 • zabrania się uczestnictwa osobom będącym na kwarantannie lub izolacji domowej, oraz osobom które zaobserwowały u siebie objawy zakażenia koronawirusem;
 • organizator zebrania zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętów, które były wykorzystywane w trakcie trwania zebrania oraz miejsca w którym się ono odbyło;
 • zaleca się korzystanie ze stołów nie pokrytych suknem, lub innym materiałem wchłaniającym;
 • zapewnienie wymiany powietrze przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający ich otwarcie
  1. przed rozpoczęciem zebrania
  2. co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut
 • przy wejściu do świetlicy w widocznym miejscu umieszcza się dla uczestników płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekcji rąk i instrukcją prawidłowej ich dezynfekcji

 

 
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów

 

W dniu 09 września w Urzędzie Gminy Łysomice, już po raz piąty zostały wręczone stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów.

Na podstawie uchwały Rady Gminy IX/51/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, która określa szczegółe warunki przyznawania, stypendium otrzymało 11 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy.

Inspektor ds oświaty i sportu przybliżył wszystkim zgromadzonym na sali osiągnięcia w nauce poszczególnych uczniów, którzy następnie z rąk Wójta Gminy Łysomice oraz Przewodniczacego Rady Gminy Łysomice odebrali dyplomy stypendialne, oraz nagrody.

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice otrzymali:

 1. Karol Zdrojewski- uczeń klasy VIIIB, S.P. w Łysomicach, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 5.94 oraz wzorowe zachowanie. Karol był Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 2. Alan Krygier- uczeń klasy VA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.83 oraz wzorową ocenę z zachowania. Alan zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa", XI miejsce w województwie w "Alfiku Matematycznym", oraz zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym.
 3. Aleksander Rumiński- uczeń klasy VIIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.50 oraz wzorową ocenę z zachowania. Był Laureatem - zajął V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa, III miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 4. Jakub Piecuch- uczeń klasy VIIA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jakub zdobył II miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 5. Natalia Aleksandra Zielińska- uczenica klasy VIII, S.P. w Ostaszewie. Uzyskała średnią ocen 5.53 oraz wzorową ocenę z zachowania. Natalia uzyskała Wyróżnienie za zajęcie 10 miejsca w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.
 6. Łucja Magdalena Szablewska- uczennica klasy VII B, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Łucja uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", oraz wyróżnienie w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa.
 7. Marta Kalinowska- uczennica klasy VC, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.58 oraz wzorową ocenę z zachowania. Marta otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 8. Aleksandra Kułakowska- uczennica klasy VC ,S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.33 oraz wzorową ocenę z zachowania. Aleksandra otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 9. Adam Rozpędowski- uczeń klasy V, S.P. w Świerczynkach. Uzyskał średnią ocen 5.75 oraz wzorową ocenę z zachowania. Adam otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 10. Michał Wróblewski- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.67 oraz wzorową ocenę z zachowania. Michał zdobył I Nagrodę w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie, oraz wyróżnienie w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.
 11. Mikołaj Trela- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.5 oraz wzorową ocenę z zachowania. Mikołaj zdobył I Nagroda w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. Życzymy wielu sukcesów, aby ich wybitne zdolności przelożyły się w przyszłości na ich sukcesy zawodowe. Mamy nadzieję, że przyznane stypendia staną się motywacją do dalszego zgłębiania wiedzy.


 

Informacja dotycząca wpłat III raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa SARS–CoV–2), koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, Sołtysi następujących Sołectw będą przyjmować wpłaty gotówkowe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w dniu 15 września 2020r.:

 • Sołtys Sołectwa Gostkowo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Kamionki Duże w świetlicy wiejskiej w godzinach od 12:00 do 13:00;
 • Sołtys Sołectwa Ostaszewo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 10:00;
 • Sołtys Sołectwa Turzno w świetlicy wiejskiej w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • Sołtys Sołectwa Wytrębowice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 12:00;

Jednak, w związku z panującą epidemią zachęcamy do dokonywania wpłat podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na indywidualne konto bankowe według decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

Mieszkańców pozostałych Sołectw prosimy o wpłacanie podatków na indywidualny Nr konta bankowego podatnika wskazanego w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy tj. 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001. Sołtysi tych sołectw nie będą pobierać III raty podatku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

O sposobie wpłaty IV raty podatku w 2020 r. poinformujemy w terminie późniejszym.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19, podczas przyjmowania wpłat podatku:

 1. Podatek przyjmowany jest na terenie wsi w wyznaczonym do tego budynku gminnym w określonym terminie - dniu i godzinach;
 2. Należy zachować odstęp pomiędzy osobami co najmniej 1,5 metra;
 3. Do budynku osoby płacące podatek wchodzą pojedynczo - obowiązkowo w maseczce higienicznej lub przyłbicy;
 4. W budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek;
 5. Osoba przyjmująca podatek obowiązkowo musi posiadać maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki – mogą być wielokrotnego użytku;
 6. Należy zachować odstęp pomiędzy osobą płacącą podatek a przyjmującą minimum 1,5 metra;
 7. Pieniądze od podatnika jak i potwierdzenie płatności należy przyjmować/przekazywać w rękawiczkach;

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

14.09.2020

07.30-10.30

Stacja Mazowiecka obw.100 P.D .Górą

10.30-13.30

Stacja Mazowiecka obw.300 Łęgowskiego, Polna 84, Fort Polna 75, Kontener Netia

08.00-16.00

Stacja Konopnickiej 1 ul. Bydgoska 37,39 , Kiosk Ruchu

08.30-12.30

Stacja Grębocin 11 obw.400 Grębocin ulice Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Papowska, Kolonia Papowska , Lipniczki

08.30-11.00

Stacja Mała Nieszawka 7 Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

11.00-14.00

Stacja Kąkol 1 Cierpice ulice Długa, Dobra, Dybowska, Kąkol

15.09.2020

07.30-13.00

Stacja Czarne Błoto 10 Czarne Błoto ulice Leszczynowa, Oliwkowa, Rajska, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 2 obw.200 , Mała Nieszawka ulice Bydgoska, Leśna, Lisia

08.30-12.30

Stacja Rychnowo 9,10,5,2 , Mariany , Mlewiec , Wielka Łąka , Wielkie Rychnowo

16.09.2020

08.30-12.30

Stacja GS-Dworcowa 2

08.30-12.30

Stacja Gostkowo 5,7obw.100 stanowisko 201 podział sieci

08.30-12.30

Stacja Złotoria 2 obw.200 , Złotoria ulice Pomorska, Sokola

17.09.2020

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

08.30-12.30

Stacja  Zarośla Cienkie 1  obw. 200/300 , Łążyn , Łążyn , Zarośle Cienkie ulica Księżycowa

18.09.2020

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200/300, Zarośle Cienkie ulica Gwiezdna

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu 8 września w kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, odbyło się spotkanie którego tematem przewodnim było 30-lecie samorządu terytorialnego. W części roboczej rozmawiano m.in. na temat wyzwań związanych z pandemią Covid-19.

Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego gościem spotkania był współtwórca reformy administracyjnej z 1990 roku prof. Jerzy Stępień. W spotkaniu udział wzięli również Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski. Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­ powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016 roku.

 • Forum
 • forum
 • forum
 • ZUS wypłacił 5 mld zł postojowego

ZUS wypłacił już 5 mld zł postojowego

Blisko 5 mld zł trafiło już na konta przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne w ramach świadczenia postojowego. Świadczenie to może być wypłacone maksymalnie trzy razy, więc jeśli ktoś jeszcze nie skorzystał z tej formy pomocy, cały czas może to zrobić. Wniosek o postojowe można złożyć do trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.

Od połowy kwietnia na konta poszkodowanych przez COVID-19 przedsiębiorców jak i również osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych trafiają pieniądze w ramach świadczenia postojowego. Do tej pory Zakład wypłacił łącznie ponad 2,5 mln świadczeń na kwotę prawie 5 mld zł. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim rozpatrzyliśmy 136,3 tys. wniosków o świadczenie postojowe. Na konta osób uprawnionych przekazana została kwota 231 mln zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie, co do zasady wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z VAT, otrzymają 1300 zł. Natomiast w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to pomoc przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem kolejnej wypłaty jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła.

Wnioski o postojowe należy składać on-line za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wszelkie informacje na temat świadczeń oraz tego jak składać wnioski, i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.- dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS uczy młodzież o ubezpieczeniach społecznych

Ruszyły zapisy do projektów edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych są to „Lekcje z ZUS”, a dla uczniów szkół podstawowych jest to „Projekt z ZUS”.

Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawitały do polskich szkół siedem lat temu i od tego czasu ich popularność rośnie z każdym rokiem. W samym projekcie „Lekcje z ZUS” w ubiegłym roku wzięło udział ponad 94 tys. uczniów z całej Polski, w tym ponad 7 tys. uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zainteresowanie tą tematyką rośnie – pokazują to nie tylko liczby, ale również postawa wielu uczniów, którzy decydują się na udział w olimpiadzie pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech lekcji m.in. o emeryturach, rentach, zasiłkach oraz o prowadzeniu firmy. Zajęcia mogą być realizowane np. w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie czy innych przedmiotów zawodowych. Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować podczas olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do udziału w olimpiadzie mogą również zachęcić cenne nagrody, indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni. Od 22 kwietnia olimpiada jest także na wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN i tytuł jej laureata lub finalisty od roku szkolnego 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości, a tym samym stanowi 25% punktacji w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych „Perspektywy”.

„Projekt z ZUS" realizowany jest w szkołach podstawowych. Polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji o ubezpieczeniach społecznych (nauczyciel może liczyć na wsparcie koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji). Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, który wyjaśni, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Może mieć on formę filmu, plakatu lub komiksu. Najlepsze prace konkursowe ZUS publikuje na swojej stronie internetowej. W tym roku na stronie ZUS znalazły się również prace uczniów z naszego regionu.  – dodaje rzeczniczka.

- Uczyć się o ubezpieczeniach społecznych jest łatwiej z naszą pomocą i dlatego nauczyciele zgłaszający uczniów do projektu otrzymują od nas przygotowane materiały dydaktyczne, gotowe scenariusze lekcji, zadania i ćwiczenia angażujące młodzież, a także opracowania multimedialne, przygotowane z myślą o młodych odbiorcach. – mówi Joanna Karsznia, Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Uczestnicy obydwu projektów mogą liczyć na indywidualne wsparcie eksperta ZUS- opiekuna merytorycznego projektu. W bydgoskim oddziale ZUS jest nim Joanna Karsznia tel. 502 007 721 mail: joanna.karsznia@zus.pl, a w toruńskim oddziale ZUS Sylwia Bratkowska-Gburek tel. (56) 610 94 70 mail: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. To właśnie do nich należy zgłosić szkołę, która chce wziąć udział w projekcie „Lekcje z ZUS” czy „Projekt z ZUS”.  Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uroczyste oddanie zmodernizowanego budynku Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

Wtorek 1 września był wyjątkowym dniem dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie. Nie tylko rozpoczęli oni nowy rok szkolny i wrócili do zajęć stacjonarnych, ale także zaczęli pracę i naukę w nowym budynku szkolnym. Zmodernizowana placówka stała się najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną szkołą w regionie.

 Na uroczystości pojawili się uczniowie, rodzice i nauczyciele obecni oraz emerytowani, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy. Nie zabrakło wójta gminy Łysomice Piotra Kowala oraz przewodniczącego Rady Gminy Roberta Kożuchowskiego. Pojawili się także przedstawiciele kuratorium oraz wszystkie osoby, które przyczyniły się do rozwoju placówki. Całą uroczystość uświetnił występ uczniów ostaszewskiej szkoły oraz duet smyczkowy Queens of Violins. Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną i okolicznościowymi przemówieniami zaproszonych gości.

Nie zabrakło symbolicznego poświęcenia murów szkoły. Budynek przeszedł kompleksową modernizację i cały kompleks zyskał zupełnie inny wygląd. Zakrojone na szeroką skalę prace remontowe rozpoczęły się w grudniu 2018 r. Zabytkowa część szkoły została odnowiona i połączona z budynkiem z lat 60, pobudowanym w czynie społecznym. Najstarszy budynek, wchodzący w skład kompleksu szkolnego, pochodzi z 1838 r. Był on odrestaurowywany pod nadzorem konserwatorskim, dzięki czemu udało się zachować jego historyczny charakter. Powstały cztery nowoczesne sale: językowa, humanistyczna, matematyczna i teatralna. Zadbano także o wyposażenie pracowni chemicznej, językowej i komputerowej. Zbudowano salę gimnastyczną, wyposażono stołówkę, wyremontowano szatnię. Kompleks oświatowy zabezpiecza w chwili obecnej potrzeby uczniów i nauczycieli i gwarantuje najwyższe standardy kształcenia. Szkołę przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zdecydowana większość środków finansowych na inwestycję, bo niemal 90 proc., pochodziła z budżetu gminy. Pozostała część była dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostaszewie pochłonęła łącznie prawie 9 mln zł.

 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie

Tymczasowy ruch pieszych do szkoły w Łysomicach

W związku z prowadzonymi w dalszym ciągu pracami przy modernizacji sieci wodociągowej na ulicy Warszawskiej, informujemy o zmianie organizacji ruchu pieszych.

Od dnia 04.09.2020 r. (piątek), zmienia się organizacja ruchu pieszych na ulicy Warszawskiej w Łysomicach. Odcinek chodnika na ulicy Warszawskiej od ulicy Lipowej do wjazdu na parking Urzędu Gminy, będzie całkowicie wyłączony z ruchu pieszych!

Wprowadza się tymczasowy ruch pieszych z ulicy Lipowej przez ulicę Wierzbową i parking przy urzędzie gminy, dalej przez tymczasowe przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy Warszawskiej, pod nadzorem osoby przeprowadzającej „Agatka”.

Wjazd i wyjazd na parking urzędu gminy od strony ul. Warszawskiej w dalszym ciągu będzie zamknięty, prosimy o korzystanie wjazdu od ulicy Wierzbowej, znajdującego się na tyłach budynku urzędu gminy.

Prosimy rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie z parkingu przy ulicy Leśnej.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z tą ważną inwestycją i prosimy na ten trudny czas o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy również uczulić dzieci, aby zachowały szczególna uwagę korzystając z wyznaczonego, tymczasowego przejścia dla pieszych.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w przypadku otwarcia ww. placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (https://www.gov.pl/web/rodzina/niania) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow) z powodu COVID-19. Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek. Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1490).

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 517 zł 20 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 531 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 sierpnia 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. (5 024 zł 48 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 711/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 sierpnia 2020 r. poz. 748/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

07.09.2020

10.00-14.00

Stacja Lulkowo 5

08.00-14.00

Stacja Biuro Projektów obw.700 Toruń ulice Legionów 10/  Grudziądzka 9

08.09.2020

10.00-17.00

Stacja Mała Nieszawka 10 obw.200 Mała Nieszawka ulice Topolowa, Toruńska

10.00-14.00

Stacja Stajenczynki 2

08.30-15.00

Stacja Cegielnik 2,3,5

07.00-14.00

Stacja Ogrodowa Toruń ul. Podgórna 39-45

09.09.2020

09.30-14.00

ST. Rudak TARR CI

08.00-12.00

Stacja Gronowo 2,11,10,9

10.09.2020

08.00-12.00

Stacja Górsk 15 obw.100

08.00-12.00

Stacja Górsk 15 obw.100

09.00-15.00

Stacja Czarnowo 3

11.09.2020

08.00-14.00

Stacja Koniuchy 1 obw. Kaliskiego 1c ul. Kaliskiego 1c

08.30-12.30

Stacja Przeczno 1 obw. Wieś

 

Utrudnienia na drogach w związku z modernizacją sieci wodociągowej

W związku z prowadzonymi pracami przy modernizacji sieci wodociągowej (wymiana sieci azbestowej) w ulicy Warszawskiej (od skrzyżowania z ulicą Lipową do posesji Warszawska nr 20  w Łysomicach) informujemy, że:

 1. Od godziny 12:00 dnia 02.09.2020 r. nastąpi tymczasowe zamknięcie wjazdu / wyjazdu z parkingu Urzędu Gminy Łysomice na ulicę Warszawską.
 2. Dojazd do parkingu przy Urzędzie możliwy będzie wyłącznie od ulicy Wierzbowej.
 3. Dowóz dzieci do Szkoły w Łysomicach oraz ich odbiór przez pojazdy prywatne możliwy będzie wyłącznie z parkingu przy ulicy Leśnej.
 4. Ruch pieszych do szkoły zostanie zachowany przez dotychczasowe przejście dla pieszych z od ulicy Lipowej. Ruch pieszy ulicą Warszawską do Szkoły odbywać się będzie korzystając z przejścia dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Porzeczkową.
 5. Na czas realizacji robót dla posesji pozbawionych bieżącej wody zostaną zapewnione dostawy wody beczkowozem od dnia dzisiejszego od godziny 14:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Od dziś znów można dostać zasiłek na opiekę nad dziećmi

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłku nie dostaną natomiast osoby, które pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym - część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można także się starać w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego
o podobnym charakterze. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) - dodaje rzeczniczka.

Kto nie otrzyma zasiłku?

Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Jak wystąpić z wnioskiem o zasiłek?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy, zleceniodawcy.  Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Młodzież z rentą rodzinną musi pamiętać o zaświadczeniu

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mają obowiązek zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jednak, gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Jeśli urodziny studenta przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w której uczeń, student się uczy. Zwykle zaświadczenia ze szkoły czy uczelni są wydawane na rok szkolny albo na programowy czas nauki. Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest, co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 4-letniego, 3-letniego. W takim wypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

W pozostałych przypadkach chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Na złożenie dokumentów uczniowie mają czas do końca września, a studenci do końca października. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę. – tłumaczy Krystyna Michałek

Z kolei abiturient, który ukończył szkołę średnią i został przyjęty na studia, chcąc otrzymać wypłatę renty za wrzesień, powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia do końca września, a zaświadczenie, że jest studentem na początku października.- dodaje rzeczniczka

Przerwałeś naukę - poinformuj ZUS

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 8 dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:

 • samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spisrolny.gov.pl
 • wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego
 • wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Łysomice.

Kolejne inwestycje w Gminie Łysomice

 25 sierpnia 2020r. w urzędzie gminy w Łysomicach  podpisane zostały umowy na realizację dwóch  zadań.

Pierwszym zadniam jest „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki". Wartośc inwestycji to 1 649 991,46 zł. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec kwietnia 2021 roku.

Drugim zadaniem jest „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” Wartość inwestycji to 3 233 265,44zł. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec kwietnia 2021 roku.

Od września niższe limity dla dorabiających seniorów

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt czy rencista ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy z nich powinni zwrócić uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Limity zarobków zmieniają się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Od września limity będą niższe. 

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Teraz jest ono niższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 września emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta zmniejszyła się i wyniesie 3517,20zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia tj. 6531,90zł. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3517,20zł do 6531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 465,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.           

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3517,20zł przychodu.

Kto może dorabiać bez przeszkód?
O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. 

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.  

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Modernizacja sieci wodociągowej w Łysomicach

W dniach od 28.08.20 r. - 15.09.20 r. możliwe przerwy w dostawie wody ze względu na modernizację sieci w miejscowości Łysomice.

Dotyczy miejscowości Łysomice, Lulkowo, Zakrzewko.

Prosimy pamiętać o spuszczeniu mętnej wody powstałej w wyniku przerw. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK
Zdzisław Gawroński

Rosnące zainteresowanie bonem turystycznym

Pod koniec wakacji rośnie zainteresowanie bonem turystycznym nie tylko wśród rodziców, ale także wśród branży turystycznej. Nie trzeba spieszyć się z wykorzystaniem tych środków. Bon jest ważny do 31 marca 2022r.  Co istotne,  można nim płacić wielokrotnie, aż do jego wyczerpania...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy...

Niezwykły jubileusz. Pani Maria Gronowska skończyła 100 lat

25 sierpnia obchodziliśmy w Gminie Łysomice niezwykły Jubileusz. Pani Maria Gronowska skończyła 100 lat. Z tej okazji Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski przekazali na ręce dostojnej Jubilatki list gratulacyjny, oraz prezent.

To doniosły moment i niecodzienna chwila. Jubileusz Pani Marii jest swoistą nagrodą za własną dbałość o zdrowie, a przede wszystkim dowodem na prawdziwy hart ducha, siłę charakteru i dystans do świata i samej siebie.
 
Była Pani świadkiem całego wieku historii,
a długie lata życia zapewne są skarbnicą
wielu cennych i niezapomnianych doświadczeń,
które przekazane przyszłym pokoleniom,
będą wskazówką do życia w obecnych czasach.  

W 100 rocznicę urodzin z należytym Pani szacunkiem
mamy zaszczyt przekazać Pani
w imieniu Samorządu Gminy Łysomice
oraz wszystkich mieszkańców
serdeczne gratulacje, wyrazy uznania
dla przeżytych lat oraz życzenia zdrowia,
spokoju i pogody ducha.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                    Wójt Gminy Łysomice
                                                                                Robert Kożuchowski                                                                      Piotr Kowal

 
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii

Adam Leon Czarliński z Zakrzewka 100 lat temu został pierwszym Starostą Toruńskim

W sierpniu mija 100 letnia rocznica kiedy urodzony w Zakrzewku ADAM LEON MICHAŁ CZARLIŃSKI SCHEDLIN został pierwszym starostą toruńskim w odrodzonej Polsce.

Urodził się w Zakrzewku 29 września 1870 r. Pochodził ze znanego i zasłużonego rodu Czarlińskich, używających przydomka Schedlin. Jego brat Jan prowadził własne przedsiębiorstwo w Sopocie, a potem w Chełmży. Siostra Kazimiera wyszła za mąż za Kazimierza Sztrela z Czarnic pod Chojnicami, a siostra Eleonora była żoną Stanisława Moczyńskiego, adwokata z Bydgoszczy. Adam Czarliński ukończył gimnazjum toruńskie i studiował rolnictwo oraz ekonomię na Uniwersytecie Berlińskim. Przez rok służył w pruskim wojsku. Od 1895 r. sprawował funkcję sekretarza zarządu Towarzystwa Rolniczego w Chełmży. Po praktyce gospodarskiej w roku 1898 przejął na własność majątek rodzinny Zakrzewko. Przez ponad czterdzieści lat prowadził swoje wzorowe gospodarstwo.

Adam Czarliński był wielokrotnym członkiem Rady Patronackiej Kółek Rolniczych i toruńskim wicepatronem Kółek Rolniczych. W latach 1905–1929 należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Działając w Towarzystwie Czytelni Ludowych, pełnił też w latach 1911–1919 funkcję bibliotekarza powiatowego w Toruniu. Jako prezes aktywnie uczestniczył w pracach Powiatowego Komitetu Wyborczego w Toruniu w latach 1912–1918. W latach 1918–1919 brał czynny udział w działaniach mających na celu powrót Pomorza do Polski.

W listopadzie 1918 r. Adam Czarliński utworzył toruńską Straż Ludową i wybrano go na prezesa Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu. Dwór w Zakrzewku był jednym z punktów przerzutowych do Wojska Polskiego, w których werbunku dokonywali jego syn Leon i stryjeczny brat Wincenty, dziedzic Brąchnówka. Do majątku Zakrzewko wiosną i latem 1919 r. z całego Pomorza przyjeżdżali ochotnicy do armii polskiej, których po zaopatrzeniu potajemnie przemycano przez granicę w Lubiczu do wolnej Polski. W latach 1918–1919 w Lubiczu znajdował się punkt potajemnego przemycania ochotników do armii polskiej przez granicę byłej Kongresówki do wolnej Polski. Całą akcją kierował Adam Schedlin-Czarliński, który brał czynny udział w działaniach mających na celu powrót Pomorza do Polski. Natychmiast po wybuchu rewolucji listopadowej w 1918 r. w Niemczech zajął się zorganizowaniem Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu. Do jego majątku w 1919 r. z różnych stron Polski przyjeżdżali wówczas owi ochotnicy, którzy po odpowiednim zaopatrzeniu (również w gotówkę) przekraczali następnie granicę w Lubiczu. W ten sposób, mimo nadzwyczajnej czujności „Grenzschutzu”, przez Zakrzewko przeszło około 2000 ochotników. W lipcu 1919 r. Niemcy aresztowali Adama i Marię Czarlińskich, ale po złożeniu przez nich wyjaśnień małżonkowie zostali uwolnieni. Zarekwirowano wówczas sześć koni z majątku w Zakrzewku. Z polecenia Naczelnej Rady Ludowej od 1 sierpnia 1919 r. Adam Czarliński pełnił funkcję Delegata Rządu Polskiego przy landracie pruskim w Toruniu. Zainicjował on także w tym czasie powstanie jedynego na Pomorzu dwudziestoosobowego umundurowanego oddziału żandarmerii polskiej, składającego się głównie z członków Organizacji Wojskowej Pomorza. Jako komisaryczny starosta 17 stycznia 1920 r. przejął władzę w powiecie toruńskim. Jako również pierwszy przedstawiciel władz przywitał 18 stycznia 1920 r. wkraczające na Pomorze po 148 latach niewoli oddziały Wojska Polskiego. 1 sierpnia 1920 r. Adam Czarliński został starostą powiatu toruńskiego. Poczynił on duże starania, aby należycie przygotować i zorganizować urzędy polskie na podległym sobie terenie. Miał znaczne trudności do pokonania, ponieważ powiat toruński należał do najbardziej zniemczonych na Pomorzu. Urzędy powiatowe przejęte były od Niemców i nie posiadały wykwalifikowanego personelu, bo urzędników niemieckich trzeba było zastąpić Polakami. Dobranie i wyszukanie kandydatów na poszczególne urzędy wymagało niemałego wysiłku. Energia i pracowitość Czarlińskiego przykładnie działały na podległy mu  personel urzędniczy. W szybkim tempie usuwano w urzędach wszelkie ślady niemieckie, a od połowy 1920 r. korespondencja urzędowa prawie wyłącznie odbywała się w języku polskim. Niemałe zasługi położył także Czarliński dla powiatu w okresie inwazji bolszewickiej na Polskę w 1920 r., gdy z pomocą swego syna Leona dostarczył dla Armii Ochotniczej 180 koni z powiatu i znaczne ilości rozmaitego taboru. Zorganizował też oddział konny z 35 byłych żołnierzy, utrzymujący łączność pomiędzy oddziałami wojskowymi, zapewniając im żołd z własnych funduszy. Poświęcenie całego swojego czasu i energii na rzecz powiatu toruńskiego przyczyniło się do zaniedbania kondycji własnego majątku. W 1926 r. zmuszony był do sprzedania Owieczkowa za czwartą część wartości

W latach 20. XX w. dwór w Zakrzewku był miejscem spotkań towarzyskich. Częstym gościem właścicieli był wówczas między inymi generał Józef Haller. Papież Pius XI uhonorował Adama Czarlińskiego godnością tajnego świeckiego szambelana Jego Świętobliwości. Odznaczono go także między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości. W latach 30. XX w. A. Czarliński był sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Toruniu, członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, członkiem Powiatowej Rady Komunalnej Kasy Oszczędności i jednym z większych akcjonariuszy cukrowni w Chełmży.

Adam Czarliński od samego początku II wojny światowej był kilkakrotnie aresztowany, ale za każdym razem hitlerowcy zwalniali go ze względu na podeszły wiek i wstawiennictwo u Niemców byłych pracowników majątku. Czarlińskich usunięto z Zakrzewka w 1941 r. Do końca wojny Adam Czarliński przebywał w majątku Borek w powiecie toruńskim wraz z córką Aleksandrą Jatelnicką i jej dziećmi. Po wycofaniu się hitlerowców z Pomorza Czarliński wrócił do rodzinnego majątku, skąd w połowie 1945 r. został wywłaszczony. Zamieszkawszy w Chełmży, Adam Czarliński nie angażował się już w życie społeczne i polityczne. Zmarł 30 kwietnia 1956 r. w Chełmży. Pochowano go w grobowcu rodzinnym w Papowie Toruńskim.

Źródło:
Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego, pod redakcją Macieja Krotofila, Waldemara Rozynkowskiego
tekst Marek Pawłowski

 • grobowiec rodu Czarlińskich

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń...

Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

Wakacje to czas relaksu. Czasami jednak warto połączyć przyjemne z pożytecznym. A idealną okazją do tego jest nowa akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. W konkursie główną nagrodą jest stypendium do 5 tys. złotych!...

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o 1400zł dodatku solidarnościowego. W województwie kujawsko-pomorskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 10,5 osób na kwotę niemal 14 mln zł. W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 253 mln zł...

50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin składania dokumentów to 31 sierpnia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data ich nadania...

Tradycyjne konkursy dożynkowe

Tegoroczne żniwa bez corocznego święta plonów. Dożynki z powodu trwającej epidemi zostały odwołane. Jednak zachowujemy tradycje konkursowe i zachęcamy do udziału w dwóch kolejnych konkursach.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ NALEWKĘ

 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Łysomice.
 2. Konkursem objęci są mieszkańcy Gminy Łysomice.

CEL KONKURSU

 1. Promocja gminnych tradycji nalewkarskich.
 2. Odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
 3. Wyłonienie najlepszej nalewki w Gminie Łysomice.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
 2. Do Konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia od dnia 14 sierpnia do dnia 14 września 2020 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice.  Należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i pozostawić nalewkę z metryczką.
 4. Do każdej nalewki należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz metryczkę umieszczone w kopercie. Należy odpowiednio połączyć butelkę z nalewką razem z kopertą zawierającą dane uczestnika.
 5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia max. 3 nalewek.

KRYTERIA OCENY

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 3 najsmaczniejsze nalewki oceniając je wg następujących kryteriów:  smak,  oryginalność składników.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do 30 września 2020 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

NAGRODA

Dla zwycięzców przeznaczone zostaną nagrody rzeczowe

 

KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB DOŻYNKOWY

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Łysomice.
 2. Konkursem skierowny jest do mieszkańców gminy Łysomice i jest konkursem indywidualnym.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie polskich tradycji obrzędowych
 2. Promocja walorów wsi
 3. Wyłonienie najsmaczniejszego chleba dożynkowego wypiekanego tradycyjną metodą.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
 2. Konkurs skierowany jest do indywidualnych mieszkańców z terenu Gminy Łysomice
 3. Jeden mieszkaniec może dokonać zgłoszenia na tylko jeden chleb
 4. Konkursowy chleb należy dostarczyć dnia 24 września 2020 roku do godziny 15:15 w urzędzie gminy Łysomice
 5. W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła cztero- osobową komisję konkursową w celu degustacji i wizualnej oceny konkursowych chlebów.

KRYTERIA OCENY

 1. Walory smakowe
 2. Estetyka wykonania, najciekawsza koncepcja
 3. Estetyka prezentacji
 4. Subiektywne wrażenia komisji.

NAGRODA

Dla zwycięzców przeznaczone zostaną nagrody rzeczowe

TERMINY

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 września 2020 r.

 • konkurs dożynkowy
 • konkurs dożynkowy

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń...

Łysomice czwartą najbogatszą gminą wiejską w województwie

Gmina Łysomice zajęła czwarte miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w najnowszym rankingu zamożności miast i gmin w Polsce opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota".

Czasopismo “Wspólnota” opublikowało ósmy ranking zamożności miast i gmina w Polsce. W tegorocznym zestawieniu podobnie jak we wcześniejszych edycjach autorzy - prof. Paweł Swieniewicz i Julita Łukomska z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego - badając sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego brali pod uwagę czynniki takie jak: dochody własne samorządów, w tym wpływy z podatków dochodowych oraz subwencje przyznane w ubiegłym roku.

Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu - piszą autorzy.

Zsumowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców na terenie danego samorządu. Właśnie dochód “per capita” stanowił podstawę do opracowania zestawienia najbogatszych jednostek administracji lokalnej. Jak wypadła w nim nasza gmina?

Dochód przypadający na jednego mieszkańca wyniósł w 2019 roku dokładnie 4282,64 zł. Pozwoliło to zająć czwartą lokatę w całym województwie kujawsko-pomorskim. W rankingu z zeszłego roku mieliśmy dochód per capita na poziomie 3894,61. Te prawie 390 zł więcej spowodowało, że wśród gmin wiejskich w Polsce awansowaliśmy z 114. pozycji na 99. lokatę.  w samym województwie wyprzedziliśmy gminę Osie.

W kujawsko-pomorskiem najbogatsza jest gmina Osielsko (powiat bydgoski), w której dochód na mieszkańca w 2019 roku wyniósł 5652,24 złotych. W całym kraju niezmiennie od lat liderem wśród gmin wiejskich jest Kleszczów (województwo łódzkie). Na terenie tej gminy działają Elektrownia Bełchatów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. W niej na każdego z mieszkańców przypada prawie 38 tys. zł.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń...

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Sierpień to ostatni miesiąc, w którym osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy.
W województwie kujawsko-pomorskim z tej formy pomocy skorzystało już ponad 10 tys. osób. Kwota wypłaconej w regionie pomocy wynosi niemal 13,3 mln. zł.

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł
Polacy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS aktywowali już ponad 546 tys. bonów turystycznych na kwotę ok. 468 mln zł. Z każdym dniem rośnie również liczba podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. Bonem można zapłacić już u ponad 14,1 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych...

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W piątek, 14 sierpnia sale obsługi klientów w placówkach ZUS będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Jeśli mamy sprawy do załatwienia w ZUS, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z Kodeksem Pracy, 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 15 sierpnia.

Korzystne przeliczenie dla rocznika 1953

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych...

Konkurs plastyczny "DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką dożynek
"DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i polega na wykonaniu konkursowej pracy plastycznej przedstawiającej pomysł na dożynkowy wieniec. Prace należy wykonać na kartce A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO”

 1. Organizatorem konkursu plastycznego  jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej pomysł uczestnika na wieniec dożynkowy
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 5. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice w dniu 10.08.2020r
  w terminie do 14 września 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 6. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 7. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 8. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 września 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz fanpage’ u FB Gmina Łysomice.

 

 • Konkurs plastyczny
 • kprm strefy

Nowe zasady bezpieczeństwa Covid-19 od 08.08.2020 r.

 

Od 8 sierpnia w 19 powiatach mają obowiązywać nowe obostrzenia. Dotyczy to tych terenów, w których zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. Zmiany dotyczą m.in. zasad zasłaniania ust i nosa, a także zmniejszenia limitu osób w restauracjach, sklepach czy na imprezach. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji.

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, ale tylko w wybranych obszarach. Są to miejsca, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski. Taka sytuacja dotyczy obecnie 19 powiatów z województw śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Dodatkowo podzieliliśmy je na dwie strefy: żółtą i czerwoną – z różnym zakresem obostrzeń. Pozostałe powiaty, które oznaczone są kolorem zielonym, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Dzisiaj do konsultacji publicznych ma trafić projekt rozporządzenia wprowadzający regionalne obostrzenia w wybranych powiatach. Przepisy mają obowiązywać od soboty 8 sierpnia.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa – najważniejsze zmiany

W wyznaczonych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

Szczegóły dotyczące nowych zasad znaleźć można na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Strefy zielone – dotychczasowe zasady wciąż obowiązują

Nowe reguły dotyczą jedynie wybranych powiatów. W pozostałych miejscach nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętaj – epidemia wciąż trwa, dlatego wciąż musimy być ostrożni.

O czym warto pamiętać?

 • Zachowuj 1,5-metrowy dystans społeczny.
 • Zasłaniaj usta i nos, kiedy nie możesz utrzymać odpowiedniej odległości od innych, kiedy jesteś w sklepie lub komunikacji miejskiej.
 • Często myj ręce i unikaj dotykania twarzy.
 • Pobierz aplikację ProteGO Safe.

Poniżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz informacja o zakazach w strefie czerwonej i żółtej.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 64/08/2020

Toruń, dnia 10.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZN Nr 64/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2020 do godz. 21:00 dnia 10.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

 

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020

Toruń, dnia 9.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2020 do godz. 22:00 dnia 09.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.


Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

Toruń, dnia 7.08.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 61/08/2020

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 7.08.2020 r. do godz. 21:00 dnia 9.08.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

10.08.2020

09.00-13.00

Stacja Obrowo 8,25,18,15 , Obrowo ulice Kolejowa, Mechaniczna, Mokra, Poziomkowa, Sadowa, Warszawska, Zębówiec

10.00-13.00

Stacja Pluskowęsy 10

08.00-14.00

Stacja Przeczno 2

07.00-09.00

Stacja Piątkowo 1 obw.300

08.00-12.30

Stacja Mała Nieszawka 7 obw.3 l.nap. Kwiatowa - Słoneczna

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6 obw.TR1 Dom Pom. Społecznej

11.08.2020

08.00-15.30

Stacja Grębocin 7 obw.300 , Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-12.00

Stacja Mlewo 5 obw.100

10.00-14.00

Stacja Kamionki Małe 11 obw.600

08.30-12.30

Stacja Mlewo 5 obw.100

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw.200 Mała Nieszawka ulica Topolowa

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 6 obw. Cierpice Mała Nieszawka ulice Bliska, Dębowa, Nowa, Przyjazna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Wiosenna, Zacisze

12.08.2020

07.00-10.00

Stacja Dobrzejewice 10 obw .Leśniczówka

09.00-13.00

Stacja Miliszewy obw.200

10.00-14.00

Stacja Ogrodnictwo 4 obw. Rypińska 67/69

13.08.2020

07.30-10.30

Stacja Kameralna Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-10.00

Stacja Grzywna 9 obw. Mirakowo

08.00-15.30

Stacja Grębocin  7 obw.300 Toruń ulice Gustlika, Honoratki, Józefa Chrzanowskiego, Kołowa, Pancernych, Rudego, Szarika, Twarda, Zakręt

10.00-13.00

Stacja Grzywna 7 obw .Antoniewo

08.00-12.30

Stacja Przeczno 1 obw.200

 • Plakat dotyczący konkursu testowego

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu, dostępny na stronie KRUS.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl.

 

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Plakat informacyjny dot. serwisu polskibazarek.pl

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” - kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do zapoznania się z platformą ogłoszeniową www.polskiebazarek.pl.

Platforma www.polskiebazarek.pl powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów pomiędzy rolnikami i producentami żywności a konsumentami oraz umożliwieniu bezpośredniego i bezpiecznego dostępu do wysokiej jakości produktów lokalnych producentów. Na platformie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik, bez marży pobieranej przez pośredników.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Dzieci wracają do szkół i placówek

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas wczorajszej konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przedstawił wczoraj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

Wytyczne GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Harmonogram przygotowań

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił szczegółowy harmonogram działań MEN do rozpoczęcia roku szkolnego. Do połowy sierpnia będą gotowe niezbędne akty prawne MEN. Następnie zaczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotuje również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Zmiany prawne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich.

W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).

Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania organizacyjne

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bon Turystyczny - grafika informacyjna

Uwaga na oszustów!

W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze (Rodzina "500 plus”). Co ważne bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i można nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą listę wpisało się już ponad 8,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W internecie pojawiły się również oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE ZUS i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług.  Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem (lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego, powinien  kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl. Pomoc w założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej placówce ZUS. – dodaje rzeczniczka.

Realizacja bonu odbywa się przez PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres e-mail i nr telefonu komórkowego.

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu, którego będzie można płacić  podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Platforma ZUS PUE

ZUS udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępniliśmy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe z powodu pandemii Covid-19 musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów mogą samodzielnie złożyć wniosek. W Tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. Wnioski mogą być składane przez zleceniobiorców od 24 lipca br. – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 Aby starać się o postojowe należy spełnić warunki wskazane w ustawie, m.in.: umowa zlecenia musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., umowa nie może dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie COVID – 19. Ważnym warunkiem jest także to, aby przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału to jest dla wniosków składanych w lipcu i sierpniu od kwoty 15 994,41 zł.

Ponadto w przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w lipcu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy z wykonywania umowy osiągnięty w czerwcu,  a gdy będzie składany w sierpniu – to z lipca.

ZUS  wypłacił 2,3 mln świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę 4,4 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim zrealizowano dotychczas 106,5 tys. przelewów na kwotę ponad 209,2 mln zł. –dodaje rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Formularz elektroniczny RSP
 • Formularz elektroniczny RSP

Dyżur telefoniczny - Bon turystyczny

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego. Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak będzie wyglądało rozliczenie bonu oraz jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, które jest potrzebne do aktywowania bonu. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dyżury odbędą się w godz. 10.00-12.00 :

 • 3 sierpnia pod nr. tel. 54 230 73 82; tel. 54 288 61 58
 • 4 sierpnia pod nr. tel. 56 610 93 63; tel. 54 230 73 17; tel. 54 288 61 58; tel. 54 282 83 27
 • 5 sierpnia pod nr. tel. 56 450 68 55; tel. 54 288 61 58; 56 498 35 81

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Łysomice wyemitowany będzie, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych, sygnał „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Wyemitowanie sygnału będzie upamiętniało 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 • Logotypy "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Łysomice inwestuje w kolejne tereny rekreacyjne

Dofinansowanie w ramach umowy pomiędzy Gminą Łysomice a Zarządem Województwa w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W ramach tego działania Gmina Łysomice w zakresie tego projektu planuje zrealizować następujące inwestycje:

 • UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W WYTRĘBOWICACH W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKU WIEJSKIEGO DO CELÓW REKREACYJNYCH
 1. Ogrodzenie terenu przy istniejącym stawie z paneli 3D, h=1,0 m w ilości 42 m2
 2. Niwelacja terenu istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z wymianą nawierzchni trawiastej z piłkochwytami:
  • wymiary pola do gry 53,00 m x29,0 m (pow. netto: 1537,0 m2)
  • całkowity wymiar boiska wraz z wolnymi strefami wynosi: 59,0 m x 31,0 m (pow. brutto: 1829,0 m2)
  • piłkochwyty o wysokości: 6,0 m na słupach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym
 3. Wykonanie alejek rekreacyjnych wraz z ławkami i koszami na śmieci i nasadzeniami drzew karłowatych. Będzie to alejka o szerokości 150 cm, ograniczona po bokach obrzeżami betonowymi 25x6x100 cm wtopionymi, ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej C12/15 z oporem o łącznej długości 72,0 m. Nawierzchnię będzie stanowiła kostka betonowa gr 6,0 cm, ułożona na podsypce cementowo – pisakowej 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 8 cm i warstwa piasku 10cm, całkowita powierzchnia alejki wraz z miejscami pod ławki wynosi 120,0 m2. Ilość ławek 5 szt. i koszy na śmieci również 5 szt.
 4. Oświetlenie terenu w rejonie projektowanego chodnika, typu parkowego, ledowe, słupy wysokości 5,0 m w ilości 4kpl.
 5. Nasadzenia drzew liściastych – surmia katalpa (10 szt.)  
 • ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE ŁYSOMICE ORAZ ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO TORUŃSKIE
 1. Wiata ogniskowa o konstrukcji drewnianej, pow. zabudowy 49,1 m2, kubatura 88 m3, pow. użytkowa 46,0 m2
 2. Plac na odpady stałe utwardzony kostką betonową
 3. Ogrodzenie terenu w ilości 370,6 m2, panel z cokołem prefabrykowanym o wys. 1,7 m
 4. Zieleń i nasadzenia drzew – 9 szt.
 5. Chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego – 153,22 m2
 6. Słupki i stojaki do siatkówki wraz z instalacją hydrantu do podlewania terenu zielonego
 7. Zagospodarowanie terenu wokół boiska 0,080 ha
 8. Piłkochwyty i bramki
 9. Oświetlenie – lapmy 5 m (5szt.) oraz lampy parkowe o wys. 3,5 m (6szt.)

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych – od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są  do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby ,które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację. Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).- dodaje rzeczniczka.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

Ważne
W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS. Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 28.07.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 59/07/2020

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 28.07.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Bezpieczne Wakacje - zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Wakacje to czas podróży, zabawy oraz beztroskiej rekreacji. Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa.

Niezwykle istotnym czynnikiem, które może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Usta i nos należy zasłonić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika w przestrzeni otwartej, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 metra odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej.

Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziemy z kimś, z kim nie mieszkamy
  na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele,
 • w szkole, na uczelni,
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Drugim czynnikiem wspomagającym walkę każdego z nas z koronawirusem jest właściwa higiena rąk. Dłonie to podstawowa droga transmisji (przenoszenia) drobnoustrojów. Dłońmi dotykamy różnych powierzchni – np. klamek, poręczy w autobusie, blatu, które mogą być skażone drobnoustrojami, w tym wirusem SARS-CoV-2. Następnie dotykamy nosa, oczu, ust – wirus dostaje się do błon śluzowych i dochodzi do zakażenia.

Mycie rąk pozwala na usunięcie z ich powierzchni większości drobnoustrojów – nawet 90 % i jest uważane za prostą, tanią, skuteczną i łatwo dostępną metodę zapobiegania zakażeniom. Sugeruje się, że dzieci powinny myć ręce częściej z uwagi na tendencję do dotykania różnych powierzchni i częstego dotykania twarzy.

Należy jednak pamiętać, że bezpieczne wypoczywanie latem to nie tylko zabezpieczanie się przed wirusem SARS-CoV-2.

W tym czasie ogromną aktywność życiową przejawiają niepozorne, prawie niezauważalne pajęczaki – kleszcze. Kleszcze odpowiedzialne są za przenoszenie wielu drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka, z których największe znaczenie mają bakterie wywołujące boreliozę oraz wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu. W I półroczu 2020 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu zarejestrowano 16 przypadków boreliozy.

W związku pojawiającymi się latem upałami należy przypomnieć, że wysoka temperatura powietrza, a co za tym idzie, szybciej psująca się żywność, pojawiające się  zaniedbania higieniczne oraz inne okoliczności sprawiają, że ryzyko zatruć pokarmowych wzrasta. Od wielu lat Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania informacyjno - edukacyjne służące szeroko pojętej profilaktyce zatruć pokarmowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi dot. podstawowych zasad profilaktyki, bezpieczeństwa i higieny w czasie wkacji.

 

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Toruniu

mgr Ewa Nowak - Wąsicka

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZUK

Dnia 22.07.2020r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o Zakładu Usług Komunalnych Łysomice w związku zamknięciem roku obrotowego 2019. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej ZUK:

Katarzyna Sienkiewicz-Umińska - Przewodnicząca RN,

Piotr Siemiątkowski - Zastępca Przewodniczącego RN,

Krzysztof Szpejna - Sekretarz RN

oraz Prezes Zarządu Spółki - Zdzisław Gawroński. Na posiedzeniu Pan Wójt wręczył akty powołania członkom RN, omówiono sprawozdania Spółki i Zarządu za rok obrotowy 2019 oraz przedstawiono opinię Rady Nadzorczej o wymienionych wcześniej sprawozdaniach. Po dyskusji Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdania wraz z załącznikami Spółki i Zarządu za rok ubiegły oraz udzielono Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres sprawozdawczy. Podczas posiedzenia ZW i RN wyznaczyła cele działania dla Spółki.

 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Ekran logowania do platformy ZUS PUE

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

"W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego" – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów. - Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać  z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).  POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie"

Sytuacja związana z trwającą epidemią wymusiła odwołanie wszelkich gminnych i sołeckich imprez, w tym największej imprezy która odbywa się we wrześniu Gminnych Dożynek.
Ale nie rezygnujemy jednak ze wszystkiego. Przygotowaliśmy dla Państwa konkursy dożynkowe.

Na początek zapraszamy do udziału w fotograficznym konkursie gminnym " Żniwa w obiektywie "

 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach upowszechniania dorobku kultury w sferze polskiej wsi, obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych wśród mieszkańców Gminy Łysomice

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice
 2. Konkurs rozpocznie się 27.07.2020 r. i trwać będzie do 28.08.2020 r.

Cele konkursu

 1. Popularyzacja obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych.
 2. Propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu.
 3. Promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Obowiązuje jedna kategoria wiekowa od 5 do 100 lat.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii o tematyce żniwnej, która może zawierać następujące elementy:
 • krajobraz,
 • praca na roli,
 • maszyny i sprzęt rolniczy.
 • aranżacje związane z zwyczajami dotyczącymi żniw i dożynek.

     4. Wymagania dotyczące fotografii konkursowej:

 • może być wykonana dowolną techniką i sprzętem fotograficznym,
 • musi być zapisana w formacie JPG,
 • musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika,

     5. Termin składania prac upływa 28.08.2020 roku.

     6. Konkursowe fotografie będą prezentowane na stronie www.lysomice.pl, oraz na Fb Gmina Łysomice

     7. Dopuszcza się poniższe formy przekazania fotografii

 • zdjęcie można wstawić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu fb Gmina Łysomice, który zostanie zamieszczony 27.07.2020 roku. W tym przypadku należy na adres mailowy paczkowska@lysomice.pl przesłać dane uczestnika- imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu.
 • mailowo na adres: paczkowska@lysomice.pl , w treści maila należy podać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika, kontaktowy numer telefonu
 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 2. Zdjęcia konkursowe zamieszczone pod konkursowym postem na Fb Gmina Łysomice mają szansę na zdobycie specjalnej nagrody. Zdjęcie które uzyska największą ilość polubień zdobędzie nagrodę publiczności. Pod uwagę będą brane polubienia zebrane do 28.08.2020 roku do godziny 12:00
 3. Dodatkową nagrodą będzie specjalna nagroda Wójta Gminy Łysomice dla wsi z naszej Gminy, z której wpłynie najwięcej fotografii konkursowych od mieszkańców danej miejscowości.
 4. Oceny prac dokona komisja konkursowa , która oceni zgodność fotografii z tematyką, jej wykonanie, oryginalność.
 5. *Ogłoszenie wyników nastąpi 09.09.2020 roku. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej lysomice.pl oraz na Fb Gmina Łysomice
 6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej gminy Łysomice , oraz na fanpag’u Fb Gmina Łysomice.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
 8. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzaniei przekazywanie podanych danych osobowych, tylko w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

  * Ze względu na duże zainteresowanie i dużą ilość konkursowych prac, komisja przełożyła termin ogłoszenia wyników do 30 września 2020 roku

 

 

Pierwsze badania rozpoznawcze dotyczące tzw. Rondeli

Na zlecenie gminy Łysomice w dniach 1-3 kwietnia oraz 12-17 kwietnia 2020 roku firma archeologiczna Geoinnowacje Jerzy Czerniec wykonała archeologiczne badania rozpoznawcze na stanowisku nr 2 w Łysomicach AZP 38-43/50 gm loco. Badania finansowane były przez Gminę Łysomice. Pracami kierował mgr Jerzy Czerniec. Zespół badawczy składał się z następujących archeologów: Mateusz Sosnowski, Magdalena Kozicka, Kamil Adamczak, Magdalena Przymorska-Sztuczka, Piotr Wroniecki oraz dr hab. Michał Jankowski, który pełnił rolę konsultanta w zakresie gleboznawstwa. Badania przeprowadzono na podstawie zezwolenia Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu nr 26/2020.

Stanowisko nr 2 Łysomicach zostało odkryte jesienią 2019 r. w wyniku analizy zobrazowań satelitarnych w oparciu o aplikację Google Earth, jako relikt monumentalnego założenia drewniano-ziemnego z okresu neolitu tzw. Rondela. W wyniku analiz zidentyfikowano wyróżniki roślinne obrazujące koliste, koncentryczne struktury odpowiadające rowom i palisadom, które stanowią charakterystyczne elementy konstrukcyjne dla tego typu obiektów. Jeszcze w roku 2019 przeprowadzono powierzchniowe badania terenowe, którymi kierował prof. S. Sukawka. W badaniach uczestniczyli prof. J. Małecka-Kukawka, dr. Kamil Adamczak, mgr. M. Sosnowski oraz mgr. J. Czerniec. W rezultacie stwierdzono występowanie materii zabytkowej na powierzchni w postaci 8 fragmentów ceramiki oraz narzędzi krzemiennych datowanych na wczesny neolit. Na podstawie uzyskanych wyników stanowisko zostało wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych, jako Łysomice 2 AZP 38-43/50. Jednocześnie dostrzeżono konieczność przeprowadzenia kolejnych badań, które miałyby na celu określenie stanu zachowania oraz chronologii dla odkrytych konstrukcji.

Prace badawcze zostały podzielone na etapy III etapy:

 • etap pierwszy polegał na szeroko płaszczyznowym, niedestrukcyjnym rozpoznaniu części stanowiska metodą geofizyczną – geomagnetyczną o próbkowaniu 0,5 m. Zakres przestrzenny wykonanych pomiarów obejmował 0,5 ha. W rezultacie otrzymano plan przestrzennego rozkładu anomalii magnetycznych, pośród których dostrzeżono takie, których forma i układ korespondowały z 2 wynikami analiz zobrazowań satelitarnych.
 • etap drugi polegał na punktowej weryfikacji wyników badań geomagnetycznych, za pomocą odwiertów. Celem tego etapu było znalezienie lokalizacji pod przyszły wykop sondażowy. Dzięki wykorzystaniu precyzyjnego GPS RTK, do którego wczytano plan rozkładu anomalii magnetycznych, prowadzono dokładne pomiary lokalizacji odwiertów. Wykonywano sekwencyjnie po 2 odwierty w obrębie lokalizacji potencjalnych rowów. Jeden odwiert przypadał w centrum rowu a drugi poza rowem. W związku z ograniczoną dostępnością terenu do badań, ze względu na jarą uprawę występująca na większości stanowiska, teren badań został zawężony a ilość odwiertów zredukowano do 12. Do dalszych badań wybrano obszar w obrębie odwiertu nr 7, w którym natrafiono na nawarstwienia kulturowe.
 • etap trzeci trzeci polegał na wykonaniu wykopu sondażowego o wymiarach 1 m na 6 m, który został zlokalizowany S części centralnego kręgu konstrukcji rondela. Wykop umiejscowiono tak, aby przecinał on rów prostopadle. Prace badawcze prowadzono na 8 poziomach eksploracji. W rezultacie zarejestrowano 6 warstw kulturowych, które stanowiły wypłenisko rowu. W trakcie badań znaleziono jeden zabytek ruchomy w postaci fragmentu odłupka krzemiennego, który zalegał w stropie 1 warstwy. Podczas badań natrafiono na fragmenty polepy a także węgle drzewne. Na potrzeby określenia chronologii obiektu zostało pobranych 6 próbek węgli drzewnych do analiz metodą radio-węglową C14. W ramach badań pobrano także 6 prób glebowych oraz próbki na potrzeby analiz palinologicznych. W związku z planowanym w przyszłości udostępnieniem miejsca badań dla zwiedzających, po wykonaniu badań, na prośbę właściciela terenu oraz w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Konserwatorem Zabytków, wykop badawczy nie został zasypany, ale zabezpieczony tak, by materię zabytkową należycie ochronić przed zniszczeniem. W tym celu wykonano konstrukcję drewnianą w postaci desek ułożonych horyzontalnie, na który zostały ułożone płyty PCV oraz folia a następnie przykryto wykop 10 cm warstwą ziemi.

Podsumowując archeologiczne, rozpoznawcze badania na stanowisku nr 2 w Łysomicach, jednoznacznie potwierdziły występowanie reliktów monumentalnego założenia typu rondel, które należy łączyć z okresem wczesnego neolitu. Na podstawie poszczególnych etapów badań uzyskano wyniki, które znacząco poszerzyły wiedzę na temat obiektu. Badania geofizyczne pozwoliły zobrazować zasięg anomalii magnetycznych, których układ przestrzenny odpowiadał, wcześniej rozpoznanym, wyróżnikom roślinnym obrazującym położenie rowów. Badania wykopaliskowe potwierdziły występowanie założenia rowu, jako jednego z elementów konstrukcyjnych rondela, którego forma odpowiada znanym z literatury przedmiotu analogicznym obiektom. Pozyskane próbki pozwolą na wykonanie analiz mających na celu ustalenie chronologii powstania i użytkowania obiektu, a także umożliwią uzyskanie informacji na temat warunków środowiskowych występujących w okresie funkcjonowania obiektu oraz po jego porzuceniu. Wyjątkowy i unikatowy charakter badanego rondela oraz dobry stan zachowania, predysponują go do dalszych badań naukowych, których celem powinno być pełne rozpoznanie układu przestrzennego konstrukcji rowów oraz, najprawdopodobniej, towarzyszącej im palisady.

 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • Powszechny Spis Rolny 2020

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Od 1 września do 30 listopada rolnicy spiszą się Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców wsi. Jakie formy spisu mogą wybrać?

Czym jest Powszechny Spis Rolny?

Wspólna polityka gospodarcza oraz plany międzynarodowych działań na najbliższe lata w krajach Unii wymagają znajomości aktualnego stanu gospodarki rolnej krajów członkowskich. Między innymi także dlatego przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.

Obowiązująca przez ostatnie dziesięć lat Wspólna Polityka Rolna Unii przyczyniła się wprowadzenia znaczących zmian w rolnictwie. Aby można było wprowadzać kolejne, potrzebne są dane obrazujące problemy polskiej wsi oraz wskazujące obszary wymagające doinwestowania. W tym celu 31 lipca 2019 r. została przyjęta ustawa ustalająca termin i sposób przeprowadzenia spisu w naszym kraju. Na mocy tej ustawy Powszechny Spis Rolny stał się obowiązkowy dla wszystkich właścicieli gospodarstw, a dane zbierane przez rachmistrzów będą podlegały specjalnej ochronie. Dane zebrane podczas spisu pozwolą lepiej poznać mieszkańców wsi i odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące zatrudnienia w gospodarstwach czy struktury dochodów.

Jak możemy się spisać?

Dostępne są trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad telefoniczny lub podczas wizyty rachmistrza. Najwygodniejszą formą spisu jest indywidualne spisanie przez Internet. Logując się na stronie www.spisrolny.gov.pl, każdy rolnik może w prosty sposób wypełnić samodzielnie formularz elektroniczny. Można też zadzwonić na Infolinię Statystyczną i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” bądź poczekać na telefon czy wizytę rachmistrza spisowego. Informacje o gospodarstwach muszą dotyczyć stanu z 1 czerwca 2020 roku.

Spiszmysię:

 • internetowo
 • przez telefon
 • przyjmując rachmistrza

Każda z metod ma swoje zalety i najlepiej wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada. Jeśli korzystamy na co dzień z komputera lub urządzeń mobilnych, wypełnijmy formularz elektroniczny. Zalogowanie i uzupełnienie rubryk nie jest skomplikowane. Każda z tych metod wywiadu gwarantuje bezpieczeństwo naszych danych.

Jak będzie można zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego? Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się identyfikatorem. Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem wywiadu może zweryfikować jego tożsamość dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

Spis a RODO

Wszystkie prywatne dane dotyczące naszej osoby są w chronione na terenie Unii rozporządzeniem o znanym skrócie - RODO. Zapewne wielokrotnie spotkaliśmy się z niemożliwością załatwienia spraw urzędowych przez pośredników, czy też musieliśmy okazać dokumenty w związku z koniecznością przyjęcia do przychodni czy sprawami w urzędach. Takie sytuacje mogą czasem być irytujące, jednakże tak naprawdę służą one ochronie naszych danych osobowych. Wszystkie dane personalne są chronione przez ustawę krajową o ochronie danych osobowych oraz RODO, która chroni dane osobowe wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym rolniczą). Dane przekazywane podczas spisu podlegają ustawowej ochronie, w ramach tajemnicy statystycznej. Wykonujący prace spisowe są zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania. Potrzebne informacje rachmistrz wprowadza do formularza jedynie na użytek spisu i nie może ich używać w żadnym innym celu. Po zapisaniu formularza w systemie dane będą anonimizowane i bez naszych danych osobowych i adresów posłużą do analiz mających ustalić sytuację rolnictwa w naszym regionie.

Gdzie szukać informacji?

Informacji na temat spisu rolnego znajdziemy na stronach urzędów gmin, możemy ich również szukać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl. Możemy je również znaleźć w mediach. W przypadku wątpliwości, warto również dopytać się sołtysa czy mieszkańców wsi, w tym młodzież, która może być pomocna w szukaniu informacji na stronach internetowych. Możemy poprosić młode pokolenie również o pomoc w zalogowaniu się i wypełnieniu formularza spisowego - jego obsługa nie wymaga dużego doświadczenia. Informacje na temat spisu możemy uzyskać również, dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

27.07.2020

08.00-12.00

Stacja Truskawkowa

10.00-14.00

Stacja Płońska

09.00-12.30

Stacja Łysomice 4

12.30-16.30

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.00-13.00

Stacja Rogowo 8 obw .Rogowo 6

08.00-10.30

Stacja Powstańców Wielkopolski 2 obw.400 ul. Powstańców Wielkopolskich

10.30-14.30

Stacja Stawki Południe obw .Poligon ul. Stawki Południowe 5,3,AUTOR

08.30-12.30

Stacja Toporzysko 7 obw.600

28.07.2020

08.00-12.00

Stacja Grębocin 8

10.30-14.30

Stacja Łubianka 4 obw.400

08.30-12.30

Stacja Czarnowo 5 obw.200

08.30-12.30

Stacja Ogrodowa obw. Podgórna 41 ul. PCK 38

29.07.2020

10.30-14.30

Stacja Pędzewo 2 obw. Smolno

08.30-12.30

Stacja Kamionki Małe 4

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6

30.07.2020 

10.30-14.30

Stacja Rozgarty 7 obw. Stary Toruń

08.00-12.00

Stacja Stocznia obw. Popiełuszki ul. Rybaki 11, 13,17,20,22

09.00-14.00

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 3

08.30-13.30

Stacja Obrowo 1

31.07.2020

10.30-14.30

Stacja Kościuszki 2

08.00-10.00

Stacja Lubicz 7 obw. Netto

10.00-12.00

Stacja Lubicz 44 obw.300

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 

08.30-12.30

Stacja Mazowiecka obw. Polna 64/72 Polna 53 ,49/51

 

 

 

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS mogą do niej dorabiać. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Warto wiedzieć:

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Wyjątek: W sytuacji kiedy uczeń/student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jest pracownikiem będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 3732,10zł (brutto)- wyjaśnia Krystyna Michałek.

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi:

 • 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł (brutto) miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Osoba pobierająca rentę rodzinną zobowiązana jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości m.in. o: 

 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego. Już niebawem ze wsparcia będą mogły skorzystać polskie rodziny, a także polska branża turystyczna, która ucierpiała w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu. Aby aktywować bon trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Będzie on ważny do
31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Obsługa bonu będzie odbywać się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). - To ogromne wyzwanie dla Zakładu, ponieważ dostaliśmy bardzo mało czasu na wdrożenie rozbudowanej infrastruktury stojącej za Polskim Bonem Turystycznym. Nasze rozwiązania będą się opierać o Platformę Usług Elektronicznych, czyli nasz e-urząd, z którego korzysta już 4,5 mln Polaków - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi będzie można płacić w ten sposób zostanie opublikowana na stronie internetowej POT

Nie potrzeba wniosku

Co ważne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Żeby z niego skorzystać, osoba uprawniona musi mieć profil na PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu, mogą go założyć w każdej chwili m.in. przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Na PUE powstaną osobne zakładki – jedna dla beneficjentów oraz druga dla podmiotów turystycznych. Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Zainteresowane podmioty muszą się zarejestrować

Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Jak płacić bonem?

Płatności bonem będą realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę turystyczną trzeba będzie pokazać specjalny numer bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Przygotowania do wdrożenia bonu są już na ostatniej prostej. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Krystyna Michałek

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero" - Plakat informacyjny

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info.

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30 września br. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ideą Konkursu jest to, by Uczestnik przedstawił w filmie własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu,

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 1. Zapoznaj się z regulaminem
 2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia oraz wszystkie załączniki
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie
 4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisu (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)
 5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty pod adres wizjazero@krus.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/  

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

20.07.2020

10.30-14.30

Stacja Osiek 16 obw.300

07.00-14.00

Stacja Grębocin 22 obw.700 Grębocin ulice Franciszka Lampkowskiego, Hiacyntowa, Kowalewska, Lawendowa, Łąkowa, Nad Strugą, Parkowa, Przydatki, Przyjaciół, Stanisława Jasińskiego

12.00-15.00

Stacja Mała Nieszawka 5 obw.500 Mała Nieszawka ulice Dębowa, Kręta, Łagodna, Nowa, Piaskowa, Rzemieślnicza, Toruńska

08.00-11.00

Stacja Obrowo 28 obw.200

08.00-13.00

Stacja Dzikowo 5

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

08.30-12.30

Stacja Przesmyk ul .Poznańska 164 do 224

08.00-14.30

Stacja Watzenrodego 10 ul. Grassera 6,6A

21.07.2020

08.00-12.00

Stacja Św. Ducha Toruń ul. Rabiańska3,5,7 Żeglarska 1 do 8 

07.00-11.00

Stacja Mierzynek 7 obw.100

07.30-10.30

Stacja Ogrodnictwo 3 obw.500 Toruń ulice gen. Józefa Dwernickiego, Gliniecka, Rypińska

07.30-13.30

Stacja  Czarne Błota 3 obw. Górsk Czarne Błoto ulice Bierzgłowska, Cicha, Leśna, Nad Strugą, Spokojna, Wierzbowa, Górsk ulica Dębowa

07.30-13.30

Stacja Rozgarty 10 obw. Szkoła  , Rozgarty ulice Długa, Leśna, Lotnicza, Ptasia, Sarnia

08.30-12.30

Stacja Łączna

08.30-12.30

Stacja Baza Transportu bw.600 Chrobrego 91 ul.  Chrobrego 91 , 93, 95, Mazurska 20

22.07.2020

07.00-11.00

Stacja Konopnickiej  2 obw. Słowackiego 64 ul. Słowackiego 64,62,58,56,54,48,44

10.30-14.30

Stacja Osiek 16 obw.300

10.00-14.00

Stacja Os. Grębocin 1 obw. Tarnowska 25 Toruń ulice Białostocka, Bytomska, Chełmińska, Chełmska, Ciechanowska, Kaliska, Kielecka, Konińska, Krakowska, Nowotarska, Olsztyńska, Radomska, Suwalska, Tarnobrzeska, Tarnowska

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 9 obw.500 Mała Nieszawka ulice Bukowa, Czeremchowa, Gajowa, Leśna, Olszynowa, Rzemieślnicza

23.07.2020

07.30-11.30

Stacja Krobia 1 obw.100

10.30-14.30

Stacja Łysomice 15

08.00-14.30

Stacja Kaszczorek 3

10.30-14.30

Stacja Kozacka obw.800

13.30-17.30

Stacja Kozacka obw.600

10.00-14.00

Stacja Stawki Południe 2

07.30-13.30

Stacja Konopnickiej 1 obw. Bydgoska 40 , ul. Bydgoska 40,34/6,45, 32, 30,28,SO MZD Bydgoska

08.30-12.30

Stacja Wybcz 1 obw.100

24.07.2020

08.00-12.00

Stacja Obrowo 5 obw.600

08.00-13.30

Staja Małszyce 8

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw. Hydrofornia Mała Nieszawka ulica Topolowa

 

 

Łatwiejszy kontakt urzędników z obywatelami

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). 

 • Rejestr Danych Kontaktowych - Informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie.

"Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, prostych budowli hydrotechnicznych chcemy przekazać w sposób jak najprostszy, zrozumiały. Oczywiście, sprawy dotyczące ogromnego obszaru gospodarki rolnej, związanego z wodą i mnogość zaproponowanych przez naukę rozwiązań są niemożliwe do omówienia w krótkiej broszurze. Cieszyłbym się, gdybyście, moi koledzy rolnicy, zainteresowali się tym tematem i szukali poszerzenia wiedzy w linkach zawartych przy poszczególnych rozdziałach, czy też w innych znakomitych opracowaniach dotyczących wody w rolnictwie. Od każdego z nas zależy bardzo wiele" - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zachęcamy do zapoznania się publikacją. 

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wyniki Wyborów Prezydenta RP - II tura - Gmina Łysomice

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP - II TURA - 12 LIPCA 2020 r.
GMINA ŁYSOMICE

FREKWENCJA :

 1. TURZNO 62,15 %
 2. OSTASZEWO 60,41 %
 3. ŁYSOMICE 74,23 %
 4. LULKOWO 66,45 %
 5. PAPOWO TORUŃSKIE 71,32 %

OGÓLNA FREKWENCJA 66,41 %

WYNIKI GŁOSOWANIA :

 1. TURZNO:
 2. OSTASZEWO:
 3. ŁYSOMICE:
 4. LULKOWO:
 5. PAPOWO T:
 • A.DUDA - 703
 • A.DUDA - 529
 • A.DUDA - 424
 • A.DUDA - 265
 • A.DUDA - 308
 • R.TRZASKOWSKI - 632
 • R.TRZASKOWSKI - 468
 • R.TRZASKOWSKI - 829
 • R.TRZASKOWSKI - 463
 • R.TRZASKOWSKI - 541

 

 

 

 

 

OGÓLNIE W GMINIE ŁYSOMICE  :

 • A.DUDA - 2229    
 • R.TRZASKOWSKI - 2933

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54/07/2020 zmiana

Toruń, dnia 10.07.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54/07/2020


Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 10.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 10.07.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 40 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h . Lokalnie grad.
Źródło informacji: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawiey


Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

NEXERA - szybki internet

W naszym regionie firma "NEXERA" rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cała sieć "NEXERY" w czterech województwach obejmie ponad 450 000 gospodarstw domowych i umożliwi dostęp do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej. Ponad 280 000 gospodarstw domowych oraz ponad 2 600 szkół zostanie objętych naszą siecią dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

Aby umożliwić szybkie zbudowanie sieci, a Państwo mogli już wkrótce zacząć korzystać z szybkiego Internetu, potrzebna jest zgoda
właścicieli działek na poprowadzenie przez nie sieci. Prosimy mieszkańców Łysomic, Zakrzewka i Lulkowa o umożliwienie dostępu do działek i wyrażenie zgody na budowę sieci pracownikom firm działających w imieniu "NEXERY".

Innowacyjna technologia - sieć "NEXERY" (FTTH) jest nowoczesna i trwała. Nie będzie wymagała kolejnych prac budowlanych przez wiele następnych lat. Przyłączenie do sieci to dostęp do oferty różnych dostawców Internetu i telewizji bez konieczności podłączania nowego kabla.

Internet XXI wieku w szkołach - "NEXERA" doprowadzi sieć dostępową do szkół w Państwa regionie. Usługi będą finansowane ze środków budżetu państwa, więc szkoły nie będą musiały za nie płacić.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z koordynatorem działań:

Wojciech Witkowski - koordynator ds. uzgodnień (województwo kujawsko-pomorskie)

tel. +48 691 442 379

e-mail: wojciech.witkowski@iris-telecommunication.pl


 

Pliki do pobrania:

 • 4eco - fotowoltaika, maty grzewcze, pompy ciepła, termoizolacja

Program „Mój Prąd” - mikroinstalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika, pompy ciepła, maty grzewcze i termoizolacja – to ogniwa XXI wieku, których instalowanie  pozwala w znaczący sposób obniżyć domowe wydatki na zużywaną energię. Program „Mój Prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych i ma wesprzeć budowę nowych instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to program dla firm. Warto z niego skorzystać. Jednak jak nie wiesz od czego zacząć, można uzyskać podpowiedź  lub konkretną pomoc  korzystając z załączonej poniżej informacji.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

13.07.2020

10.30-14.30

Stacja Rzut Toruń ulice Kalinowa, Lubicka, Piotra Curie, Szosa Lubicka, Świerkowa, Wschodnia, Żółkiewskiego

07.30-11.30

Stacja Kozacka6  obw.800, obw.600 Toruń ulice Grudziądzka, Żwirki i Wigury

10.00-16.00

Stacja Watzenrodego 5 ul. Hubego 10

08.00-12.00

Stacja Mierzynek 3  obw.300 Mierzynek ulice Barokowa, Gotycka, Zacisze, Zielona Puszcza

08.30-12.30

Stacja Bierzgłowo 3 obw.100 Bierzgłowo ulice ks. Zygfryda Ziętarskiego, Odległa, Turystyczna, Wiatraczna

08.30-12.30

Stacja Przesmyk ul. Poznańska 164 do 224

07.00-11.00

Stacja Witkowo

07.00-10.30

Stacja Łubianka 4 obw.500

14.07.2020

10.30-14.30

Stacja ZOR obw .PCK 6 , ulica Kwiatowa, Toruń ulice Chełmińska, Grudziądzka, Legionów, Odrodzenia, Plac Towarzystwa Miłośników Torunia, Polskiego Czerwonego Krzyża, Szosa Chełmińska

08.00-13.00

Stacja Nowa Wieś 5 obw.300

07.00-11.00

Stacja Drzonówko

08.30-12.30

Stacja Górsk 1 obw.500

10.00-14.00

Stacja Papowo 14 obw.200

15.07.2020

08.00-12.00

Stacja Witkowo 1 obw. Dziemiony

07.30-11.30

Stacja Pigża 9 obw. 400

10.00-13.30

Stacja Mała Nieszawka 23 obw.100

10.00-14.00

Stacja Mlewo 11

08.30-12.30

Stacja Złotoria Cegielnia 1 obw.100

10.00-14.00

Stacja Szembekowo 6 obw.500 , Brzozówka ulica Wiązowa, Głogowo ulica Owocowa, Szembekowo ulice Miętowa, Osiedlowa, Sarnia, Zielna

16.07.2020

08.00-14.00

Stacja Rozgarty 2 Rozgarty ulice Jaśminowa, Kamykowa, Kwiatowa, Malinowa, Piaskowa, Polanka, Porzeczkowa, Sarnia, Wesoła, Wróblowa, Zielona Polana, Żytnia, Zławieś Wielka

08.00-11.30

ST. Polna 4

07.00-11.00

Stacja Sadowa 1 obw. Rodzynkowa 42

10.00-14.00

Stacja Płońska

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

08.00-13.00

Stacja Rogowo 6 obw.100

17.07.2020

07.00-10.00

Stacja Mała Nieszawka 10 obw.200 Mała Nieszawka ulice Topolowa, Toruńska

11.00-13.00

Stacja Mała Zławieś 4 obw.200 , Mała Nieszawka ulice Dojazdowa, Liliowa, Lipowa, Łączna, Poziomkowa, Różana, Toruńska, Wodociągowa, Stary Toruń ulica Toruńska, Wielka Nieszawka ulice Lipowa, Toruńska

10.30-14.30

Stacja Łysomice 20 obw.100

08.00-13.00

Stacja Grota -Roweckiego , Stacja Rudak obw.300 Toruń ulice gen. Józefa Hallera, gen. Karola Kniaziewicza, Generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, Łódzka, Podgórska, Strzałowa

08.30-12.0

Stacja Głuchowo 3

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia wszystkie biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone i będą otwarte do godz. 19.00.

Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.

 • Grafika promująca drugą edycję akcji profrekwencyjnej MSWiA, na której widnieją dwa wozy ratowniczo-gaśnicze pędzące ulicą...

Bitwa o wozy - II tura

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.). O nowe pojazdy nie będą się jednak mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Co ważne, do frekwencji w każdej gminie nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.

„Bitwa o wozy” jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Strażacy ochotnicy są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Często docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi, potrafią działać w najtrudniejszych warunkach i na nich liczą mieszkańcy. Działalność OSP jest wszechstronna - w ostatnich latach strażacy OSP pokazali, że są świetnie przygotowani do działań ratowniczych po wystąpieniu wichur czy podtopień. Oprócz działań ratowniczych doskonale potrafią integrować lokalną społeczność. Są w swoich miejscowościach świetnymi organizatorami wielu wydarzeń. W ten sposób pokazują jak tworzyć świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

Na koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do OSP należy ponad 500 tys. druhów i druhen. Strażacy-ochotnicy są ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP działają we wszystkich województwach. Najwięcej strażaków ochotników działa w województwie mazowieckim – ponad 60 tys. druhen i druhów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim. Uczestniczyli w nim samorządowcy z powiatów: toruńskiego, golubsko-dobrzyńskiego i grudziądzkiego. Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie zawitali do Chełmży by z rąk Premiera odebrać symboliczne czeki, będące promesą otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Premier Morawiecki zwracając się do uczestników spotkania, zaznaczył że dla samorządów przeznaczonych zostaje obecnie 6 mld zł. Dzięki dotychczasowemu wsparciu rządu uratowano przed likwidacją setki firm, również firmy z naszego otoczenia. Utworzony natomiast na potrzeby wsparcia samorządów Fundusz Inwestycji Lokalnych to 100% środków z budżetu państwa. Dodał też, że zdaniem najlepszych ekonomistów świata właśnie inwestycje lokalne są najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Gmina Łysomice otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie w wysokości 2 915 221 zł. Otrzymane wsparcie będzie bezzwrotne. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na niezbędne mieszkańcom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, budowę żłobków, dróg, wodociągów czy kanalizacji. Te inwestycje będą się przekładały na miejsca pracy.

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim

Przerwy w dostawie wody

W dniu 06.07.2020r. z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej dostawcy wody dla części m-ci Papowo Toruńskie, Zakrzewko i Łysomice zostaną wstrzymane od godz. 9.00 - 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK

 • Myślisz o przyszłości? Pomyśl o fotowoltaice! Oferta dzierżawy dla właścicieli gruntów rolnych

Myślisz o przyszłości? Pomyśl o fotowoltaice!

Firma Solaris Ventum Sp. z o. o. wydzierżawi grunty pod budowę farm słonecznych

Proponujemy:

 • stały dodatkowy dochód co rok przez wiele lat
 • pełne bezpieczeństwo dla człowieka – nie występują emisje hałasu czy promieniowania
 • brak ingerencji w środowisko – kontrukcja wbijana jest bezpośrednio w grunt bez fundamentów
 • dodatkowe fundusze dla gminy z podatków od inwestycji

Poszukujemy:

 • działek o powierzchni minimum 7 ha
 • klasa gruntu IV lub słabsza
 • tereny niezacienione
 • w pobliżu linii energetycznej

Napisz do nas na adres dzierzawa@solarisventum.pl lub zadzwoń 736 859 388

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z obecną sytuacją, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30.09.2020 r. pozostają bez zmian.

Różnica kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyzją Wójta i Rady Gminy będzie pokrywana z budżetu gminy Łysomice.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach

nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • LIPIEC - do 31 lipca
 • SIERPIEŃ - do 31 sierpnia
 • WRZESIEŃ - do 30 września

Akcja #rowerowe30challenge w Gminie Łysomice

Zagęszczenie rowerzystów na gminnych drogach i ścieżkach rowerowych w ciągu ostatniego miesiąca, to nie przypadek

W dobie panującego koronawirusa bardzo popularne stają się różnego rodzaju challenge, które motywują ludzi do różnego rodzaju aktywności. W Gminie Łysomice zakończyła się akcja, która zmobilizowała mieszkańców do wycieczek rowerowych.

Całą akcję zainicjował Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, który na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym zamieścił mapkę swojej 30-to kilometrowej trasy drogami gminy Łysomice, wraz ze zdjęciami ciekawych miejsc, które napotkał na drodze, a do podjęcia wyzwania nominował kolejne osoby. 

Nominowane nowe osoby wykazywały się coraz większą wyobraźnią w wytyczaniu tras, relacjonowaniu swoich przygód i pomysłowowością w nominowaniu kolejnych uczestników. 30 kilometrową trasę pokonywały dzieci, nasi seniorzy, całe rodziny, koła gospodyń, zorganizowane grupy, sąsiedzi czy przyjaciele. I o to właśnie chodziło! Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy bidon Gminy Łysomice. 

Wyzwanie podjęło około 150 osób, które przejechały średnio po 30 kilometrów wyznaczoną przez siebie trasą, oznacza to, że w sumie wspólnie przejechali około 4500 kilometrów :)

Na terenie gminy znajduje się coraz więcej dróg rowerowych. Ostatnie realizacje to odcinek Turzno- Kamionki Małe, Lulkowo- Różankowo. Są to trasy, które bardzo zwiększają bezpieczeństwo rowerzystów i ułatwiają dobry dojazd w coraz więcej miejsc. Jest jeszcze dużo do zrobienia, o czym sygnalizują mieszkańcy. Samorząd ma świadomość tych braków, jednak budowa ścieżki rowerowej, która znajduje się przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej, nie jest zależna tylko od lokalnego samorządu, jest efektem porozumień z innymi organami zaś formalności związane z wykonaniem projektu czy wykupem gruntów to proces długotrwały wymagających dużych nakładów z wielu źródeł finansowania.

Rowerowe wyzwanie było okazją do poznania nowych ścieżek i do odkrycia pięknych miejsc na terenie gminy, których nie można zauważyć z perspektywy okna samochodu. Zachęcamy do kontynuowania swoich rowerowych wspólnych wycieczek

 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

06.07.2020

08.00-12.00

Stacja  Czarne błota 15 obw. 300

10.30-14.30

Stacja  Kmicica obw. 800 Skrzetuskiego

10.00-16.00

Stacja Brąchnówko

09.00-14.30

Stacja Archidiakonka 2

08.00-12.00

Stacja Grębocin 7 obw. Gustlika 2 złącza Pancernych 5 i 6

10.00-14.00

Stacja Chrapy 2 obw. 300

08.00-11.30

Stacja Głogowo 1 obw. 200 Głogowo 5

08.30-10.30

Stacja Wielka Nieszawka 4 obw. 200

07.07.2020

07.30-11.30

Stacja Mała Zławieś 8 obw.400

10.00-16.00

Stacja Watzenrodego 5 ul. Hubego 10

10.00-13.30

Stacja Górsk 16 obw.100

10.00-14.00

Stacja Targowa 2

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 3 obw. 200

10.00-14.00

Stacja Czarne Błota 20 obw. 100

08.07.2020

07.30-11.30

Stacja Obory

08.00-13.00

Stacja Kościuszki 4

10.30-14.30

Stacja Chabrowa obw. Kwiatowa Chabrowa

10.00-14.00

Stacja Wielka Zławieś 1 obw. Pędzewo

09.07.2020

07.30-11.30

Stacja Krobia 14 obw. 300

10.00-13.30

Stacja Złotoria 30 obw. 300

08.00-14.30

Stacje Czarne Błota 3, 15, 16, 20

10.00-14.00

Stacja Lipnowska obw. ZK-3 Ciechocińska

10.07.2020

10.30-14.30

Stacja Obrowo 12 obw. 700

12.00-15.00

Stacja Victoria obw. 700 ul. Poranna

08.00-14.30

Stacja Łysomice 4, 9

08.00-09.00

13.00-14.30

Stacja Łysomice 8 Poczta, Łysomice 10 PGO

10.00-14.00

Stacja Zamek Bierzgłowski 5 obw. 600

 

 • Kurs e-learning

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

 1. zrealizować kurs dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać kończący go test;
 2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy i zapisać dokumenty w formacie PDF;
 3. przesłać certyfikat oraz formularz na adres hulajnoga@krus.gov.pl do dnia 30 września 2020 r.

W 2019 roku odbyła się pierwsze losowanie. Spośród niemal 4 000 uczestników 50 otrzymało nagrody. Więcej informacji o przebiegu losowania można znaleźć w relacji na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/szkolenie-e-learningowe-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-mamy-upadkom-zapobiegamy/ 

A jeśli zainteresował Cię temat bezpieczeństwa zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi z myślą o dzieciach materiałami prewencyjnymi pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/ 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 12 lipca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 12 lipca 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem do 12 lipca 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane do tego dnia bez konieczności ponawiania wniosku.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086). Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1109).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Nowe inwestycje drogowe

29 czerwca odbyło się podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych w roku 2020.

W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg gminnych w 2020 roku, w najbliższym czasie zostaną wykonane następujące prace:

Nową nakładkę asfaltową, szerokości 3,0 m, zyska droga z Papowa Toruńskiego do Zakrzewka na odcinku 900 m. Wykonawcą prac jest Zakład Drogowo Budowlany Rogowo. Wartość inwestycji to 219 063,00 zł.

Nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m, będzie na  ul. Brzozowa w Papowie Toruńskim na odcinku 998,0 m. Wykonawcą Robót jest Zakład Usług Komunalnych Pilarski z Nakła nad Notecią. Wartość inwestycji wynosi 460 793,45 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 • podpisanie umowy

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Jury podjęło decyzję w sprawie przyznania nagród w gminnym konkursie fotograficznym "Gmina Łysomice-dawniej i dziś"

Konkurs polegał na wyszukaniu zdjęcia zrobionego w ciągu ostatnich 30 lat, przedstawiającego miejsce znajdujące się na terenie gminy Łysomice i wykonanie aktualnego zdjęcia tego samego miejsca.

Dziękujemy za nadesłane fotografie, które doskonale oddają charakter zmian jakie zaszły w gminie przez te 30 ostatnich lat.
Mamy nadzieję , że przeglądanie starych zdjęć dało Wam dużo radości i było powodem do przywoływania dobrych wspomnień.
Jury postanowiło przyznać miejsca następującym uczestnikom:
 I miejsce Anna Potasiak
 II miejsce Edyta Trzeciak
 III miejsce Filip Pelc
wyróżnienie Iwona Pleskot
Gratulujemy wszystkim autorom tych ciekawych zdjęć.

 

 

 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez rolnika rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem rehabilitacji leczniczej. Test jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do jego wykonania jest elektroniczne zlecenie wystawione przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, do którego rolnik został zakwalifikowany.

Jednostka organizacyjna Kasy informuje rolnika o najbliższym punkcie pobrań, gdzie może zostać przeprowadzony test. Wynik przeprowadzonego testu jest udostępniany bezpośrednio Centrom Rehabilitacji Rolników KRUS, które za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Kasy powiadamiają rolnika o zakwalifikowaniu go lub nie na turnus rehabilitacyjny.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta, kontynuowana jest dotychczasowa procedura kierowania na rehabilitację leczniczą.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

We wszystkich szkołach Gminy Łysomice obdyły się zakończenia roku szkolnego.

Uroczystości były inne niż takie do których byliśmy przyzwyczajeni, dostosowane do wyjątkowej sytuacji związanej z wciąż panującą epidemią. 

Mimo że zabrakło akademii, przedstawień czy wspólnie śpiewanych piosenek o radosnym wakacyjnym czasie, wydarzenia zachowały swoją uroczystą i radosną formę.

W całej Gminie z murami swoich szkół pożegnało się 98 absolwentów. 

Sekretarz Gminy Bożena Stempska oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski wręczyli nagdrody najlepszym absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Gratulujemy tym najzdolniejszym. 

Wszystkim uczniom kończącym dziś ten najdziwniejszy w historii rok szkolny, życzymy dobrych, bezpiecznych i niezapomnianych wakacji :)

 

 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku

Wsparcie dla Gmin powiatu toruńskiego

26 czerwca do Starostwa Powiatowego w Toruniu przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by zainaugurować w powiecie toruńskim  program wsparcia dla samorządów.

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowić będą realną pomoc  dla samorządów. Powiat toruński otrzymał wsparcie w wysokości 8 467 135 zł - największe w województwie kujawsko-pomorskim. W spotkaniu, poza ministrem Ardanowskim, radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przemysławem Przybylskim i przedstawicielami Zarządu oraz Rady Powiatu, wzięli udział także burmistrz i wójtowie gmin powiatu toruńskiego.
Gmina Łysomice otrzymała wsparcie w wysokości 2 915 221 zł.
To bardzo prosty mechanizm: jest prosty sposób wnioskowania, algorytm wylicza maksymalną kwotę, o którą gmina czy powiat może się ubiegać, przelew trafia bezpośrednio na konto samorządu. Środki z Funduszu nie przepadają, mogą być wykorzystane także w przyszłym roku na dowolny cel inwestycyjny - taki, jakiego mieszkańcy oczekują. To mogą być inwestycje drogowe, place zabaw, remonty szkół czy przedszkoli, inwestycje w sołectwach.

 • wsparcie dla samorządu
 • wsparcie dla samorządu
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

29.06.2020

07.30-11.30

Stacja  Sąsieczno 5 obw. 300

08.30-10.30

Stacja  Wymysłowo 4 obw. 100

10.00-14.00

Stacja Czarnowo 9 obw.400

30.06.2020

07.30-11.30

Stacja Watzenrodego 11 ul. Hubego

08.00-10.00

Stacje Legnicka, Wilczonka

08.00-12.00

Stacja Grębocin 17

09.00-13.00

Stacja Wybcz 1 obw. 200

08.30-12.30

Stacja Rozgarty 10

23.00-01.00

Stacje Forteczna 1, 7, Heweliusza, Lulkowo 4 Leśniczówka

01.07.2020

07.30-11.30

Stacja Pigża 3 obw. Biskupice

10.30-14.30

Stacja Witosa Chełmża obw. Kończewice

08.00-11.00

Stacja Łysomice 8 obw. UKM Las

08.30-12.30

Stacja Wieka Zławieś 4

07.00-12.00

Stacja Forteczna 3

23.00-01.00

Stacje Forteczna 1, 7, Heweliusza, Lulkowo 4 Leśniczówka

02.07.2020

07.30-11.00

Stacja Szembekowo 5 obw. 300

10.30-14.30

Stacja Kowalewo Nowa obw. 700

07.00-09.30

Stacje Chełmoniec 1, Chełmonie 3, 4, Elgiszewo 7 Franksztyn, Gapa 1

10.00-14.00

Stacja Łysomice 13 obw.100

23.00-01.00

Stacje Nadwiślanka 2, Biogaz Inwestor, MPO Kociewska

08.30-11.30

Stacja Jar 2 obw. 900

03.07.2020

07.30-11.30

Stacja Szczypiorskiego 2 obw. 400

08.30-11.30

Stacja Kaszczorek Redukcja Gazu obw 200

10.30-14.30

Stacja Lisi Ogon obw. 700 ul. Ugory      

08.00-12.00

Stacja Łysomice 6

08.00-12.00

Stacja Rogowo 6 obw. 100

08.30-12.30

Stacja Żwirki i Wigury ul. Legionów nr 98-100

23.00-01.00

Stacje Nadwiślanka 2, Biogaz Inwestor, MPO Kociewska

04.07.2020

23.00-02.00

Stacje Jar 2, Polna 4, Forteczna 2 (NEUCA)

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 48/06/2020

Toruń, dnia 25.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 48/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 25.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Dyżurny TCZK
Julian Skory

Zakończenie roku szkolnego

    W gminie Łysomice działają cztery szkoły podstawowe: w Łysomicach, Turznie, Świerczynkach i Ostaszewie. Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020 w najbliższy piątek (26 czerwca) odbędzie się w nich zakończenie roku. 98 uczniów kończy naukę w tych placówkach. 25 spośród wszystkich absolwentów otrzyma nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.

   Sytuacja epidemiczna nie pozwoli w tym roku na zorganizowane tradycyjnej, uroczystej gali. Jednak przedstawiciele gminy nie zrezygnowali z okazji, aby osobiście  pogratulować najlepszym uczniom i życzyć im dalszych sukcesów. .

    Wszystkie szkoły znajdujące się na terenie gminy opublikowały szczegółowy plan zakończenia roku dla każdej z klas. Zostały w nim uwzględnione przeciwepidemiczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, m.in.: obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowanie co najmniej 1,5 m odległości od innych uczestników uroczystości.

 

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje związane z planem zakończenia roku szkolnego w poszczególnych placówkach.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSOMICACH:

Zakończenie roku oraz wręczenie świadectw odbędzie się na placu szkolnym przed salą gimnastyczną. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do punktualnego przybycia i zachowania procedur bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym. Godziny tej uroczystości dla poszczególnych klas są następujące:

 

klasa I - godz. 8.00

klasa II - godz. 8.45

klasa III - godz. 9.15

klasa V - 10.15

pożegnanie absolwentów - godz. 11.00

klasa IV - godz. 12.00

klasa VI - godz. 12.30

klasa VII - godz. 13.00

http://www.splysomice.pl/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZNIE:

W związku z ograniczeniami sanitarnymi zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Turznie będzie spotkaniem z wychowawcą z wręczeniem świadectw i nagród.

 

klasy 1 – 3: plac przy wejściu do segmentu edukacji wczesnoszkolnej (w razie niepogody hol w szkole);

klasy 4 – 7: boisko Śnieżka ( w razie niepogody hala sportowa).

klasa 8 - szkolna stołówka

TERMINY ODBYWANIA SPOTKAŃ:

klasa 8a - godz. 8.00

klasy: 3a, 3b, 5a, 5b, 5c - godz. 8.30

 klasy: 2a, 2b, 4a, 6a, 6b - godz. 9.00

klasy: 1a, 1b, 7a, 7b - godz. 9.30

Dowóz do szkoły zgodnie z rozkładem. Odwóz o godzinie 10.15 ze szkoły.

https://www.spturzno.pl/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZYNKACH:

W wyznaczonych godzinach odbędą się spotkania z wychowawcami, podczas których zostaną wręczone świadectwa szkolne (dyplomy, podziękowania). Wszystkie spotkania będą odbywały się na boisku przed szkołą. Nie wchodzimy do budynku szkoły.

 

Godzina zakończenia, klasy i sposób wejścia na boisko:

godzina 8.00:

 - klasa “0” - wejście od stołówki

- klasa I - wejście główne

- klasa II - wejście od stołówki

- klasa III - wejście od sekretariatu

godzina 9.00:

- klasa IV - wejście od stołówki

- klasa V - wejście od sekretariatu

- klasa VI - wejście główne

godzina 10.00

- klasa VII - wejście główne

- klasa VIII - wejście główna

https://spswierczynki.edupage.org/

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTASZEWIE:

Odbiór świadectw odbędzie się przy wejściu do czerwonego budynku.  Każdy uczeń podchodzi do nauczyciela pojedynczo, a świadectwo (nagrody) odbiera w rękawiczkach i podpisuje odbiór dokumentu. Po otrzymaniu świadectwa uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły.

W tym przypadku zakończenie roku szkolnego dla klasy “0” odbędzie się w czwartek (25 czerwca) o godzinie 14:00.

Zakończenie roku dla pozostałych klas odbędzie się w piątek (26 czerwca). Harmonogram jest następujący:

godz. 8:00 – 8:30 - odbiór świadectw klasa VI

godz. 8:30 – 9:00 odbiór świadectw klasa I

godz. 9:00 – 10:00 zakończenie roku szkolnego klas VII – VIII

godz. 10:30 – 11:00 odbiór świadectw klasa IV

godz. 11:00 – 11:30 odbiór świadectw klasa V

godz. 11:30 – 12:00 odbiór świadectw klasa II

godz. 12:00 – 12:30 odbiór świadectw klasa III

https://www.spostaszewo.pl/

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej każdej ze szkół.

 

 

 • sp Ostaszewo
 • SP Świerczynki
 • SP Łysomice
 • SP Turzno
 • ZUS - PUE

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.

Podpisana Tarcza Antykryzysowa 4.0. wprowadziła m.in. zmiany w sposobie składania wniosków o wsparcie w ramach tarczy, w tym o świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek (uwaga - wnioski tylko do 30 czerwca!), udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Od środy (24 czerwca) wnioski te można składać tylko online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Także wniosek o dodatek solidarnościowy można składać wyłącznie za pośrednictwem PUE - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą założyć profil na PUE w placówce ZUS. W zakładaniu profili na PUE będą pomagali pracownicy Zakładu.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku – tłumaczy rzeczniczka.

Coraz więcej osób korzysta z PUE. Obecnie profil ma już ponad cztery miliony dwieście tysięcy klientów. Portal PUE ZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Grupa wsparcia ADRA - grafika promująca

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. – Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

 • wejść na stronę adra.pl/kryzys
 • wypełnić krótki formularz
 • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.
 • Grupy wsparcia ADRA - ulotka str. 1
 • Grupy wsparcia ADRA - ulotka str. 2

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki.
 2. Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników.

REKOMENDACJE

A- Procedury zapobiegawcze:

 1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory.
 3. Pielgrzymka odbywa się w sposób tradycyjny, trasą uzgodnioną z właściwymi władzami (Urzędy Wojewódzkie).
 4. Należy zapewnić osobom pielgrzymującym odpowiednie warunki zakwaterowania (noclegi w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych).
 5. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin.
 6. Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie.
 7. Rekomenduje się żywienie pielgrzymów zgodnie z najlepszymi praktykami sanitarno – higienicznymi.
 8. Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).
 9. Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem.
 10. Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie).
 11. Organizator powinien mieć listę telefonów do każdej z osób – uczestników pielgrzymki.

B - Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.

 1. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia.
 2. Organizator powinien dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u uczestnika pielgrzymki przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem trasy. Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana porada medyczna.
 3. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:
 4. Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem.
 5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.
 6. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.
 9. Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – leży po stronie organizatora pielgrzymki. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia organizator, który nadzoruje procesy mycia i dezynfekcji.
 10. Organizator zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy.
 11. Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
 12. Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60° C, a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.

C - Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pątnika.

 1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.
 2. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację  sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
 3. W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zalecany natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Celebracja Mszy Świętej

Jeśli przewidywane jest sprawowanie Mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa.


Załączniki – instrukcje:

 • mycia rąk

https://qis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mvcia-rak/

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki \

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-rekawice/

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 47/06/2020

Toruń, dnia 23.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 47/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:05 dnia 23.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 23.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 • Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

PUZ we Włocławku rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021.

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021.

Uczelnia w swojej ofercie posiada 10 kierunków studiów licencjackich bądź inżynierskich (studia I stopnia), 3 kierunki studiów magisterskich (studia II stopnia) oraz 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich. Nowością w roku akademickim 2020/2021 są kierunki magisterskie tj.  ,,Menedżerskie studia finansowo-prawne" oraz ,,Zarządzanie procesami produkcyjnymi", a także ,,Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna".

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną włocławskiej uczelni pod linkiem: http://puz.wloclawek.pl/oferta-edukacyjna/

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 46/06/2020

Toruń, dnia 22.06.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 46/06/2020


Zjawisko: Silny deszcz z burzami
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 8:00 dnia 22.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 22.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym
okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. W
trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe
opady gradu.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 44/06/2020

Toruń, dnia 21.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 44/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 21.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30
mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 Dyżurny TCZK

Michał Kruk

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 43/06/2020

Toruń, dnia 20.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 43/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.06.2020 r. do godz. 2:00 dnia 21.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40
lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 Dyżurny TCZK

 Marek Łochock

 • Nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły 15 czerwca br. nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na rachmistrza można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice pod adresem: https://www.bip.lysomice.pl/352,powszechny-spis-rolny-2020 lub uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu.


Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/.

Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Od kwietnia osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Niektórzy z nich o świadczenie wystąpili po raz kolejny, ale są jeszcze takie osoby, które nie złożyły wniosku.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które składają pierwszy wniosek o postojowe ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju limit ten wynosił 15 595,74zł, a od czerwca uległ zmianie. Aktualna kwota limitu wynosi 15 994,41zł i obowiązuje dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory świadczenie postojowe w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już 75,7 tys. uprawnionych, z czego ponad 28,8 tys. osób otrzymało świadczenie po raz kolejny. Kwota wypłaconego wsparcia to 148,5 mln zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK – dodaje rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Plakat promujący e-bazarek

Kujawsko-Pomorski e-bazarek

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi platformę internetowa e-bazarek, której celem jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez kujawsko-pomorskich producentów, rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz przedsiębiorców rolnych. Platforma internetowa Kujawsko-Pomorskiego e-bazarku funkcjonuje pod linkiem: www.kujawskopomorskiebazarek.pl. Strona umożliwia producentom promowanie ich produktów w rozmaitych kategoriach m.in.: warzywa, owoce, zioła, mięso i wędliny, pieczywo, nabiał, produkty ekologiczne, miód i produkty pszczele, oleje, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o producentach i ich produktach.  Klikając w poszczególne produkty np. jajka, czy miód, pokazuje się cena oraz kontakt do producenta i klient sam już może wybrać, czy decyduje się na wysyłkę, dowóz, czy osobisty odbiór towaru. Aby wstawić ogłoszenie producent najpierw będzie musiał zarejestrować się na stronie e-bazarku, a następnie dodać swoje produkty. Kiedy przedstawi już swoją ofertę, ogłoszenie po zatwierdzeniu przez administratora pojawi się na stronie. W razie problemów z rejestracją bądź dodaniem produktów dla producenta na stronie są dostępne dane (numer telefonu: 723-692-532 bądź adres mailowy: ebazarek@kpodr.pl) pod którymi otrzyma pomoc od konsultanta. Dodatkowo w razie problemów z obsługą platformy zachęcamy do kontaktu z doradcą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, który udzieli pomocy. Dzięki e-bazarkowi możliwa jest sprzedaż wysokiej jakości produktów bez udziału pośrednika, w dowolnym czasie i miejscu. Można odnieść wrażenie, że E-bazarek jest platformą bardzo podobną do znanego już wszystkim portalu www.olx.pl. Jest jednak bardzo znacząca różnica.  Producent wystawiający swoje produkty na Kujawsko-Pomorskim e-bazarku nie ponosi żadnych kosztów – udostępniamy bezpłatny kanał dotarcia producentów do potencjalnych konsumentów.

Zachęcamy od odwiedzania naszego e-bazarku: https://kujawskopomorskiebazarek.pl

Wszystko jest całkowicie bezpłatne. Obowiązuje jedynie rejestracja w online.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42/06/2020

Toruń, dnia 19.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 42/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 19.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

 • Plakat programu "Czas na staż"

Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się! 

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na staż 2!  osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają: 

 • Kobiety (10pkt)
 • Osoby niepełnosprawne (10pkt)
 • Osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 6 m-cy (10pkt)
 • Osoby doświadczeniem zawodowym krótszym niż 12 m-cy ( 5pkt)
 • osoby z wykształceniem ISCED 3 włącznie (5pkt)
 • osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (10pkt)
 • były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WKP (10pkt)
 • osoba uboga pracująca, zatrudniona na umowie krótkoterminowej oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (10pkt)

W ramach uczestnictwa otrzymasz : 

 • opracowanie/aktualizacje IPD,
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe. 

Więcej informacji pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem a.napierala@doradztwobiznesowe.eu. 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logotypy dot. projektu "Pomocni dla Ciebie II"

Nabór pracowników do projektu „Pomocni dla Ciebie II”

Gmina Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłaszają nabór pracowników do projektu pt. „Pomocni dla Ciebie II”.

Poszukujemy:

 • dietetyka
 • rehabilitanta
 • psychologa
 • opiekuna zawodowego

do rowadzenie pracy na rzecz poprawy funkcjonowania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz opiekunów faktycznych w ich środowisku zamieszkania i realizacji zadań w ramach projektu „ Pomocni dla Ciebie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowanej w części ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborze.

Biuro projektu znajduje się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19
telefon kontaktowy: 56 674-89-30, 508-394-505, 501-804-049

 • Logotypy dot. projektu "Pomocni dla Ciebie II"

Nabór uczestników do projektu „Pomocni dla Ciebie II”

Gmina Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłaszają nabór uczestników do projektu pt. „Pomocni dla Ciebie II”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez zwiększenie o 1 liczby miejsc świadczenia  usług społecznych i zapewnienie  ich dostępności dla 10 mieszkańców Gminy Łysomice potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych oraz wsparcie w formie poradnictwa 13 opiekunów faktycznych. Dzięki temu poprawi się sytuacja życiowa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Łysomice poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Łysomice. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach  w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Na realizację projektu przeznaczono 160 790,08 zł, z czego pozyskano 136 671,56 zł  wkładu ze środków europejskich.

Zadaniami projektu są:

 1. wsparcie 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym starszych i niepełnosprawnych, poprzez objęcie usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania (rehabilitacja, pomoc psychologiczna),
 2. Wsparcie 13 opiekunów faktycznych, pełniących funkcje opiekuńcze nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez poradnictwo psychologiczne oraz w zakresie rehabilitacji  i prawidłowego odżywiania podopiecznego.

Grupa I

Uczestnikami projektu zadanie 1. mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej jednej czynności dnia codziennego,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

 • osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.
 • osoby samotne,
 • osoby powyżej 75 roku życia

Grupa II

Uczestnikami projektu zadanie 2. mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

 • osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.
 • pozostają bez zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych poradnictwo psychologiczne oraz w zakresie rehabilitacji i prawidłowego odżywiania podopiecznego.
 • wsparcie indywidualne,
 • usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne wspierające aktywność obywatelską,

Szczegółowy opis udzielanego wsparcia znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach formularza zgłoszeniowego. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Nabór przeprowadzony będzie do 30 czerwca 2020 roku.

Rekrutacja uzupełniająca uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Biuro projektu znajduje się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19
telefon kontaktowy: 56 674-89-30, 508-394-505, 501-804-049

Toruń, dnia 18.06.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 40/06/2020

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 5:30 dnia 18.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 18.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39/06/2020

Toruń, dnia 17.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.06.2020 r. do godz. 04:00 dnia 18.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 80 km/h .Miejscami grad.
Źródło informacji: Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni.

 Dyżurny TCZK

 Piotr Kalinowski

 • Aktywizacja młodzieży NEET

Aktywizacja młodzieży NEET

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego trwa realizacja projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19, pt: „Aktywizacja młodzieży NEET" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa: I Osoby młode na regionalnym rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2020-31.10.2020r.

Uczestnikami projektu są wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014- 2020 (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 SZOOP PO WER 2014-2020). Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób (60K i 40M) w tym co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach i 30% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Grupę docelową tworzą:

 • 60 Kobiet i 40 Mężczyzn to osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,
 • 1 Kobieta 1 Mężczyzna to osoby z niepełnosprawnościami,
 • 30 Kobiet i 20 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 18 Kobiet i 12 Mężczyzn to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Szkolenia zawodowe
  Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy- pozwolą na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie deficytowym (wg Barometru Zawodów) w województwie lub powiecie zamieszkania danej osoby. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Każde szkolenie zakłada uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem, rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży (np. certyfikatem). W ramach szkolenia dla uczestników projektu są przewidziane: badania lekarskie, ubezpieczenie NNW/OC, wyżywienie, stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów dojazdu.
 1. Wsparcie przewidziane jest dla 100% uczestników projektu. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. W ramach stażu dla uczestników projektu są przewidziane badania lekarskie, stypendium stażowe, refundacja kosztów dojazdu.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie, 1-4 m-ca realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

 1. Zebranie formularzy- dokumenty są zbierane w biurze projektu.
 2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
 3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki: -zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze-1 pkt., -wykształcenie na poziomie ISCED 3- 2 pkt.
 4. Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących( w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
 5. Utworzenie listy rezerwowej (szeregowa nie analogiczne).
 6. Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37, Email: torun@euro-konsult.pl

 • Aktywizacja młodzieży NEET
 • Aktywizacja młodzieży NEET
 • Aktywizacja młodzieży NEET

Apel do rolników poszkodowanych przez Grupę Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza

Apel Wójta Gminy Grudziądz do rolników

poszkodowanych przez Grupę

Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza

 

W związku z kontynuacją działań prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Grupę Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza Wójt Gminy Grudziądz apeluje do potencjalnych poszkodowanych o zgłaszanie się do Biura Poselskiego Pana Mariusza Kałużnego (ul. Kopernika 7/1, 87-100 Toruń, tel. 781 313 395) lub najbliższej Komendy Policji.

Zgłaszanie się rolników pozwoli na przyspieszenie i zakończenie postępowania Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Liczę na rozwagę i mam nadzieję, że apel zmobilizuje poszkodowanych  rolników do zgłaszania strat. Odpowiedzialność i solidarność Państwa są nam dzisiaj szczególnie potrzebne !!!

 

Wójt Gminy Grudziądz

/-/  Andrzej Rodziewicz

Czerwiec bez strat dla emerytów

Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę wnioskowaną w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy.

Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, w którym składki na koncie ubezpieczonego były objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. To z kolei przekładało się na wysokość świadczenia. Dlatego w poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda postępując tak nie otrzymywali emerytury za czerwiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji składek, co miesiąc dostawali wyższe świadczenie. Różnica w wysokości emerytury o którą wnioskowano w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet 300 zł.

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, w Tarczy Antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskowano w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Im dłużej pracujemy tym emerytura wyższa

Niekoniecznie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu. Nie jest tajemnicą fakt, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Sposób obliczania emerytury nagradza osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki. Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS.

Wniosek nawet do 30 dni po epidemii

Przypominamy również, że osoby, które w okresie epidemii z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie, mogą zrobić to później. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie. Taki wniosek wraz z oświadczeniem o symbolu ERO można złożyć w ZUS w ciągu 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Bardzo ważne jest to żeby w oświadczeniu wpisać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do emerytury, ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. Wskazując datę należy pamiętać, że na ten dzień muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

- Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury. Możemy też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny – podpowiada Krystyna Michałek.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 38/06/2020

Toruń, dnia 10.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 38/06/2020


Zjawisko: burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 23:00 dnia 10.06.2020 r. do godz. 07:00 dnia 11.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 60 km/h.
Źródło informacji: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 48.

 

 Dyżurny TCZK

 Julian Skory

Informacja dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Łysomice, dzień 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łysomicach w zamian za dzień świąteczny 15 sierpnia 2020r. przypadający w sobotę.

Tego dnia Urząd Gminy w Łysomicach będzie nieczynny.

Trenuj z Mustangiem

Klub Mustang Ostaszewo zaprasza do treningów w szkółce piłkarskiej.

Na treningi klub zaprasza chłopców urodzonych w latach 2005 do 2015. 

W celu zapisania się na treningi, należy dzwonić do trenera odpowiedzialnego za odpowiednią grupę wiekową:
roczniki: 2005,2006 - tel. 518565237
roczniki: 2007,2008 - tel. 729963464
roczniki: 2009, 2010- tel. 512630755
rocznik : 2011          - tel. 512201285
roczniki: 2012,2013 - tel. 697508115 , 501390938
roczniki: 2014, 2015 - tel. 512630755

Rozpocznij przygodę piłkarską w szkółce która oferuje:

 szkolenie prowadzone przez wykwalifikowaną kadra trenerską.
 posiadamy Certyfikat PZPN, standardy przyjęte w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich gwarantują, iż szkółka piłkarska, która otrzymała certyfikat PZPN, prezentuje odpowiedni poziom szkolenia weryfikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej
 zajęcia treningowe, 2, 3 i 4 razy w tygodniu w zależności od grupy
 możliwość treningów indywidualnych
 dobrą bazę treningową
 udział w meczach i turniejach
 organizujemy także obozy sportowe

 

 

 • plakat Mustang Ostaszewo

Nowy system wypożyczania książek w GBP Łysomice

Od 1 czerwca 2020 roku Biblioteka Publiczna w Łysomicach wraz z filiami działa w oparciu o nowy system wypożyczeń książek MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym


Czytelnicy przychodzący do biblioteki będą mieli założone konto w systemie bibliotecznym. W związku z tym każda osoba przychodząca do biblioteki w celu wypożyczenia książki (również czytelnicy, którzy obecnie wypożyczają) proszona jest o zabranie nr PESEL, który jest niezbędny do zapisu w systemie MAK+ (zarówno dorośli jak i dzieci).

Osoby niepełnoletnie do 13 roku życia włącznie, proszone są o przychodzenie z rodzicem/opiekunem, który powinien podpisać zobowiązanie.

System MAK+ co to oznacza?

MAK+ lub inaczej MAK PLUS to elektroniczny i zintegrowany system biblioteczny, stworzony i ciągle rozwijany przez Instytut Książki,który służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz bazy użytkowników placówki,umożliwia również elektroniczną rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów, a także prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca w systemie MAK+ odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Także Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach postanowiła iść z duchem czasu i zainwestować w nowy system biblioteczny MAK+. System jest wdrożony również we wszystkich filich: Lulkowie, Ostaszewie, Zakrzewku, Gostkowie, Turznie, Kamionkach Dużych. Zbiory biblioteczne zostały wprowadzone do systemu a wszystkie książki zostały zaopatrzone w naklejki ze specjalnymi kodami kreskowymi. Tym samym tradycyjne wypożyczanie książek za pomocą papierowych kart książki i papierowych kart czytelników w gminnych bibliotekach przeszło do lamusa.

Aplikacja czytelnika

Każdy zarejestrowany czytelnik po założeniu konta może skorzystać ze specjalnej aplikacji czytelnika www.szukamksiazki.pl, która umożliwia:

 • przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających z systemu MAK+;
 • sprawdzanie statusów pozycji wypożyczonych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest zarejestrowany;
 • rezerwowanie pozycji dostępnych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest zarejestrowany.
 • sprawdzanie, jaką ocenę książka otrzymała w serwisie lubimyczytać.pl

Więcej informacji na stronie internetowej bibliotek https://lysomice.naszabiblioteka.com/n,elektroniczne-wypozyczanie-ksiazek

Wytyczne dotyczące organizowania imprez w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Łysomice

Wytyczne dla osób wypożyczających świetlicę:

 • ograniczenie liczby gości zgodnie z aktualnymi przepisami - na dzień 3.06.2020 maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób.
 • poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 • poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.
 • dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zapewnienie, aby - w miarę możliwości - przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zapewnienie we własnym zakresie środki ochrony osobistej dla gości i obsługi oraz środki dezynfekujące sprzęt , wyposażenie i ręce
 • udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet
 • organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych.
 • ograniczenie kontaktów z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz – w jak największym stopniu wykorzystywanie zdalnych środków komunikacji.
 • dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski
 • po imprezie należy sprzątnąć salę -dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń)
 • korzystanie z naczyń wielokrotnego użytku dopuszcza się tylko i wyłącznie pod warunkiem możliwości mycia ich w temperaturze min. 60 C i wyparzania
 • przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 • zwiększenie częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty

Wytyczne dla obsługi imprezy:

 • często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 • jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia (nie zaleca się używania klimatyzacji)

Wójt Gminy Łysomice
Piotr Kowal

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

08.06.2020

11.00-15.00

Stacja Kowalewo Szosa Brodnicka  obw .linia nap. Wrzosowa

09.30-13.30

Stacja Szczypiorskiego 2 obw.400

10.00-13.30

Stacja Gostkowo 1 obw.200

07.30-10.30

Stacja Lubicz 9 obw.200

09.00-13.00

Stacja Obrowo 7 obw.100 Lubicz Dolny ulice Dworcowa, Grębocka, Kortowa, Mostowa, Ogrodowa, Sadowa, Tenisowa, Toruńska, Lubicz Górny ulica Sportowa

07.00-08.30

Stacja Tylice 3 Zakrzewko 1,4 Ostaszewo 2,PGR Gorzelnia , 5 GPRD , WPERD ,Ostaszewo  1

09.06.2020

07.30-11.30

Stacja Osiek 4 obw.200 i 100

10.30-14.30

Stacja Port Drzewny 1 obw. Hotel , Toruń ulica Droga Starotoruńska

10.00-13.30

Stacja Rogowo 3 obw.300

10.00-12.00

Stacja Chabrowa obw. Liliowa 22

12.00-14.00

Stacja Fiołkowa  , Toruń ulice Fiołkowa, Kwiatowa, Rumiankowa, Storczykowa, Ugory

08.00-10.00

Stacja Wesoła obw. Wesoła, Toruń ulice Cicha, Czysta, Jesienna, Wesoła

10.00-14.00

Stacja Lisi Ogon

15.00-18.00

Stacja Tylice 3 Zkrzewko 1,4 Ostaszewo 2,PGR Gorzelnia , 5 GPRD , WPERD ,Ostaszewo 1

10.06.2020

08.00-12.00

Stacja Osiek 17 obw.100

09.00-13.00

Stacja Osiek 25 obw.100

10.30-14.30

Stacja Sienkiewicza obw.100 wyłączenie w ZK Sikorskiego 41

07.00-08.30

Stacja Osiek 7,9,12,16,

15.00-17.00

Stacja Osiek 7,9,12,16,

07.00-17.00

Stacja Dzikowo 5,7, 6,2, Smogorzewiec 1

08.30-12.30

Stacja Kuczwały 6 obw. Ostaszewo

10.00-13.30

ST. Chrapy 2

12.06.2020

07.30-11.30

Stacja Dekerta 1 obw.100 , Toruń ulice Bartosza Głowackiego, Bażyńskich, Grudziądzka, Grunwaldzka, Podgórna

07.30-11.30

Stacja Dekerta 2 , Toruń ulice Bartosza Głowackiego, Bażyńskich, Grudziądzka, Grunwaldzka, Jana Dekerta, Tadeusza Rejtana

10.30-14.30

Stacja Gutowo 7 obw.300

10.00-13.30

Stacja Lubicz 18 Krobia ulica Długa, Lubicz Górny ulice Handlowa, Komunalna, Nowowiejska, Piaskowa, por. Kazimierza Trzaskalskiego, Przy Lesie, Rzemieślnicza, Stefana Niteckiego, Warszawska, Toruń ulica Słodka

13.06.2020

08.00-13.00

Stacja Lubicka 2 CPN , Tryton , Salon Volvo

 

 • Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes - plakat informacyjny.

Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”

Data: 17-18 czerwca 2020 r.

Miejsce: Wyższa szkoła Gospodarki w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.opieka.byd.pl

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17, e-mail: centrum@byd.pl

Organizator zapewnia:

 • noclegi
 • wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdów
 • profesjonalną kadrę trenerską, którą stanowią praktycy i eksperci

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3
 • zapoznanie się z dobrymi praktykami
 • zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/ kluby dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 • Plakat informacyjny projektu "Czas na zmianę"

Zaplanuj swoją karierę, podnieś kwalifikacje i zdobądź doświadczenie

Akademia Rozwoju Anna Kruszyk oraz Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku" zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie „Czas na zmianę" - aktywizacja społeczno-zawodowa. Zaplanuj swoją karierę, podnieś kwalifikacje i zdobądź doświadczenie.

Weź udział w projekcie jeśli jesteś:

 • W wieku 18 +
 • Osobą bezrobotną lub bierną zawodowo
 • Osobą zamieszkałą na obszarze objętym LSR:
  • Gmina Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasto Chełmża

W ramach projektu zapewniamy Uczestnikom:

 • warsztaty umiejętności społecznych, komunikacyjnych , itp. min. 16 spotkań
 • warsztaty - doradztwo zawodowe- grupowe i indywidualne
 • spotkania terapeuta/ psycholog - indywidualne
 • diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • warsztaty zawodowe
 • staże
 • spotkania integrujące, wzmacniające grupę
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek podczas warsztatów
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu
 • profesjonalną kadrę szkoleniową

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 510-910-574, 507-030-840 Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.akademiakruszyk.pl

Okres realizacji Projektu: 01.03.2020 - 10.10.2020

Projekt „Czas na zmianę" realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,60 zł

Otwarcie siłowni i placów zabaw na terenie Gminy Łysomice

Place zabaw i siłownie zewnętrzne będą otwarte na terenie Gminy Łysomice od 4 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. dotyczącego m.in. korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby korzystające z w/w obiektów zobowiązani są do stosowania następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. zachowania dystansu społecznego  - co najmniej 2 m.
 2. stosowania osłony ust i nosa – nie dotyczy to dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia

Należy również pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.  

Uwaga! W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informuję, iż każda osoba korzystająca z infrastruktury o charakterze otwartym, zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk, urządzeń zabawowych i sportowych lub stosowania rękawiczek.  

Konkurs plastyczny dla dzieci małych i dużych

Jak wyobrażasz sobie sztandar gminy Łysomice?
W związku z Dniem Dziecka oraz podjęciem uchwały o działaniach zmierzających do nadania gminnego sztandaru, ogłaszamy konkurs plastyczny dla mieszkańców naszej gminy. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie  inspiracją do powstania sztandaru gminnego.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU

 1. Organizatorem konkursu plastycznego na projekt graficzny jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie inspiracją do powstania sztandaru gminnego
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy
  - awers
  - rewers
  - na jednej ze stron projektu obraz graficzny związany z tematyką herbu gminy Łysomice.
 5. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach wiekowych:
  - od od 5 do 10 lat
  - od 11 do 16 lat
  - od 17 do 100 lat
 6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 7. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice w dniu 01.06.2020r
  w terminie do 15 czerwca 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 8. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 9. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 10. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu, przeprojektowania, wykorzystania części projektu, w celu jego skutecznego wykorzystania, na co autor wyraża nieodpłatnie zgodę. 
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz fanpage’ u FB Gmina Łysomice.
 13. Na wszystkich uczestników czekają nagrody wyróżnienia.
 • życzenia z okazji Dnia Dziecka

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka

Otwarcie boisk na terenie Gminy Łysomice

Od 1 czerwca 2020. zostają otwarte boiska wielofunkcyjne typu „Orlik” w Turznie, Gostkowie i Ostaszewie oraz boiska przy SP Łysomice i trawiaste w Ostaszewie.

Realizacja zadań na boiskach będzie odbywać się pod nadzorem:

 1. „Orliki” - przez osoby zatrudnione w ramach programu Lokalny Animator Sportu
 2. Boisko przy SP w Łysomicach - przez pracownika zatrudnionego przez Urząd Gminy
 3. Boisko trawiaste w Ostaszewie - pod nadzorem trenerów wyznaczonych przez Zarząd LZS Mustang Ostaszewo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas korzystania z tych będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Orliki, boiska przy szkołach oraz boisko trawiaste w Ostaszewie - w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz w współzawodnictwie sportowym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników bez publiczności.
 2. Opiekunowie boisk odpowiadają za:
  • weryfikację liczby osób korzystających z obiektu i sprzętu,
  • dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych 
  • zapewnienie osobom korzystającym z obiektu i sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu,
  • dezynfekcję urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zapewnienie 15 minutowego odstępu czasu między wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami.
 3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

WAŻNE! Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby które uzyskały zgodę na wejście od animatora lub przedstawiciela UG lub LZS Mustang. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym (siłownie, boiska wiejskie) będzie obowiązywała zasada zachowania dystansu społecznego – co najmniej 2 m.

UWAGA! W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informujemy, iż każda osoba korzystająca z infrastruktury o charakterze otwartym zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk i urządzeń sportowych lub stosowania rękawiczek.

Uchwała w sprawie nadania sztandaru Gminie Łysomice

 W dniu 27 sierpnia 2012 roku Rada Gminy Łysomice na uroczystej sesji wśród licznie przybyłych gości i mieszkańców podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy. Ustanowienie insygniów gminnych wpłynęło na wzrost lokalnej świadomości społecznej i poczucia więzi. 
Do tych ważnych symboli dołączy kolejny - sztandar gminy Łysomice, który dla społeczności jest znakiem małej ojczyzny. Podczas sesji rady gminy w dniu 27 maja 2020 roku, w dniu kiedy obchodziliśmy 30-lecie samorządu terytorialnego,  podjęto uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania sztandaru gminie Łysomice.
Jest to długotrwały proces, który zaczyna się od projektu zgodnego z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej. Następnie należy wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zaopiniowanie wybranego przez radę gminy projektu sztandaru, po czym można zlecić wykonanie sztandaru. 

Sztandar - z łacińskiego ex-tendere, co znaczy rozwijać, inaczej chorągiew, w szerszym pojęciu stanowi znak Państwa, formacji militarnej, organizacji, towarzystwa, szkoły czy samorządu. Posiada on ustalone barwy, a często godło. Sztandar jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż. W Polsce tradycja sztandaru wywodzi się z czasów rycerskich i jest szeroko rozpowszechniona wśród różnych zorganizowanych społeczności.

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Opis na granatowym tle: IV etap znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19

Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadionach.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki

Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.

 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

 • 30 lat samorządu Gminy Łysomice

30-lecie samorządu terytorialnego

27 maja 2020 roku to Dzień Samorządowca, ale jednocześnie 30-lecie Samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Przyjęta 30 lat temu ustawa o samorządzie zmieniła polską rzeczywistość, dając obywatelom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Święto 30 lecia samorządu jest okazją do uświadomienia sobie, jak bardzo zmieniła się przez ten czas Gmina Łysomice. Podczas tego 30 letniego okresu władzę sprawowało  sześciu wójtów. Obecnie od 2006 roku nieprzerwanie Wójtem Gminy Łysomice jest Piotr Kowal. Pierwszym wójtem wybranym w wyborach samorządowych był Wacław Filar.

Podczas tych 30 lat były lata zarówno trudne, jak i dobre. Ostatecznie gmina Łysomice w dniu dzisiejszym to miejsce gdzie inwestycje w oświatę, drogi, infrastrukturę stwarzają dobre warunki dla swoich mieszkańców. Ogromny rozwój gminy został doceniony i według rankingu opublikowanego w samorządowym piśmie „Wspólnota”  na 1547 gmin w całej Polsce, samorząd Łysomic uplasował się na 17, a w województwie kujawsko-pomorskim jest liderem. Także według rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, który opiera się na badaniach statystycznych, tworzonego przez Uniwersytet Warszawski,  gmina znalazła się na 18 miejscu spośród wszystkich gmin w Polsce. Ranking ten pokazuje, jak ogólnie rozwinięte są gminy, czy dany samorząd zapewnia mieszkańcom dobre warunki do życia i pracy. Ludność gminy Łysomice systematycznie się zwiększa, mieszka tu już około 10 tysięcy mieszkańców.  W gminie kładzie się nacisk nie tylko na inwestycje, bez których trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujący samorząd- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej czy modernizacje dróg gminnych, chodników i oświetlenia, które stanowią podstawę wygody mieszkańców. Samorząd skupia się również na oświacie i kulturze. W badaniu opinii społecznej na temat Strategii Społecznej Gminy Łysomice (ocena dokonana na podstawie otrzymanych ankiet – głównie z Łysomic) - oświata uzyskała najwyższe oceny spośród różnorodnych uwarunkowań mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Prawie 83% respondentów pozytywnie wypowiedziało się o poziomie usług edukacyjnych. Pozytywne opinie wynikają bezpośrednio z wysokiego zaangażowania środków gminnych w zadania związane z oświatą. Wydatki na oświatę, wychowanie, dowożenie dzieci do szkół w ostatnich latach systematycznie wzrastają. Sieć placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z terenu Gminy Łysomice tworzą: przedszkole publiczne Jelonek z filiami, cztery zmodernizowane nowoczesne szkoły podstawowe, oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jedną z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycją jest ośrodek zdrowia. Nowo budowany obiekt  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach to budynek jednokondygnacyjny, składa się na niego szereg specjalistycznych gabinetów lekarskich, w tym stomatologii i ginekologii oraz sale rehabilitacji. W części frontowej zaprojektowano aptekę z możliwością wyrabiania leków na miejscu. W części tylnej budynku zaplanowano część przeznaczoną na garaż dla ambulansu ratownictwa medycznego wraz z przynależnym zapleczem. Przy obiekcie powstanie też parking na 62 miejsca.

Jednak gmina to nie tylko budynki i inwestycje. Gmina Łysomice to przede wszystkim ludzie. Ogromne podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, samorządowcom wszystkich kadencji, którzy na co dzień realizują zadania publiczne i swoim zaangażowaniem wpisują się w rozwój naszej gminy, wszystkim członkom instytucji i stowarzyszeń, którzy angażują się w życie gminnej wspólnoty podejmując  różnego rodzaju inicjatywy i działania. Podziękowania należą się wszystkim, którzy swoim działaniem, zachowaniem, postępowaniem przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny.27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Poniżej przedstawiamy Państwu listę kadencji Wójtów i Radnych Gminy Łysomice z ostatnich 30 lat.

SPIS WÓJTÓW GMINY ŁYSOMICE

Lp.

Imię i Nazwisko

Kadencja

1.

Wacław Filar

1990 – 1994

2.

Alicja Kolańska

1994 – 1998

3.

Wiesław Darocha

 

1998 – 2002

 

4.

Rafał Puczka

5.

Piotr Kowal

6.

Jarosław Bukowski

2002 – 2006

7.

Jarosław Bukowski

 

2006 – 2010

 

8.

Piotr Kowal

9.

Piotr Kowal

2010 – 2014

10.

Piotr Kowal

2014 - 2018

11.

Piotr Kowal

2018 - 2023


 

 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020 - strona 1
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020 - strona 2
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020 - strona 3
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby cała obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

Materiał: Źródło ARiMR

Wyniki konkursu "Piosenka dla Mamy"

To był wyjątkowy konkurs. Zaangażowanie dzieci, poziom wykonań i inwencja twórcza była godna podziwu
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie były wyjątkowe, dlatego jury zdecydowało, że każdy uczestnik otrzyma nagrodę wyróżnienia.
Jednak zasady regulaminowe twardo stanowią, że zwycięzców może być tylko trzech. Jury pod przewodnictwem pani Aleksandry Kowalskiej- muzyka z wykształcenia, dla której śpiew to nie tylko zawód, ale i pasja zdecydowało że przyznaje 3 główne nagrody następującym wykonawcom:
Nikodem Wojciechowski- autorska piosenka 
Monika Cieślewicz piosenka " List do Matki"
Olivier Nowicki- "Dziękuję Mamo"
Dodatkowo została przyznana nagroda publiczności.
Uczestnik, który zdobył największą ilość polubień ( stan na dzień 25 maj, godzina 19:00) to Zosia i Agata Chamela, które zdobyły 326 polubień
Niestety obecna sytuacja nie pozwala na bezpośrednie uściskanie dłoni i gratulacje, oraz uroczyście wręczyć nagrody na forum, dlatego w sprawie odbioru nagród będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i gratulujemy naszym małym artystom za piękne wykonanie piosenek, które na pewno były dla Waszych Mam najlepszym prezentem.

Życzenia z okazji Dnia Matki

 

Wszystkim Mamom z okazji ich święta

składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,

oraz wielu chwil pełnych radości i optymizmu.

Pragniemy przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za wszystko, co każdego dnia robicie dla swoich dzieci.

Życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia, cierpliwości i wiele miłości.

 

     Wójt Gminy Łysomice                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

    Piotr Kowal                                                                                              Robert Kożuchowski

 


W tym roku Dzień Matki obchodzimy zupełnie inaczej. Trwający czas epidemii uniemożliwił nam zorganizowanie uroczystości i koncertów z okazji tego wyjątkowego święta. Przedszkolne i szkolne występy  przygotowywane przez dzieci, były dla wszystkich Mam szczególnymi i wzruszającymi wydarzeniami. W tym roku będziemy świętować w domach, z najbliższymi. A tak wyglądał Dzień Matki w latach poprzednich. 

 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych

Konkurs Fotograficzny z okazji 30-lecia samorządu „Gmina Łysomice dawniej i dziś”

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Przyjęta 30 lat temu ustawa o samorządzie zmieniła polską rzeczywistość, dając obywatelom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Święto 30-lecia samorządu jest okazją do uświadomienia sobie, jak bardzo zmieniła się przez ten czas Gmina Łysomice.

Trwająca epidemia wymusiła zmianę formy świętowania tego ważnego wydarzenia, ogłaszamy więc kolejny gminny konkurs - „ Gmina Łysomice dawniej i dziś”, dla mieszkańców naszej gminy. Warunki uczestnictwa dostępne są w regulaminie konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z OKAZJI 30 LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
„GMINA ŁYSOMICE DAWNIEJ I DZIŚ”

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łysomice.
 3. Przedmiotem konkursu jest zestawienie dwóch zdjęć. Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać charakterystyczne według uczestnika miejsce z terenu gminy Łysomice (może to być budynek, drzewo, kapliczka, polana itp.) zrobione przez okres ostatnich 30-tu lat. To zdjęcie nie musi być autorstwa uczestnika konkursu. Drugie zdjęcie powinno przedstawiać to samo miejsce pokazujące aktualny stan, wskazujące jednocześnie, jak duża nastąpiła zmiana tego miejsca. Należy więc przedstawić dwie fotografie - dawniej i dziś tego samego miejsca.
 4. Kategoria wiekowa jest otwarta od 5 do 100 lat.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
 6. Zdjęcia należy wykonać techniką cyfrową zapisane w formacie JPG o objętości pojedynczego zdjęcia nie przekraczającej 8MB
 7. Zdjęcia biorące udział w konkursie przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: j.paczkowska@lysomice.pl, lub w komentarzu pod postem na gminnym FB, który ukaże się 25 maja 2020 r.
 8. Prace konkursowe będą prezentowane na oficjalnym profilu Facebook Gmina Łysomice.
 9. Jeśli praca jest przesłana na adres mailowy, w treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
  - adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu.
 10. Jeśli praca wstawiana jest w komentarzu po postem na Fb gmina Łysomice, należy dodatkowo w/w dane przesłać na adres j.paczkowska@lysomice.pl 
 11. Konkursowe prace będą przyjmowane od 26 maja do 25 czerwca 2020 roku.
 12. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 13. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca 2020 roku na stronie internetowej, oraz fanpage’u FB Gmina Łysomice.
 14. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej Gminy Łysomice , oraz fanpag’u  Fb Gmina Łysomice.

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

27 maja Dzień Samorządowca

Z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy wytrwałości i gorliwości w działaniu.
Niech Wasza praca przynosi Wam dużo satysfakcji, a społeczna akceptacja niech będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Życzymy wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, oraz odwagi w kreowaniu rozwoju naszej Gminy, a Państwa wysiłki niech będą zauważone i doceniane przez mieszkańców.

 • Życzenia dzień Samorządowca

Utrudnienia na drodze w miejscowości Gostkowo

Informujemy, że w miejscowości Gostkowo przewidziane są utrudnienia na drodze w związku z remontem drogi.

Remont dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2008C w km 0+850 – 1+700 , oraz w km 2+940 – 3+140 ( droga Gostkowo- Lipniczki)
Na tych odcinkach w dniach 25.05- 26.05. układana będzie warstwa ścieralna masy asfaltowej. Utrudnienia mogą potrwać na w/w odcinkach w godzinach 07:00 – 17.00 

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych – termin ulegnie przesunięciu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II - pielgrzym”

W związku z obchodami 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka - Jana Pawła II, uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Łysomicach wzięli udział w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II – pielgrzym”. Każdy z uczestników wykonał pracę przedstawiającą świętego Papieża jako pielgrzyma. Mimo nauki zdalnej, konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Powstało wiele ciekawych dzieł pokazujących kreatywność i pomysłowość naszych uczniów, a także potwierdzających znajomość osoby Jana Pawła II.

Trzydzieści pięć prac zostało ocenionych przez niezależną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły - pana Jana Kalinowskiego, w skład której weszli:
• Piotr Kowal - Wójt Gminy Łysomice
• Robert Kożuchowski - Przewodniczący Rady Gminy Łysomice
• Ks. Jarosław Ciechanowski - Proboszcz Parafii w Papowie Toruńskim
• Aneta Tadajewska - Wicedyrektor Szkoły
• Arkadiusz Wnykowski - Katecheta
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 maja 2020 roku, dokładnie w dzień 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Decyzją komisji przyznano następujące miejsca:

I miejsce: Jakub Parzyszek, klasa 7a
II miejsce: Amelia Zając klasa, 5a
III miejsce: Nadia Szynal klasa, 5b

Ze względu na wysoki poziom wykonanych dział artystycznych komisja podjęła decyzję o wyróżnieniu kilku dodatkowych prac:
Wyróżnienia otrzymali:
• Filip Marcinkowski, klasa 4a
• Jakub Paga klasa, 5c
• Sandra Bucoń klasa, 7b
• Julia Matysek klasa, 5a
• Klaudia Flak klasa, 7b
• Jakub Blatkiewicz, klasa 5a
• Julia Bucoń klasa, 5b

http://www.splysomice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483:szkolny-konkurs-plastyczny-swiety-jan-pawel-ii-pielgrzym&catid=9&Itemid=101

 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II

Wznowienie przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK w Papowie Toruńskim

Informujemy, iż wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Papowie Toruńskim przy ul. Kanałowej, w soboty od godziny 8:00 do 12:00

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z tego zagrożeniami na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby w maskach ochronnych zasłaniających twarz oraz wyposażonych rękawice ochronne.

Przyjęcie dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbywa się po wcześniejszym udokumentowaniu prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego, iż odpad pochodzi z nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Łysomice, ( tj. dowód osobisty lub kopia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne). Przypominamy, że PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Prosimy o wcześniejsze przygotowanie odpadów w sposób selektywny, aby do minimum skrócić czas obsługi i pobytu na terenie PSZOK, tj. bez konieczności prowadzenia dodatkowej segregacji.

Szczegółowy regulamin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamieszczony jest na stronie http://zuklysomice.zakladkomunalny.com/pszok-punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/regulamin-pszok

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

25.05.2020

08.00-14.00

Stacja Zamek Bierzgłowski 3

 

08.00-12.00

Stacja Głogowo 3 obw.800

 

11.00-15.00

Stacja Grębocin 33 obw.200 Grębocin ulice Makowa, Toruńska, Toruń ulice Iławska, Kresowa

 

07.00-12.00

Stacja Poniatowskiego

 

08.30-14.30

Stacja Wielka Nieszawka 2 obw.200 Cierpice ulica Ogrodowa, Dybowo , Wielka Nieszawka ulice Toruńska, Wiślana

 

08.30-14.30

Stacja Mała Nieszawka 8 obw.200 Toruń Mała Nieszawka ulice Bydgoska, Leśna, Lisia

 

07.30-14.30

Stacja Pigża 12 obw.100

 

07.00-11.00

Stacja Obrowo 1

26.05.2020

08.00-12.00

Stacja Suwalska obw.800 Toruń ulice Gorzowska, Jeleniogórska, Krakowska, Krośnieńska, Krynicka, Lubelska, Lubicka, Ostrołęcka, Przemyska, Rumiankowa, Rzeszowska, Skierniewicka, Suwalska

 

10.00-15.00

Stacja Papowo Toruńskie 14 obw.200

 

08.30-15.30

Stacja Zagrodowa obw.200 Toruń ulice Dworska, Kluczyki, Nieszawska, Przy Grobli, Wiejska, Zagrodowa

 

07.00-12.00

Stacja Kawęczyn 14

 

07.00-11.00

Stacja Napole 4

27.05.2020

08.00-14.30

Stacja Ogrodowa

 

10.00-13.00

Stacja Górsk 8

        

08.00-11.00

Stacja Bank 2 obw.500

 

08.30-15.30

Stacja MPO Kociewska obw.200

28.05.2020

07.30-12.30

Stacja Szembekowo 7 obw.100

 

08.30-15.30

Stacja Lubicz 3 obw.300 Lubicz Dolny ulice Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młyńska, Mostowa, Różana, Sosnowa, Toruńska, Wilczy Młyn, Wilczy Młyn

 

07.30-14.30

Stacja Brzoza obw.6ZK-Wocławska

29.05.2020    

08.00-14.30

Stacja Januszewo 1

 

08.30-15.30

Stacja Lubicz 3 obw.400 i 500 Lubicz Dolny ulice Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młyńska, Mostowa, Różana, Sosnowa, Toruńska, Wilczy Młyn, Wilczy Młyn

              

07.00-15.00

Stacja Lisi Ogon 1

Wsparcie ze środków unijnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach

Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach realizują umowę o przyznaniu pomocy podpisaną dnia 04 czerwca 2019 roku
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, projekt będzie realizowany w ramach Operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” mającej na celu:

zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny poprzez dostawę sprzętu tj. ciągnik rolniczy, kosiarka wysięgnikowa ramienna oraz przyczepa rolnicza do utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej
w Łysomicach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Gminna Spółka Wodna w Łysomicach podpisała umowę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z Wykonawcę na dostawę sprzętu.   

 • Tablica informacyjna

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do OHP

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, ul. Parkowa 18 prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 14 – 18 lat. Zapraszamy osoby, które mają problem z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłosić się mogą także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej. Ośrodek OHP umożliwia uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkołach branżowych I stopnia oraz w formie szkolenia kursowego. Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest na naszych warsztatach oraz u pracodawców zewnętrznych. Kształcimy m.in. w takich zawodach jak: kucharz, stolarz, elektryk, fryzjer, mechanik, lakiernik, sprzedawca. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP czekają na młodzież darmowe miejsca w internacie, wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców. W naszej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, historycznej, artystycznej, ekologicznej; zajęcia sportowo – rekreacyjne i turystyczne. Nasza młodzież uczestniczy także w projektach współfinansowanych ze środków unijnych (wymiany, staże, wycieczki zagraniczne).

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP, ul. Parkowa 18, 86 – 300 Grudziądz
tel. 56 462 17 24 wew. 331, 332, 339